Obstarávanie

I/65 Kremnica - Kremnické Bane


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 523 886,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 523 886,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Na ceste I/65 v úseku Kremnica Kremnické Bane (v úseku nami pripravovanej stavby) došlo vplyvom mimoriadneho prívalového dažďa k značnému poškodeniu telesa cesty, bezpečnostných zariadení, oporných múrov. Predmetom obstarávania je vybudovanie oporných a zárubných múrov, preložka, regulácia a zatrubnenie potoka, vybudovanie cestného telesa a bezpečnostných zariadení.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
12. Október 2016
Vestník:
198/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
17. Október 2016
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
20 523 886,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Metrostav a.s.
IČO:
00014915

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Na ceste I/65 v úseku Kremnica Kremnické Bane došlo vplyvom mimoriadneho prívalového dažďa k značnému poškodeniu telesa cesty, bezpečnostných zariadení, oporných múrov. Následne bola z predmetného úseku vylúčená verejná doprava a OÚ Banská Bystrica, odbor CDaPK vydal rozhodnutie o vykonaní opatrení na odstránenie vzniknutej situácie v zmysle § 94 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a MÚ v Kremnici vyhlásil mimoriadnu situáciu, na základe ktorej sme povinní bezodkladne zabezpečiť jej odstránenie. Predmetom zákazky je vybudovanie oporných a zárubných múrov, preložka, regulácia a zatrubnenie potoka, vybudovanie cestného telesa a bezpečnostných zariadení. Vyššie uvedenú mimoriadnu udalosť nespôsobil verejný obstarávateľ, nemohol ju predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením, aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších škôd, ako aj skrátil čas k odstráneniu mimoriadnej udalosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 20 523 886,00 Neuvedené EUR 18. Október 2016 78139

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Strabag ponuka 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430604/download","filename":"KBANE-str.1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430605/download","filename":"KBANE-str.2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430606/download","filename":"KBANE-str.3-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430607/download","filename":"KBANE-str.5-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430608/download","filename":"KBANE-str.7-9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430609/download","filename":"KBANE-str.10-81.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430610/download","filename":"KBANE-str.82-82.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727726/content/430611/download","filename":"KBANE-str.83-88.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727739/content/430644/download","filename":"ZÁPISNICA z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k ZoD 770/6231/2016 29. Jún 2018 29. Jún 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k ZoD 770/6231/2016 9. August 2017 9. August 2017 []
Ponuky uchádzačov Doprastav ponuka 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727719/content/430514/download","filename":"Doprastav ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k ZoD 770/6231/2016 27. Október 2017 27. Október 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD 770/6231/2016 5. Máj 2017 5. Máj 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717476/content/535012/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD 770/6231/2016 3. Január 2017 3. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Metrostav ponuka 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727721/content/430545/download","filename":"Metrostav ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/65 KREMNICA – KREMNICKÉ BANE - stavebné práce - 770/6231/2016 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727753/content/430770/download","filename":"770_6231_2016 - potvrdenka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727737/content/430641/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky ponuka 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727732/content/430634/download","filename":"Swietelsky ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alpine ponuka 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430495/download","filename":"1.2.1 Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430496/download","filename":"1.2.2 Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430497/download","filename":"1.5 Podiel subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430498/download","filename":"2.1 Formulár zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430499/download","filename":"4.3_Supis prac stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430500/download","filename":"Formular c. 2 Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430501/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430502/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430503/download","filename":"Splnomocnenie ASK novela ZVO Pojezdal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727714/content/430504/download","filename":"Titulny list ponuky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727744/content/430653/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727735/content/430638/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×