Obstarávanie

Aglomerácia Kanianka - kanalizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 396 306,00
Konečná suma(Bez DPH):
573 018,00
Zaplatené:
41.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Obec Kanianka má vybudovanú dažďovú aj splaškovú kanalizáciu skoro v celej obci a je napojená na kanalizačný systém Prievidza. Predmetom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie vrátane domových prípojok zvyšných ulíc a zaústenie odpadových vôd do už jestvujúceho kanalizačného systému obce Kanianka s napojením na čistiareň odpadových vôd v meste Prievidza. V rámci projektu bude vybudovaných 1 822 metrov kanalizácie. Projekt pozostáva z aktivít, ktorých hlavným cieľom je splnenie Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre aglomerácie s počtom ekvivalentných obyvateľov medzi 2000EO a 10 000EO do roku 2015 a rámcovej smernice o vodách č. 2000/60/ES. Stoková sieť je rozdelená do nasledujúcich objektov: Obec Kanianka SO 6.1. 001gravitačná kanalizácia SO 6.1. 002 kanalizačné prípojky Predmetom zákazky je realizácia všetkých stavebných objektov, strojnotechnologických a elektrotechnických inštalácií všetkých aktivít podľa špecifikácie Súťažných podkladov. Súčasťou plnenia zhotoviteľa bude aj vyhotovenie: dokumentácie pre realizáciu stavby, plánu organizácie výstavby, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, dokumentácie skutočného vyhotovenia a prevádzkového a manipulačného poriadku. Podrobný popis predmetu zákazky: tvorí časť B 1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, PD, výkaz výmer (Zväzok 3.1,3.2,3.4,3.5, Zväzok 4, Zväzok 5, zväzok 7

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 16 573 018,00 0% EUR 5. August 2015 51079

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Team s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526060/content/184926/download","filename":"Ponuka Team.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie Kanianka v.č. Doprastav, a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526069/content/184749/download","filename":"Ponuka Zdruzenie kanianka ved člen Doprastav.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526093/content/188735/download","filename":"sprava o zákazke Aglomerácia Kanianka - kanalizácia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526063/content/185060/download","filename":"Ponuka VSEP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526090/content/188746/download","filename":"zapisnica z otvar ponuk kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526026/content/184870/download","filename":"ponuka EUROVIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526081/content/188732/download","filename":"oprav informacie o vysledku hod.ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526048/content/185006/download","filename":"ponuka VODOHOSPODÁRSKE STAVBY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526036/content/185157/download","filename":"ponuka AVA-stav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TUBAU, a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526057/content/184874/download","filename":"ponuka TUBAU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526039/content/184748/download","filename":"ponuka Eiffage Construction SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526042/content/184871/download","filename":"ponuka OMOSS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185735/download","filename":"zväzok SP Aglomeracia Kaniankar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185736/download","filename":"Obchodne podmienky Aglomeracie KANIANKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185737/download","filename":"Prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185738/download","filename":"vzor 1,2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185739/download","filename":"Zväzok 3 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185740/download","filename":"SO 6.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185741/download","filename":"zv.3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526017/content/185742/download","filename":"ZV.5 SKÚŠKY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie SP 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526051/content/185191/download","filename":"Dopnenie ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526051/content/185192/download","filename":"vysvetlenie aj opravaSP I-IX.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TetraStav, s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526066/content/185159/download","filename":"Ponuka TetraStav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. František Jendroľ STAVPOČ 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526020/content/185862/download","filename":"ponuka Ing. František Jendroľ STAVPOČ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526078/content/188730/download","filename":"informacna o vysledku hod.ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov v.č. STRABAG s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526030/content/184925/download","filename":"Skupina dodavateľov v.č. STRABAG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov Ing. Marián Sahul STAVEKO 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526054/content/184752/download","filename":"ponuka Ing. Marian Sahul STAVEKO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNISTAV spol. s r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526045/content/184921/download","filename":"ponuka UNISTAV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526087/content/188738/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526087/content/188739/download","filename":"zapisnica z oprava poradia 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526023/content/184747/download","filename":"ponuka EKO SVIP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov M - SILNICE a.s. 19. August 2015 19. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526033/content/185017/download","filename":"ponuka M-SILNICE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP c. X 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526075/content/188726/download","filename":"VYSVETLENIE SP č.Xpdf.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×