Nezaradený subjekt

MRA betón plus, s. r. o.

Sverepec

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sverepec , Sverepec

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do: 22. Február 2021


Typ: Právnická osoba

Adresa: 365, Sverepec

Záznam platný od: 1. Február 2017

Záznam platný do: 1. August 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MRA betón plus, s. r. o.

IČO: 46059270

Adresa: 365, Sverepec

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5421

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2017

Záznam platný do: 16. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Richtárik
Adresa:
Sverepec 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. December 2018
Záznam do:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Richtárik
Adresa:
Sverepec 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Január 2018
Záznam do:
6. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Január 2018
Záznam do:
6. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Richtárik
Adresa:
Sverepec 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
30. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Jágrik
Adresa:
Šebešťanová Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
30. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Jágrik
Adresa:
Šebešťanová Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Richtárik
Adresa:
Sverepec 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.12.2018 do: 22.02.2021

StiahniZáznam platný od: 30.01.2018 do: 6.12.2018

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 30.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Čo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MRA betón plus, s. r. o.

so sídlom: Sverepec 365, Sverepec 017 01

IČO: 46 059 270

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
Č.: 24106/R

zastúpený: Jaroslav Richtárik, konateľ

lng. Jozef Jágrik, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MRA betón plus, s. r. 0.7)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený vbode 3 tohto článku),
Oprávnená osoba zistila, že u Partnera došlo k zmene (i) spoločníka z pôvodného spol.
ESIN Iroup, a. S., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, 1ČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R. na nového spol. MRA s. r. o., so sídlom 365 Sverepec 017 01, 1ČO: 47 615 192,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:
30010/R (ii) konateľa z pôvodného pána Petra Jágrika, trvalo bytom Súmračná 3,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02, dátum narodenia 13.5.1973, štátna príslušnosť:
SR na nového pána Ing. Jozefa Jágrika, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská
Bystrica 017 04, dátum narodenia 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR, v dôsledku čoho
bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná ako konečný užívateľ
nižšie uvedená osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní, resp. ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera, resp. ktorá má
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a to:

Meno, priezvisko, titul: Milan Richtárik

Trvalo bytom: Sverepec 77, Sverepec 017 01

Narodený: 9.2.1957

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená

vyplý

lýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný spoločník spol. MRA betón, s. r. o., so sídlom
Sverepec 365, Sverepec 017 01, IČO: 44 794 819, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21697/R (ďalej len „spot.
MRA betón, s. r. o.“) s podielom na základnom imaní spol. MRA betón, s. r. 0. vo výške
100%, ovláda a kontroluje spol. MRA betón, s. r. o., vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov
spol. MRA betón, s. r. o., (il) prostredníctvom spol. MRA betón, s. r. o., ktorá je
spoločníkom Partnera s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 50% má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo
výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%,
Konečný užívateľ výhod (i) ako väčšinový spoločník spol. MRA s. r. 0., so sídlom 365
Sverepec 017 01, IČO: 47 615 192, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30010/R (ďalej len „spol. MRA s, r. 0.") s
podielom na základnom imaní v spol. MRA s. r. o. vo výške 52%, disponuje väčšinou
hlasovacích práv v spol. MRA s. r. o., vrátane práv menovania, ustanovenia a odvolania
členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. MRA s. r. o., (ii) prostredníctvom spol.
MRA s. r. o., ktorá je spoločníkom Partnera s podielom na základnom imaní Partnera vo
výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom
imaní Partnera vo výške 26% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera vo výške 26%,

Súčet nepriamych podielov Konečného užívateľa výhod na základnom imaní ana
hlasovacích právach Partnera predstavuje spolu 76%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera a spol. MRA betón, s. r. o., ktorá je spoločníkom
Partnera, Spoločenská zmluva spol. MRA s. r. o., ktorá je spoločníkom
Partnera,

b) Úplný výpis z obchodného registra Partnera a spol. MRA betón, s. r. o. a spol.
MRA s. r. 0.,

c) Čestné vyhlásenie Partnera, jej konateľov, spol. MRA betón, s. r. 0. a jej
konateľov a spoločníkov a spol. MRA s. r. o. ajej konateľov a spoločníkov,
v ktorom vyhlasujú, že im s výnimkou pána Milana Richtárika, trvalo bytom
Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum narodenia 9.2.1957, štátna príslušnosť:
SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi
alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občianske preukazy Konečného užívateľa výhod.
1.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) vlastníkom 50% obchodného podielu v Partnerovi je spol. MRA betón, s. r. o.,
so sídlom Sverepec 365, Sverepec 017 01, 1ČO: 44 794 819, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka Č.:
21697/R,

b) vlastníkom 50% obchodného podielu v Partnerovi je spol. MRA s. r. 0., so
sídlom 365 Sverepec 017 01, 1ČO: 47 615 192, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30010/R,

c) jediným spoločníkom spol. MRA betón, s. r. o. je pán Milan Richtárik, trvalo
bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum narodenia 9.2.1957, štátna
príslušnosť: SR,

d) spoločníkmi spol. MRA s. r. o. sú:

(1) pán Milan Richtárik, trvalo bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01,
dátum narodenia 9.2.1957, štátna príslušnosť: SR s podielom na
základnom imaní v spol. MRA s. r. o. vo výške 52%

(i) pán Milan Richtárik, trvalo bytor Sverepec 434, Sverepec 017 01,
dátum narodenia 10.06.1982, štátna príslušnosť: SR s podielom na
základnom imaní v spol. MRA s. r. o. vo výške 16%

(iii) pán Jaroslav Richtárik, trvalo bytom Sverepec 534, Sverepec 017
01, dátum narodenia 01.06.1985, štátna príslušnosť: SR s podielom
na základnom imaní v spol. MRA s. r. o. vo výške 16%

(iv) pani Erika Gombárová, trvalo bytom Sverepec 444, Sverepec 017
01, dátum narodenia 17.06.1980, štátna príslušnosť: SR s podielom
na základnom imaní v spol. MRA s. r. o. vo výške 16%

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. MRA betón plus, s. r. o. uvedení nižšie:
a) pán Ing. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 04,
dátum narodenia 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR:
b) pán Jaroslav Richtárik, trvalo bytom Sverepec 534, Sverepec 017 01, dátum
narodenia 01.06.1985, štátna príslušnosť: SR.Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja
konatelia spoločne.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov aní spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4
ZoRPYS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 04.12.2018
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri paitnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Čo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPI SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Dávidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MRA betón plus, s. r. o.

so sídlom: Sverepec 365, Sverepec 017 01

Ičo: 46 059 270

DIČ: 2023206020

IČ DPH: SK2023206020

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 24106/R

zastúpený: Jaroslav Richtárik, konateľ

Peter Jágrik, konateľ
(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MRA betón plus, s. r. o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Milan Richtárik

Trvalo bytom: Sverepec 77, Sverepec 017 01

Narodený: 9.2.1957

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

a

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej
„Koneční užívatelia výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 Ga ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- > Konečný užívateľ výhod 1 (i) ako jediný spoločník spol. MRA betón, s. r. o., so sídlom
Sverepec 365, Sverepec 017 01, 1ČO: 44 794 819, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21697/R (ďalej len „spol.
MRA betón, s. r. o.) ") s podielom na základnom imaní spol. MRA betón, s. r. o. va
výške 100%, ovláda a kontroluje spol. MRA betón, s. r. o., vrátane výkonu hlasovacích
práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných
orgánov spol. MRA betón, s. r. o., (ii) prostredníctvom spol. MRA betón, s. r. o., ktorá
je spoločníkom spol. Partnera s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 50%
má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi ana základnom imaní
Partnera vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol.
Partnera vo výške 50%,

- Konečný užívateľ výhod 2 (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s
podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol.
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je
spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 50% má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo
výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. MRA betón plus, s. r. o. a spol. MRA betón, s. r. o.,
so sídlom Sverepec 365, Sverepec 017 01, IČO: 44 794 819, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:
21697/R (ďalej len „spol. MRA betón, s. r. o.“), ktorá je spoločníkom spol. MRA
betón plus, s. r. o., Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. MRA betón
plus, s. ť. 0., zoznam akcionárov spol, ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN
group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MRA betón plus, s. r. o. a spol. MRA
betón, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s.,

c) Čestné vyhlásenie spol. MRA betón plus, s. r. o., jej konateľov a jej
spoločníkov, konateľov a spoločníkov spol. MRA betón, s. r. o. členov
predstavenstva a akcionárov spol. ESIN group, a. S. spol.
TinselEnterpriseslimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
1.

4)

€)

Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera),
v ktorom vyhlasujú, že im s výnimkou pána Milana Richtárika, trvalo bytom
Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum narodenia 9.2.1957 , štátna
príslušnosť: SR a pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02
Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna
fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. MRA betón plus, s. r. o. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. MRA
betón plus, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. MRA betón plus, s. r. o. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. MRA betón plus, s. r. o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. MRA betón plus, s. r. o.,

Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLirnited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosla, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterpriseslimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností aoficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus,

- má registračné číslo:HE153960

- > koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňia 17.01.1981:

Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

c)

d)

vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. MRA betón plus, s. r. o. je spol.
MRA betón, s. r. 0., so sídlom Sverepec 365, Sverepec 017 01, IČO: 44 794
819, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 21697/R,

vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. MRA betón plus, s. r. o. je spol.
ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO:
36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,

jediným spoločníkom spol, MRA betón, s. r. o. je pán Milan Richtárik, trvalo
bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum narodenia 9.2.1957, štátna
príslušnosť: SR,

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
(i) pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Poväžská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

(ii) pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%: .

(iii) pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

(iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v meňovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

(v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, — obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%

e) jediným akcionárom/spoločníkom (sharehalder) spol. TinselEnterprisesLlimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

f) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. MRA betón plus, s. r. o. uvedení nižšie:
a) pán Peter Jágrik, trvalo bytom Súmračná 3, Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 02, dátum narodenia 13. 5. 1973, štátna príslušnosť: SR
b) pán Jaroslav Richtárik, trvalo bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum
narodenia 1.6.1985, štátna príslušnosť: SR.Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja
konatelia spoločne.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. g
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 26.1.2018SOUKENIK - STRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVŠ$“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Sa sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1€o: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukenikom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné meno: MRA betón plus, s. r. o.

so sidlom: Sverepec 365, Sverepec 017 01

IČ 46 059 270

DIČ: 2023206020

IČ DPH: 5K2023206020

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
Č.: 24106/R

zastúpený: Milan Richtárik, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MRA betón plus, s. r. o.")

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená ásoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 4 11 ods. 4 ZoRPVS5 ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a óds. 1, písm. a), bod 1,2,4 zákona č. 297/2008 Z.z. a ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákanov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osobá:

Meno, priezvisko, titul: Milan Richtárik
Trvalo bytom: Sverepec 77, Sverepec 017 01
Narodený: 9.2.1957

SR
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republikeŠtátna príslušn
Verejná funkcia:

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1")

a

Meno, priezvisko, titul: Jozef Jágrik, Ing.

Trvalo bytom: Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01

Narodený: 09.01.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej
„Konečni užívatelia výhod“)

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola za strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej pritomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
+

totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)

a to:

a)

b)

porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených wbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Kanečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)

b)

d)

Zakladateľská listina spol. MRA betón plus, s. r. 0. a spol. MRA betón, s. r. a.,
so sidlom Sverepec 365, Sverepec 017 01, IČO: 44 794 819, zapísaná v
obchodnom registri vedenam Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:
21697/R (ďalej len „spol. MRA betón, s. r. o.“), ktorá je spoločníkom spol. MRA
betón plus, s. r. 0., Spoločenská zmluva spol. ESIN construction, a. s.. so
sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 44 318 596, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10660/R (ďalej len „ESIN construction, a. s."), ktorá je spoločníkom spol.
MRA betón plus, s. r. 0., zoznam akcionárov spol. ESÍN construction, a. s.,
Stanovy spol. ESIN construction, a. $.

Úplný výpis z obchodného registra spol. MRA betón plus, s. r. a. a spol. MRA
betón, s. r. a. a spol. ESIN construction, a. $.,

Čestné vyhlásenie spol. MRA betón plus, s. r. 0., jej konateľov a jej
spoločníkov, konateľov a spoločníkov spol. MRÁ betón, s. r. o. členov
predstavenstva a akcionárov spol. ESIN construction, a. s., v ktorom vyhlasujú,
že im s výnimkou pána Milana Richtárika, trvalo bytom Sverepec 77,
Sverepec 017 01, dátum narodenia 9.2.1957, štátna príslušnosť: SR a pána
Ing. Jozefa Jágrika, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01,
dátum narodenia 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna
fyzická osoba, ktorá:- hy mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. MRA betón plus, s. r. 9. alebo na jej
základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. MRA
betón plus, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- “by ovládala spol. MRA betón plus, s. r. 0. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. MRA betón plus, s. r. 0. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alébo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. MRA betón plus, s. r. o.,

Občianske preukázy Konečných užívateľov výhod.

Článok 11
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. MRA betón plus, s. r. a. je spol.
MRA betón, s. r. o., so sídlom Sverepec 365, Sverepec 017 01, 1ČO: 44 784
819, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 21697/R,

vlastníkom 50% obchodného podielu v spol. MRA betón plus, s. r. o. je spol.
ESIN construction, a. s., so sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01,
IČO: 44 318 596, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10660/R,
c) jediným spoločníkom spol. MRA betón, s. r. o. je pán Milan Richtárik, trvalo
bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum národenia 9.2.1957, Štátna
príslušnosť: SR,

d) akcionármi spol. ESIN construction, a. s. sú:

- pán Ina. Jozef Jágrik, trvalé bytom Šebešťanová 48, 017 04 Považská
Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý vlastní 50% na
obchodnom imaní a hlasovacích práväch spol. ESIN construction, a. s.,
ktorý vlastní 50% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol.
ESIN canstruction, a. s.:

- pán Ing. Peter Meier, trvale bytom Orlové 225, 017 01 Považská
Bystrica, dátum narodenia 06.05.1976, ktorý vlastní 17% na
obchodnom imaní a hlášóvacích právach spol. ESIN construction, a. s.,
pán Michal Piala, trvale bytom Rozkvet 2084/177, 017 01
Považská Bystrica, dátum narodenia 25.06.1989, ktorý vlastní 17%
na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN construction, a.

S.

- pán Marcel Kalivoda, trvale bytom Orlové 222, 017 01 Považská
Bystrica, dátum narodenia 18.07.1977, ktorý vlastní 16% na
obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN construction, a. s.,

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria konatelia spol. MRA betón plus, s. r. o. uvedení nižšie, ktorí konajú v mene
spaločnosti samostatne:
a) pán Milan Richtárik, trvalo bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum
narodenia 9.2.1957 , štátna príslušnosť: SR
b) pán Ing. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01,
dátum narodenia 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR
c) pán Jaroslav Richtárik, trvalo bytom Sverepec 77, Sverepec 017 01, dátum
narodenia 1.6.1985, štátna príslušnosť: SR.

Členom riadiacej Štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 pism. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní xšetkej odbornej starostlivosti, ktorú balo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 03.07.2017TE
SOUKENIK - STRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukenik
konateľPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×