Dodávateľ

Hermes LabSystems, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Hermes LabSystems, s.r.o.

IČO: 35693487

Adresa: Púchovská 12, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-D1013

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 16. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 529 054,00 EUR 8 10
2015 2 146 645,00 EUR 8 9
2016 378 830,33 EUR 46 46
2017 1 200 535,44 EUR 46 46
2018 2 875 607,84 EUR 37 37
2019 1 174 919,89 EUR 22 23
2020 1 124 435,00 EUR 20 20
2021 2 792 705,26 EUR 26 36
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 347 839,00 EUR 6 8
2015 2 327 860,00 EUR 10 11
2016 378 830,33 EUR 46 46
2017 1 200 535,44 EUR 46 46
2018 2 875 607,84 EUR 37 37
2019 1 121 494,89 EUR 20 21
2020 204 911,00 EUR 20 20
2021 3 765 654,26 EUR 28 38

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 11 695,37 11695.37 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 1 623 028,00 1623028.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 739 704,00 739704.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 1 416,61 1416.61 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 3 042,64 3042.64 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 223 728,52 223728.52 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 22 850,00 22850.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 623,00 623.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 80 200,00 80200.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 41 480,00 41480.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 8 906,24 8906.24 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 61 900,00 61900.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 8 118 823,99 118823.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 2 123,33 2123.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 12 931 268,67 12931268.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 10 071,64 10071.64 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 330 686,00 330686.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 7 494,00 7494.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 1 667 566,00 1667566.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 551,00 1551.00 EUR
Virologický ústav SAV 1 99 833,00 99833.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 34 979,03 34979.03 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 77 482 421,77 482421.77 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 873 992,00 873992.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 333 249,16 333249.16 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 849 968,33 849968.33 EUR
hameln rds a.s. 1 4 759,00 4759.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 33 612,80 33612.80 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 2 137 850,00 2137850.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 34 125,00 34125.00 EUR
Ústav anorganickej chémie SAV 1 54 183,00 54183.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 284 208,33 284208.33 EUR
BIONT, a.s. 2 221 397,00 221397.00 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 113 755,00 113755.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav ekológie Lesa SAV 1 252 300,00 252300.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 96 064,83 96064.83 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 6 959,00 6959.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 1 074,17 1074.17 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 15 833,33 15833.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 1 53 009,00 53009.00 EUR
MIKROCHEM spol. s r.o. 1 351 000,00 351000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou Virologický ústav SAV 100 250,00 100250.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup plynových chromatografov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 86 666,00 86666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR prístroje III. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 77 830,00 77830.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie a spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 178 995,00 178995.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie a kity, chromatografické kolóny a spotrebný materiál do laboratórií. hameln rds a.s. 32 338,00 32338.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prístrojová zostava plynového chromatografu BIONT, a.s. 72 200,00 72200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Školenia pre potreby projektu ITMS 26110230087 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 077,00 25077.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Laboratórny materiál a chemikálie Ústav anorganickej chémie SAV 54 774,00 54774.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špecializované zariadenia pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 804 596,00 804596.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prístroje a spotrebný materiál pre aplikovaný biomedicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 025,00 11025.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Laboratórna technika. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 599 400,00 599400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup klasického viskozimetra, chromatografu GC/MS/FID a RTG spektrometra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 244 950,00 244950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výskumné centrum AgroBioTech - prístrojové vybavenie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 905 000,00 11905000.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Prístroje a spotrebný materiál pre aplikovaný biomedicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 155 765,00 155765.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 800,00 94800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroje a spotrebný materiál pre aplikovaný biomedicínsky výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 042,00 6042.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výskumné centrum AgroBioTech – laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 995 874,00 995874.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia pre elektrofyziológiu podkôrneho hmyzu Ústav ekológie Lesa SAV 252 300,00 252300.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie HPLC chromatografu vrátane zabezpečenia záručného a bezplatného pozáručného servisu BIONT, a.s. 140 000,00 140000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografické prístroje s príslušenstvom a služby s tým spojené pre ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 545 710,00 545710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup systému kvapalinovej chromatografie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 020,00 95020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka 1 ks kvapalinového chromatografu s príslušenstvom pre ÚDZS a služby s tým spojené Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 290 040,00 290040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklíčka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 313,20 313.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 189,80 5189.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
0816 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905,65 905.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
automat na odparafinovanie, rehydratáciu a revitalizáciu FFPE tkanív alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filament assambley pre GC-MS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmiešavacia kapilára na HPLC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené a plastové výrobky do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 219,00 3219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1916 Chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 718,00 4718.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 768,00 1768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077,00 7077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súčiastka chromatografického systému Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 77,00 77.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 994,00 994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 552,00 1552.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté farbivo pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k plynovej chromatografii Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis plynového chromatografu Agilent GC 7890A Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 341,44 2341.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov podľa vlastného výberu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky a vizualizačný kit pre analýzu imunohistochemických vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 509,00 509.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické činidla na množenie a kontrolu kvality DNA a RNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 060,30 3060.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
4516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 077,00 7077.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 272,00 2272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na prípravu NGS knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 500,00 24500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600,00 40600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na kontrolu fragmentácie DNA a kvality genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kitov na prípravu genomických a cielene obohatených sekvenačných knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 600,00 40600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom zariadenia na simultánnu detekciu koncentrácií Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20 300,00 20300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kit na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkostí DNA fragmentov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 795,00 795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - Kvantifikácia DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 306,58 3306.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
5316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391,00 2391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Primárna protilátka pre IHC, Granzým B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 542,00 542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 417,00 417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 391,00 2391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5716 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 153,38 10153.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 999,00 999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 278,00 1278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenený tovar do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 995,00 1995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradná kyveta max-light 60mm pre HPLC Agilent 1290 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 996,00 2996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prietokový kapilárny prechod do 80bar s vnútorným objemom 100nL-kit inline ventilu tlakovej kontroly pre HPLC zariadenie Agilent 1290 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 034,00 1034.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551,20 551.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 310,00 1310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 689,00 2689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizualizačný set pre svetelnú imunohistochémiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 403,00 1403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Platničky 24-jamkové so senzormi pre CO2 a O2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 616,00 2616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou a kolízno-reakčnou celou ICP-MS Štátny veterinárny a potravinový ústav 246 960,00 246960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a rozpúšťadlá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 903,32 1903.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
1217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 345,00 2345.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1417 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 430,00 5430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny pre plynovú chromatografiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 452,00 1452.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup duálneho atómového absorpčného spektrometra (AAS) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 53 015,33 53015.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 808,00 808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 356,80 356.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 172 700,00 172700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 29 882,40 29882.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a zariadenia -súbor na detekciu kvality zložiek životného prostredia Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 122 879,20 122879.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 820,00 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografická plynová kolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 552,29 552.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 834,00 834.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforéza na chipe Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 754,00 754.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3317 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3617 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 893,38 7893.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka na IHC + protilátky (kit) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 949,00 1949.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agilent High Sensitivity DNA Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 525,00 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primárne protilátky (PTEN, AKT, GlycophorinA) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 470,00 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenačné kity NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity na exómové sekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na odparafinovanie, revitalizáciu a rehydratáciu Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ferule a fitingy pre HPLC kapiláry Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup tunovacieho roztoku pre MS detektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
4217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 364,00 1364.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 618,00 618.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit na purifikáciu genomických knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017- Chemikálie A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 498,00 498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 764,22 22764.22 EUR 2017 Tovary Áno 1
Sklíčko Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616,00 3616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microarray pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 243,68 25243.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
31. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 505,81 1505.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
0118 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 594,00 3594.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0218 PT Link Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: p53 a Survivin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 694,80 694.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
36. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 460,91 2460.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
0718 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 375,17 4375.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre IHC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 034,00 2034.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 788,00 788.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie pre vysoko citlivý kit na stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
39. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 257,24 1257.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky p53, FLEX IHC; EnVision FLEX; Envision FLEX+Mouse; Envision FLEX+Rabbit; LSAB2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 287,21 2287.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie - deuteriová lampa Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 111,00 1111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1218 Chemikálie – detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 583,00 3583.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolóny a predkolónky 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické činidla na separáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 785,00 785.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 050,67 1050.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
51. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 805,35 805.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
1518 Chemikália na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56,00 56.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól – GC MSMS a plameňovoionizačným detektorom (FID) Štátny veterinárny a potravinový ústav 238 483,00 238483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primárne protilátky: EnVision Target Retrieval Solution; Antibody Diluent; Universal LSAB2; Flex IHC Microskope slides Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 930,70 1930.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV - VIS spektrofotometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 018,80 7018.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 671,48 1671.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych prístrojov - chemické laboratórium, verzia 2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 173 038,80 173038.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie výroby sterilných liekových foriem IMUNA PHARM, a.s. 2 137 850,00 2137850.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vizualizačný detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 959,00 959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPLC kolóny - spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 192,00 1192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 686,00 2686.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf HPLC Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 43 656,00 43656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
microarray pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 617,00 10617.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a údržba prístroja Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 623,00 623.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kit pre stanovenie kvality a kvantity DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 730,00 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2218 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 480,00 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie – Dodanie spotrebného chemického materiálu a molekulárne-biologických kitov-Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu - II. Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 298,60 2298.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekčný kit s príslušenstvom pre imunohistochémiu (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 353,00 1353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 408,00 7408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 899,80 1899.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 20 268,17 20268.17 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie, GC kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 138,66 1138.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolónové skrutky a záslepky Výskumný ústav vodného hospodárstva 970,00 970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Primárne protilátky - Survivin, Flex Mono a Hu p53 Protein Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 341,15 341.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna a sterilizačná technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 330 352,00 1330352.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436,00 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436,00 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka PT link (Pre Treatment Modul) - laboratórneho prístroja s inštaláciou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 080,00 10080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Roztoky pre imunohistochemickú analýzu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459,00 459.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 199,00 4199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 266,00 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 790,56 790.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 055,16 22055.16 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 663,00 663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolony pre HPLC Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekundárna protilátka Universal LSAB 2 kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microarray skener s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave 88 400,00 88400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UV/Vis Spektrofotometer s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 23 164,00 23164.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 508,00 7508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre imunohistochemické metódy (IHC) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 385,00 1385.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Atómový absorpčný spektrometer Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 41 600,00 41600.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 753,00 7753.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj, PCR, optické cartrige, pc, softvér, príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 44 000,00 44000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 409,30 1409.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 437,00 1437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 120,61 120.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie do laboratória Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 37 330,00 37330.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 465,60 3465.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre plynový chromatograf GC-MS s hmotnostnou spektrometriou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 958,00 958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalibračné štandardy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výmena dielov vrátane servisu kvapalinového chromatografu HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 296,00 1296.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 059,00 12059.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Presné laboratórne analytické váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 862,00 1862.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál pre laboratória OLČ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 138 100,00 138100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 720,00 240720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 11 793,72 11793.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografický spotrebný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 034,00 11034.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení určených pre biotechnológie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 710 480,00 1710480.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál pre APVV MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 162 748,00 162748.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Doplnenie výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom "Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r.o." MIKROCHEM spol. s r.o. 383 176,00 383176.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 7 960 783,00 7960783.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 12 000,40 12000.4 EUR 2021 Tovary Áno 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53,00 53.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 578,00 4578.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - chromatografy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 321 648,00 321648.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Laboratórne vybavenie - váhy, mikrocentrifúga Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 340,00 1340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístrojové laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 414 718,00 1414718.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 262,00 7262.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf HPLC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 41 032,00 41032.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf GC - FID Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 83 722,80 83722.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskumné účely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372,00 372.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laminárny PCR box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 325,20 5325.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 316,00 1316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna byreta Titrette 50 ml, Dávkovač Ceramus Classic 10-60 ml Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 306,80 1306.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 299,00 37299.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - fľaša s šrobovacím uzáverom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 228,00 228.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň s núteným prúdením vzduchu v komore Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 217,94 2217.94 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 436,00 93436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 666,00 10666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 261,00 21261.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Diagnostické súpravy na vyšetrenie COVID-19 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 300,00 271300.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Prístrojové vybavenie laboratórií I. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 903 443,00 903443.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 443,00 32443.0 EUR 2021 Tovary Nie 6

mail@hermeslab.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 390 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Hrouzek
Adresa:
Znievska 23 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hatrík
Adresa:
222 Dobrohošť 93031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2019
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Andrej Vadkerti
Adresa:
Saratovská 5 Bratislava-Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
9. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Hrouzek
Adresa:
Znievska 23 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
9. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hatrík
Adresa:
222 Dobrohošť 93031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Záznam do:
3. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Andrej Vadkerti
Adresa:
Saratovská 5 Bratislava-Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Hatrík
Adresa:
222 Dobrohošť 93031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., PhD. Ján Hrouzek
Adresa:
Znievska 23 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ATCL, s.r.o.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Meno:
ATCL, k.s.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.06.2020 do: 5.02.2021

StiahniZáznam platný od: 3.07.2019 do: 9.06.2020

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 3.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×