Obstarávanie

Služby technika požiarnej ochrany a preventívne a ochranné služby v zmysle zákona o BOZP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 560,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 333,33
Zaplatené:
31.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71317210-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Komplexný výkon technika požiarnej ochrany, poradenskej činnosti, výkon výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákonom č. 129/2015 Z.z. , č. 177/2018 Z.z. a č. 73/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "OPP") pre osoby objednávateľa v sídle objednávateľa.; Komplexné zabezpečovanie odborných prác, poradenskej činnosti, výkon výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako "BOZP") v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre osoby objednávateľa v sídle objednávateľa.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K pol.č.1 - Komplexný výkon technika požiarnej ochrany, poradenskej činnosti, výkon výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákonom č. 129/2015 Z.z. , č. 177/2018 Z.z. a č. 73/2020 Z.z, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej len "OPP") pre osoby objednávateľa v sídle objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ----------------; Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi novoprijatým zamestnancom a praktikantom. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi vedúcim zamestnancom objednávateľa a písomne overiť ich vedomosti. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať periodické školenie o ochrane pred požiarmi ostatných zamestnancom objednávateľa a písomne overiť ich vedomosti. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať školenie o ochrane pred požiarmi novoprijatým zamestnancom a praktikantom objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky a navrhovať opatrenia na odstránenie závad., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok / pracovísk, asistenčná/. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a navrhnúť ich značenie., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať počty členov protipožiarnych hliadok., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Informovať štatutárneho zástupcu o zistených nedostatkoch a navrhovať opatrenia na ich odstránenie., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zabezpečovať kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a navrhovať odborne spôsobilú osobu na vykonanie kontroly has. prístrojov, pož. Hydrantov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zabezpečovať opravy hasiacich prístrojov u oprávnených firiem po dohode s objednávateľom., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zastupuje objednávateľa pri jednaniach s orgánmi vykonávajúcich štátny požiarny dozor na základe zvláštneho splnomocnenia., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Spracováva text školenia o ochrane pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v jeho objekte., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Stanovenie protipožiarnych opatrení pre práce s nebezpečenstvom vzniku požiaru., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Spracovanie príslušných správ, informácií a rozborov situácie v oblasti ochrany pred požiarmi., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zriadenie potrebného počtu ohlasovní požiarov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Označenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa predpisov o ochrane pred požiarmi., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Určenie a označenie trvalo voľných núdzových východov, únikových ciest, nástupných plôch a pravidelná kontrola prístupu k nim, ako aj prístupov k uzáverom rozvodných zariadení, najmä:, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: - elektrickej energie, - plynu, - vody, - hasiacim prístrojom, - požiarnym hydrantom, - elektrickej požiarnej signalizácii., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Upozornenie zodpovedného zástupcu objednávateľa na povinnosti vyplývajúce objednávateľovi z legislatívy v oblasti OPP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Sledovanie a upozorňovanie na zmeny v legislatíve v oblasti OPP a aktualizácia príslušných interných predpisov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi v súlade so skutočným stavom., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: K pol.č.2 - Komplexné zabezpečovanie odborných prác, poradenskej činnosti, výkon výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako "BOZP") v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre osoby objednávateľa v sídle objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ----------------; Technické vlastnosti: Kontrolovať dodržiavanie platných právnych predpisov vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, sústavne, minimálne 2x mesačne na pracoviskách objednávateľa;, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzuje riziká na pracoviskách, ktoré spracuje do písomného dokumentu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Navrhovať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , systém školenia o BOZP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Kontrolovať vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov podľa osobitných predpisov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Viesť registráciu a evidenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania a zúčastňovať sa šetrenia príčin vzniku pracovných úrazov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Pripravovať podklady pre odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá obsahuje zámery zamestnávateľa v oblasti BOZP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Viesť dokumentáciu BOZP v zmysle platných predpisov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonať periodické školenie BOZP vedúcich zamestnancov a písomne overiť ich vedomosti. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu v lehote stanovenej zákonom; Technické vlastnosti: Vykonať periodické školenie BOZP zamestnancov a písomne overiť ich vedomosti. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné k preškoleniu., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu v lehote stanovenej zákonom; Technické vlastnosti: Na vyžiadanie objednávateľa vykonávať školenie BOZP novoprijatých zamestnancov a praktikantov pred nástupom na pracovisko. Objednávateľ zabezpečí priestory potrebné ku školeniu. , Hodnota / charakteristika: počas trvanie zmluvného stavu; Technické vlastnosti: Na vyžiadanie objednávateľa kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať min. raz za rok pravidelnú previerku BOZP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Navrhovať opatrenia na odstránenie zistených závad z hľadiska BOZP, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Informovať štatutárneho zástupcu alebo ním povereného zástupcu o stave BOZP , Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovávať správy o stave BOZP, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vykonávať ďalšie úlohy zamestnávateľa uvedené v zákone o BOZP, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zabezpečovať spoluprácu a zúčastňovať sa jednaní s orgánmi štátneho odborného dozoru / RÚVZ, Inšpektorát práce/, Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Vypracovanie a aktualizácia interných riadiacich aktov a interných smerníc v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Sledovanie a upozorňovanie na zmeny v legislatíve v oblasti BOZP a aktualizácia príslušných interných predpisov., Hodnota / charakteristika: počas trvania zmluvného vzťahu; Technické vlastnosti: Zástupca dodávateľa je povinný sa zúčastniť sa 1x ročne na audite BOZP podľa ISO normy  BS OHSAS 45001:2018 vo vopred oznámenom termíne., Hodnota / charakteristika: 1x ročne vo vopred oznámenom termíne

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BEXPO s.r.o. 14 4 000,00 20% EUR 16. Júl 2020 281152

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×