Priame rokovacie konanie

Odstránenie mimoriadnej situácie - zabezpečenie núdzového bývania.


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Vyhlásené:
9. November 2016
Vestník:
218/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
8. November 2016
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
65 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
PeHaeS, s.r.o.
IČO:
31627943

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Mesto Žilina dňa 19.10.2016 o 10.00 hod. vyhlásilo mimoriadnu situáciu po požiari obytného domu na ul. Bratislavská 505/54 a 56. Bola vykonaná evakuácia 93 osôb s dočasným umiestnením v ZŠ Hollého 66, Žilina. Osoby sa ocitli bez základných životných potrieb. Z uvedeného dôvodu mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Z dôvodu klimatických podmienok, je nutné v zmysle uznesenia mimoriadneho zastupiteľstva Mesta Žilina, zabezpečiť núdzové ubytovanie pre občanov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×