Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
174 041,66
Zaplatené:
82.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Polopodzemný plastový kontajner na zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu s monitorovacím systémom naplnenosti kontajnerov, vrátane projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením stavby, dopravy a inštalácie kontajnerov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka 1 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 5m3, Hodnota / charakteristika: Objem 5m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 2 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 3m3, Hodnota / charakteristika: Objem 3m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 3 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 5m3, Hodnota / charakteristika: Objem 5m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1700 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, Hodnota / charakteristika: Objem 2 x 2,4m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1700 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, Hodnota / charakteristika: Dve hlavné veká, dve veká vhadzovacích otvorov, dve vrecia každé s objemom 2,4m3.; Technické vlastnosti: Položka 5 – kontajner so štvorcovým pôdorysom, objem 3m3, Hodnota / charakteristika: Objem 3m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600x1600mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 600 mm, opláštenie; Technické vlastnosti: Spoločné vlastnosti pre položky 1, 2, 3, 4, 5, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Jednobodový systém zdvihu, zdvih a presun zberného vreca hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Systém otvárania zberového vreca musí mať jednoduchú manipuláciu popruhom resp. lanom a umožňovať obsluhu vyprázdňovania vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena jednou osobou; Technické vlastnosti: Spôsob vyprázdňovania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Systém otvárania zberového vreca musí byť zabezpečený poistkou proti nežiadúcemu otvoreniu počas zdvihu a presunu, hmotnosť prázdnej obsluhovanej časti kontajnera maximálne 60 kg.; Technické vlastnosti: Telo šachty kontajnera, Hodnota / charakteristika: 100 % recyklovateľný HDPE, vodotesné, hygienicky nezávadné a chemicky stále, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny; Technické vlastnosti: Opláštenie nadzemnej časti tela šachty, Hodnota / charakteristika: Zvislé lamely z drevo-kompozitného materiálu, farba jesenná hnedá alebo ekvivalent, na opláštení každého kontajnera upevnená plechová tabuľka s piktogramom a textom - názvom zložky separovaného odpadu; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: 100 % recyklovateľný HDPE, odolné voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, hlavné veko v neutrálnej šedej farbe; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: Veká vhadzovacích otvorov farebne odlíšené podľa zložiek odpadu (zmiešaný komunálny odpad - šedá, papier - modrá, plasty - žltá, sklo - zelená, VKM oranžová, kov - červená, BIO - hnedá),; Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: Súčasťou dodávky bude aj podpera otvoreného veka vhadzovacieho otvoru, umožňujúca využiť obe ruky pri manipulácií s odpadom počas vhadzovania; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: Nosnosť vreca pri vyprázdňovaní min. 1250kg; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: Pevný recyklovateľný materiál, vode odolný, hygienicky nezávadný, zaručujúci dlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodenia pri manipulácii, resp. úmyselného poškodenia); Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: pri Položke 1 a 3 – špeciálna úprava vreca so záchytnou plastovou vaňou proti prípadnému priesaku tekutých zložiek odpadov (zmiešaný komunálny odpad); Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: pri Položke 2, 4 a 5 - špeciálna úprava spevnenia vreca proti poškodeniu ostrými hranami (sklo a kov); Technické vlastnosti: Záruka na polopodzemné kontajnery, Hodnota / charakteristika: Na pevné časti kontajnera - je záručná doba 10 rokov; Na pohyblivé časti kontajnera – veko kontajnera a veko vhadzovacieho otvoru, nosná konštrukcia a zberné vrece je záručná doba 2 roky.; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia k ohláseniu drobnej stavby cca 10 stojísk.; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby, Hodnota / charakteristika: Dodávka 1 x v tlačenej a 1x v elektronickej podobe do 10 pracovných dní odo dňa záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom a od doručenia podkladov od objednávateľa.; Technické vlastnosti: Podklady od objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Presná lokalizácia jednotlivých stojísk v teréne a technická mapa s informáciou o existencii inžinierskych sietí; Technické vlastnosti: Autorské právo k podkladom, Hodnota / charakteristika: Údaje z digitálnej technickej mapy sú poskytnuté len pre účel vyhotovenia projektovej dokumentácie. Nesmú byť použité na iný účel ani poskytnuté tretím osobám.; Technické vlastnosti: Podmienky vyhotovenia projektu, Hodnota / charakteristika: Maximálna plocha jedného stojiska bude 25m2. Stavebno-technické riešenie stojiska musí zodpovedať § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Inžinierska činnosť súvisiaca s povolením stavby, Hodnota / charakteristika: Zabezpeč. rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých strán potrebných k ohláseniu DS (doklady) do 30 dní od záväzného výberu lokalít výstavby objednávateľom.; Technické vlastnosti: Inžinierska činnosť súvisiaca s povolením stavby, Hodnota / charakteristika: Kópie žiadostí budú ako skeny doručené objednávateľovi elektronickou poštou v rovnakej lehote.; Technické vlastnosti: Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov podľa projektovej dokumentácie, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby a v súlade s technologickým predpisom výrobcu kontajnerov.; Technické vlastnosti: Lehota realizácie, Hodnota / charakteristika: Lehota na dokončenie drobných stavieb stojísk kontajnerov je 30 dní odo dňa odovzdania súhlasného Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby dodávateľovi.; Technické vlastnosti: Podmienky realizácie, Hodnota / charakteristika: Zabudovanie a inštalácia kontajnerov bez betonáže a bez pevného spojenia so zemou, vrát. pevnej a trvalej bezbariér. úpravy plôch okolia zabudovaných kont. s plochou najviac 25m2 na jedno stojisko.; Technické vlastnosti: Podmienky realizácie, Hodnota / charakteristika: Pevnou a trvalou plochou bude betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm a parkové obrubníky. Pokládka dlažby a obrubníkov na konštrukčné vrstvy v súlade s technologickým predpisom výrobcu dlažby.; Technické vlastnosti: Záruka na stavebné práce, Hodnota / charakteristika: Záručná doba na stavebné práce spojené so zabudovaním a inštaláciou kontajnerov a so zhotovením pevnej a trvalej plochy okolo kontajnerov je 60 mesiacov.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Monitorovacie zariadenie s možnosťou pevného uchytenia pod veko kontajnera, bezkontaktne snímajúce výšku odpadu s možnosťou vysielania informácie o stave naplnenosti dispečerovi.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Bez potreby externého napájania, požiadavka na výdrž batérie je minimálne 5 rokov pri monitorovaní min. 4xdenne, minimálne dvoj-senzorové meranie, prenos údajov cez GSM a IoT.; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov, Hodnota / charakteristika: Mobilná aplikácia bežiaca na platforme iOS, Android alebo Windows kompatibilná s IS objednávateľa s poskytovaním a zaznamenávaním naplnenosti kontajnerov s plánovaním trás vyprázdňovania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka 1 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 5m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Položka 2 - kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 3m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Položka 3 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 5m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Položka 4 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 2 x 2,4m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme. Kontajner bude rozdelený na 2 rovnaké časti, každá s objemom min. 2,4m3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka 5 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu so štvorcovým pôdorysom, objem 3m3, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 30% svojej výšky do zeme., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX - ENEX s.r.o. 2 208 850,00 20% EUR 12. Marec 2020 273860

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×