Obstarávanie

Revízie plynových a tlakových zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 662,50
Konečná suma(Bez DPH):
1 700,00
Zaplatené:
36.46%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71630000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a príslušných slovenských technických noriem (STN 69 0012, STN 07 0703).; V zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 398/2013 podľa prílohy č. 1 rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia skupina A písm. b2, skupina B písm. a.; Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške v objektoch cestmajsterstiev Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Ilava, Púchov,  Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno a Nitrianske Pravno.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Budovy, ktorých sa týka požadovaná služba sú určené na administratívnu činnosť, prevádzkovú činnosť,, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Predmetom revízie je:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ročná odborná prehliadka plynových kotolní a zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - nastavenie a revízia plynových horákov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - odborná skúška plynovodov s odstránením zistených netesností a následná odborná prehliadka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vizuálne prehliadky častí plynoinštalácie a plynových zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola únikov plynu pomocou špeciálneho detekčného prístroja, kontrola prítomnosti oxidu uhoľnatého ako produkt spaľovania plynu, kontrola všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí plynoinštalácie, kontrola povinného vybavenia a označenia funkčných prvkov, regulátorov, ventilov a ovládačov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - skúšky a nastavenie snímačov a riadiacej stanice monitorovacieho a zabezpečovacieho zariadenia na prítomnosť metánu a CO v priestore kotolne a regulačnej stanice, zaplavenie kotolne, snímač na prehriatie priestoru v kotolne, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - revízia vnútorných aj vonkajších plynových rozvodov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola prívodného potrubia, kontrola tesnosti rozoberateľných spojov, kontrola hlavného uzáveru, dielčích uzáverov, plynomeru, merania plynu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - revízia tlakových zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Kotly - nastavenie termostatov a poistných ventilov, vnútorná prehliadka telesa kotla spôsobom - otvorenie alebo vykonaný úkon priemyselnou kamerou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Expanzomat a ohrievač vody - vnútorná prehliadka, tlaková skúška a meranie telesa nádoby - hrúbka steny prístrojom s ultrazvukom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - kontrola tesnosti všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí, kontrola povinného vybavenia a označenia všetkých prvkov systému, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výsledkom revízie musí byť správa revízneho technika o stave a o možnosti ďalšieho používania zariadení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prehliadku môže vykonávať len oprávnená osoba, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Trenčín revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: Ročná prehliadka VTZ kotolne 1, 2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Plynové kotly REMEHA, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Plynové kotly THERM DUO, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Prevádzkové, vonkajšie prehliadky kotlov REMEHA GAS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Vonkajšie prevádzkové prehliadky expanzomatov ČKD - DUKLA v= 330 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Prevádzková prehliadka tlakovej nádrže vodáreň, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol REMEHA 157 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ kotol THERM DUO 50 KW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: OP PZ ohrev TÚV, QUANTUM, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ lokál. spotrebiče Beta 3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: OP PZ regulač. mer. zariadenie ROMZ (MS, HUP), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Myjava revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenie, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzomat v= 18 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Immergas Vietrix X24 24 KW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ ohrev TÚV lokál. spotrebiče, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: OP PZ infražiariče v dielni OMEGA (horáky), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ ROMZ (RS - MS), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzomat v= 280 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzomat v= 18 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ročná prehliadka VTZ kotolne 1, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol JUNKERS 48 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ ROMZ (MS, HUP), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Považská Bystrica revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: Vonkajšia prehliadka Fekál V35 v= 3000 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kompresor TN 115 v= 115 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kompresor TN 150 v= 150 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kompresor NF 270X v= 270 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotly Buderus, typ LOGOMAX + do 50kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: OP PZ kachle Modratherm PR do 10kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Plynová piecka GAMAT PR 4 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ infražiarič Absolutgaz Omega, Gaz industrie BT do 50kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: OP PZ zdroj na ohrev vody Quantum Q7-50, Johnwood do 50kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Ilava revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenie, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ kompresor séria č. 6726 typ CE-1015, v= 270 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Púchov revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba MAXIVAREM US 300 461 H,V, v=300 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba Expanzomat, v= 35 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba REFIX DD, v= 18 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ kompresor WAN-CE 115, v= 115 litrov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotly Modratherm Vulkan 32 do 50kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ zásobník ohrievača vody MeizerTGF300 do 50kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ teplovzdušný agregát AE24 CZ do 50 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Prievidza revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Expanzomat B, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Extravarem, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Expanzomat 1, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ ročná prehliadka kotolne, plynové kotly Atack, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Atack EKO, výkon 30 KW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Termogas typ POLOTUR, výkon 20, 25 KW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Atack, výkon 30 KW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ plynový ohrievač TUV - Q7 - 50 - Vent-B/E, výkon 9 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenie, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ ročná prehliadka kotolne, plynové kotly Atack, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Atack 35 PLQ, výkon 28 - 35 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: OP PZ plynový ohrievač Quantum 144 l, výkon 6,8 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Partizánske revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ zásobníkový ohrievač PROTHERM 200 l, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenie, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol POROTHERM Panther 24 KTO, výkon 26,6 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Rudno revízie plynových a tlakových zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex Rexix DD, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou VAREM EXTRAVAREM, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Atack 20 PLQ, výkon 15 - 20 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Viadrus G 27 ECO, výkon 42 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ plynový ohrievač Quantum 300P CA, 275 l, výkon 6,8 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ plynový ohrievač Quantum Q7 40 NADS 970 U, 145 l, výkon 6,8 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: cestmajsterstvo Nitrianske Pravno revízie plynových a tlakových  zariadení, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tlakové zariadenie, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plynové zariadenia, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: OP PZ kotol Viadrus G 34, výkon 28 - 40 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: OP PZ plynový ohrievač vody Quantum Q740NOVTU, 145 l, výkon 10 kW, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 6 1 700,00 0% EUR 30. September 2019 266504

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×