CPV kód

72261000-2

Softvérové podporné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 3 126 705 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 3 780 756 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 375 000 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 129 695 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 3 614 968 EUR
DataCentrum 28 1 022 587 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 2 449 820 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 15 091 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 819 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 4 950 440 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 203 333 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 543 386 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 16 765 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 991 627 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 72 825 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 8 160 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 38 712 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 10 230 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 220 694 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 2 868 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 12 500 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 6 171 648 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 2 878 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 1 693 586 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 8 279 991 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 32 34 592 874 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 80 209 849 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 16 725 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 183 325 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 3 534 216 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 4 149 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 6 434 792 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 37 680 EUR
Kancelária prezidenta SR 6 35 416 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 9 898 629 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 7 115 025 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 16 417 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 43 750 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 33 350 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 25 341 022 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 101 228 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 0 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 4 463 684 EUR
Slovenská pošta, a.s. 18 14 493 839 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 3 5 060 928 EUR
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 1 1 090 290 EUR
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 779 860 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 218 064 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 5 6 288 EUR
MsHKM Žilina, s.r.o. 2 110 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 2 946 635 EUR
DATALAN, a.s. 14 6 083 732 EUR
AutoCont SK a.s. 15 7 620 184 EUR
EMIS, s.r.o. 1 129 990 EUR
Gratex International, a.s. 2 14 579 EUR
eDevelopment s.r.o. 12 57 645 EUR
TABI Corp., s.r.o. 1 2 868 EUR
stengl a.s. 1 218 064 EUR
Assessment Systems Slovakia, s. r. o., 1 84 121 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 1 710 003 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 9 10 739 876 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 4 146 313 EUR
SOFTIP, a. s. 2 315 728 EUR
Foresta SK 2 483 766 EUR
DWC Slovakia a.s. 2 1 060 020 EUR
SVOP, spol. s r.o. 1 12 500 EUR
PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 2 37 680 EUR
ANECT a.s. 2 30 058 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 289 900 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 2 274 579 EUR
YMS, a.s. 4 1 863 998 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 220 694 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 35 525 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 585 EUR
TEMPEST a.s. 6 8 162 760 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 1 2 213 076 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 11 20 060 183 EUR
InterWay, s.r.o. 27 52 341 581 EUR
DITEC, a.s. 4 26 310 006 EUR
PosAm, spol. s r.o. 8 316 616 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 129 695 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 3 233 440 EUR
NESS Slovensko, a.s. 6 1 498 962 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 181 119 EUR
Geotronics Slovakia, s.r.o. 5 89 227 EUR
SFÉRA, a.s. 2 388 098 EUR
ITSK, s.r.o. 3 39 395 EUR
TooNet, s. r. o. 2 3 534 216 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 1 122 998 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 4 418 000 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 5 6 080 262 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 2 1 399 912 EUR
SEVITECH a. s. 5 38 220 546 EUR
CNC, a.s. 1 95 000 EUR
TORY CONSULTING, a.s. 2 9 168 560 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 2 2 399 200 EUR
exe, a.s. 3 1 217 910 EUR
COMPAREX Slovakia spol. s r.o. 2 64 960 EUR
ANEXT, a. s. 1 119 000 EUR
VERI2, s.r.o. 1 750 000 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 1 677 500 EUR
RWE IT GmbH 1 1 462 682 EUR
HYDRA Computer s.r.o. 5 6 288 EUR
INGS spol. s r.o. 1 12 700 EUR
Altrinia s. r. o. 3 26 454 EUR
DIGMIA s.r.o. 4 81 689 EUR
airo, s. r. o. 7 228 507 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 1 8 160 EUR
X logistics, s.r.o. 1 34 356 EUR
RBN group s. r. o. 1 16 516 EUR
NextIT, s.r.o. 1 2 449 820 EUR
ELOS Technologies s.r.o. 2 326 666 EUR
Factory 4 Solutions a.s. 2 1 099 200 EUR
RKMC, spol. s r.o. 1 1 090 290 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
UPdate - udržiavanie programového vybavenia informačného systému štátneho overovania kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 390 2390.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Viedenský testovací systém (VTS) - Expert system traffic plus Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 461 84461.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora a aktualizácia DataCentrum 54 582 54582.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 57 000 57000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 18 900 18900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre Esri softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 123 800 123800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačná podpora pre správu registratúry Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 729 25729.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zapracovanie novej funkcionality integrácia GIS plugin LSR do softvérovej aplikácie IS KRPK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 000 30000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory na knižničný systém DaWinci Centrum vedecko-technických informácií SR 12 500 12500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Software Assurance k licenciám Microsoft Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 43 392 43392.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém APONET Slovenská pošta, a.s. 4 418 000 4418000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k software používaného na základe licencií Oracle Slovenská pošta, a.s. 508 541 508541.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie maintenance GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 369 000 369000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k SW používaného na základe licencií ORACLE Slovenská pošta, a.s. 891 371 891371.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka (upgrade) produktov McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways a predĺženie technickej podpory McAfee Gold Support pre produkty McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 344 155 344155.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Implementácia rozšírenia APV SOFTIP Human Resources LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 215 928 215928.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 1 012 219 1012219.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 948 661 13948661.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 835 000 2835000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft a súvisiacich špecializovaných služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 3 316 200 3316200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj integrovaného informačného systému GIS Lesy SR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 535 000 535000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 347 880 347880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie podpory, údržby a úprav Jednotného finančno-ekonomického informačného systému pre slovenské verejné vysoké školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 279 991 8279991.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických systémov - ORACLE Software Security assurance a doplnkových služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 720 640 2720640.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft s progr. výhod a nástroja na ich aplikáciu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 637 113 1637113.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby nadlimitného elektronického trhoviska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 946 635 2946635.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 379 299 379299.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Upgrade systému MIGRA Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 000 750000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora maintenance a rozšírenie systému WebLES. Nákup služieb technickej a servisnej podpory, maintenance a rozšírenie systému WebLES. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 454 384 454384.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 248 7248.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Doplnenie poskytovaných služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 698 040 698040.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 986 000 1986000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 105 324 1105324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 757 292 5757292.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácie Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 641 528 641528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM. Sociálna poisťovňa, ústredie 953 400 953400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 874 250 874250.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Maintenance, servisná podpora, technická podpora SW aplikácie WebCM – Digitálny archív ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 717 048 717048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných služieb softvérovej podpory aplikácií Microsoft Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 588 262 588262.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry a plnenie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti v podmienkach MZV a EZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 767 108 1767108.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kontinuálny vývoj a realizácia úloh súvisiacich s vypracovaním krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja
 na trhu práce a kvantifikáciou budúcich disparít na trhu práce z pohľadu zamestnaní a odborov vzdelania. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 677 500 677500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozšírenie funkcionality GIS LSR. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 242 950 242950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 453 000 6453000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií Bratislavská teplárenská, a.s. 847 895 847895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP Východoslovenská distribučná, a. s. 1 462 692 1462692.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 650 324 8650324.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Aktualizácia vzostupného modelu LRIC pure pre pevné telefónne siete Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 017 583 1017583.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 274 166 1274166.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544 1553544.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 544 1553544.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 429 198 429198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000 000 30000000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 6 539 864 6539864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 375 643 3375643.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 013 377 1013377.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 666 249 1666249.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 290 560 5290560.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 601 832 1601832.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 457 804457.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja Agentúra na podporu výskumu a vývoja 219 936 219936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba Bentley SELECT Geodetický a kartografický ústav Bratislava 15 355 15355.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie hardvérovej podpory Gold Support pre McAfee Web Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 12 000 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 14 592 14592.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu podpory pre VMware Trnavský samosprávny kraj 18 113 18112.7 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 710 6710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre softvér Trimble Pivot Platform Geodetický a kartografický ústav Bratislava 57 600 57600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 25 195 25195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory IT SSC Slovenská správa ciest 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 145 150145.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora produktov Citrix DataCentrum 159 873 159872.59 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM Domino Enterprise CAL licencie so softvérovou podporou Generálna prokuratúra SR 20 760 20760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie softvérových licencií Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 350 6350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prenájmu licenčného softvérového vybavenia IBM Print Transform from AFP to PDF for Infoprint Server for z/OS Sociálna poisťovňa, ústredie 19 200 19200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 20 500 20500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 27 433 27433.44 EUR 2016 Služby Nie 1
IBM licencie so softvérovou podporou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 12 600 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služba Bentley SELECT Geodetický a kartografický ústav Bratislava 15 784 15783.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie SW a HW podpory a obnova antivírových licencií Slovenská správa ciest 28 800 28800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie podpory výrobcu McAfee Gold Support alebo ekvivalent Forcepoint pre produkty McAfee Forcepoint Sidewinder, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 180 000 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej softvérovej podpory licencií Neo4j Ministerstvo financií Slovenskej republiky 142 800 142800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
HW-SW ASSET MANAGEMENT - systém detekcie a evidencie hardware a software Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 858 8857.75 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií VMware DataCentrum 40 999 40999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií FABASOFT Ministerstvo financií Slovenskej republiky 124 440 124440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.11 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware DataCentrum 13 745 13745.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 13 900 13900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetRx Geodetický a kartografický ústav Bratislava 24 708 24708.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie softvéru pre virtualizáciu a vysokú dostupnosť Ekonomická univerzita v Bratislave 17 934 17934.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora produktov Citrix DataCentrum 137 107 137107.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 192 132192.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis a rozvoj registratúry na platforme Fabasoft Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 155 868 155868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova služieb technickej podpory Oracle na rok 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 135 000 135000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 29 474 29474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Antivírusový program ESET Internet Security MsHKM Žilina, s.r.o. 100 100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry pre GIS a ESBS a zabezpečenie služieb podpory a prevádzky Hlavné mesto SR Bratislava 224 593 224593.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Antivírusový program ESET Internet Security MsHKM Žilina, s.r.o. 100 100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie maintenancu pre serverovňu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 317 24317.28 EUR 2017 Služby Nie 1
Predlženie SW a HW podporných služieb 2018 Slovenská správa ciest 98 000 98000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 39 888 39888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 41 836 41836.27 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov VMware DataCentrum 41 836 41836.27 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 190 132190.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 804 458 804458.0 EUR 2018 Služby Nie 1
LogRhythm AI Engine Server License 1500 - support renewal NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 500 8500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Database Server NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 88 700 88700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 080 19080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby obnovy podpory (maintenance) produktov centrálnej výpočtovej techniky Slovenská konsolidačná, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 700 14700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora Citrix produktov DataCentrum 138 360 138360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 956 420 956420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova hardvérovej podpory pre wireless infraštruktúru, obnova podpory mailovej bezpečnostnej brány a zariadenia F5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 23 296 23296.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT na 1 rok DataCentrum 26 750 26750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov – ORACLE Software Security Assurance a doplnkových služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 142 464 7142464.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov ORACLE a služieb s nimi súvisiacich Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 328 131 2328131.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Služby technickej a licenčnej podpory MX-ONE Telephony System Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 076 7076.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory pre monitorig CDU - SAN Network Advisor NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 14 350 14350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE Sociálna poisťovňa, ústredie 159 000 159000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre diskové polia NetApp E-Series a NetApp FAS Series Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 116 062 116062.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 714 156 1714156.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov IBM Domino DataCentrum 15 641 15641.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 41 191 41191.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 45 507 45507.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nákup virtualizačnej platformy Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 6 228 6228.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 680 1680.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 179 204 179204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre ESRI softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 124 910 124910.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory PVS pre SW produkty IBM Slovenský hydrometeorologický ústav 220 694 220694.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Kancelária prezidenta SR 6 705 6705.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnovenie podpory produktov RED HAT na 3 roky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 218 084 218084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 160 566 160566.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a údržba pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 220 800 220800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle Sociálna poisťovňa, ústredie 6 722 003 6722003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 1 855 164 1855164.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 322 044 1322044.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Údržba software ESID Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 500 132500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
VMware Support and Subscription Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 000 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Java SE NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 194 202 194202.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty IBM Domino Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií Red Hat Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 62 437 62437.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre licencie Oracle na roky 2020 - 2021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 185 000 185000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie licencie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 700 1700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 400 1400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov Sociálna poisťovňa, ústredie 264 720 264720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre monitorovací systém pre bezpečnosť počítačových sietí založený na dátových tokoch a analýze chovania siete Flowmon Sociálna poisťovňa, ústredie 255 714 255714.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora na licenčný softvér (maintenance) využívaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 1 599 657 1599657.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Softvérová podpora produktov HCL (IBM) Domino DataCentrum 16 712 16711.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 46 895 46894.88 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 333 560 6333560.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Licencie produktov ESET - predĺženie súčasnej licencie o dva roky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 900 10900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 600 1600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 7 620 7620.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 449 820 2449820.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie elektronickej licencie Adobe Creative Cloud Ekonomická univerzita v Bratislave 1 440 1440.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém Správny výkon Sociálna poisťovňa, ústredie 878 400 878400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba softvéru prijímačov Trimble NetR9. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 19 200 19200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie licencie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 140 2140.0 EUR 2020 Služby Nie 1
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY EVIDENCIE, SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU Žilinský samosprávny kraj 375 000 375000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Údržba software ESID System GIS CC Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 190 132190.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora Basic Support pre licencie produktov VMware LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 060 33060.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre Red Hat Enterprise Linux Server Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Subscription Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 456 15456.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora produktov RED HAT DataCentrum 22 249 22249.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 873 101 873101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická podpora pre softvérové produkty SAP – Enterprise Support Východoslovenská distribučná, a. s. 1 884 090 1884090.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Microsoft Software Assurance pre serverové produkty Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 252 894 252894.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 879 120 879120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 553 366 1553366.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft Sociálna poisťovňa, ústredie 2 096 003 2096003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 48 954 48953.76 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 44 398 44397.53 EUR 2021 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora IS IKVC Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 213 076 2213076.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 151 503 151503.0 EUR 2019 Služby Nie 1
predplatné technickej podpory a nových verzii SW Ekonomická univerzita v Bratislave 702 702.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov HCL (IBM) Domino DataCentrum 17 143 17143.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Rapid7 DataCentrum 36 863 36863.04 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie licencie XG 135 Full Guard Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 100 1100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova HW podpory zariadení CISCO, pre prvky wireless infraštruktúry, Trend Micro DDI a FW nevyhnutných pre zabezpečenie funkcionality a bezpečnosti pri prevádzke počítačovej siete Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 53 353 53353.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvérové podporné služby HCL NOTES DOMINO na 1 rok Kancelária prezidenta SR 8 220 8220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Produkty Bentley na rok 2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 516 16516.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby technickej podpory software Oracle a ostatných technologických a licenčných produktov Oracle Slovenská pošta, a.s. 136 356 136356.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie softvérovej podpory licencií SAP (SAP Standard Support) Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 1 090 290 1090290.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Systém digitálnej knižnice Centrum vedecko-technických informácií SR 141 772 141772.0 EUR 20. November 2020 8. December 2020 Neuvedené 2020-11-20 00:00:00 UTC 2020-12-08 09:00:00 UTC
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP na báze SAP ERP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 899 638 899637.94 EUR 1. December 2020 4. Január 2021 Nie 2020-12-01 00:00:00 UTC 2021-01-04 10:00:00 UTC
Technická podpora EIS (SAP S/4Hana) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 420 000 5420000.0 EUR 5. Január 2021 10. Február 2021 Nie 2021-01-05 00:00:00 UTC 2021-02-10 10:00:00 UTC
Upgrade firewallov Forcepoint NGFW a predĺženie podpory výrobcu firewallov Forcepoint NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 365 299 365299.0 EUR 9. August 2021 2. September 2021 Nie 2021-08-09 00:00:00 UTC 2021-09-02 12:00:00 UTC
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a podpory k licenciám Microsoft Ministerstvo financií Slovenskej republiky 47 000 000 47000000.0 EUR 23. Jún 2015 5. August 2015 Áno 2015-06-23 00:00:00 UTC 2015-08-05 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×