Dodávateľ

X logistics, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: X logistics, s.r.o.

IČO: 47899948

Adresa: Dvorčianska 815, Nitra

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6478

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Máj 2021

Záznam platný do: 12. Máj 2024

Posledná zmena: 13. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 120 963,40 EUR 53 53
2018 522 799,78 EUR 199 199
2020 270 963,31 EUR 82 82
2021 620 735,65 EUR 67 67
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 121 890,87 EUR 54 54
2018 521 872,31 EUR 198 198
2020 270 963,31 EUR 82 82
2021 620 735,65 EUR 67 67

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 15 451,13 15451.13 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 9 415,83 9415.83 EUR
Mesto Štúrovo 1 25 833,32 25833.32 EUR
Slovenská správa ciest 2 824,99 824.99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 22 39 707,34 39707.34 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 165,83 2165.83 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 28 662,00 28662.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 13 983,33 13983.33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 4 572,43 4572.43 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 1 662,99 1662.99 EUR
DataCentrum 1 34 355,83 34355.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 2 134,98 2134.98 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 2 669,00 2669.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 138 571,54 138571.54 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 734,08 734.08 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 2 840,00 2840.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 22 983,00 22983.00 EUR
Mesto Nitra 1 1 890,83 1890.83 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 841,67 2841.67 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 611,56 611.56 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 3 074,31 3074.31 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 508,00 508.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 538,00 538.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 16 333,33 16333.33 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 21 873,94 21873.94 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 2 500,00 2500.00 EUR
Mesto Piešťany 1 791,66 791.66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 2 507,56 2507.56 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 489,00 489.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 10 069,15 10069.15 EUR
Mesto Komárno 3 709,98 709.98 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 27 887,24 27887.24 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 19 256,27 19256.27 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 3 866,67 3866.67 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 46 468,00 46468.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 369,99 1369.99 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 7 823,34 7823.34 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 2 065,83 2065.83 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 126 033,33 126033.33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 11 8 344,94 8344.94 EUR
Mesto Košice 3 7 294,98 7294.98 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 4 867,00 4867.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 1 213,84 1213.84 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 4 971,99 4971.99 EUR
Mesto Holíč 3 14 399,14 14399.14 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 976,16 1976.16 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 6 204,17 6204.17 EUR
Mesto Partizánske 1 1 226,65 1226.65 EUR
Obec Dlhé Pole 1 14 332,50 14332.50 EUR
Slovenské národné múzeum 7 2 778,00 2778.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 3 277,90 3277.90 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 230,82 230.82 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 48 391,64 48391.64 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 791,67 2791.67 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 5 5 431,66 5431.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 618,00 618.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 10 441,00 10441.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 3 304,16 3304.16 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 2 624,99 2624.99 EUR
Mesto Kežmarok 1 799,99 799.99 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 4 791,17 4791.17 EUR
Záchranná služba 2 7 859,01 7859.01 EUR
Mesto Hlohovec 1 649,17 649.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 249,99 249.99 EUR
Mesto Trenčín 3 31 778,33 31778.33 EUR
Mesto Zvolen 1 13 699,17 13699.17 EUR
Slovenské národné divadlo 1 499,99 499.99 EUR
Obec Varhaňovce 1 275,00 275.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 10 374,17 10374.17 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 1 333,32 1333.32 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 3 129,15 3129.15 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 2 934,99 2934.99 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 119 605,00 119605.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 945,00 945.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 3 820,83 3820.83 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 2 996,59 2996.59 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 5 129,90 5129.90 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 23 21 637,13 21637.13 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 2 414,99 2414.99 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 37 449,00 37449.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 2 983,32 2983.32 EUR
Ústav polymérov SAV 4 3 743,31 3743.31 EUR
Národný onkologický ústav 5 6 991,00 6991.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 11 991,67 11991.67 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 8 687,50 8687.50 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 21 040,00 21040.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 4 633,31 4633.31 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 2 499,99 2499.99 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 3 900,00 3900.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 6 283,32 6283.32 EUR
Divadlo Nová scéna 1 199,17 199.17 EUR
CEIT a.s. 1 170,91 170.91 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 1 091,09 1091.09 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 14 660,00 14660.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 6 4 872,91 4872.91 EUR
Zdravé regióny 2 91 445,83 91445.83 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 3 657,50 3657.50 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 2 6 983,31 6983.31 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3 416,67 3416.67 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 178,00 1178.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 162,50 162.50 EUR
Spojená škola 1 366,66 366.66 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 779,17 779.17 EUR
Ústav merania SAV 2 1 001,67 1001.67 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 4 114,98 4114.98 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 6 3 676,67 3676.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 3 278,30 3278.30 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 1 429,17 1429.17 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 3 700,00 3700.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 175,00 175.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 0,00 0.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 954,17 954.17 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 883,33 1883.33 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 1 5 658,33 5658.33 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 2 020,00 2020.00 EUR
Stredná odborná škola technická 1 2 541,67 2541.67 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 7 474,99 7474.99 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 473,75 473.75 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 5 068,32 5068.32 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 533,32 533.32 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 3 5 545,01 5545.01 EUR
Stredná odborná škola 1 0,00 0.00 EUR
Obec Boťany 1 1 887,50 1887.50 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 1 666,67 1666.67 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 575,00 575.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 041,67 1041.67 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 450,00 1450.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 10 059,61 10059.61 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 3 290,83 3290.83 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 26 518,00 26518.00 EUR
Centrum voľného času 1 491,67 491.67 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 1 21 049,17 21049.17 EUR
ENVIRAL, a.s. 1 12 499,99 12499.99 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 432,50 1432.50 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 2 1 468,33 1468.33 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 929,17 929.17 EUR
SLOVAKIA TRAVEL 1 136 665,83 136665.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX533 Slovenské národné múzeum 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook - Dell Vostro 5568 sivý alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laptopy pre administratívnu prácu a prípravu učebných materiálov Stredná zdravotnícka škola 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava - osobné počítače Stredná odborná škola technická 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka počítačových komponentov s dopravou Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 825,00 2825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a tlačiarne Mesto Partizánske 1 472,00 1472.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stanice PC HP ProDesk 400 G4 1JJ76EA alebo obdobný s rovnakými prípadne lepšími parametrami Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (softvér na spracovanie videa, tablet, notebooky, myš, klávesnica s myšou, SSD disk, tlačiareň) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 300,00 7300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 745,00 745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové počítačové zostavy, All In One počítače Gymnázium Andreja Kmeťa 21 685,30 21685.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 945,00 1945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva III /2017 Mesto Trenčín 6 767,40 6767.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 880,00 3880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 553,00 2553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač a laserová tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na repasovanie PC Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 830,00 2830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Acer Extensa 2519 black Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný počítač Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 14 980,00 14980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 245,63 245.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty pre učebňu informatiky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Pc s monitorom, tlačiarňou a UPS Generálna prokuratúra SR 63 000,00 63000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 700,00 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 2/2017 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 529,00 17529.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini projektor Súkromná základná umelecká škola 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Súkromná základná umelecká škola 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Stredná umelecká škola v Trenčíne 8 970,00 8970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED monitor 22" Centrum voľného času 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Trenčiansky samosprávny kraj 4 804,78 4804.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
DATAPROJEKTORY Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 299,39 1299.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 5 A517-51G-8435 (NX.GSXEC.002) alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová počítačová myš Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúč Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
reproduktory Genius SW-HF 2.1 1700 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 297,00 3297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup IKT a príslušenstva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 13 160,10 13160.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Národný ústav reumatických chorôb 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a softvérová licencia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 021,53 2021.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička Electrolux EC 5231 AOW alebo ekvivalent, Chladnička Electrolux ERT1502FOW3 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF416dw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a dokovacej stanice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 214,00 2214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 206,40 3206.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a serverom Záchranná služba 438,83 438.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 112,98 1112.98 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC prílušenstvo Spojená škola 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky s taškou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup práčky Divadlo Nová scéna 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SAS disky do host serverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom Ústav polymérov SAV 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítač, tlačiareň, externý disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložné zdroje Národné rehabilitačné centrum 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - rýchlovarná kanvica, univerzálny automatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468,00 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenské národné múzeum 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentný dron s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 312,75 1312.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skartovačka s krížovým rezom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet PC Lenovo Miix 320-10ICR Platinum 64GB LTE + dock s klávesnicou alebo alternatíva Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner - Epson PP-100N - RTG Národný onkologický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - softvér a notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 900,00 12900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálna atramentová náplne pre tlačiarne HP, CANON Národný onkologický ústav 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC MSI Aegis 3 VR7RC-003EU 2. Monitor AOC E2770SH 27" 3. Genius bezdrôtový set klávesnice a myši KB-8000X Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 527,00 1527.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúč - Corsair Flash Voyager GS USB 3.0 512GB Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 267,00 267.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS WIN SRV 2016 STD 2CORE OLP NL GOV, 16 Mesto Kežmarok 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 018,00 2018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika CEIT a.s. 170,93 170.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Stolový počítač, 2.laserová tlačiareň, 3.prenosný počítač, 4.tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 423,39 7423.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 466,00 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samsung LS24D330HSX, 24" Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre potreby sekcie informatiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10 001,00 10001.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika - notebooky a príslušenstvo k notebookom Zdravé regióny 47 354,10 47354.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Optické prevodníky SFP a patch káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky set monitora a počítača Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky a interaktívna tabuľa s dataprojektorom Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 425,00 4425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače – notebooky s príslušenstvom Obec Boťany 3 050,00 3050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 044,00 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Stolný PC DELL Vostro 3668 MT 2. Monitor Dell 24 – E2418HN 3. Ultrabook DELL XPS 13-9360 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 368,00 2368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 708,00 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monochromatické multifunkčné zariadenie, laser, A4, obojstranná tlač, kopírka a sken Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň na výrobu prototypov z termoplastu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 170,00 2170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná LED tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 777,00 777.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 610,00 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 3 113,00 3113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenské národné múzeum 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G5 alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 948,00 948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 115,40 1115.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 3 056,28 3056.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - stolné počítače, príslušenstvo k stolným počítačom, osobný počítač - notebook Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 10 697,00 10697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Barkódová tlačiareň a čítačka barkódov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 286,80 3286.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 358,00 358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Obec Varhaňovce 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- počítač, monitor, tlačiareň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 548,14 2548.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 65,50 65.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 644,00 1644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 (5000) čierny Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač pre potreby MŠ_114 Mesto Komárno 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158,00 158.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga 520-14 80X8005CCK alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 079,00 1079.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vibračná brúska, akumulátorový vŕtací skrutkovač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 286,00 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 935,00 6935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 118 681,70 118681.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný monitor Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 22 561,28 22561.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT zariadenia do Základnej školy Endre Adyho v Štúrove 2018 Mesto Štúrovo 31 014,31 31014.31 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externé disky, pamäťové karty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Lenovo Ideapad720S-13-81BV0010CK Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, rôzne počítačové vybavenie, príslušenstvo počítačov, tlačiarne, videoprojektory, príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam, softvérové balíky a informačné systémy Stredná zdravotnícka škola 11 890,02 11890.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, externá dvd mechanika, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD projektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 498,48 498.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook ASUS VivoBook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 549,17 549.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská správa ciest 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica z nerezovej ocele Slovenská správa ciest 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 020,00 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
osobný počítač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre prenos údajov T440 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 444,00 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 792,00 7792.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko Ústav experimentálnej fyziky SAV 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384,00 384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flash disk USB /USB Klúč/ Výskumný ústav vodného hospodárstva 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika 2018 I Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 639,00 2639.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné tlačiarenské zariadenie HP Color LaserJet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83,33 83.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 027,00 5027.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanvice rýchlovarné, chladnička Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 546,18 546.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vreckový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,00 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatické espresso Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flipchart universal triangel mobilný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362,40 362.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB myš, switch (8 a 16 portový) a kancelárska technika: elektrický viazací stroj na hrebeňovú väzbu Štatistický úrad Slovenskej republiky 625,00 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_126 Mesto Komárno 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 492,36 3492.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP Power Pavilion 17-ab400nc FHD i5-8300H/ 8GB/ 1TB/ NV/ DVD/ W10-black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 935,00 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysokotlakové čistiace zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlaciaren HP LaserJet Pro M203dw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie pamäťových zariadení- usb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 309,33 1309.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,67 216.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava s dokovacou stanicou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 454,16 1454.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Samsung Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 229,17 229.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 4 kusov notebookov a príslušenstva Generálna prokuratúra SR 3 116,00 3116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745,30 745.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, príslušenstvo k počítaču, multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 396,16 1396.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou a bezdrôtovou myšou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 745,30 745.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky (HDD) a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 347,00 347.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Philips 323E7QDAB alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 226,26 5226.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 520,00 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň formátu A4 Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, pamäťové jednotky s magnetickou páskou Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 160,00 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-cc510 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie ultrabooku a laserovej tlačiarne s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 946,00 5946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, set bezdrôtova klávesnica a myš, taška na notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD LED monitor prehnutý Ústav merania SAV 486,00 486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 6 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 26 049,00 26049.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače, notebooky, monitory, multifunkčné zariadenia, externý hard disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 7 540,00 7540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 8 400,00 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 17 (5000) strieborný, /17,3" LED antireflexný, /i7 8550 Kaby Lake Refresh, /8GB DDR4, /AMD Radeon 530 4GB, /SSD 128GB + HDD 1TB, /DVD, /WiFi, /Bluetooth, /HD webkamera, /W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 040,00 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD Disk 250 GB 860 EVO SATA III Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 59,90 59.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
konzola, kábel, 3D myš, klávesnica Ústav experimentálnej fyziky SAV 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 860,00 2860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79,20 79.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 270,89 1270.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 17,3" (HP ProBook 470 G5, 4WU85ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 15,6" (HP ProBook 450 G5,3DN48ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 5 100,00 5100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zdroj a SSD disky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 295,13 295.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky Výskumný ústav vodného hospodárstva 156,00 156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP Officejet 7612 wide Format e-All-in-One alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 7 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 615,40 2615.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -PC set, dataprojektor, školská keramická tabuľa Mesto Nové Zámky 2 421,32 2421.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica ThinkPad Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 179,17 179.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dovybavenie tried, kabinetov a kancelárie digitálnymi technológiami Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 294,00 294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 214,10 214.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľúč Corsair Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 166,67 166.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické a počítačové vybavenie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279,00 279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče pre domácnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138,00 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka Slovenské národné divadlo 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT-Držiak projektoru s teleskopickou tyčou a kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 50,27 50.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT technika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 879,73 1879.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drony a iná technika pre archeologický výskum Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 077,25 2077.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň CANON Pixma iP8750 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285,00 285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývojové dosky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvérových licencií, nákup zdroja energie pre notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 272,86 1272.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 245,83 245.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 12 300,00 12300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky pre školské jedálne materských škôl Mesto Košice 5 805,00 5805.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou pre školské jedálne materských škôl Mesto Košice 2 565,00 2565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka pre materské školy Mesto Košice 1 590,00 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 8 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 12 650,00 12650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na tablet Slovenské národné múzeum 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IT technika ENVIRAL, a.s. 14 505,19 14505.19 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup IKT komponentov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 8 594,59 8594.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 019,00 6019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet WiFi access point (PN: AIR-CAP2802I-E-K9) + Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43NU7192UXXH Série 7, 108 cm, PQI 1300 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dátového úložiska k serveru Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 687,89 1687.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Varič s liatinovou varnou doskou (el. jednoplatnička) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 768,50 768.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové a kamerové vybavenie pre tvorbu video záznamov Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 3 695,00 3695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty výpočtovej techniky Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 396,45 2396.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 722,16 722.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový mixér Národný onkologický ústav 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switch ZyXEL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 79,17 79.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské zariadenia II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 392,00 392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač All in One, serverový disk, router a stojan Mestská časť Košice-Nad Jazerom 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 551,38 2551.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor k stolovému počítaču Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby MŠ_133B Mesto Komárno 378,00 378.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolové počítače, tablety, tlačiarne Stredná priemyselná škola elektrotechnická 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 10 244,52 10244.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
20 ks Notebookov do školiacej miestnosti Trenčiansky samosprávny kraj 8 186,40 8186.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 120,00 3120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vstavaná chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra, stmievatelná stolná lampa Univerzita Komenského v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2.5" SSD disky 500GB s rámčekom. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autonabíjačka CTEK Slovenské národné múzeum 113,09 113.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 77,00 77.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel HDMI , myš bezdrôtová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50,34 50.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače All In One, Microsoft Office 2019 Štátny veterinárny a potravinový ústav 13 872,00 13872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 187,20 187.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
monitor Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie na čierno-bielu tlač a počítačová myš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,30 260.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906,00 906.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 35 030,00 35030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 762,00 762.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné počítače a príslušenstvo Záchranná služba 11 151,94 11151.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 519,00 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 634,00 634.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Mesto Hlohovec 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Premietacie plátno Stredná zdravotnícka škola 181,60 181.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 456,60 456.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 312,56 312.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skartovačka Mesto Nové Zámky 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - Skriňová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 323,89 323.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MS Windows 10 Pro Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče OZ Žilina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor HP VH240a, 23,8" Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96,00 96.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED televizor, stojan, anténa DVBT Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 110,00 1110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinované elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 5 580,00 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 536,37 536.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 615,83 615.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 35 211,10 35211.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laminovacie fólie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128,76 128.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 810,00 3810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Disky + redukcia rámčeky Katolícka univerzita v Ružomberku 624,39 624.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 7 958,00 7958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Spojená škola internátna Prakovce 4 078,00 4078.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ND do rádiovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 036,94 14036.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 241,63 3241.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT spotrebný materiál - 2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 426,15 2426.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 434,00 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 653,00 1653.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 033,75 1033.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850,00 2850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava vrátane operačného systému, 2 x led monitor 24" 1980x1080 Mgr.art. Martin Rosenberger 1 860,00 1860.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 916,00 2916.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou Ústav polymérov SAV 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Stredná odborná škola polytechnická 569,40 569.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 520,00 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 19 949,72 19949.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, notebooky, externý a interný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 2 352,09 2352.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na varenie kávy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 579,50 579.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 8 080,00 8080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC komponenty 3/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 032,00 2032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - IKT vybavenie Obec Dlhé Pole 17 233,20 17233.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup 2 ks firewallov Hlavné mesto SR Bratislava 4 060,00 4060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva II /2020 Mesto Trenčín 2 128,33 2128.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre UPS - olověný akumulátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 530,00 530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 125,17 2125.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálny grafický tablet ovládaný dotykom Mgr.art. Martin Rosenberger 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka sieťových prvkov Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 190,00 3190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externá napalovačka DVD/CD, USB hub, redukcie HDMI-VGA, predlžovačka s prepäťovou ochranou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 278,00 278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 90,60 90.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, fotokopírovacieho stroja, projektorov a tonerov Ekonomická univerzita v Bratislave 33 766,00 33766.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2020 Mesto Trenčín 37 465,34 37465.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
1x myš optická1x VGA + audio elektronický konvertor na rozhranie HDMI1x Power banka5 000 mAh1x 2,5" externý pevný disk2x Puzdro na externý disk pre 2.5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom, klávesnica, myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 106,00 2106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na PC Univerzitná nemocnica Bratislava 2 674,30 2674.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 390,15 1390.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, IKT technika Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 208,00 4208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvérová podpora produktov VMware DataCentrum 42 869,47 42869.47 EUR 2020 Služby Nie 1
PC + príslušenstvo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 20 966,74 20966.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty pre PC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 288,00 288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E15-IML alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 160,00 1160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 7 458,00 7458.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosné osobné počítače Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 159 703,20 159703.2 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup informačno-komunikačnej infraštruktúry pre projekty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 939,67 107939.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Archivačné médiá: externé 2.5" a 3,5 " disky a USB kľúče Ústav polymérov SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaný voľnestojaci sporák Mora K 561 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skener A3 Národná transfúzna služba SR 3 074,33 3074.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - Farebná tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 256,33 256.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odmeny za súťaže žiakov a výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 4 457,57 4457.57 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 204,00 1204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Light teal a aktívny stylus Lenovo/ AMD Ryzen 5 4500U/ dotykový 14" IPS lesklý 1920 × 1080/ RAM 8GB DDR4/ AMD Radeon Graphics/ SSD 512GB/ podsviet. klávesnica/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1/ USB-C/ stylus/ WiFi 5/ hmot. 1.7kg/ Windows 10 home/ púzdro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 760,00 760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky a tlačiarne Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 782,26 1782.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 610,00 610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 86,00 86.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybudovanie IKT infraštruktúry Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK. Nitriansky samosprávny kraj 14 980,79 14980.79 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dátové disky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 974,00 974.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 190,00 5190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 940,00 940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 455 G7/ AMD Ryzen 5 4500U/ 15.6" IPS antireflexný 1920 × 1080/ RAM 8GB DDR4/ AMD Radeon Graphics/ SSD 256GB/ num. klávesnica/ podsvietená klávesnica/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1/ USB-C/ WiFi 6/ 45 Wh batéria/ Windows 10 Pro Academic std (1Q2W2ES) alebo ekvivalent, myš, taška Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 780,00 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 461,00 1461.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäť RAM pre PC, ergonomická myš k PC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 861,00 861.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 200,00 6200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 900,00 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 199,00 199.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 228,03 228.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minipočítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 291,67 291.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 680,00 4680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multimediálne príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153,90 153.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 350,00 2350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou (2021) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Televízor, držiak na stenu a kábel HDMI Slovenská agentúra životného prostredia 7 930,40 7930.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne počítačové vybavenie 3 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 735,00 1735.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 917,00 917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Mesto Považská Bystrica 2 917,20 2917.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 600,00 3600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výkonná pracovná stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 408,33 1408.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäť RAM 64 GB kit, M.2 SSD disk 1TB, M.2 SSD disk 2TB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 705,00 1705.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 4_7/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 15 171,00 15171.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Premium TT-IT, s.r.o. 42 935,00 42935.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - predlžovacie káble Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Piešťany 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook, tlačiareň, monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 017,75 1017.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Zdravé regióny 68 848,33 68848.33 EUR 2021 Tovary Áno 1
Tablety a príslušenstvo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 16 200,00 16200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 044,00 1044.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 452,59 452.59 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 185,07 185.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 147,25 147.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 980,00 2980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 730,00 730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky s operačným systémom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 260,00 2260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 20 400,00 20400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 83,58 83.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Acrobat Professional 2020 MP ENG (elektronická licencia) Univerzita Komenského v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook, monitor, dokovacia stanica, príslušenstvo k notebookom SLOVAKIA TRAVEL 222 566,97 222566.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 230,00 10230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 037,00 2037.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
2x PC zostava UHA Mesto Nitra 2 730,00 2730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vývojové dosky a micro SDXC karty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový pc a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 750,00 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 425 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloš Bača
Adresa:
Čajkovského 5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrich Sonnenschein
Adresa:
Letná 4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Martin Palaj
Adresa:
Kazanská 4 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.06.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×