Obstarávanie

Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 599 670,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 599 670,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231400-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela: 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko v rozsahu: 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko a súvisiacich činností v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 52-9-00110 z 04/2018. 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činnosti. 2. Montážne práce v rámci napojenia nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko do existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur na p.b.č.46 a p.b.č.47 budú prebiehať s ohľadom na termíny vypínania existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 v roku 2020, v predpokladanom celkovom rozsahu 2 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámený zhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 2x400 kV vedení V479/480 pri vypnutom vedení). Uvedený termín vypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovej sústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámený zhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min.: 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činností sú to najmä: 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarov priehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montáž kombinovaného zemného lana (KZL), demontáž vodičov, izolátorových závesov a KZL v úseku p.b.č.46 a p.b.č.47 vedenia V480 v rámci existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur, realizácia denného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 náterom, montáž nočného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 svetelným prekážkovým značením, montáž odkloňovačov letu vtákov na kombinovaných zemných lanách a inštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie na poľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdov do pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebo správcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností, 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia (vodiče, KZL), 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán v jednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenie vypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení, 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky, 3.1.10 Prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd spôsobených zhotoviteľom pri realizácií diela. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 oznámenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 17 599 670,00 Neuvedené EUR 27. November 2019 300188

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 14. December 2020 14. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3121866/content/1118627/download","filename":"Dodatok č. 2 k ZoD 2018-0359-1175520.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068514/content/1009867/download","filename":"Ponuka_SPIE_EGEM.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068508/content/1009820/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. September 2019 2. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054720/content/981079/download","filename":"Informácia o otváraní časti ponúk Ostatné § 52 ods.1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068515/content/1009868/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 28. Október 2019 28. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063343/content/999813/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092126/content/1058923/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2018 18. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894082/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894084/download","filename":"Príloha č. 1 k Súťažným podkladom_Zoznam stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894085/download","filename":"Príloha č. 2 k Súťažným podkladom_Zoznam služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894086/download","filename":"Príloha č. 3 k Súťažným podkladom_Údaje o členoch realizač. tímu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894087/download","filename":"Príloha č. 4 k Súťažným podkladom_Údaje o členoch realizač. tímu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894090/download","filename":"Príloha č. 5 k Súťažným podkladom_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894091/download","filename":"Príloha č. 6 k Súťažným podkladom_Zmluva o dielo s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894092/download","filename":"Príloha č. 7 k Sťažným podkladom_DVZ_Správy, situácie, ZOV a techn. špecifikácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894093/download","filename":"Príloha č. 7 k Súťažným podkladom_DVZ_Stožiarová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014195/content/894094/download","filename":"Príloha č. 7 k Súťažným podkladom_DVZ_Zásady org. výstavby, Int. št., ÚR a SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053085/content/977301/download","filename":"Vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. September 2019 23. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057875/content/988434/download","filename":"Informácia o otváraní ponúk Kritériá § 52 ods. 1a.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068510/content/1009861/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068510/content/1009862/download","filename":"Zápisnia z otvárania časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky 12. August 2019 12. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052222/content/975139/download","filename":"Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 17. December 2020 17. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122441/content/1120222/download","filename":"potvrdenie_ o zverejneni_ zmluvy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 22. August 2019 22. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053773/content/978902/download","filename":"Vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068512/content/1009865/download","filename":"Ponuka_Alter Energo_VUJE.pdf"}]
Zmluva Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 12. Máj 2020 12. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091289/content/1057260/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZoD č. 2018-0359-1175520.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068900/content/1011166/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068511/content/1009863/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068511/content/1009864/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 4 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054922/content/981438/download","filename":"Vysvetlenie č. 4.pdf"}]
Zmluva Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 2. December 2019 2. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068516/content/1009869/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 5. August 2019 5. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051090/content/972378/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×