Nezaradený subjekt

KOSIT EAST s.r.o.

Košice - mestská časť Juh
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 9. November 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Jarmočná 2, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 1. Jún 2017

Záznam platný do: 8. November 2018


Typ: Právnická osoba

Adresa: Jarmočná 2, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 1. Jún 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOSIT EAST s.r.o.

IČO: 50273884

Adresa: Rastislavova 98, Košice

Registračné číslo: 2020/10-PO-E6551

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Október 2020

Záznam platný do: 23. Október 2023

Posledná zmena: 26. August 2021


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Jan Sykora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Záznam do:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Záznam do:
29. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Šmigura
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Christenko
Adresa:
Šustekova 49 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2017
Záznam do:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Christenko
Adresa:
Šustekova 3697/49 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Šmigura
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 12.08.2020

StiahniZáznam platný od: 8.11.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 8.11.2018

StiahniZáznam platný od: 18.04.2018 do: 2.07.2018

StiahniZáznam platný od: 29.12.2017 do: 18.04.2018

StiahniZáznam platný od: 23.10.2017 do: 29.12.2017

StiahniZáznam platný od: 1.06.2017 do: 23.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno KOSIT EASTs.r.o.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice |, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V
Ičo 50 273 884

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.) zo dňa 07.08.2020

2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Nýpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 07.08.2020

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited zo dňa 07.08.2020

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH
Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou
spoločnosťou zriadenou podľa práva SR.

Partner verejného sektora - KOSIT EAST s.r.o. má 1 spoločníka so 100 #-ným podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova
98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice |,
oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V.

KOSIT a.s. má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 %
akcí,

- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- AlFStar Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg, č. C 43151 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.
Spoločnosť AlEStar Holding Limited (Malta) má 14 spoločníkov:

Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti,

MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti,

Ondrej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

Martin Stuchlik, trvale bytom: Rohanské nábňeží 657/11, Praha 8, Česká republika, občan
Českej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:

Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.
MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s. r. 0., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.VI. BI A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva KOSIT a.s. ako jediný spoločník so 100%
podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: 84 Čabiny 067 02, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky.

Konanie vmene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že ak má spoločnosť
jedného konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí
podpisujúci svoj podpis.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom KOSIT a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice.
Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je Ing. Jaroslav
Polaček, nar. 30.11.1976, trvale bytom: Nšmcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej
republiky.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYHLÁSENIA IVNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 07.08.2020

Mičinský 8 Partners s.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNE! A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 6969

11. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno KOSIT EAST s.r.o.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice |, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V
IČO 50 273 884

111. Vý ISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument vsúlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)

2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limiteď)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Nýpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IN, IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH!

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHOSEK]
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR.

Partner verejného sektora - KOSIT EAST s.r.o. má 1 spoločníka so 100 £-ným podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach, ktorým je spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka
č.: neg

KOSIT a.s. má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 % akcií,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Finanding, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg, č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imania hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > RoarkCapital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron adisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, |ČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti Al: Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
Z).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.
Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIA: IKTÚ NERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva KOSIT, a.s. ako jediný spoločník so 100%
podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Ing Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: 84 Čabiny 067 02, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že ak má spoločnosť
jedného konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí
podpisujúci svoj podpis.

VI. ZOZNAM VI Ý INK: VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom KOSIT, a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice.
Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je Ing. Jaroslav Polaček,
nar. 30.11.1976 trvale bytom: Námcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN: EGISTRA PODĽA. i. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne rnajetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA: (VNEN Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 25.1.2019Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1 VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno KOSIT EASTs.r.o.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice |, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V
IČO 50 273 884

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)

2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Nýpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH
Zvyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR.

Partner verejného sektora - KOSIT EAST s.r.o. má 1 spoločníka so 100 £-ným podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach, ktorým je spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka
č.: neg

KOSIT a.s. má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 % akcií,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
Z).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.
Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva KOSIT, a.s. ako jediný spoločník so 100%
podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: 84 Čabiny 067 02, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Konanie vméne spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že ak má spoločnosť
jedného konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí
podpisujúci svoj podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom KOSIT, a.s. vlastniacim 5 # akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice.
Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Z dôvodu vzdania sa mandátu primátora jeho
úlohy v súčasnosti plní námestník primátora JUDr. Martin Petruško, nar. 27.05.1973, trvale bytom:
Trieda SNP 11, 040 11 Košice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VII. PRE ANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 5.11.2018ský 8% Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno KOSIT EASTs.r.o.

Sídlo Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh 040 01

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice |, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V
Ičo 50 273 884

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)

2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Nýpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTI ARTNERA VEREJNÉH:
Zvyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR.

Partner verejného sektora - KOSIT EAST s.r.o. má 1 spoločníka so 100 £-ným podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach, ktorým je spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka
č.: neg

KOSIT a.s. má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 % akcí,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
Z).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní gg % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.
Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva KOSIT, a.s. ako jediný spoločník so 100%

podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.
Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto 831 01,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-Petržalka 851
04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie vmene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že ak má spoločnosť
jedného konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí
podpisujúci svoj podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom KOSIT, a.s. vlastniacim 5 # akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice.
Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Z dôvodu vzdania sa mandátu primátora jeho
úlohy v súčasnosti plní námestník primátora JUDr. Martin Petruško, nar. 27.05.1973, trvale bytom:
Trieda SNP 11, 040 11 Košice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 28.6.2018Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

ladvokátska kancelária je zapísaná
jobchodnom — registri vedenom Okresným
(súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.]
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

47 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

KOSIT EAST s.r.o.Sídlo

Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh
040 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 390641identifikačné čislo organizácie

50 273 884Konajúca

Martin Šmigura a Ing. Marián Christenko,
konatelia

Ak má spoločnosť jedného konateľa, je tento
oprávnený konať samostatne. Ak má
spoločnosť dvoch konateľov, sú oprávnení
konať iba spoločne. Podpisovanie v mene
spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu spoločnosti, svojmu
menu a funkcii pripojí podpisujúci svojpodpis.Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.) zo dňa 13.04.2018
2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa

6.7.2017

Strana 1 z 6
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa
13.04.2018

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o. zo dňa 13.04.2018
11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capíta! a.s. zo dňa 13.04.2018

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova
98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V (ďalej len „KOSIT a.s.“).

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s, s 95 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.. C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť“), akcionárom KOSIT a.s. s 5% akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom
imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so
sídlom: námestí Republiky 1079/14, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031
33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste
Management s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 a spoločenská zmluva
WOOD Waste Financing, s.r.o.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na

Strana 2 z6
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť AlH- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing,
s.r.o. zo dňa 13.04.2018.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o. zo
dňa 13.04.2018.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Smigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o. zo dňa
13.04.2018.

Akcionárom spoločnosti Roark Capita! a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorimska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti Al- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 919/4, 110 00 Praha 1,
Česká republika, občan Českej republiky

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

- > Mladimír Jaroš, nar. 23.02. 1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno-
Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Strana 326


Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s..

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „VYOOD Waste Managemenť), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, !ČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len ,, WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imani a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločností, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Halding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02,1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovnš
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosti:
spoločnosť KOSIT a.s. so 100% podielom na hlasovacích právach partnera verejného
sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Konateľmi
partnera verejného sektora sú:
- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto
831 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

Strana 4 z 6


- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-
Petržalka 851 04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Ak má spoločnosť jedného
konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj podpis.Informácia overejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu vSlovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraŠtatutárnym orgánom Mesta Košice (ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora) je primátor, ktorého úlohy
z dôvodu vzdania sa mandátu v súčasnosti plní námestník primátora JUDr. Martin Petruško,
nar. 27.05.1973, trvale bytom: Trieda SNP 11, 040 11 Košice, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky. Uvedené vyplýva z nasledovných ustanovení:

Podľa 8 13b ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

„Ak zanikne mandát starastu pred uplynutím funkčného obdobia [$ 13a ods. 1 písm. c) až
1], elní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu: ak sú poverení zastupovaním
dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.“

Podľa $ 8 ods. 5 štatútu mesta Košice:
„Primátora v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený námestník s
plnou zodpovednosťou v celom rozsahu práv a povinností.“

Podľa 8 8 ods. 7 štatútu mesta Košice:

„Ak sa miesto primátora uprázdní, zastupuje ho s pomocou mestskej rady do
zloženia sľubu nového primátora, námestník poverený podľa ods. 5, pokiaľ mestské
zastupiteľstvo nerozhodne inak. Na toto zastupovanie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v
predchádzajúcom odseku.“ (tzn. predkladať mestskému zastupiteľstvu návm na
vymenovanie/odvolanie náčelníka mestskej polície, udeľovať cenu primátora a plaketu
s erbom mesta, zriaďovať poradné orgány primátora, nosiť primátorské insígnie).Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spaločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba").

Strana 5 z 6


Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: 13.04.2018MENKE LEGAL s.r.o. /
Gorkého 3, 811 01 Bratislava

ČO: 47 258 799, DIČ: 2120141051 MIENKE LEGAL sr.o.
IČ DPH: SK2120141661 pr. Lucia Janská, LLM

advokátk: a konateľkaStrana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

advokátska kancelária je zapísaná V
obchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

M47 258 799Konajúca

MUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

KOSIT EAST s.r.o.Sídlo

Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh
040 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Košice
[, oddiel: Sro, vložka č.: 39064Identifikačné číslo organizácie

50 273 884Konajúca

Martin Šmigura a Ing. Marián Christenko,
konatelia

Ak má spoločnosť jedného konateľa, je
tento oprávnený konať samostatne. Ak má
spoločnosť dvoch konateľov, sú oprávnení
konať iba spoločne. Podpisovanie v mene
spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu spoločnosti, svojmu
menu a funkcii pripojí podpisujúci svojpodpis.Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)
2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa

6.7.2017

Strana 1 z 5
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Mýpis z obchodného registra spoločnosti YVOOD Waste Financing, s.r.o.

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova
98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
1, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V (ďalej len „KOSIT a.s.“).

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. s 95 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Management“), akcionárom KOSIT a.s. s 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sidlom:
námôstí Republiky 1079/14, Nové Mästo, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management
s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star

Strana 225
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti AI|- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle 8 Ga ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz:z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného uživateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 919/4, 110 00 Praha 1
Česká republika, občan Českej republiky

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

- Mladimír Jaroš, nar. 23.02.1969. trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno-
Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.

Strana 325


Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imani
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s..

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „VOOD Waste Managemenť), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/14, Nové Mšsto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,,All- Star Halding Limiteď“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosti:
spoločnosť KOSIT a.s. so 100% podielom na hlasovacích právach partnera verejného
sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Konateľmi
partnera verejného sektora sú:
- > Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto
831 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-
Petržalka 851 04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Strana 4 z 5


Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Ak má spoločnosť jedného
konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj podpís.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraŠtatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard Raši,
PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. 9 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovani identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: 121.12. 2017MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 8+1 01 Bratislava
IČO: 47 258 799, DIČ: 2120141661

Ň IČ DPH: SK2120141661
MENKE [LEGAL s.r.o.
Janská, LLM
a konateľka

Strana 5 25
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ao
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s.r.o.Sídlo

(Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

jadvokátska — kancelária je zapísaná
obchodnom — registri vedenom Okresnými
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.!
106462/BIdentifikačné čislo organizácie

A7 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

KOSIT EAST s.r.o.Sídlo

Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh
040 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/VIdentifikačné číslo organizácie

50 273 884Konajúca

Martin Šmigura a Ing. Marián Christenko,
konatelia

Ak má spoločnosť jedného konateľa, je
tento oprávnený konať samostatne. Ak má
spoločnosť dvoch konateľov, sú oprávnení
konať iba spoločne. Podpisovanie v mene
spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu spoločnosti, svojmu
menu a funkcii pripojí podpisujúci svojpodpis.identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)
2. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa

6.7.2017

Strana 1 2 5
3. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limiteď)

7. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Jarmočná 2,
Košice — mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 273 884, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V (ďalej len „KOSIT a.s.“).

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. s 95 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť), akcianárom KOSIT a.s. s 5% akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom:
námôstí Republiky 1079/14, Nové Msto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management
s 0,01% podielom na jeho základnom imani a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (VWYOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star

Strana 2 z 5


Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.V zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

ztrestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 919/4, 110 00

Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10
Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno-
Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej

Strana 325
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s..

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „WOOD Waste Managemenť), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/1a, Nové Mšsto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limiteď“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maliskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosti:
spoločnosť KOSIT a.s. so 100% podielom na hlasovacich právach partnera verejného
sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Konateľmi
partnera verejného sektora sú:
- Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové Mesto
831 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-
Petržalka 851 04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Ak má spoločnosť jedného
konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k

Strana 4 z 5


napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraŠtatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard Raši,
PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky,Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Po
Dátum vydania verifikačného dokumentu: — C£..12017MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 47 258 799, DIČ: 212014166]
IČ DPH: 8K2120141661Lucia Janská, LLM
ad okátka a konateľka

Strana 5 25
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ads. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s.r.o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

advokátska kancelária je zapísaná
obchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.!
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

AT 258 799Konajúca

MUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
la konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

KOSIT EAST s.r.o.Sídlo

Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh
040 01Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/VIdentifikačné číslo organizácie

50 273 884Konajúca

Mgr. Martin Šmigura a Ing. Marián
Christenko, konatelia

Ak má spoločnosť jedného konateľa, je
tento oprávnený konať samostatne. Ak má
spoločnosť dvoch konateľov, sú oprávnení
konať iba spoločne. Podpisovanie v mene
spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu spoločnosti, svojmu
menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj
podpis.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z Obchodného registra spoločnosti (KOSIT EAST s.r.o.)
2. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa

14.12.2016

Strana 125
. Výpis z registra spoločnosti (WOOD Waste Management Limited)

. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

11. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

12. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

ODHAD O BB

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Jarmočná 2,
Košice — mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 273 884, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, viožka č.: 39064/V (ďalej len „KOSIT a.s.“).

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. so 66 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „VOOD
Waste Management“), akcionárom KOSIT a.s. s 34 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP
48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s.
zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom s 99,99% - ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom:
námšstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o“), akcionárom WOOD Waste Management
s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacich právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limiteď“).Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.Strana 2 25


Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/8, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podie! na jej základnom imani.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera

verejného sektora:
- Mgr. Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové

Mesto 831 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-
Petržalka 851 04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.Viastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 1 spoločníka so 100 %-ným podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach, ktorým je obchodná spoločnosť KOSIT a.s..

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 66 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „WOOD Waste Management“), akcionárom partnera verejného sektora s 34 %
akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Strana 325


WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námôstí Republiky 1079/14, Nové Mšsto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imani a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosti:
spoločnosť KOSIT a.s. so 100% podielom na hlasovacích právach partnera verejného
sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Konateľmi
partnera verejného sektora sú:
- Mgr. Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — Nové
Mesto 831 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:
- Ing. Marián Christenko, nar. 30.3.1977, bytom: Šustekova 3697/49 Bratislava-
Petržalka 851 04 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Ak má spoločnosť jedného
konateľa, je tento oprávnený konať samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, sú
oprávnení konať iba spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii
pripojí podpisujúci svoj podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Strana 4 z 5


Štatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 34 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard Raši,
PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky.informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

MENKEHE A misa

Gorkého $, 811 01 Brati
IČO: 47 258 799, piť: 2120141661
IČ DPH SK2120141661 —MENKE/LEGAL s.r.o.
JUDr. Lúcia Janská, LLM
advokátka a konateľka

Strana 525

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×