Obstarávanie

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
104 047,00
Konečná suma(Bez DPH):
104 047,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79200000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv: 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006. 2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s overením účtovnej závierky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 104 047,00 Neuvedené EUR 13. December 2018 238059

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. September 2018 17. September 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013558/content/892985/download","filename":"d_final_zap_vyhodnF_FaAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013558/content/892986/download","filename":"b1_3_zap_vyhod_kriterianF_FaAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013558/content/892987/download","filename":"b1_2_zap_vyhod_kriterianF_FaAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013558/content/892988/download","filename":"b1_1_zap_vyhod_kriterianF_FaAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013558/content/892989/download","filename":"A3_FZzVP_OSTATNE_FINALn1_audit2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013552/content/892970/download","filename":"EY_kalkulacia_JAVYS (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013552/content/892971/download","filename":"EY_kryci_list_JAVYS (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013552/content/892972/download","filename":"ČV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004696/content/874348/download","filename":"OoVVP_uspesny_ernstyoung.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004696/content/874349/download","filename":"OoVVP_uspesny_ernstyoung.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013550/content/892965/download","filename":"ZM-44-18-1-00015-04120.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013556/content/892979/download","filename":"OA ZzOP_OSTATNEn1_audit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013556/content/892980/download","filename":"b_zap_otv_kriterianF_FaAS.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. August 2018 17. August 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013555/content/892978/download","filename":"Správa_FaAS_7902.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013554/content/892975/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013554/content/892976/download","filename":"C_1_Kalkulacia_ceny_Financne_auditorske_sluzby (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013554/content/892977/download","filename":"C_2_Krycilist_Financne_auditorske_sluzby (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013553/content/892973/download","filename":"C_1_Kalkulacia_ceny_Financne_auditorske_sluzby (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013553/content/892974/download","filename":"cestne_vyhlasenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010375/content/827511/download","filename":"link_SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013557/content/892981/download","filename":"OA1 ZzVPUn1_audit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013557/content/892982/download","filename":"OA1 ZzVPUn1_3_audit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013557/content/892983/download","filename":"OA1 ZzVPUn1_2_audit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013557/content/892984/download","filename":"C1_ZzVPU_1_n1_FaAS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×