CPV kód

72261000-2

Softvérové podporné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 3 126 705 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 3 780 756 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 375 000 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 129 695 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 3 614 968 EUR
DataCentrum 28 1 022 587 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 2 449 820 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 15 091 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 819 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 17 5 270 923 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 710 762 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 543 386 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 16 765 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 991 627 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 72 825 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 8 160 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 38 712 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 10 230 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 220 694 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 2 868 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 125 180 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 6 171 648 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 2 878 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 1 693 586 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 8 279 991 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 32 34 592 874 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 80 209 849 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 16 725 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 183 325 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 3 534 216 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 4 149 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 6 434 792 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 37 680 EUR
Kancelária prezidenta SR 6 35 416 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 9 898 629 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7 115 025 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 16 417 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 43 750 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 33 350 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 25 341 022 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 101 228 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 0 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 4 463 684 EUR
Slovenská pošta, a.s. 19 14 630 195 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 3 5 060 928 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 1 1 090 290 EUR
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 779 860 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 218 064 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 5 6 288 EUR
MsHKM Žilina, s.r.o. 2 110 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 2 946 635 EUR
DATALAN, a.s. 14 6 083 732 EUR
AutoCont SK a.s. 15 7 620 184 EUR
EMIS, s.r.o. 1 129 990 EUR
Gratex International, a.s. 2 14 579 EUR
eDevelopment s.r.o. 12 57 645 EUR
TABI Corp., s.r.o. 1 2 868 EUR
stengl a.s. 1 218 064 EUR
Assessment Systems Slovakia, s. r. o., 1 84 121 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 1 710 003 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 9 10 739 876 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 4 146 313 EUR
SOFTIP, a. s. 2 315 728 EUR
Foresta SK 2 483 766 EUR
DWC Slovakia a.s. 2 1 060 020 EUR
SVOP, spol. s r.o. 1 12 500 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 2 37 680 EUR
ANECT a.s. 2 30 058 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 289 900 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 2 274 579 EUR
YMS, a.s. 4 1 863 998 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 220 694 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 35 525 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 585 EUR
TEMPEST a.s. 6 8 162 760 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 1 2 213 076 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 11 20 060 183 EUR
InterWay, s.r.o. 28 52 477 937 EUR
DITEC, a.s. 4 26 310 006 EUR
PosAm, spol. s r.o. 8 316 616 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 129 695 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 3 233 440 EUR
NESS Slovensko, a.s. 7 1 819 445 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 181 119 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 5 89 227 EUR
SFÉRA, a.s. 2 388 098 EUR
ITSK, s.r.o. 3 39 395 EUR
TooNet, s. r. o. 2 3 534 216 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 1 122 998 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 4 418 000 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 5 6 080 262 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 2 1 399 912 EUR
SEVITECH a. s. 5 38 220 546 EUR
CNC, a.s. 1 95 000 EUR
TORY CONSULTING, a.s. 2 9 168 560 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 2 2 399 200 EUR
exe, a.s. 3 1 217 910 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 64 960 EUR
ANEXT, a. s. 1 119 000 EUR
VERI2, s.r.o. 1 750 000 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 1 677 500 EUR
RWE IT GmbH 1 1 462 682 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 5 6 288 EUR
INGS spol. s r.o. 1 12 700 EUR
Altrinia s. r. o. 3 26 454 EUR
microform, s.r.o. 1 112 680 EUR
DIGMIA s.r.o. 4 81 689 EUR
airo, s. r. o. 7 228 507 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 1 8 160 EUR
X logistics, s.r.o. 1 34 356 EUR
RBN group s. r. o. 1 16 516 EUR
NextIT, s.r.o. 1 2 449 820 EUR
ELOS Technologies s.r.o. 2 326 666 EUR
Factory 4 Solutions a.s. 2 1 099 200 EUR
SLOVAKODATA, a.s. 1 507 429 EUR
RKMC, spol. s r.o. 1 1 090 290 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
UPdate - udržiavanie programového vybavenia informačného systému štátneho overovania kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 390 2390.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Viedenský testovací systém (VTS) - Expert system traffic plus Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 461 84461.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora a aktualizácia DataCentrum 54 582 54582.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 57 000 57000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 18 900 18900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre Esri softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 123 800 123800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačná podpora pre správu registratúry Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 729 25729.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zapracovanie novej funkcionality integrácia GIS plugin LSR do softvérovej aplikácie IS KRPK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory na knižničný systém DaWinci Centrum vedecko-technických informácií SR 12 500 12500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Software Assurance k licenciám Microsoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 392 43392.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET Slovenská pošta, a.s. 4 418 000 4418000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k software používaného na základe licencií Oracle Slovenská pošta, a.s. 508 541 508541.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie maintenance GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 369 000 369000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k SW používaného na základe licencií ORACLE Slovenská pošta, a.s. 891 371 891371.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka (upgrade) produktov McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways a predĺženie technickej podpory McAfee Gold Support pre produkty McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 344 155 344155.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP Human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 928 215928.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 1 012 219 1012219.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 948 661 13948661.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 835 000 2835000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft a súvisiacich špecializovaných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 3 316 200 3316200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj integrovaného informačného systému GIS Lesy SR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 535 000 535000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 347 880 347880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie podpory, údržby a úprav Jednotného finančno-ekonomického informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 279 991 8279991.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických systémov - ORACLE Software Security assurance a doplnkových služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 720 640 2720640.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft s progr. výhod a nástroja na ich aplikáciu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 637 113 1637113.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby nadlimitného elektronického trhoviska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 946 635 2946635.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 379 299 379299.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upgrade systému MIGRA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 000 750000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora maintenance a rozšírenie systému WebLES. Nákup služieb technickej a servisnej podpory, maintenance a rozšírenie systému WebLES. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 384 454384.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 248 7248.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Doplnenie poskytovaných služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 698 040 698040.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 986 000 1986000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 105 324 1105324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 757 292 5757292.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 641 528 641528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM. Sociálna poisťovňa, ústredie 953 400 953400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 874 250 874250.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Maintenance, servisná podpora, technická podpora SW aplikácie WebCM – Digitálny archív ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 717 048 717048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 588 262 588262.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kontinuálny vývoj a realizácia úloh súvisiacich s vypracovaním krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja
 na trhu práce a kvantifikáciou budúcich disparít na trhu práce z pohľadu zamestnaní a odborov vzdelania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 677 500 677500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozšírenie funkcionality GIS LSR. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 950 242950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 453 000 6453000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií Bratislavská teplárenská, a.s. 847 895 847895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP Východoslovenská distribučná, a. s. 1 462 692 1462692.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 650 324 8650324.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure pre pevné telefónne siete Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 017 583 1017583.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 274 166 1274166.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544 1553544.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544 1553544.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 429 198 429198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 6 539 864 6539864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 375 643 3375643.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 013 377 1013377.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 666 249 1666249.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 290 560 5290560.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 601 832 1601832.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 457 804457.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 219 936 219936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba Bentley SELECT Geodetický a kartografický ústav Bratislava 15 355 15355.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie hardvérovej podpory Gold Support pre McAfee Web Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 14 592 14592.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware Trnavský samosprávny kraj 18 113 18112.7 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 710 6710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre softvér Trimble Pivot Platform Geodetický a kartografický ústav Bratislava 57 600 57600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 25 195 25195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory IT SSC Slovenská správa ciest 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 145 150145.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora produktov Citrix DataCentrum 159 873 159872.59 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM Domino Enterprise CAL licencie so softvérovou podporou Generálna prokuratúra SR 20 760 20760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 350 6350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prenájmu licenčného softvérového vybavenia IBM Print Transform from AFP to PDF for Infoprint Server for z/OS Sociálna poisťovňa, ústredie 19 200 19200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 500 20500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 27 433 27433.44 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM licencie so softvérovou podporou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 12 600 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služba Bentley SELECT Geodetický a kartografický ústav Bratislava 15 784 15783.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie SW a HW podpory a obnova antivírových licencií Slovenská správa ciest 28 800 28800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie podpory výrobcu McAfee Gold Support alebo ekvivalent Forcepoint pre produkty McAfee Forcepoint Sidewinder, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 180 000 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej softvérovej podpory licencií Neo4j Ministerstvo financií Slovenskej republiky 142 800 142800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HW-SW ASSET MANAGEMENT - systém detekcie a evidencie hardware a software Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 858 8857.75 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií VMware DataCentrum 40 999 40999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií FABASOFT Ministerstvo financií Slovenskej republiky 124 440 124440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.11 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware DataCentrum 13 745 13745.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 900 13900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 24 708 24708.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie softvéru pre virtualizáciu a vysokú dostupnosť Ekonomická univerzita v Bratislave 17 934 17934.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora produktov Citrix DataCentrum 137 107 137107.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 192 132192.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis a rozvoj registratúry na platforme Fabasoft Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 868 155868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova služieb technickej podpory Oracle na rok 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 135 000 135000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 29 474 29474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Antivírusový program ESET Internet Security MsHKM Žilina, s.r.o. 100 100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry pre GIS a ESBS a zabezpečenie služieb podpory a prevádzky Hlavné mesto SR Bratislava 224 593 224593.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Antivírusový program ESET Internet Security MsHKM Žilina, s.r.o. 100 100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 317 24317.28 EUR 2017 Služby Nie 1
Predlženie SW a HW podporných služieb 2018 Slovenská správa ciest 98 000 98000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 39 888 39888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 41 836 41836.27 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 41 836 41836.27 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 190 132190.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 458 804458.0 EUR 2018 Služby Nie 1
LogRhythm AI Engine Server License 1500 - support renewal NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 500 8500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Database Server NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 88 700 88700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 080 19080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby obnovy podpory (maintenance) produktov centrálnej výpočtovej techniky Slovenská konsolidačná, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 700 14700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora Citrix produktov DataCentrum 138 360 138360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 956 420 956420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova hardvérovej podpory pre wireless infraštruktúru, obnova podpory mailovej bezpečnostnej brány a zariadenia F5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 296 23296.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 26 750 26750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov – ORACLE Software Security Assurance a doplnkových služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 142 464 7142464.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 328 131 2328131.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Služby technickej a licenčnej podpory MX-ONE Telephony System Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 076 7076.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre monitorig CDU - SAN Network Advisor NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 14 350 14350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE Sociálna poisťovňa, ústredie 159 000 159000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre diskové polia NetApp E-Series a NetApp FAS Series Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 116 062 116062.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 714 156 1714156.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 41 191 41191.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 45 507 45507.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup virtualizačnej platformy Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 228 6228.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 680 1680.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 179 204 179204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre ESRI softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 124 910 124910.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre SW produkty IBM Slovenský hydrometeorologický ústav 220 694 220694.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 218 084 218084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a údržba pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 220 800 220800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 722 003 6722003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 1 855 164 1855164.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 322 044 1322044.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 500 132500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
VMware Support and Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 194 202 194202.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií Red Hat Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 62 437 62437.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre licencie Oracle na roky 2020 - 2021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 185 000 185000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie licencie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 700 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 720 264720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete Flowmon Sociálna poisťovňa, ústredie 255 714 255714.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 599 657 1599657.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Softvérová podpora produktov HCL (IBM) Domino DataCentrum 16 712 16711.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 46 895 46894.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 333 560 6333560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie súčasnej licencie o dva roky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 900 10900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 600 1600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 7 620 7620.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 449 820 2449820.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie elektronickej licencie Adobe Creative Cloud Ekonomická univerzita v Bratislave 1 440 1440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 878 400 878400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 200 19200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie licencie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 140 2140.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU Žilinský samosprávny kraj 375 000 375000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Údržba software ESID System GIS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 190 132190.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 060 33060.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 456 15456.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT DataCentrum 22 249 22249.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 873 101 873101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP – Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 884 090 1884090.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Microsoft Software Assurance pre serverové produkty Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 252 894 252894.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 879 120 879120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 2 096 003 2096003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 48 954 48953.76 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 44 398 44397.53 EUR 2021 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora IS IKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 213 076 2213076.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
predplatné technickej podpory a nových verzii SW Ekonomická univerzita v Bratislave 702 702.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov HCL (IBM) Domino DataCentrum 17 143 17143.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Rapid7 DataCentrum 36 863 36863.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 100 1100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova HW podpory zariadení CISCO, pre prvky wireless infraštruktúry, Trend Micro DDI a FW nevyhnutných pre zabezpečenie funkcionality a bezpečnosti pri prevádzke počítačovej siete Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 53 353 53353.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 8 220 8220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Produkty Bentley na rok 2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 516 16516.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie softvérovej podpory licencií SAP (SAP Standard Support) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 1 090 290 1090290.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP na báze SAP ERP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 507 429 507429.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upgrade firewallov Forcepoint NGFW a predĺženie podpory výrobcu firewallov Forcepoint NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 320 483 320483.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Systém digitálnej knižnice Centrum vedecko-technických informácií SR 112 680 112680.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Technická podpora EIS (SAP S/4Hana) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 420 000 5420000.0 EUR 5. Január 2021 10. Február 2021 Nie 2021-01-05 00:00:00 UTC 2021-02-10 10:00:00 UTC
Servisná zmluva a aplikačná podpora webového portálu elektronických služieb Bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 56 000 56000.0 EUR 20. Október 2021 4. November 2021 Neuvedené 2021-10-20 00:00:00 UTC 2021-11-04 12:00:00 UTC
Licenčná podpora produktov SAP Integrovaného informačného systému MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 845 833 6845833.33 EUR 21. Október 2021 19. November 2021 Nie 2021-10-21 00:00:00 UTC 2021-11-19 09:00:00 UTC
Služby technickej podpory pre softvérové produkty v prostredí infraštruktúry MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 366 367 1366367.0 EUR 28. Október 2021 24. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-24 11:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 ÚPV o riadení projektov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 85 000 85000.0 EUR 16. Január 2022 31. Január 2022 Neuvedené 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-01-31 09:00:00 UTC
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a podpory k licenciám Microsoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 47 000 000 47000000.0 EUR 23. Jún 2015 5. August 2015 Áno 2015-06-23 00:00:00 UTC 2015-08-05 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×