Dodávateľ

OFFICE STAR, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OFFICE STAR, s. r. o.

IČO: 46323546

Adresa: Šancová 63/3568, Bratislava

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6216

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2021

Záznam platný do: 20. Apríl 2024

Posledná zmena: 21. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 81 140,06 EUR 184 184
2017 65 137,73 EUR 102 102
2018 115 941,07 EUR 84 84
2019 26 380,70 EUR 33 33
2020 8 930,95 EUR 11 11
2021 28 419,36 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 780,83 EUR 1 1
2016 80 359,23 EUR 183 183
2017 65 137,73 EUR 102 102
2018 115 941,07 EUR 84 84
2019 26 380,70 EUR 33 33
2020 8 930,95 EUR 11 11
2021 28 419,36 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 4 821,67 4821.67 EUR
Slovenská správa ciest 1 3 250,00 3250.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 3 492,00 3492.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 626,47 626.47 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 327,50 327.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 327,00 1327.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 1 975,66 1975.66 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 349,99 1349.99 EUR
Mesto Trnava 1 150,00 150.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 5 265,89 5265.89 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 948,10 948.10 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 2 696,67 2696.67 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 034,99 1034.99 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 221,31 221.31 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 4 752,00 4752.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 5 833,32 5833.32 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 2 337,35 2337.35 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 4 160,86 4160.86 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 419,00 419.00 EUR
Mesto Rajec 1 507,19 507.19 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 954,16 954.16 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 836,20 836.20 EUR
Mesto Komárno 7 1 928,27 1928.27 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 305,65 305.65 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 101,66 101.66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 2 026,99 2026.99 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 1 585,72 1585.72 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 252,90 252.90 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 64 667,48 64667.48 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 1 140,81 1140.81 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 1 770,00 1770.00 EUR
Mesto Holíč 9 13 988,01 13988.01 EUR
Mesto Nové Zámky 3 2 591,66 2591.66 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 492,49 492.49 EUR
Mesto Partizánske 1 783,00 783.00 EUR
Slovenské národné múzeum 5 1 665,35 1665.35 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 5 444,43 5444.43 EUR
Mesto Senec 4 1 252,24 1252.24 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 10 6 322,55 6322.55 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 299,99 299.99 EUR
Mesto Pezinok 4 1 845,97 1845.97 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 1 852,56 1852.56 EUR
IUVENTA 2 708,33 708.33 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 40 137,00 40137.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 333,33 1333.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 4 697,89 697.89 EUR
Mesto Hlohovec 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 840,28 840.28 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 100,00 100.00 EUR
Obec Chotín 2 107,32 107.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 6 054,98 6054.98 EUR
Mesto Svätý Jur 6 2 318,72 2318.72 EUR
Obec Semerovo 11 482,97 482.97 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 7 317,59 7317.59 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 489,99 489.99 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 313,52 1313.52 EUR
Obec Čachtice 1 200,00 200.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 429,99 429.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 5 1 048,64 1048.64 EUR
Obec Lužianky 2 304,07 304.07 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 4 112,31 112.31 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 24 12 142,96 12142.96 EUR
Zoologická záhrada 1 934,16 934.16 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 1 422,38 1422.38 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 9 2 344,54 2344.54 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 7 083,33 7083.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 8 931,66 8931.66 EUR
Obec Kozárovce 2 429,99 429.99 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 319,99 1319.99 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 100,00 100.00 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 1 786,66 1786.66 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 296,66 296.66 EUR
Okresný súd Galanta 1 3 218,00 3218.00 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 9 1 304,52 1304.52 EUR
Krajská prokuratúra 2 2 164,17 2164.17 EUR
Národný onkologický ústav 7 10 856,93 10856.93 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 99,00 99.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 2 447,55 2447.55 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 787,91 787.91 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6 604,53 604.53 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 293,00 293.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 658,00 658.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devín 1 122,50 122.50 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 1 098,87 1098.87 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 2 508,32 2508.32 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 575,00 575.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 861,66 861.66 EUR
Obec Blahová 1 471,67 471.67 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 2 126,00 126.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 95,83 95.83 EUR
Výskumná agentúra 3 0,00 0.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 11 4 005,93 4005.93 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 949,92 949.92 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 4 465,15 465.15 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 678,87 678.87 EUR
CEIT a.s. 1 170,00 170.00 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 583,00 583.00 EUR
Stredná odborná škola 4 205,00 205.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 113,74 113.74 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 3 240,00 3240.00 EUR
Obec Topoľníky 4 1 051,67 1051.67 EUR
Obec Krušovce 3 211,83 211.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 408,33 408.33 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 141,58 141.58 EUR
Okresný súd Bratislava IV 2 299,98 299.98 EUR
Obec Budmerice 1 250,00 250.00 EUR
Obchodná akadémia 1 98,67 98.67 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 1 720,82 1720.82 EUR
Spojená škola 1 186,66 186.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 121,99 121.99 EUR
Ústav merania SAV 2 62,50 62.50 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 570,82 570.82 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 99,99 99.99 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 70,00 70.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 219,05 2219.05 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 291,64 291.64 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 2 190,00 190.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 3 185,55 185.55 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 943,33 943.33 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 3 1 438,04 1438.04 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 2 190,49 190.49 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 3 995,61 995.61 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 99,92 99.92 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 1 261,15 1261.15 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 2 398,08 398.08 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 780,00 780.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 2 345,99 345.99 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 191,67 191.67 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 1 112,50 1112.50 EUR
Štátny pedagogický ústav 1 4 982,49 4982.49 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 192,92 192.92 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 0,00 0.00 EUR
Elektroenergetické montáže, a.s. 1 329,00 329.00 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 364,98 364.98 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 595,83 595.83 EUR
Stredná odborná škola 1 0,00 0.00 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 31,33 31.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 4 090,00 4090.00 EUR
Centrum právnej pomoci 1 329,58 329.58 EUR
Spojená škola 1 375,00 375.00 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 59,00 59.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 208,33 208.33 EUR
Evanjelická spojená škola 1 1 354,16 1354.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Skartovač Obec Topoľníky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 686,00 1686.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Topoľníky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Blahová 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky vozík Krajská prokuratúra 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
médiá DVD printable Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 78,00 78.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 186,00 186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DVD slim napaľovačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26,00 26.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CE410X, CE411A, CE412A, CE413A Mesto Liptovský Mikuláš 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AC adaptéry do notebookov Ústav polymérov SAV 73,40 73.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obrazový válec do tlačiarne Samsung M2825 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Temotransferová páska Zoologická záhrada 1 553,52 1553.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 756,00 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obchodná akadémia 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky s okienkom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399,60 399.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD nosiče Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell OptiPlex SFF 3020 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Budmerice 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk, notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 Krajská prokuratúra Nitra 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 249,00 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk HDD Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 396,52 396.52 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Chotín 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre kancelárie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 460,00 1460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
batérie do notebookov a spotrebný materiál k perifériám Ústav polymérov SAV 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Webkamera Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD printable Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup 4 ks identických HDD Seagate Enterprise NAS HDD 3.5 4 TB SATA3 7200 RPM 128 MB Výskumná agentúra 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
kancelársky papier JET alebo Royal Whitw alebo Victoria Balance Exklusive, Kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Listový papier a obálky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 423,00 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier euroBASIC alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 1 023,00 1023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 631,60 2631.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Obec Kráľová pri Senci 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera, CD-R, obal na CD Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Okresný súd Galanta 3 878,00 3878.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DYMO páska Obec Jaslovské Bohunice 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelarský papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný bezpečnostný úrad 12 616,00 12616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fixky na textil Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Národný ústav celoživotného vzdelávania 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 068,56 1068.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obal zakladací priehľadný (euroobal) Obec Čachtice 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 91,00 91.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradná batéria Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Seagate 3,5” P.N: ST4000VN0001 SATA III 128MB cache 7200 otáčok, alebo ekvivalent kompatibilný so serverom Fujitsu rx350 s7 a spolupracujúci s virtualizáciou Ovirt Engine - 3.6.1.3-1.el7.centos Výskumná agentúra 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 493,00 493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiace papierové etikety vrátane potlače s rovnakým čiarovým kódom a logom. Ekonomická univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 134,00 134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 188,00 188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Veľké Dvorníky 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Devín 272,00 272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovací stroj pre firemné použitie Ústav polymérov SAV 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kopírovacieho papiera Mesto Liptovský Mikuláš 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a obálky Mesto Hlohovec 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Elektroenergetické montáže, a.s. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 732,98 1732.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Protimonopolný úrad SR 1 506,79 1506.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych škatúľ "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 434,00 434.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 899,00 899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a tlačivá Mesto Svätý Jur 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový obal A4 s potlačou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 736,00 2736.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Štátny fond rozvoja bývania 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Victoria Balance Exklusive alebo Royal White, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 114,00 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné skenery (skenovacie perá) Národný bezpečnostný úrad 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Základná škola Zlaté Klasy 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby a materiál Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Spojená škola 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IP kamera, napájací adaptér 12V / 1,5A POE, pamäťová karta 64GB micro SDXC Class10 UHS-I s adaptérom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier biely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby MŠ OM 3Q Mesto Rajec 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, Vrecká Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 154,00 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener Canon CanoScan LiDE 220 a toner Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku na koberce, číre lepidlo v spreji Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo_98 Mesto Komárno 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC -myš s káblom USB, -myš bezdrôtová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník papiera A3 do HP tlačiarne CE860A alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trávne osivo Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vlnitá lepenka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 24,00 24.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plochý skener Plustek OpticSlim 1680H alebo ekvivalent Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 44,97 44.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych škatúľ "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 607,36 607.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kryobox papierový Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HD Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne nerepasovane tonery a skartovací stroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Granulované hnojivo Cererit alebo ekvivalent Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB Flash Disk v kovovom prevedení Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky B6 s doručenkou "doporučene" a obálky B6 s doručenkou "doporučene, do vlastných rúk, opakované doručenie" Obec Ivanka pri Nitre 88,00 88.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky popisovacie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 112,60 1112.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný diár, stolový kalendár, nástenný kalendár 2017, kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, obal a dotykové pero k tabletu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167,50 167.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 803,50 803.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
špagát trikolóra, plastelína Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Korková nástenka, biela magnetická tabuľa s lakovanou úpravou Základná škola, SNP 5, Šurany 99,00 99.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky, tonery Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 4,00 4.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav polymérov SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optická myš, klávesnica, ultratenká externá DVD napaľovačka Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier formát A3 Okresný súd Bratislava IV 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Krušovce 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externé disky Western Digital 4TB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úložné boxy z vlnitej lepenky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 715,00 715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a čaju Encyklopedický ústav SAV 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup kancelárskych potrieb Encyklopedický ústav SAV 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná konvica, kancelárske potreby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 221,75 221.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, reklamné predmety s Logom firmy Štátny pedagogický ústav 6 202,00 6202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň pre materskú školu_157 Mesto Komárno 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav reumatických chorôb 524,00 524.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnice Centrum právnej pomoci 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup fotoaparátu s príslušenstvom B Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 576,22 1576.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov a diárov 2017 Štátna školská inšpekcia 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Obec Topoľníky 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diskrétne tlačivá pre tlač výplatných pások, mzdová obálka Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 412,80 412.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Močovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prírez (škatula) na skladovanie obálok Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálny toner HP Color Laser Jet CP1215 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, Mesto Senec 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 570,00 1570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do štítkovača Ústav polymérov SAV 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych potrieb Ekonomická univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 13 900,00 13900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace štítky (farebné) na fóliové mincové vrecká NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 752,00 4752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier JET, alebo Royal White, alebo Victoria Balance Exklusive Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 35,00 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová ovládacia myš k osobnému prenosnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Národný onkologický ústav 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termo papiera pre vyvolávací systém Q – matic Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 128,32 11128.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osivo kukurice na siláž Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 328,00 1328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externá napaľovačka a gamepad Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazety so samolepiacou páskou (kartridž) do prenosného štítkovača Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rotačná rezačka papiera a sada rezných hláv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 116,90 116.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre materské školy Mesto Trnava 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky CD/DVD Špecializovaný trestný súd 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prevádzkových strojov a zariadení Výskumná agentúra 1 841,09 1841.09 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kancelársky papier biely alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Arduino Leonardo, mikrokontrolérová vývojová doska Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 118,00 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace papierové etikety vrátane potlače s rovnakým čiarovým kódom a logom. Ekonomická univerzita v Bratislave 212,00 212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie archívnych škatúľ "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 243,60 243.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava klávesnica + myš bezdrôtová Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 18,00 18.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 323,00 323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zakladač pákový laminovaný A4 Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 38,00 38.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 744,00 3744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 8 686,99 8686.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Mesto Senec 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutické účely Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 450,80 450.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - perá, zošívačky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 527,50 527.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky, respirátory a utierky pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spisová taška, box na spisy, dosky spisové A3, červený roller, skicovací papier, pauzovací papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 346,08 346.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 181,00 181.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Listové obálky s pákové základače Obec Krušovce 63,00 63.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farbiace pásky Brother Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124,00 124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 660,00 3660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie a kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola 195,72 195.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Partizánske 939,74 939.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier, kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 394,00 394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 635,00 635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 173,40 173.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier - formát A4 Seniorcentrum Staré Mesto 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Chotín 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národné lesnícke centrum (NLC) 254,70 254.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier AGIRA plus, s.r.o. 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Vojenský historický ústav 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, hygienický tovar Spojená škola 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 816,00 816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A480 g Národný onkologický ústav 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Porciovaný čaj alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odkladacia mapa, taška na dokumenty, gélový roller, podložka pod myš, karisblok, sada linerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie a kancelárske potreby Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 323,00 323.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazety so samolepiacou páskou do prenosného štítkovača Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Kozárovce 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier multifunkčný Mesto Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 40,70 40.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94,80 94.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásky popisovacie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 990,10 990.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 1 089,60 1089.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, kancelárske potreby Mesto Nové Zámky 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 861,50 861.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové vozíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 894,00 894.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Močovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 720,00 3720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Liadok amónny s vápencom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 360,00 24360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Semená zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mesto Svätý Jur 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná batéria pre notebook Ústav merania SAV 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 677,00 677.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 494,82 494.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu a potlač CD a DVD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 480,00 3480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ceruzky a pastelky Ekonomická univerzita v Bratislave 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Slovenské národné múzeum 803,35 803.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov) Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 3 650,00 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskrétne tlačivá pre tlač výplatných pások, mzdová obálka Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
magnetky, komponenty na odznaky, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - papier Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihličkové tlačiarne Centrum vedecko-technických informácií SR 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visačka s textilným remienkom IUVENTA 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
šanóny, zaklačače Obec Semerovo 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etikety a pásky do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 416,00 416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty na odznaky IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 16,00 16.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier do fotokopírovacích zariadení a do atramentových a laserových tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka ergonomických pomôcok BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 124,00 2124.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Baliace potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motúz trikolóra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 439,00 1439.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 923,80 923.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viaczložkové granulované priemyselné hnojivo NPK 15:15:15 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný kancelársky materiál - etikety Národný onkologický ústav 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Národný onkologický ústav 4 840,00 4840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 67,00 67.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovače Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 48,00 48.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný odvíjač lepiacej pásky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 155,83 155.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre potreby MS_108 Mesto Komárno 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolovaný papier pre plotrovú tlačiareň Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 383,06 2383.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty na odznaky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 355,00 355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 841,72 2841.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 189,00 2189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 248,00 248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Lužianky 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču – externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, UNIVERZITA J. SELYEHO 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RAM pamäť Ústav informatiky SAV 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistička vzduchu CEIT a.s. 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Mesto Nové Zámky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 306,00 306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier ZTS Elektronika SKS s.r.o. 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 454,33 454.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovač a telefón Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 021,00 1021.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diskrétne obálky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 416,00 416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 331,00 331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobný nákup IT potrieb Slovenská správa ciest 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovací stroj, rezačka papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 124,19 124.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kazety so samolepiacou páskou do prenosného štítkovača Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskej techniky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 557,00 1557.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo kávovaru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 105,20 105.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 166,67 166.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby pre CVČ_131B Mesto Komárno 351,51 351.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 183,20 183.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 480,00 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 978,00 978.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske prístroje Trenčiansky samosprávny kraj 1 568,02 1568.02 EUR 2018 Tovary Áno 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 180,00 1180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Semená zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výtvarné a pracovné potreby pre MŠ Mesto Komárno 448,78 448.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 755,00 2755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Xerografický papier Stredná odborná škola 72,00 72.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 110,18 110.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k tlačiarňam Zebra. Národný onkologický ústav 2 620,00 2620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka skartovacieho stroja Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska termotransferová a etiketa čiarového kódu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 357,25 357.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 757,00 757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 1 593,00 1593.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier UNIVERZITA J. SELYEHO 86,00 86.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 853,00 2853.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 734,00 734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 199,00 2199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh s puzdrom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 159,00 159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
8TB 3.5" SATA HDD "Seagate Exos 7E8 8 TB" alebo ekvivalent a externý disk "ADATA HV300 externý HDD 1 TB 2,5'' USB 3.1, biely" Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 356,00 356.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 826,00 826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 4 301,44 4301.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 2 953,00 2953.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 266,67 266.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Manutan Penelope Top Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 225,00 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 542,00 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo pre ŠJ Ul. Práce Mesto Komárno 99,45 99.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Semerovo 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 296,00 1296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Mesto Komárno 139,00 139.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska do tlačiarne Olivetti PR2 plus Slovenské národné múzeum 30,00 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 009,00 1009.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložné zdroje a batérie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 583,00 1583.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na polygrafickú výrobu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafická kalkulačka Evanjelická spojená škola 1 625,00 1625.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
minerálna voda Slovenské národné múzeum 33,00 33.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
kancelárske potreby Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 769,32 769.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 365,00 365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teleprompter – kamerová čítačka Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 125,00 125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Raziace zariadenie na papier s medenou raznicou alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560,45 560.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, bezdrôtový set klávesnica a myš, reproduktory, dokovacia stanica k notebooku, HDMI FullHD bezdrôtový video extender Slovenská agentúra životného prostredia 1 280,83 1280.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Ekonomická univerzita v Bratislave 568,90 568.9 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 614 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vlasta Horváthová
Adresa:
Šancová 63 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Štefančík
Adresa:
Bajkalská 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×