Priame rokovacie konanie

Levice, oprava zábradlia na toku Perec r. km 41,230 - 43,790


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Vyhlásené:
14. December 2018
Vestník:
246/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
2 100 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
TECHNOS,a.s.
IČO:
36037605
Názov:
Kovovýroba KAPSO, s.r.o.
IČO:
47483067
Názov:
FABSTAV s.r.o.
IČO:
45913951

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo

Vysvetlenie:

Stav zábradlia na vodnom toku Perec v intraviláne mesta Levice nebol vyhodnotený ako bezpečný, kým nebudú vykonané nápravné opatrenia. Mesto Levice opakovane upozorňuje SVP š.p. ako správcu vodného toku na nevyhnutnú opravu zábradlia. Celkovo sa jedná o potrebu výmeny zábradlia v dĺžke približne 4 536 m, čo nie je objektívne možné zrealizovať vlastnými kapacitami. Vzhľadom na skutočnosti a zodpovednosť správcu toku pristúpil Odštepný závod Banská Bystrica k nezávislému posúdeniu stavu zábradlia a požiadal Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline o vypracovanie znaleckého posudku v predmetnej veci. Dňa 26.11.2018 bol Odštepnému závodu Banská Bystrica doručený Znalecký posudok č. 244/2018 zo dňa 23.11.2018, vypracovaný dvomi znalcami Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ďalej len ako Posudok). Pokračovanie v časti VI.3 tohto Oznámenia

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×