Priame rokovacie konanie

VS Dolná Hodrušská, oprava objektov


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Vyhlásené:
26. Apríl 2019
Vestník:
82/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Práce
Odhadovaná suma:
1 949 600,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
AgroMed, s.r.o.
IČO:
36620165

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114, alebo

Vysvetlenie:

Zistením problémov pri prevádzke vodnej stavby zo strany verejného obstarávateľa, súvisiacich s dnovými výpustami, bol na vodnej stavbe zo strany Okresného úradu Žarnovica vykonaný štátny vodoochranný dozor. Na základe zhodnotenia aktuálneho stavu vodnej stavby zo strany VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, š.p. ako organizácie poverenej výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) je konštatované, že na základe podrobne spracovaných výsledkov doterajších meraní a pozorovaní, na základe celého doterajšieho výkonu dohľadu počas overovacej prevádzky vodnej stavby Dolná Hodrušská, vodná stavba preukazuje vážne obavy o jej bezpečnosť. Doterajšie výsledky TBD neumožňujú naplnenie nádrže a prevádzanie prietokov bezpečnostným priepadom.Vzhľadom na haváriu potrubí dnového výpustu v mesiaci november 2018 nie je možná bezpečná manipulácia s vodou cez potrubia dnového výpustu, čím bezprostredne dochádza k ohrozeniu bezpečnosti vodnej stavby, života obyvateľov a majetku v priľahlom území vodnej stavby.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×