Obstarávanie

Živičný kryt pre miestne komunikácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Veľké Ozorovce
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
57 460,40
Konečná suma(Bez DPH):
39 166,66
Zaplatené:
68.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok podľa uvedeného rozpisu
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

úprava živičného krytu pre miestne komunikácie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1, Hodnota / charakteristika: Práce a dodávky HSV; Technické vlastnosti: 1.1, Hodnota / charakteristika: Zemné práce; Technické vlastnosti: 1.2, Hodnota / charakteristika: Základy; Technické vlastnosti: 1.5, Hodnota / charakteristika: Komunikácie; Technické vlastnosti: 1.8, Hodnota / charakteristika: Rúrové vedenie; Technické vlastnosti: 1.9, Hodnota / charakteristika: Ostatné konštrukcie a práce

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1.1.1 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46,340; Technické vlastnosti: 1.1.1 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,800; Technické vlastnosti: 1.1.1 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,800; Technické vlastnosti: 1.1.1 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,800; Technické vlastnosti: 1.1.1 Uloženie sypaniny na skládku + poplatok za skládku, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,800; Technické vlastnosti: 1.1.5 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 82,800; Technické vlastnosti: 1.1.5 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20,800; Technické vlastnosti: 1.1.5 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obaľovaným asfaltom, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27,000; Technické vlastnosti: 1.1.5 Kryt živičný ABS - 60 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 394,000; Technické vlastnosti: 1.1.5 Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 vrátane dodávky prídlažby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,300; Technické vlastnosti: 1.1.8 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Dielce pre vpusť DN 40 s výtokom dn 16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Liatinová mreža, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Kôš na bahno, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000; Technické vlastnosti: 1.1.8 Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,800; Technické vlastnosti: 1.1.9 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66,200; Technické vlastnosti: 1.1.9 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,590; Technické vlastnosti: 1.1.9 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,590; Technické vlastnosti: 1.1.9 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 134,634; Technické vlastnosti: 2.1.5 Kryt živičný ABS - 70 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 420,800; Technické vlastnosti: 2.1.9 Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón., dlaždeného saponát. roztokom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 420,800; Technické vlastnosti: 2.1.9 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55,125; Technické vlastnosti: 3.1.1 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40,300; Technické vlastnosti: 3.1.1 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,600; Technické vlastnosti: 3.1.2 Zaústenie kanaliz. rúr do prefa most. objektu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.5 Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54,21; Technické vlastnosti: 3.1.5 Kryt živičný ABS - 60 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 695,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Dielce pre vpusť DN 40 s výtokom dn 16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Osadenie mreží liatinových s rámom nad 100 do 150 kg, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Liatinová mreža, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Kôš na bahno, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000; Technické vlastnosti: 3.1.8 Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,800; Technické vlastnosti: 3.1.9 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,400; Technické vlastnosti: 3.1.9 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,990; Technické vlastnosti: 3.1.9 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,990; Technické vlastnosti: 3.1.9 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 108,533; Technické vlastnosti: 4.1.1 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46,800; Technické vlastnosti: 4.1.1 Uloženie sypaniny na skládku + poplatok za skládku, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46,800; Technické vlastnosti: 4.1.5 Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 156,000; Technické vlastnosti: 4.1.5 Vyrovnanie povrchov stáv. krytom asfaltovým betónom, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 63,60; Technické vlastnosti: 4.1.5 Kryt živičný ABS - 60 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 611,500; Technické vlastnosti: 4.1.8 Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,750; Technické vlastnosti: 4.1.9 Čistenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,30 m3/m, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 156,000; Technické vlastnosti: 4.1.9 Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. 100-200 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 156,000; Technické vlastnosti: 4.1.9 Vodorovná doprava sute po sucho do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 39,312; Technické vlastnosti: 4.1.9 Príplatok za každý ďalší 1 km sute, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 39,312; Technické vlastnosti: 4.1.9 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 144,300; Technické vlastnosti: 5.1.1 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,000; Technické vlastnosti: 5.1.5 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,000; Technické vlastnosti: 5.1.5 Kryt živičný ABS - 70 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 211,000; Technické vlastnosti: 5.1.9 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,000; Technické vlastnosti: 5.1.9 Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. do 100 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80,000; Technické vlastnosti: 5.1.9 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,380; Technické vlastnosti: 5.1.9 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,380; Technické vlastnosti: 5.1.9 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44,64000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 1 47 000,00 20% EUR 27. Júl 2016 114735

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×