Obstarávanie

Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 – 002 v obci Kysucký Lieskovec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
107 396,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 396,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 - 002 v obci Kysucký Lieskovec. Most prevádza komunikáciu pre motorovú dopravu a rovnako pre peších a cyklistov cez obec Kysucký Lieskovec ponad vodný tok Lodnianka. Pre výškové umiestnenie mosta bol rozhodujúci prietočný profil pod mostom. Výška profilu je odvodená od prepočtu hladiny 100- ročnej vody Q100 s rezervou pod spodnou hranou konštrukcie mosta min. 0,5 m. Hladina Q100 je po Hydrotechnickom prepočte stanovená na 385,035 m n. m. (v Balte p.v.). Komunikácia na moste je smerovo v priamej. Niveleta stúpa v smere staničenia s konštantným sklonom 1,7%. Priečny sklon je jednostranný 1,0%. Nosná konštrukcia mosta je železobetónová šikmá doska podopretá z dvoch strán vystužená betonárskou výstužou. Hrúbka dosky je 450-516mm. Doska je v priečnom sklone v smere toku 1,0%. Vo vzdialenosti 250 mm od obrubníka chodníka je v proti smeru toku sklon 4,0%.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 2 107 396,00 Neuvedené EUR 19. Február 2018 93230

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819673/content/673696/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819673/content/673697/download","filename":"Format_Priloha_C_ZOD - správca je platca DPH_verzia 05_05_2017.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.91/2018/OI 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946045/content/681000/download","filename":"ZoD č. 91-2018-OI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946045/content/681001/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946045/content/681002/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946045/content/681003/download","filename":"Plná moc.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Jún 2017 5. Jún 2017 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673751/download","filename":"A_1-Sprievodná správa -Kysucký Lieskovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673752/download","filename":"A_2 - Bilancia odpadov - Kysucký Lieskovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673753/download","filename":"A_3_Dokladová dokumetnácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673754/download","filename":"B.1-Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673755/download","filename":"B.2 - Statický výpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673756/download","filename":"B.3 - Hydrotechnický výpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673757/download","filename":"B.4.1 SITUÁCIA – NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673758/download","filename":"B.4.2.1 PÔDORYS – STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673759/download","filename":"B.4.2.2 PRIEČNY REZ – STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673760/download","filename":"B.4.2.3 POZDĹŽNE POHĽADY– STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673761/download","filename":"B.4.4.3 POZDĹŽNY REZ – NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673762/download","filename":"B.4.3 VYTYČOVACÍ VÝKRES ZÁKLADOV, OPÔR A MOSTOVKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673763/download","filename":"B.4.4.1 PÔDORYS – NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673764/download","filename":"B.4.4.2 PRIEČNY REZ – NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673765/download","filename":"B.4.4.4 POZDĹŽNE POHĽADY – NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673766/download","filename":"B.4.5.1 VÝKRES TVARU ZÁKLADOV 1, PRECHODOVEJ DOSKY 1 A OPORA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673767/download","filename":"B.4.5.2 VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOV 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673768/download","filename":"B.4.5.3 VÝKRES VÝSTUŽE OPORY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673769/download","filename":"B.4.5.4 VÝKRES VÝSTUŽE PRECHODOVEJ DOSKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673770/download","filename":"B.4.5.5 VÝKRES TVARU ZÁKLADOV 2, PRECHODOVEJ DOSKY 2 A OPORA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673771/download","filename":"B.4.5.6 VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOV 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673772/download","filename":"B.4.5.7 VÝKRES VÝSTUŽE OPORY 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673773/download","filename":"B.4.5.8 VÝKRES VÝSTUŽE PRECHODOVEJ DOSKY 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673774/download","filename":"B.4.6.1 VÝKRES TVARU MOSTOVKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673775/download","filename":"B.4.6.2 VÝKRES VÝSTUŽE MOSTOVKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673776/download","filename":"B.4.7 VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE RÍMSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673777/download","filename":"B.4.8 DETAILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673778/download","filename":"D.1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673779/download","filename":"D.2_Prehladna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673780/download","filename":"D.3_Prenosne DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819677/content/673781/download","filename":"Stanovisko ODI_MO Kysucký Lieskovec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 91/2018/OI 20. Február 2018 20. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946048/content/681023/download","filename":"ZoD č. 91-2018-OI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946048/content/681024/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946048/content/681025/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946048/content/681026/download","filename":"Plná moc.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864423/content/630828/download","filename":"Informácia o výsledku VO profil.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819690/content/673800/download","filename":"Krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819690/content/673801/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Jún 2017 14. Jún 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×