Obstarávanie

Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 964 347,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 618 274,00
Zaplatené:
88.32%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela výstavba zariadenia pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi materiálmi (IRAO) a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (ZRAM) podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. Stavba sa skladá z dvoch susediacich, samostatne stojacich objektov: SO 500 Sklad IRAO a ZRAM a SO 501/RÚ Budova pomocných prevádzok a potrebných inžinierskych sietí na zabezpečovanie súboru činností súvisiacich s účelom stavby. Stavba je situovaná v tesnej blízkosti Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v katastrálnom území Mochovce, obec Kalná nad Hronom v okrese Levice. SO 500 Objekt pre nakladanie s IRAO a ZRAM je obdĺžnikový halový jednoloďový objekt s plochou strechou zo železobetónového skeletu. Nosnú konštrukciu haly tvoria priečne rámy z predpätých plnostenných väzníkov kĺbovo uložených na prefabrikovaných železobetónových stĺpoch. Železobetónové stĺpy s konzolami pre osadenie žeriavovej dráhy budú votknuté do kónických kalichov železobetónových hláv základov. Na väzníkoch budú uložené železobetónové rebierkové panely, na rozpon 6,0m. Súčasťou objektu je mostový žeriav, vzduchotechnika so strojovňou, špeciálny manipulačný box, dozimetrický systém a hygienická slučka. SO 501/RÚ Budova pomocných prevádzok je dvojpodlažná budova s plochou strechou. Nosnú konštrukciu tvoria murované nosné steny,strop je železobetónový. V budove sú umiestnené kancelárske priestory, zasadacia miestnosť, prednášková sála, priestory pre registratúru, serverovňa, sociálne zariadenia. Predmetom zákazky je taktiež vypracovanie a dodanie nasledovnej dokumentácie: Programy PKV a KV; Vyhodnotenie programov PKV, KV; DSV; STD; Dokumentácia potrebná k žiadosti o povolenie ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 45 ods. 2 písm. h) na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely ich likvidácie; Dokumentácia potrebná k žiadosti o povolenie ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 45 ods. 2 písm. k) bod B. na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom; Dokumentácia potrebná k žiadosti o povolenie ÚVZ SR podľa zákona č. 355/2007 Z. z., § 45 ods. 2 písm. l) na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi; Statický výpočet a výkresová konštrukčná dokumentácia portálového žeriavu a vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z.; Geodetické zameranie stavby a vyhotovenie geometrického plánu; Vyhotovenie geometrických plánov pre kolaudáciu a pre zriadenie vecného bremena; Prevádzkové a pracovné predpisy pre obsluhu vybudovanej Transformačnej stanice; Energetický certifikát budov v zmysle zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov; vyhotovenie dokumentácie po vytýčení polohy telekomunikačných zariadení pred realizáciou a porealizačnom zameraní telefónnej prípojky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 9 2 618 274,00 0% EUR 23. Marec 2015 45173

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612001/content/233587/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612013/content/233904/download","filename":"zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612013/content/233905/download","filename":"zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO - BUILDING, a.s. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612016/content/234087/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612016/content/234088/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612016/content/234089/download","filename":"kryci_list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612022/content/233492/download","filename":"Cenová ponuka JAVYS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612022/content/233493/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612022/content/233494/download","filename":"kryci_list_rozpoctu_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612043/content/233711/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612043/content/233712/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612043/content/233713/download","filename":"03_kryci_list_zariadenia_IRAO_ZRAM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav, a.s. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612028/content/233673/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612028/content/233674/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612028/content/233675/download","filename":"Kriteria_Kryci_list.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611988/content/233914/download","filename":"Podklady 10.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612059/content/233682/download","filename":"Podklady 6.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612019/content/233653/download","filename":"Podklady 2.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611985/content/233636/download","filename":"Podklady 9.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611982/content/234094/download","filename":"sutazne_podklady_zariadenie_pre_nakladanie_s_IRAO_a_ZRAM.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612049/content/233744/download","filename":"Podklady 1.časť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611995/content/233825/download","filename":"OoVVP_Metrostav.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612062/content/233936/download","filename":"Podklady 7.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611992/content/233589/download","filename":"Podklady 11.časť.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611998/content/234052/download","filename":"Zmluva_IRAO_ZRAM.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612010/content/233684/download","filename":"zapisnica_otvarania_ponuk_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612010/content/233685/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_KRITERIA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia I00TUND20005 - Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM v Mochovciach - realizácia 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638311/content/647912/download","filename":"260_ZM-45-14-2-00032-03410_po skončení.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612046/content/233975/download","filename":"Podklady 3. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VUJE, a.s. 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612040/content/233694/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612040/content/233695/download","filename":"Krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612040/content/233696/download","filename":"ČV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVEBUILD, s.r.o., 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612031/content/233844/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612031/content/233845/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612031/content/233846/download","filename":"C_2_Krycilist_Zariadenia_IRAO_ZRAM_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY & INGSTEEL - združenie 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612037/content/234036/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612037/content/234037/download","filename":"NACENENE_VYKAZY_VYMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612037/content/234038/download","filename":"KRYCI_LIST.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LEVSTAV – LEVICE s.r.o., 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612025/content/233574/download","filename":"ČV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ViOn, a.s., 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612034/content/233931/download","filename":"ČV.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612052/content/234020/download","filename":"Podklady 4.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612055/content/234348/download","filename":"Podklady 5.časť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612065/content/234086/download","filename":"Podklady 8.časť.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612007/content/233516/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/612007/content/233517/download","filename":"zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_OSTATNE.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×