Osoba

Ing. František Vaculík


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. František Vaculík
Adresa:
Ve Vilách 14 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
64 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
7
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
66
Zmlúv:
71
V celkovej hodnote:
90,164,831 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
D.I.S., spol. s r.o. 46975616 Áno
ALPINE Bau CZ a.s. 02604795 Áno
SILASFALT s.r.o. 62302370 Nie
Slovenské Asfalty s. r. o. 48046191 Nie
PSJ Hydrotanzit, a.s. 35833106 Áno
PSJ, a.s. 25337220 Nie
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 34112103 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie rýchlostnej cesty R1 v úseku Hronský Beňadik – Lehôtka pod Brehmi, v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 468,000 EUR 16. Február 2015
Mesto Ilava Rekonštrukcia MK v Ilave 371,808 EUR 3. Máj 2016
Slovenská správa ciest I/66 Brezno-obchvat, I. etapa 20,895,301 EUR 4. Február 2015
Obec Hontianske Moravce Chodník na ulici HONTIANSKA 94,370 EUR 10. Júl 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. R1-033 Lehota, ľavý most 1,619,208 EUR 27. August 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 1,405 EUR 31. Marec 2020
Mesto Šaľa Oprava krytu asfaltovej komunikácie 49,988 EUR 24. Marec 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 118,400 EUR 26. September 2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Rekonštrukcia živičného krytu a odvodnenia vnútroareálových komunikácií v Novom nemocničnom areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 215,961 EUR 7. Október 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 335,276 EUR 30. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 32,867 EUR 30. September 2014
Mestská časť Bratislava - Rača Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača 65,547 EUR 1. Júl 2014
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie 5,690,000 EUR 22. Apríl 2015
Mesto Ilava Rekonštrukcia ulice Košecká 85,680 EUR 4. Január 2017
Obec Župkov Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ a MŠ, Župkov 89,263 EUR 6. Júl 2017
Slovenská správa ciest Cesta I/63 Šamorín, križovatky. 1,037,402 EUR 9. Október 2018
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 2 0 EUR 4. August 2017
Obec Trnovec nad Váhom Asfaltovanie miestnych komunikácií 19,066 EUR 8. September 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej ceste R2 v úseku Zvolen-Budča 292,041 EUR 10. December 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu 2,839,421 EUR 3. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Modra - úprava Stoličného potoka 2,358,618 EUR 28. Apríl 2015
Obec Madunice Úprava verejných priestranstiev a uličných plôch v obci Madunice 121,259 EUR 25. Júl 2016
Obec Zavar Stavebné práce pre obec Zavar 5,000,000 EUR 27. Apríl 2017
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. CEZHRANIČNÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE POVAŽSKO – VALAŠSKÉHO REGIÓNU 410,048 EUR 29. September 2015
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV 10,980,000 EUR 6. December 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1 – 326 Korytné 286,207 EUR 20. Február 2018
Trnavská teplárenská, a.s. REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 5,061,873 EUR 11. December 2019
Trnavská teplárenská, a.s. REKONŠTRUKCIA HV DN 600 Mikovíniho – Gen. Goliana, úsek sečná Š 1004 – Š 1046 a DN 700 Koniarekova - Nobelova, Úsek sekcˇná šachta Š 938 - Š 949 2,410,046 EUR 11. December 2019
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Rekonštrukcia miestnej komunikácie 24,999 EUR 4. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu komunikácie č. 7 0 EUR 2. Jún 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Modra – úprava Stoličného potoka, SO 08 Povrchy komunikácií, chodníkov a zábradlia 305,695 EUR 7. November 2015
Obec Zákopčie Rekonštrukcia miestnych komunikácií 47,999 EUR 16. Jún 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Stavebné práce - sanácie 49,784 EUR 27. August 2015
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-101 (most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová) 292,300 EUR 17. Marec 2017
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd 9,970,000 EUR 27. September 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová 1,305,815 EUR 24. Apríl 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 - 32,250 vpravo 168,080 EUR 20. September 2018
Obec Cífer Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa 334,458 EUR 25. Október 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno 1,146,265 EUR 10. Jún 2015
Slovenská správa ciest I/66 Banská Bystrica - Oprava zastávkových pruhov. 154,247 EUR 12. September 2014
Slovenská správa ciest Cesta I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka - stavebné práce 671,516 EUR 4. September 2015
Banskobystrický samosprávny kraj Most na ceste III/5262, ev.č.5262-7 Litava 117,950 EUR 22. September 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III. 189,393 EUR 9. Júl 2019
Obec Vlčany Spevnenie vozovky MK "Loger" vo Vlčanoch. 89,003 EUR 10. Október 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP 68,922 EUR 4. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta JAHODNÍK - DOVANSKÉ, rekonštrukcia 440,045 EUR 28. September 2015
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 1 0 EUR 4. August 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov 186,743 EUR 22. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. 344,400 EUR 9. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. 151,154 EUR 9. September 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. 347,900 EUR 9. September 2014
Banskobystrický samosprávny kraj Most na ceste III/52630, ev.č.52630-2 Dolný Jalšovík 94,200 EUR 22. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 245,743 EUR 31. Máj 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 245,743 EUR 31. Máj 2018
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 3 0 EUR 4. August 2017
Obec Svederník Chodník pri ceste II/507 v obci Svederník 75,826 EUR 20. Júl 2016
Obec Stará Myjava Rekonštrukcia miestnej komunikácie Výhony Stará Myjava 80,087 EUR 5. August 2016
Obec Oľdza Revitalizácia verejného priestranstva v obci Oľdza 72,683 EUR 20. Jún 2017
Obec Zariečie Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC 82,333 EUR 30. Máj 2016
Mestské lesy v Bratislave Rekonštrukcia lesných asfaltových ciest v lesoparku 125,539 EUR 24. September 2015
Obec Lúky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lúky 50,271 EUR 7. Júl 2017
Obec Tvrdošovce Regenerácia časti obce Tvrdošovce 925,000 EUR 13. Júl 2015
Regionálne cesty Bratislava a.s. Oprava mosta ev.č.503-22b-Estakáda Malacky 705,603 EUR 1. Apríl 2015
Bratislavský samosprávny kraj Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) 652,259 EUR 3. Máj 2018
Obec Terchová Chodník pri ceste 172,264 EUR 9. Apríl 2018
Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310) 7,029,882 EUR 27. Júl 2018
Obec Malá Mača Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača II. etapa 76,284 EUR 31. Marec 2016
FORSTIMBER, s.r.o. Rekonštrukcia lesných ciest v LC Košarina 579,569 EUR 4. Marec 2016
Glamour S, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska CR vytvorením športového areálu Rozália - stavebné práce 1,193,876 EUR 17. Marec 2015
Obec Pusté Sady Úprava verejného priestranstva v obci Pusté Sady 98,681 EUR 17. Júl 2017
Okresný súd Bratislava IV Prístavba budovy OS Bratislava IV – príjazdová cesta + parkovisko 303,265 EUR 7. September 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×