CPV kód

48000000-8

Softvérové balíky a informačné systémy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 50 419 EUR
Mesto Revúca 1 98 006 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 553 890 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 1 200 806 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 1 021 231 EUR
Mesto Žilina 2 179 848 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 12 098 754 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 11 879 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 62 125 EUR
DataCentrum 11 2 565 609 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 13 908 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 176 320 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 211 900 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 459 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1 788 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 112 140 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 15 300 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 6 668 EUR
METALFIL, s.r.o. 1 71 000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 11 832 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 10 486 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 1 488 333 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 350 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 5 171 738 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 559 500 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 90 493 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 144 800 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 401 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 5 373 830 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 24 000 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 3 298 416 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 45 700 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 607 007 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 18 034 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 10 750 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 88 998 EUR
Dopravný úrad 1 38 999 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 7 65 763 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 10 150 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 23 800 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 259 650 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 7 170 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 22 797 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 405 250 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 30 889 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 114 417 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 930 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 44 164 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 070 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 4 895 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 209 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 442 554 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 1 688 380 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 7 680 012 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 336 638 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 6 273 EUR
Mesto Modra 1 14 934 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 449 295 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 67 223 EUR
Mesto Nové Zámky 1 25 417 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 63 000 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 519 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 8 722 012 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 597 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 13 400 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 6 941 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 882 721 EUR
Mesto Pezinok 2 194 900 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 10 1 465 483 EUR
Mesto Ilava 1 742 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 404 900 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 81 876 EUR
BIOPEL, a. s. 1 117 750 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 52 664 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 18 471 EUR
Mesto Kežmarok 1 800 EUR
Záchranná služba 1 8 542 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 3 182 778 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 18 333 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 96 292 EUR
MH Invest, s.r.o. 6 53 091 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 4 472 252 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 14 383 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0 EUR
Mesto Trenčín 1 1 333 EUR
Mesto Handlová 1 33 333 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 14 144 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 46 501 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 459 450 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 75 905 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 199 550 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 1 124 530 EUR
Mesto Stará Turá 1 5 083 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3 119 356 EUR
Štátna pokladnica 1 3 833 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 259 313 EUR
Slovenský pozemkový fond 10 953 025 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 14 9 189 974 EUR
FORTUNA LIBRI, s. r. o. 1 249 000 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 650 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 5 24 650 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 26 650 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 2 110 260 EUR
QBSW, a.s. 1 54 500 EUR
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 1 123 500 EUR
Obec Makov 1 7 202 EUR
Národný onkologický ústav 2 12 853 EUR
INFINITY Investment, s.r.o. 1 74 859 EUR
SKL Cuting, s.r.o. 1 53 000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 274 426 EUR
DÚHA, a.s. 1 177 600 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 137 041 EUR
Obec Stráňavy 1 123 840 EUR
Archeologický ústav SAV 1 13 500 EUR
Súkromná stredná odborná škola Poprad 1 42 153 EUR
Stredná odborná škola podnikania 1 53 786 EUR
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 1 59 150 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28 108 042 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 19 000 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 1 643 153 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 12 294 302 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 2 412 825 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 4 2 360 225 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 28 583 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 116 820 EUR
SOVA Digital, a.s. 5 431 541 EUR
LIPORTA, s.r.o. 2 63 500 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 193 549 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 0 EUR
SPINEA, s.r.o. 5 246 545 EUR
J M S - solid trade spol. s r.o. 1 152 750 EUR
SPEED LINE, s.r.o. 2 192 511 EUR
DFN, a.s. 1 398 313 EUR
ALLOGI s.r.o. 2 139 391 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 8 758 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 3 108 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 216 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 0 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 7 088 EUR
Národné osvetové centrum 1 1 667 EUR
Domov sociálnych služieb 2 16 760 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 7 296 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 133 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 16 999 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 206 990 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 2 280 EUR
Domov MÁRIE 1 2 120 EUR
Úrad vládneho auditu 1 7 333 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 8 040 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 2 11 556 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 850 EUR
"V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 1 0 EUR
GALAM s.r.o. 1 390 145 EUR
CapaHR s. r. o. 1 344 000 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 32 754 EUR
MC support s.r.o. 1 133 499 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 7 102 893 EUR
Tocan EU s.r.o. 1 304 500 EUR
Úrad pre reguláciu hazardných hier 1 45 833 EUR
FRENESI s.r.o. 1 314 220 EUR
SERVICETEL s.r.o. 1 331 850 EUR
SFÉRA, a.s. 2 516 905 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 1 398 313 EUR
KVANT spol. s r.o. 3 273 450 EUR
AXON PRO, s.r.o. 5 63 825 EUR
ODIS, s.r.o. 1 5 760 EUR
IPM SOLUTIONS, s.r.o. 1 102 220 EUR
Asseco Solutions, a.s. 2 16 121 EUR
Siemens s.r.o. 1 6 491 EUR
DATALAN, a.s. 5 3 560 182 EUR
AutoCont SK a.s. 29 3 278 440 EUR
EMIS, s.r.o. 1 166 500 EUR
HT Solution s.r.o. 1 71 000 EUR
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o 1 19 200 EUR
GAMO a.s. 2 65 264 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 3 579 EUR
Synergon, s.r.o. 1 1 119 600 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 59 376 EUR
Gratex International, a.s. 7 70 326 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 4 66 700 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 7 21 795 EUR
PcProfi, s.r.o. 1 137 041 EUR
KODYS SLOVENSKO, s r.o. 1 14 427 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 104 667 EUR
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 2 2 398 EUR
ABONUS s.r.o. 1 153 683 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 10 821 532 EUR
Tecton, a.s. 1 100 373 EUR
WINCOR NIXDORF s.r.o. 1 5 998 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 266 254 EUR
DEREON, s.r.o. 1 123 840 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 97 682 EUR
SOFTIP, a. s. 1 49 935 EUR
Dynam IT, s. r. o. 1 23 800 EUR
BIOTECH s.r.o. 2 11 879 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 1 924 EUR
DHI SLOVAKIA, s.r.o.+421 1 144 800 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 238 533 EUR
DWC Slovakia a.s. 19 1 435 081 EUR
ANECT a.s. 2 60 913 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 7 5 937 929 EUR
YMS, a.s. 2 368 788 EUR
O2 Slovakia, s.r.o. 1 25 417 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 1 116 EUR
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. 1 22 300 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 7 44 525 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 98 006 EUR
ALCASYS, a.s. 1 31 660 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 16 360 008 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 4 211 997 EUR
TEMPEST a.s. 28 7 469 672 EUR
Lomtec.com a.s. 1 751 000 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 1 3 880 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 203 750 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 1 29 490 EUR
elfa, s.r.o. 5 191 694 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 2 209 800 EUR
InterWay, s.r.o. 25 17 890 395 EUR
CDP, spol. s r.o. 1 54 500 EUR
Disig, a.s. 2 78 300 EUR
Sz3, s. r. o. 1 123 500 EUR
DITEC, a.s. 1 3 833 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 142 050 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 4 4 075 907 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 4 510 399 EUR
NESS Slovensko, a.s. 2 68 300 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 51 667 EUR
C G S spol. s r.o. 2 33 996 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 1 238 750 EUR
SOVA Digital a.s. 1 53 000 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 2 213 983 EUR
ITSK, s.r.o. 9 18 366 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 135 068 EUR
TooNet, s. r. o. 2 329 581 EUR
DIMANO, a. s. 2 276 000 EUR
ELKAN, spol. s r.o. 1 118 540 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 1 33 333 EUR
ŠTOR CAD Computers s.r.o. 1 401 EUR
Minerva Slovensko, a.s. 1 74 859 EUR
CRM NITRA, s.r.o. 1 124 530 EUR
GX SOLUTIONS,a.s. 1 151 600 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 1 66 500 EUR
Petra Vaľová 3 155 089 EUR
BPM Consulting, s.r.o. 1 117 750 EUR
HOUR, spol. s r.o. 1 4 508 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 7 1 225 541 EUR
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným 1 1 418 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 2 8 678 548 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 1 643 153 EUR
3S.sk, spol. s r. o. 1 185 401 EUR
SEVITECH a. s. 4 587 017 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 707 587 EUR
CellQoS, a.s. 1 28 583 EUR
CNC, a.s. 2 133 350 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 994 EUR
exe, a.s. 1 4 110 786 EUR
JUMP soft, a.s. 1 133 499 EUR
R&G PLUS Sp. z o.o. 1 259 650 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 111 776 EUR
MECAS ESI, s.r.o. 3 537 624 EUR
IDIADA CZ, a.s. 1 69 150 EUR
POLAR PLUS s.r.o. 1 44 300 EUR
BSC Line, s.r.o. 5 373 830 EUR
SPECURE GmbH 1 138 340 EUR
A.S.E.P., spol. s r.o. 1 16 938 EUR
uniCODE system s.r.o. 1 280 000 EUR
GEODETICCA VISION, s.r.o. 1 9 499 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 1 1 413 160 EUR
SVS FEM s. r. o. 1 59 329 EUR
HUMUSOFT, spol. s r.o. 1 12 761 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 1 070 EUR
ALTRIX, spol. s r.o. 1 152 750 EUR
CID International, a.s. 1 138 143 EUR
Etis IT CZ s.r.o. 1 54 368 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 84 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 2 3 269 EUR
nanoTECH s.r.o. 3 7 659 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 3 54 483 EUR
ATECH.NET s.r.o. 1 170 EUR
IReSoft, s.r.o 8 36 402 EUR
Altrinia s. r. o. 11 41 834 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 2 100 EUR
JKC, s. r. o. 2 5 655 EUR
Descon, a.s. 1 18 333 EUR
ACREA SR, s. r. o. 5 36 353 EUR
TechAid s.r.o. 1 142 EUR
BiZZdesign Slovakia, s.r.o. 1 94 799 EUR
AVIR, s.r.o. 3 9 755 EUR
DATAROOM s.r.o. 3 8 380 EUR
Tecprom-Trifit spol. s r.o. 1 0 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 1 206 990 EUR
Hardware Support s.r.o. 1 3 800 EUR
HSH Group s.r.o. 2 646 070 EUR
DIGMIA s.r.o. 3 21 389 EUR
ACTE, s. r. o. 1 2 150 EUR
TCX s.r.o. 1 18 034 EUR
Capturing Reality s. r. o. 1 13 500 EUR
MHM computer Slovakia, s.r.o. 1 199 500 EUR
eSOLUTIONS s.r.o. 3 13 113 EUR
HYDROMETRICS s.r.o. 1 1 500 EUR
PHC Slovakia s.r.o. 1 10 000 EUR
airo, s. r. o. 3 194 413 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 4 47 688 EUR
Softwarepro, s. r. o. 2 13 917 EUR
CDicon s. r. o. 1 5 448 500 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 5 166 810 EUR
X logistics, s.r.o. 1 800 EUR
X-NET spol. s r.o. 1 6 371 EUR
Soft for Solutions, a. s. 2 176 320 EUR
KASON, s.r.o. 2 7 927 EUR
ITbubble, spol. s r.o. 8 95 991 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 14 934 EUR
RBN group s. r. o. 1 7 250 EUR
NextIT, s.r.o. 2 1 507 314 EUR
IN solutions s.r.o. 1 390 145 EUR
Softwarepro PS, s.r.o. 6 107 051 EUR
Hyperion Digital s.r.o. 1 344 000 EUR
DNS a.s., organizačná zložka Slovensko 1 203 697 EUR
HS technology s.r.o. 1 16 999 EUR
NIGEL s.r.o. 1 1 954 EUR
Symphony Group s.r.o. 2 112 140 EUR
DataTrend Services, s.r.o. 1 15 300 EUR
Smartweb s.r.o. 2 139 391 EUR
Solitea Business Solutions s.r.o. 1 102 950 EUR
LS telcom AG 1 155 462 EUR
DataFriends s.r.o. 1 6 905 EUR
SECORAMA s.r.o. 2 3 340 EUR
DATA SOFTWARE, s.r.o. 1 29 600 EUR
SAVE 2, s.r.o. 1 304 500 EUR
BIZ1 s.r.o. 1 580 EUR
iServices s. r. o. 2 35 090 EUR
DBSoft s. r. o. 2 18 917 EUR
BAIT s.r.o. 1 249 000 EUR
XEVOS Solutions s.r.o. 1 97 917 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba softvéru ODIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200 2200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Informačný systém pre METALFIL, s.r.o. METALFIL, s.r.o. 70 492 70492.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér MIKE 21 pre mapy povodňového ohrozenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 160 890 160890.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie dátovej kapacity serverovej infraštruktúry vrátane monitorovacieho systému a bezdrôtového pokrytia metropolitnej siete AU Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 197 46197.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom. QBSW, a.s. 73 509 73509.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Informačné a rezervačné systémy pre cestovný ruch, ich tvorba, testovanie a implementácia vrátane dodávky infokioskov MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 103 000 103000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Licencia a inštalácia systému Image pre pripojenie k Štátnej pokladnici Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 233 3233.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL Centrum vedecko-technických informácií SR 100 209 100209.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aktualizácia softvéru KOKEŠ a TERRA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 300 5300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup komplexného informačného systému. SKL Cuting, s.r.o. 115 192 115192.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 203 936 203936.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT zariadenia a software DÚHA, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Aplikačné programové vybavenie, platforma pre matematické výpočty a podporný SW Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 000 120000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Hotelové a zabezpečovacie systémy k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 151 838 151838.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačno-komunikačné vybavenie Obec Stráňavy 103 500 103500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Moderná odborná škola" Súkromná stredná odborná škola Poprad 45 800 45800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka - zariadenie a vybavenie pre projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov" Stredná odborná škola podnikania 53 870 53870.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvér pre plánovanie transkatétrovej implatnácie aortálnej a mitrálnej chlopne. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 490 29490.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie pre projekt Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 59 729 59729.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky BIOPEL, a. s. 84 400 84400.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup zariadení pre modernizáciu vzdelávania v SPŠE Prešov Stredná priemyselná škola elektrotechnická 146 332 146332.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“ Mesto Revúca 95 872 95872.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zámena licencií produktu SAP Productivity Pak by RWD za licencie produktu SAP Workforce Performance Builder Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 846 67846.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad Dopravný úrad 46 633 46633.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Servis a údržba diskového pola pre mesto Peziok Mesto Pezinok 185 000 185000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus Slovenská pošta, a.s. 707 587 707587.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 29 931 29931.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Upgrade palubných počítačov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 259 650 259650.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 74 909 74909.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka licencovaného informačného systému pre NPPC a jeho pracoviská v rámci SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 119 600 1119600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)“ Technická univerzita v Košiciach 606 774 606774.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia učební na UMB v Banskej Bystrici časť 1 predmetu zákazky: Technologické vybavenie pre IKT a súvisiace softvérové vybavenie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 569 840 1569840.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vývojové systémy pre FIIT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 273 316 273316.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb Slovenský pozemkový fond 28 439 28439.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové licencie a aplikačné softvéry Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 743 000 743000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre systém čiarového kódu na budovanie Asset Trecking Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 427 14427.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 138 340 138340.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 751 000 751000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb typu SAP Support For Large Enterprises (PSLE) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 610 702 8610702.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie pozáručného servisu, opravy a údržby riadiacich elektroník UNICODE AutoSet bezobslužných systémov výdaja PHM s programovým vybavením FUEL MV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280 000 280000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 235 409 235409.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inovatívnej technológie - softvérovoinformačný systém LIPORTA, s.r.o. 64 300 64300.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 117 704 117704.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexná výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 580 531 580531.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 323 982 1323982.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 141 592 3141592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexný informačný systém INFINITY Investment, s.r.o. 74 859 74859.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávací systém rýchloobrátkového tovaru - softvérové riešenie DFN, a.s. 407 093 407093.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 227 369 227369.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtových a informačných systémov pre vývoj produktov a ich prepojenie na výrobu SPINEA, s.r.o. 246 545 246545.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 262 300 262300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 498 580 498580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér J M S - solid trade spol. s r.o. 152 750 152750.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie dopravných a logistických služieb spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. (VO2) SPEED LINE, s.r.o. 192 511 192511.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Štatistický program vytvorený a aplikovaný špeciálne na vyhodnocovanie ekotoxikologických testov vykonávaných podľa noriem EN ISO resp. predpisov OECD. Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 924 1924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - modul Sociálna časť a nákup modulu Stravovacia časť - ročný prenájom Domov sociálnych služieb 4 310 4310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Obec Makov 8 715 8715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 7 900 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft (v počte 150 ks) vrátane zabezpečenia štandardnej údržby licencií na obdobie roka 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70 200 70200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SW požiadavky - Aktualizácia prevádzkovanej verzie OTRS, rozšírenie systému a hotline podpora na 12 mesiacov alebo ekvivalent Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 84 000 84000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12 202 12202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia ZK Spreadsheet EE a podpora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 840 16840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software, Navicat for MySQL v11. WIN NON-COMM ESD 1 User Lic. Výskumný ústav vodného hospodárstva 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup softvéru pre zber a spracovanie dát, vytváranie dotazníkov Štátna školská inšpekcia 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný systém UNIVERZITA J. SELYEHO 305 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru 2016 Národné osvetové centrum 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSForensics Pro V3.3 (Build 1001), alebo novšia Protimonopolný úrad SR 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW Výskumný ústav vodného hospodárstva 177 177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Office Standard 2016 OLP NL Academic, part No.: 021-10539 Mesto Žilina 2 646 2646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií CA Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 125 610 125610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie SW licencií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a rozšírenie IKT Mesto Stará Turá 6 750 6750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 350 6350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 956 13956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
McAfee Network Security M-2750 Sensor Appl. 1yr Gold SW Supp. & RMA HW Supp. a SYMANTEC BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 610 9610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC v 2015 CZ WIN Full Výskumný ústav vodného hospodárstva 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plná verzia ABBYY FineReader 12 Professional Edition Box Sk desktopové riešenie OCR Krajská prokuratúra Trnava 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Štátna pokladnica 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb - ročný prenájom Domov MÁRIE 2 565 2565.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií RDS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 400 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Pro DC CZ Ekonomická univerzita v Bratislave 238 237.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software - Data systém - laboratórna kniha Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre digitálnu kresbu a maľbu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 780 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2016 CZ Win Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 401 401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií pre servre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Ekonomická univerzita v Bratislave 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: migrácia existujúcich licencií VMware Enterprise na VMware Enterprise Plus, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 4 450 4450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií VMware: predĺženie služieb technickej podpory (údržby) pre existujúce licencie VMware, ktoré sú využívané pre potreby informačných systémov Národný onkologický ústav 9 250 9250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 26 185 26185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér - správa hotelového systému, organizovanie podujatí a cateringu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 800 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérový balík Eltechs ExaGear Desktop pre ovládanie Raspberry Pi 3 Model B Technická univerzita v Košiciach 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencovaného softvéru Národná transplantačná organizácia 8 506 8506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Production Support Coverage VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) 3yrs. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 240 3240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 865 4864.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ročná licencia pre antivírusový program ESET Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie eScan a eDocsLiteKlient Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 72 000 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér na zálohovanie a obnovu pre virtuálne prostredie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 86 100 86100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Program WebSite X5 Evolution 13 Technická univerzita v Košiciach 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Visio Standard 2016 - GOV Slovenský hydrometeorologický ústav 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ArcGIS vrátane nadstavieb Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 574 6574.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Upgrade softwaru ArcGIS. Výskumný ústav vodného hospodárstva 55 529 55529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia na 1 rok - Academic VMware vSphere Standard & Support/Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií Slovenská agentúra životného prostredia 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server Úrad pre verejné obstarávanie 9 930 9930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows server licencie k virtuálnemu serveru Mesto Ilava 890 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server CAL 2016 - OLP NL Government User CAL Úrad vládneho auditu 10 077 10077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server Remote Desktop Services, CAL pre terminálový server Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 940 2940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Windows Server 2016 Standard + CAL (Academic) Základná škola s materskou školou Župkov 1 880 1880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OEM MS Windows Server Datacenter 2016 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10 600 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 260 10260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na zálohovací software Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka softvéru a licencií GAMS alebo ekvivalent Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 67 396 67396.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém Mesto Handlová 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) vrátane dodania licencí pre 300 používateľov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 160 000 160000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 9 100 9100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Software na dokumentáciu terénu Archeologický ústav SAV 13 500 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií pre elektronický systém na správu registratúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 200 25200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Windows Server 2016 User Cal Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 936 1936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 050 10050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 152 594 152593.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Nákup softvéru a licencií“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 009 7009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. Mesto Nové Zámky 31 125 31125.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Softvér na tvorbu diagramov, procesných máp, IT prostredí, aplikačných štruktúr, modelov“ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 306 4306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft s napojením na Ústredný portál verejnej správy. Národné centrum zdravotníckych informácií 186 000 186000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 415 6415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa AP WiFi NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 117 558 117558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém – predĺženie podpory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 33 000 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitorovací systém na detailné monitorovanie všetkej prevádzky počítačovej siete v reálnom čase Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 86 448 86448.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
software na vyhodnotenie hydrometrických meraní Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické licencie Adobe Photoshop CC a CorelDraw Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 376 2376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( prenájom formou licencie na 2 roky ) Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 9 731 9731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový modul - morfológia a morfometria Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 840 7840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA IS PRE EL. SPRÁVU REGISTRATÚRY PRE SÚČASNÉ TECHNOLOGICKÉ A ORGANIZAČNÉ PROSTREDIE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 333 205333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor softvérových produktov pre GIS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 750 24750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 170 000 170000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MODERNIZÁCIA NIS (MODUL RDG, CP) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205 667 205667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup blade serverov a príslušenstva NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 205 000 205000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 18 142 18142.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie subscription Redhat JBOSS Fuse DataCentrum 22 809 22809.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakúpenie licencií Oracle Partitioning vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 55 000 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitalizácia projekčnej sály Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 248 400 248400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie kapacity centrálneho zálohovacieho systému NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS MBIT o AI modul NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 500 47500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie antivírusového programu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 300 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 231 758 231758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 243 957 243957.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia MS Windows Server DataCenter CORE 2016 2lic OLP GOV NL Kancelária prezidenta SR 20 160 20160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia a štandardná technická podpora Avid Media Composer, alebo ekvivalent na 3 roky Kancelária prezidenta SR 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Slovenský pozemkový fond 90 168 90168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 286 285.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server na 12 mesiacov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 487 2486.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 9 600 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 72 827 72827.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Softvérový balík pre podporu prevádzky Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 160 800 160800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade a softvérová a technická podpora Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 118 713 118712.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 130 1130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie na podporu údržby ESID ASSETS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nových licencií Vertica Premium Edition vrátane údržby licencií Ministerstvo financií Slovenskej republiky 63 374 63374.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mandátne certifikáty Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 240 18240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 161 880 161880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TeamViewer 13 Corporate License s podporou pre mobilné zariadenia Národné centrum zdravotníckych informácií 3 966 3966.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 133 788 133788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 55 140 55140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Pôdohospodárska platobná agentúra 145 464 145464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb Cygnus, alebo ekvivalent - ročný prenájom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement Mesto Žilina 246 000 246000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 123 000 123000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie licencií k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 29 970 29970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 200 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému ( NZIS) Nemocnica svätého Michala, a. s. 35 080 35080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis Nemocnica svätého Michala, a. s. 85 230 85230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 487 2487.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup novej verzie programu WhatsUp Gold Total, Tier 300 Slovenská agentúra životného prostredia 8 734 8734.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 600 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 26 633 26633.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 2ks licencií na 1 rok Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 9 658 9658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie na informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb CYGNUS - prenájom Domov sociálnych služieb 15 980 15980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Win Server RDS User CAL licencie Mesto Trenčín 1 797 1797.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591 12591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS WIN SRV 2016 STD 2CORE OLP NL GOV, 16 Mesto Kežmarok 960 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu HP Open View Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 3._Softvérové vybavenie laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 650 1650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie licencií softvéru Licencie Microsoft Office 365 Enterprice plán E3 Slovenský pozemkový fond 228 427 228427.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483 483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie a podpora Oracle Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 206 990 206990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie ESET Endpoint Encryption Pro, alebo ekvivalent Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 20 290 20290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vektorový grafický editor - kompletný balík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 315 315.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ročná podpora pre zálohovací systém virtuálnych serverov Veeam Backup Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SketchUp PRO 2018 CZ Win Slovenské národné múzeum 1 520 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií Symantec NetBackup vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 645 176645.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií softvéru na zálohu dát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie licencií pre softvér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 600 12600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft DataCentrum 75 722 75722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-zálohovací softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727 217727.13 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 167 280 167280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000 78000.42 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia od spoločnosti Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 522 3522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podpora pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 217 727 217727.13 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 898 12898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie HP OV DataCentrum 17 798 17798.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvéry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 702 1701.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory 2 (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 464 16464.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (supportu k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 51 600 51600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencií Dataprotector CT-33010 PB HP/1.8.2018-31.7.2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 975 29975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licenčnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 17 650 17650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 313 700 313700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém s doplnkami, aktualizáciami, školením a licenciou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 76 144 76144.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 500 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie k dokumentačnému informačnému systému zabezpečujúcemu elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48 600 48600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
softvér Ekonomická univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup licencií softvéru Dynatrace pre monitoring aplikácií informačného systému KIS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 199 500 199500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 448 500 5448500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 118 333 1118333.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aplikácia v podobe realitného porovnávača - GALAM s.r.o. GALAM s.r.o. 390 145 390145.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj IS Kategorizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 78 000 78000.42 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka licencií LogRhythm System Monitor Lite Standard agent NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 100 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencií produktu CyberSafety Online Full Platform spoločnosti Kaspersky Lab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 29 900 29900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (support k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 600 17600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Qualiter - Capa HR CapaHR s. r. o. 344 000 344000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Analytický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 668 1668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre simuláciu reálnych výtvarných médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 536 1535.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný systém pre serverovú infraštruktúru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 296 11295.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server na 12 mesiacov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 197 1197.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup Kofax Expres Desktop 3.1 - 2 licencie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 1193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie licencií nástroja BizzDesign pre MetaIS 2 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 113 758 113758.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie ESRI licencii LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 32 623 32623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-MS SQL Server 2017 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 139 1139.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Windows licencie DataCentrum 51 600 51600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veeam licencie DataCentrum 101 440 101440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 200 16200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio with MSDN - predĺženie licencie IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 183 5183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paessler PRTG Network Monitor upgrade Rozhlas a televízia Slovenska 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom ESET a Adobe Acrobat Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 14 184 14184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Slovenský pozemkový fond 24 216 24216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér- MS Server Standard 2016 x64 EN, hlavná licencia Výskumný ústav vodného hospodárstva 590 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výučbový softvér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 401 3401.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR Generálna prokuratúra SR 3 282 592 3282592.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačný systém pre poskytovateľa sociálnych služieb ( prenájom formou licencie na 6 mesiacov ) Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 6 710 6710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie pre tlačový SW a licencie CAL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 119 612 119611.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS Doklady o vytvorenie bezpečnostného systému pre zaistenie opatrení fyzickej a objektovej bezpečnosti pre medzinárodné podujatia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 383 900 383900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 518 237 518237.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PODPORY A PRISPÔSOBENIA APLIKÁCIE eSCAN, MODULOV APLIKÁCIE jDoc A CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 388 981 388981.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 480 800 3480800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
profistat MC support s.r.o. 134 666 134666.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexný informačný systém pre zabezpečenie ekonomickej a prevádzkovej agendy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 459 450 459450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitorovací a analytický nástroj koncových zariadení Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 172 799 172798.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom VMware a Veeam Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Firewall Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 650 4650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 12 591 12591.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Data Protector Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 900 8900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie a modernizácia informačno - komunikačných technológií pre Základnú školu Mesto Modra 17 950 17949.6 EUR 2019 Tovary Áno 1
Check point renewal Exportno-importná banka Slovenskej republiky 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL DataCentrum 33 609 33609.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér a licencie MS SQL Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 157 040 157040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 559 972 5559972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická licencia pre platformu ELMA BPM Štatistický úrad Slovenskej republiky 64 980 64980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka licencií eOffice - Outlook konektor vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 91 450 91450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup servisnej podpory pre diskové polia Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 147 231 147231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Windows Licencie DataCentrum 14 367 14367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie technickej podpory Netbackup licencií NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 188 996 188996.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 900 9900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 200 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Microsoft Windows Server, SQL, Exchange – licencie Univerzita Komenského v Bratislave 19 584 19584.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátový server Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 548 34548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup antivírusovej ochrany koncových zariadení pre 650 pracovných staníc na 36 mesiacov vrátane implementácie Hlavné mesto SR Bratislava 24 262 24261.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL Fakultná nemocnica Trenčín 14 999 14999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérov (štatistický, softvér na prevedenie dát) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 400 8400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvérov (OCR softvér, grafický softvér) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 563 562.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 9 991 9991.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 151 600 151600.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Technické vybavenie a softvér DataCentrum 1 991 037 1991037.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inovatívny softvér a hardvérové vybavenie - ALLOGI s.r.o. (VO2) ALLOGI s.r.o. 139 391 139391.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zriadenie telekomunikačnej infraštruktúry a riadiaceho centra FRENESI s.r.o. 330 250 330250.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby SOVA Digital, a.s. 13 300 13300.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zriadenie kryptovacieho centra pre oblasť telekomunikácií SERVICETEL s.r.o. 331 850 331850.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodanie softvéru na spracovávanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 102 950 102950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb údržby, prevádzky a podpory IS UVO a infraštruktúry Úrad pre verejné obstarávanie 2 354 100 2354100.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 417 040 417040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér pre správu frekvenčného spektra v oblasti televíznej a rozhlasovej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 155 462 155462.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Service Management Automation Suite Express Edition (HPSM) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 120 800 120800.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 287 8287.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie SQL Servery a SQL CAL Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 791 13791.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie bezpečnostnej licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 31 000 31000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka softvéru a softvérových licencií spojených s používaním softvéru spoločnosti Microsoft Centrum výcviku Lešť 14 250 14250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 240 3240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis pre pracovisko Košice Nemocnica svätého Michala, a. s. 195 800 195800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pripojenie pracovisko Košice do NZIS (licencie eZdravie) Nemocnica svätého Michala, a. s. 18 833 18833.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zjednotenie nemocničného informačného systému Nemocnica svätého Michala, a. s. 55 067 55066.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory sw Vmware vSphere 5 pre 3 servery na tri roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 468 2468.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie maintenance Veeam na 3 roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie platformy ELMA BPM Process Managment Štatistický úrad Slovenskej republiky 69 920 69920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie maintenance Veeam na 3 roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veeam Availability Suite Enterprise for VMware - Education Only – nové licencie pre vzdelávaciu inštitúciu alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim prostredím Univerzita Komenského v Bratislave 12 500 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie produktov Problem Determination Tools Sociálna poisťovňa, ústredie 75 628 75627.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Microsoft SQL Server Enterprise - upgrade - licencie Univerzita Komenského v Bratislave 7 946 7946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 456 13456.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 172 800 172800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencie na softvér pre kvalitatívny výskum Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 708 708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inštalačné práce pre automatizovanú správu registratúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 65 160 65160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačný systém poskytovateľov sociálnych služieb - prenájom 12 mesiacov "V Kaštieli", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 101 101.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft Národné lesnícke centrum (NLC) 44 977 44977.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
EntSearch Gold pre 600 užívateľov - multilicencia Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 254 800 254800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 80 833 80833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií OpenTrust PKI a CMS pre 4000 užívateľov Národné centrum zdravotníckych informácií 184 320 184320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií Xerox Optimidoc, servisnej podpory, čítačiek kariet a inštalácie a konfigurácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 20 326 20325.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predplatné služby k používaným licencovaným softvérom ESET Secure Business a Adobe Acrobat Pro Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 240 6240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 16 707 16707.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade virtualizačnej infraštruktúry a virtuálnych serverov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 29 100 29100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie Fabasoft. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 19 024 19024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chatbot Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 80 000 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie funkcionalít rádiologického modulu do nemocničného informačného systému Xanta Univerzitná nemocnica Bratislava 26 320 26320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie počtu licencií pre softwarové produkčné prostredie UNIFACE Univerzitná nemocnica Bratislava 150 000 150000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HW komponenty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 143 867 143866.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prípravné práce na infraštruktúre a následná implementácia vybraných služieb SW balíka M365 E3 Slovenský pozemkový fond 204 780 204780.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie - VMware a Veeam Bacup - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5 897 5897.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nových licencií a obnova technickej podpory programového vybavenia MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 26 926 26926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie bezpečnostnej licencie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 333 30333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 720 6720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 29 520 29520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - SW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 102 893 102893.0 EUR 2020 Tovary Áno 7
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS Tocan EU s.r.o. 305 000 305000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúceho nemocničného systému PROMIS Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 19 080 19080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 280 886 280886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vektorový grafický editor - kompletný balík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132 132.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 386 9386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 500 11500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 275 232 275232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súbor nástrojov na spracovanie popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava 16 973 16972.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Software FORTUNA LIBRI, s. r. o. 249 000 249000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu McAfee Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie ORACLE - Pool of Funds Západoslovenská distribučná, a.s. 1 643 153 1643153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Veeam Availability Suite Enterprise s podporou Národný bezpečnostný úrad 18 396 18396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 457 768 457768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 655 013 655013.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predĺženie platnosti licencií Ephesoft pre centrálne skenovanie a vyťažovanie na 1 rok Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 117 329 117328.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia na rozšírenie security context pre ASA Cisco boxov 5585x, SSP20 (ASA 5500-SC-5) Národné centrum zdravotníckych informácií 4 560 4560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 27 129 27129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 1 728 1728.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Oracle Standard Edition 2 - Processor License (CPU) Národné centrum zdravotníckych informácií 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora pre zariadenie FortiAnalyzer-200D Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 856 856.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia na softvér Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 227 226.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup licencií Fabasoft Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 118 500 118500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hardvér a softvér infraštruktúra pre dátové centrum NÚSCH, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 524 400 524400.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 006 276006.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Oracle Standard Edition 2 (CPU) + 1 year support Národné centrum zdravotníckych informácií 16 800 16800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre existujúce licencie Veeam Backup and Replication Enterprise for VMware - Education Only Univerzita Komenského v Bratislave 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky licencií Red Hat Enterprise Linux Server Standard Sociálna poisťovňa, ústredie 7 668 7668.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie monitorovacej platformy aplikácií a infraštruktúry Generálna prokuratúra SR 19 920 19920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie ADOBE, ESET, FortiGate-2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 12 971 12970.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory Basic Support pre akademické licencie produktov vmware Ekonomická univerzita v Bratislave 7 387 7386.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Skype for Business Národný bezpečnostný úrad 13 631 13630.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Microsoft Visual Studio MSDN – predĺženie o 2 roky – Software Assurance (SA): Produkt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN SA Qualified2. Microsoft Visual Studio MSDN – nové licencie + SA na 2 rokyProdukt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN LicSAPk OLP Qualified IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 635 7635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie softvérových a licenčných požiadaviek pre platformu kontaktného centra Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 83 320 83320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérové balíky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 161 2161.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Nové licencie a podpora pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a pre softvérovo definované diskové pole VMware vSAN vo verzii Advanced alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim prostredím“ Univerzita Komenského v Bratislave 45 833 45833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Identifikácia a analýza potenciálnych nesúladov vo výbere daní z nehnuteľností Mesto Pezinok 11 600 11600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
50 licencií Microsoft Office 365 E1 na 2 roky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 9 600 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 48 ks licencií Microsoft Windows Server Datacenter Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 20 500 20500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronický systém správy registratúry Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 75 500 75500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a licencií MH Invest, s.r.o. 14 800 14800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie licenčných požiadaviek pre recording platformu kontaktného centra. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 45 030 45029.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 41 176 41176.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 280 886 280886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Exchange Záchranná služba 12 462 12461.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozšírenie licencií antivírusovej ochrany pre pracovné stanice Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 551 551.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky balík Microsoft 365 Technická inšpekcia, a.s. 19 500 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova podpory a nákup nových licencií MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 81 462 81462.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 210 035 1210035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu MPSA Slovenská pošta, a.s. 1 705 238 1705238.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 302 439 302439.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka licencii Microsoft Úrad pre reguláciu hazardných hier 104 644 104644.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predĺženie licencie pre bezpečnostný software Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 24 450 24450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér pre analýzu elektrických sietí Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 203 750 203750.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obnova ročnej podpory produktu Check point Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 933 7933.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencie a support pre Citrix, diskové pole a Nakivo backup Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 079 18079.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér UNIVERZITA J. SELYEHO 312 312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131 131.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvéry UNIVERZITA J. SELYEHO 936 936.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 643 9643.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie licencií balíka Microsoft M365 GOV plán E3 Slovenský pozemkový fond 154 224 154224.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 204 209 204209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Veritas Netbackup Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 959 9958.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencia software Human Štandard Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 508 4508.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie licencií balíka Microsoft M365 GOV plán E3 Slovenský pozemkový fond 154 224 154224.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencie na operačný systém Windows Server 2019 Standard Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 761 760.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvérové a licenčné požiadavky pre platformu kontaktného centra Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 22 141 22140.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory softvérového produktu Citrix Virtual Apps Advanced Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 11 500 11500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Office Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licenčné požiadavky pre recording platformu kontaktného centra. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 498 9498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvérové vybavenie pre dátové úložisko SFÉRA, a.s. 554 355 554355.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Obnova ročnej podpory softvérového produktu McAfee Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 513 3513.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Štatistický softvér Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 15 300 15300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prípravné práce na infraštruktúre a následná implementácia vybraných služieb SW balíka M365 E3 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 148 975 148975.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 780 277 780277.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 920 382 920382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komplexný informačný systém pre evidenciu, správu a údržbu majetku Banskobystrický samosprávny kraj 336 638 336638.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie licencií a licenčnej zmluvy ( opakované VO ) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 413 160 1413160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 606 73606.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Licencia pre Cloud Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 135 068 135068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konsolidácia licencií Oracle a ďalších súvisiacich služieb podpory a rozvoja Oracle licencií a Oracle prostredia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 85 827 85827.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér OAD-FBS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 402 466 402466.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 110 786 4110786.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Software SIENA - nákup softvérových licencií Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 203 697 203697.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o. NOVING s. r. o. 199 251 199250.67 EUR 4. Január 2021 11. Február 2021 Áno 2021-01-04 00:00:00 UTC 2021-02-11 10:00:00 UTC
Softvér pre projekt "Moderné vzdelávanie pre prax." Banskobystrický samosprávny kraj 5 431 5431.12 EUR 9. Jún 2021 18. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-09 00:00:00 UTC 2021-06-18 10:00:00 UTC
Nákup licencií na používanie softvérových produktov a systémov vrátane súvisiacej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 450 784 3450784.0 EUR 2. November 2021 29. November 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-11-29 09:00:00 UTC
PNR - Softvér, hardvér a telekomunikačná technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 688 469 688468.58 EUR 13. December 2021 20. Január 2022 Áno 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-20 10:00:00 UTC
Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 132 535 7132535.0 EUR 27. December 2021 8. Február 2022 Nie 2021-12-27 00:00:00 UTC 2022-02-08 10:00:00 UTC
IKT pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 500 000 500000.0 EUR 25. Január 2022 21. Február 2022 Áno 2022-01-25 00:00:00 UTC 2022-02-21 10:00:00 UTC
Dodávka licencovaného informačného systému pre NPPC a jeho pracoviská v rámci SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 972 254 972253.91 EUR 14. Október 2014 24. November 2014 Áno 2014-10-14 00:00:00 UTC 2014-11-24 10:00:00 UTC
Softvérové riešenie podpory vedeckovýskumných informácií Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o. 619 250 619250.0 EUR 23. Júl 2014 4. September 2014 Áno 2014-07-23 00:00:00 UTC 2014-09-04 10:00:00 UTC
Špeciálne IKT vybavenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 693 367 693366.67 EUR 25. Máj 2015 23. Jún 2015 Áno 2015-05-25 00:00:00 UTC 2015-06-23 10:00:00 UTC
Inovatívny softvér na vývoj aplikácie – Need a hand GEOFFREY s. r. o. 230 392 230391.67 EUR 2. Máj 2017 2. Jún 2017 Áno 2017-05-02 00:00:00 UTC 2017-06-02 09:00:00 UTC
Nákup aplikačného softvéru - Yoosey YOOSEY s.r.o. 183 488 183487.67 EUR 2. Máj 2017 2. Jún 2017 Áno 2017-05-02 00:00:00 UTC 2017-06-02 09:00:00 UTC
Inovatívny softvér - Podnikateľský servis EDMUNDO s. r. o. 241 940 241940.0 EUR 2. Máj 2017 2. Jún 2017 Áno 2017-05-02 00:00:00 UTC 2017-06-02 09:00:00 UTC
Študijné pomôcky aplikačného typu Centrum vedecko-technických informácií SR 379 122 379122.13 EUR 30. Júl 2015 7. September 2015 Áno 2015-07-30 00:00:00 UTC 2015-09-07 12:00:00 UTC
Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily. MAFIS PROPERTY s.r.o. 462 760 462760.0 EUR 27. Február 2018 27. Marec 2018 Áno 2018-02-27 00:00:00 UTC 2018-03-27 10:00:00 UTC
Softvér a súvisiace služby s administrovaním dotačnej schémy Slovenská agentúra životného prostredia 521 333 521333.33 EUR 16. December 2019 15. Január 2020 Áno 2019-12-16 00:00:00 UTC 2020-01-15 10:00:00 UTC
Viacúčelové športové centrum Brezno - IKT vybavenie MOVING COMPANY, s. r. o. 57 325 57325.0 EUR 7. Január 2016 28. Január 2016 Áno 2016-01-07 00:00:00 UTC 2016-01-28 09:00:00 UTC
Obstaranie komplexného informačného systému a veľkoformátovej UV tlačiarne pre spoločnosť ARC design s.r.o. ARC Design, s.r.o. 276 773 276773.0 EUR 2. Marec 2017 31. Marec 2017 Áno 2017-03-02 00:00:00 UTC 2017-03-31 10:00:00 UTC
Zariadenie a vybavenie informatických učební pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 98 029 98029.23 EUR 26. Júl 2018 10. August 2018 Áno 2018-07-26 00:00:00 UTC 2018-08-10 11:00:00 UTC
Dopravná kancelária – zabezpečenie Softwaru na analýzu CP a ekonomiku premávky a jeho servis, aktualizácia Banskobystrický samosprávny kraj 58 325 58325.0 EUR 24. Október 2019 20. November 2019 Neuvedené 2019-10-24 00:00:00 UTC 2019-11-20 09:00:00 UTC
Elektronický systém správy registratúry Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 126 173 126173.0 EUR 17. August 2020 2. September 2020 Neuvedené 2020-08-17 00:00:00 UTC 2020-09-02 12:00:00 UTC
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 201 296 201296.0 EUR 5. September 2014 25. September 2014 Áno 2014-09-05 00:00:00 UTC 2014-09-25 08:00:00 UTC
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. zavedením moderných informačných technológií Tau-chem s.r.o. 61 886 61886.0 EUR 14. August 2014 1. September 2014 Áno 2014-08-14 00:00:00 UTC 2014-09-01 16:00:00 UTC
Nákup softvéru, licencií a Software assurance spločnosti Microsoft – prihláška k zmluve Select plus Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 000 000 1000000.0 EUR 11. August 2014 10. September 2014 Nie 2014-08-11 00:00:00 UTC 2014-09-10 09:00:00 UTC
Softvér obchodno - analytický, s modulmi pre realizáciu výuky, obchodu a objemovú analýzu trhovej burzovej informácie MoneXy s. r. o. 405 000 405000.0 EUR 3. Marec 2017 24. Marec 2017 Áno 2017-03-03 00:00:00 UTC 2017-03-24 09:00:00 UTC
SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE LABORATÓRIÍ FA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 18 480 18480.0 EUR 29. Apríl 2015 8. Jún 2015 Áno 2015-04-29 00:00:00 UTC 2015-06-08 09:00:00 UTC
SIP Slovenská správa ciest 350 000 350000.0 EUR 5. November 2014 16. December 2014 Nie 2014-11-05 00:00:00 UTC 2014-12-16 09:00:00 UTC
Informačný systém pre dobrovoľných hasičovDHaZZ o.z. Chmeľov Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie 117 997 117997.0 EUR 2. December 2019 19. December 2019 Neuvedené 2019-12-02 00:00:00 UTC 2019-12-19 12:00:00 UTC
Simulačné centrum na podporu výskumu v oblastiach RIS3 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 987 481 6987480.5 EUR 17. Jún 2015 14. Júl 2015 Áno 2015-06-17 00:00:00 UTC 2015-07-14 10:00:00 UTC
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o. – časť cyber-fyzikálne systémy CSM Industry s.r.o. 663 000 663000.0 EUR 4. Máj 2018 4. Jún 2018 Áno 2018-05-04 00:00:00 UTC 2018-06-04 10:00:00 UTC
Zvýšenie inovačných kapacít výrobného procesu v spoločnosti CSM Industry s.r.o., časť digitalizácia výrobného procesu - software. CSM Industry s.r.o. 211 092 211092.0 EUR 7. Máj 2018 6. Jún 2018 Áno 2018-05-07 00:00:00 UTC 2018-06-06 10:00:00 UTC
Modernizácia IKT: dodávka HW a SW potrebného pre vybudovanie elektronickej podateľne, úprava webového sídla Nowire s.r.o. 78 947 78947.37 EUR 10. September 2014 29. September 2014 Áno 2014-09-10 00:00:00 UTC 2014-09-29 10:00:00 UTC
Výskumné zariadenia pre UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 643 441 643441.47 EUR 25. Február 2015 7. Apríl 2015 Áno 2015-02-25 00:00:00 UTC 2015-04-07 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×