Obstarávanie

Projekt pozemkových úprav Košariská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Košariská
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 259 648,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 038 082,00
Zaplatené:
82.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Navrhovaná stavebná úprava poľných ciest pozostáva z ich stavebnej úpravy pre potrebu celoročného sprístupnenia novo rozparcelovaných pozemkov s ich napojením na komunikačnú sieť obce. Jestvujúce poľne cesty nachádzajúce sa v dotknutom území sú v nevyhovujúcom stavebno technickom stave. Odstránenie problému je možne len komplexným riešením a úpravou celého dotknutého priestoru. Z dopravného hľadiska existujúce poľne cesty z hľadiska priestorového usporiadania nevyhovujú normovým požiadavkám kladeným na poľne cesty takéhoto významu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 7 1 038 082,00 Neuvedené EUR 10. Marec 2016 54732

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711211/content/488133/download","filename":"41.Správa o zákazke podl'a §21.pdf"}]
Zmluva zmluva o dielo "Projekt pozemkových úprav Košariská" 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711193/content/488087/download","filename":"D1_1680025-Kosariska_cast1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711193/content/488088/download","filename":"D1_1680025-Kosariska_cast2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711193/content/488089/download","filename":"ZoD_1680025-Kosariska.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/343608/content/148825/download","filename":"príloha 1-Košariská VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/343608/content/148826/download","filename":"Príloha 2-Košariská Rekapitulácia nákladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711088/content/487450/download","filename":"17. Zapisnica z otvarania ponuk Ostatne- Obec Košariská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711088/content/487451/download","filename":"25. Zapisnica z otvarania ponuk Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke info podľa §41_ otváranie ponúk časť Kritériá 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/343611/content/148845/download","filename":"INO-41 Kritériá KOS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/343599/content/148756/download","filename":"SP_PC Košariská.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Strabag, s.r.o. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711117/content/487740/download","filename":"3. Strabag Kriteria_Kosariska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711117/content/487741/download","filename":"3. Strabag Ostatne_Kosariska.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711090/content/487459/download","filename":"31. Vysledna tabulka hodnotenia-Obec Košariská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711090/content/487460/download","filename":"32. Zapisnica z vyhodnotenia ponuk-Obec Košariská.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Metrostav, a.s 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711144/content/487870/download","filename":"7. Metrostav KRITERIA_Kosariska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711144/content/487871/download","filename":"7.Metrostav OSTATNE_Kosariska.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Cesty Nitra, a.s. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711127/content/487759/download","filename":"4. Cesty NR Kritériá - Projekt pozemkových úprav Košariská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711127/content/487760/download","filename":"4. Cesty NR Ostatné - Projekt pozemkových úprav Košariská_.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača UNISTAV, spol. s r.o. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711129/content/487778/download","filename":"UNISTAV_OSTATNÉ_kópia ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711129/content/487779/download","filename":"UNISTAV_KRITÉRIÁ_kópia ponuky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711084/content/487434/download","filename":"18. Zapisnica zo splnenia podmienok ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711084/content/487435/download","filename":"18.1 Vyhodnotenie splnenia podminok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Via-kom s.r.o. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711092/content/487468/download","filename":"1. Via - kom Ponuka Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711092/content/487469/download","filename":"1. Via -kom Ponuka Ostatne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. September 2016 14. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Stavebná mechanizácia, s.r.o. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487703/download","filename":"1-Súpis dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487704/download","filename":"2-Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487705/download","filename":"3-Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487706/download","filename":"4-Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487707/download","filename":"5.1-Čestné vyhlásenie §26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487708/download","filename":"5.2-Čestné vyhlásenie §32 - 26a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487709/download","filename":"5.3-Čestné vyhlásenie - §27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487710/download","filename":"5.4-Čestné vyhlásenie §32-28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487711/download","filename":"6-Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487712/download","filename":"7-Košariská VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487713/download","filename":"8-Vyhlásenie o subdodávkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487714/download","filename":"PONUKA-úvodný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487715/download","filename":"1-Súpis dokladov a dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487716/download","filename":"2-Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487717/download","filename":"3-Návrh na plnenie kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487718/download","filename":"4-Košariská_Ocenený výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711110/content/487719/download","filename":"PONUKA-úvodný list.pdf"}]
Iný dokument k zákazke info podľa §41_ otváranie ponúk časť Ostatné 2. Október 2015 2. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/343605/content/148764/download","filename":"INO-41 ostatné KOS profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628879/content/478771/download","filename":"40. Inormácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Váhostav - SK, a.s. 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487827/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487828/download","filename":"2. Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487829/download","filename":"3. Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487830/download","filename":"4. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými v SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487831/download","filename":"5. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487832/download","filename":"6. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487833/download","filename":"6.1. Osobné postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487834/download","filename":"6.2. Ekonomické a finančné postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487835/download","filename":"6.3. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487836/download","filename":"7. Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487837/download","filename":"8. Kópia ponuky na CD - OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487838/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487839/download","filename":"2. Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487840/download","filename":"3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487841/download","filename":"4. Cenová časť ponuky - ocenený výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711140/content/487842/download","filename":"5. Kópia ponuky na CD - KRITÉRIÁ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×