Obstarávanie

INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Udiča
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
296 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
296 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45222100-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Stavba pozostáva z hlavného stavebného objektu - Skladová hala triedeného zberu. Je to jednopodlažná hala s oceľovou nosnou konštrukciou, opláštená sendvičovými panelmi. Tu budú skladované mechanizmy a triedený odpad. Súčasťou objektu je vstavok s kotolňou na tuhé palivo a hygienické a prevádzkové zázemie. Zásobovanie vodou bude z vlastnej vŕtanej studne cez vodovodnú prípojku. Odkanalizovanie bude do žumpy cez kanalizačnú prípojku. Celý areál bude oplotený pletivovým plotom s betónovým múrikom. V plote bude umiestnená brána. Všetky vstupy do objektu ako i areálu sú riešené ako bezbariérové (priamo z navrhovaných spevnených plôch). Dopravne a komunikačne je areál napojený na areálovú spevnenú plôch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 3 296 666,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2018 96294

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. ZD/UDIČA/2018 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986313/content/751330/download","filename":"zmluva_o_dielo_ruzomberok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986290/content/751136/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986302/content/751292/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie + doplnenie SP so dňa 6.3.2018 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715471/download","filename":"Odpoved na žiadosť o vysvetlenie _so dna 06.03.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715472/download","filename":"1.PREHLADNÁ SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715473/download","filename":"2. VYTYČOVACÍ VÝKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715474/download","filename":"3. SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715475/download","filename":"4.POZDLZNY PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715476/download","filename":"5.VZOROVÉ PRIEČNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951385/content/715477/download","filename":"6.VÝKRES OPLOTENIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986310/content/751312/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751092/download","filename":"1. Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751093/download","filename":"2. Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751094/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751095/download","filename":"4. Vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751096/download","filename":"5. Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751097/download","filename":"6. Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751098/download","filename":"7. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751099/download","filename":"8. Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751100/download","filename":"9. Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751101/download","filename":"10. Časový návrh realizácie diela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986279/content/751102/download","filename":"11. Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768547/download","filename":"Sutazne podklady _Udiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768548/download","filename":"Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768549/download","filename":"Príloha č. 4 Vzor návrhu plnenia kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768550/download","filename":"Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768551/download","filename":"Príloha č. 6 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768552/download","filename":"SO-03 - Spevnené plochy - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768553/download","filename":"SO-04 - Elektrická prípojka NN - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768554/download","filename":"SO-05 - Vodovodná prípojka + studňa - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768555/download","filename":"SO-06 - Prípojka splaškovej kanalizácie + žumpa - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768556/download","filename":"Rekapitulácia stavby_výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768557/download","filename":"SO-01 - Elektroinštalácia - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768558/download","filename":"SO-01 - Ústredné vykurovanie - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768559/download","filename":"SO-01 - Zdravotechnika - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768560/download","filename":"SO-02 - Oceľový prístrešok - 1 kus - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768561/download","filename":"SO-03 - Spevnené plochy - odvodnenie - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768562/download","filename":"SO-01 - Stavebná časť - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768563/download","filename":"4 - Rez A-A, rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768564/download","filename":"5 - Rez C-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768565/download","filename":"6 - Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768566/download","filename":"7 - Výpis okiena dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768567/download","filename":"8 - Výpis zámočníckych prvkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768568/download","filename":"9 - Výpis klampiarskych prvkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768569/download","filename":"TS - S.O.01 DSP - zmena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768570/download","filename":"1 - Základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768571/download","filename":"2 - Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768572/download","filename":"3 - Strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768573/download","filename":"E-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768574/download","filename":"E-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768575/download","filename":"TS-S.O.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768576/download","filename":"E-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768577/download","filename":"General-3-34_17-Pôdorys strechy----.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768578/download","filename":"General-4-34_17-Rezy----.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768579/download","filename":"Výpis_materiálu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768580/download","filename":"General-1-34_17-Axonometria I, II----.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768581/download","filename":"General-2-34_17-Pôdorys kotvenia----.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768582/download","filename":"Zberný dvor Udica Zakl S-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768583/download","filename":"Zberný dvor Udica Zakl S-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768584/download","filename":"Zberny dvor Udiča_SP zaklady+žb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768585/download","filename":"Zberný dvor Udica Zakl S-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768586/download","filename":"1.Zberný dvor-podorys-840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768587/download","filename":"2.Sch.rad_840x297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768588/download","filename":"TS_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768589/download","filename":"2 - zaklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768590/download","filename":"3 - podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768591/download","filename":"4 - strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768592/download","filename":"5 - solar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768593/download","filename":"ZTI - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768594/download","filename":"1 - Sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768595/download","filename":"1 - Základy + Pôdorys + Rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768596/download","filename":"2 - Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768597/download","filename":"TS - S.O.02 DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768598/download","filename":"9 - Vsak objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768599/download","filename":"10 - Vsakovacia sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768600/download","filename":"11 - Poziarna nadrz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768601/download","filename":"12 - Ulicna vpust.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768602/download","filename":"13 - Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768603/download","filename":"S.O.03 - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768604/download","filename":"7 - sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768605/download","filename":"8 - Profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768606/download","filename":"E-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768607/download","filename":"TS-NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768608/download","filename":"E-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768609/download","filename":"E-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768610/download","filename":"E-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768611/download","filename":"1 - Prehladna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768612/download","filename":"2 - Sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768613/download","filename":"3 - Rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768614/download","filename":"S.O.05 - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768615/download","filename":"2 - SIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768616/download","filename":"3 - ZUMPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768617/download","filename":"4 - ULOZENIE POTRUBIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768618/download","filename":"S.O.06 - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768619/download","filename":"tab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768620/download","filename":"1 - PREHLADNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768621/download","filename":"titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768622/download","filename":"Zberny dvor Udica - legenda PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768623/download","filename":"Zberny dvor Udica - podorys PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768624/download","filename":"Zberny dvor Udica - situacia PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768625/download","filename":"zberny dvor Udica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768626/download","filename":"C1 - Širšie vzťahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768627/download","filename":"C2 - Celková situácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768628/download","filename":"A - SS DSP - ZMENA-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944413/content/768629/download","filename":"B - STS DSP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986304/content/751297/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986304/content/751298/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - po doručení vysvetlení (2).pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986307/content/751307/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia - Záverečná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986307/content/751308/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po EA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. Marec 2018 9. Marec 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965335/content/775942/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751256/download","filename":"001_Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751257/download","filename":"002_Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751258/download","filename":"003_Identif_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751259/download","filename":"004_Splnomocnenie Šebej Kovaľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751260/download","filename":"005_ČV Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751261/download","filename":"006.1_Osobné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751262/download","filename":"006.2.1_Finančné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751263/download","filename":"006.2.2_Tabuľka obratu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751264/download","filename":"006.3.1_Technická spôsobilosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751265/download","filename":"006.3.2_Referencia stavby suhrnne 350 000 Eur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751266/download","filename":"006.3.3_Osvedčenie stavbyvedúci pozemné stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751267/download","filename":"006.3.4_Životopis stavbyvedúci pozemné stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751268/download","filename":"006.3.5_ČV stavbyvedúci pozemné stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751269/download","filename":"006.3.6_Certifikát ISO 14001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751270/download","filename":"007_Doklad o BZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751271/download","filename":"008_Návrh na PK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751272/download","filename":"009.0_Návrh ZoD + zoznam sub.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751273/download","filename":"009.1_Ocenený VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751274/download","filename":"009.2_HMNG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751275/download","filename":"010_ČV Zoznam ekvivalentých položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986298/content/751276/download","filename":"011_Kópia na CD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×