Nezaradený subjekt

Saneca Pharmaceuticals a. s.

Hlohovec

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Nitrianska 100, Hlohovec

Záznam platný od: 5. Február 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Nitrianska 100, Hlohovec

Záznam platný od: 13. Marec 2018

Záznam platný do: 4. Február 2019


Typ: Právnická osoba

Adresa: Nitrianska 100, Hlohovec

Záznam platný od: 28. Marec 2017

Záznam platný do: 12. Marec 2018


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Saneca Pharmaceuticals a. s.

IČO: 46833323

Adresa: Nitrianska 100, Hlohovec

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4198

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2020

Záznam platný do: 19. August 2023

Posledná zmena: 20. August 2020


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Záznam do:
9. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Marec 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.03.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 12.02.2021 do: 3.03.2022

StiahniZáznam platný od: 12.08.2020 do: 12.02.2021

StiahniZáznam platný od: 4.02.2019 do: 12.08.2020

StiahniZáznam platný od: 9.11.2018 do: 4.02.2019

StiahniZáznam platný od: 29.06.2018 do: 9.11.2018

StiahniZáznam platný od: 12.03.2018 do: 29.06.2018

StiahniZáznam platný od: 27.12.2017 do: 12.03.2018

StiahniZáznam platný od: 28.03.2017 do: 27.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3, 85104 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
Mažka č.: 125037/B

Ičo 51296 969

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/7

Ičo 46 833 323

MI. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona a pri identifikácii
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov:

1 Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. zo dňa 03.01.2022

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 26.8.2019 — osvedčenie
priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a. s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca

Pharmaceuticals a. s. zo dňa 26.8.2019

Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Funds SICAY p.l.c. zo dňa 04.01.2022

Výpis z obchodného registra WOOD 8: Company Holding Limited

Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8 Company Holding Limited

Výpis z registra spoločností WOOD 8. Company Group S.A.

Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)

Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.)

Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.)

15. Výpis z registra spoločností Burton 8. Simpson Limited

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Eterus Capital, a. s.

17. Stanovy spoločnosti Eterus Capital, a. s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“

23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR

24. Výpis zo zoznamu akcionárov Eterus Capital, a. s.

25. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATI X HOLDING LIMITED

26. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať vmene partnera verejného sektora

27. Výpis z obchodného registra spoločnosti Helios Invest, s.r.o. zo dňa 04.01.2022

28. Výpis z obchodního rejstňíku spoločnosti Agricultura EXATA, a.s. z 11.02.2022

29. Stanovy spoločnosti Agricultura EXATA, a.s. z 19.07.2021

RRÁVoNOY >
30. Výpis z obchodního rejstňíku spoločnosti AZC ORBIS Invest, a.s. zo dňa 10.02.2022

31. Zoznam akcionárov spoločnosti AZC ORBIS Invest, a.s.
32. Výpis z obchodného registra družstva Rodinné družstvo Harmánia z 10.02.2022
33. Čestné vyhlásenie družstva Rodinné družstvo Harmónia

34. Výpis z obchodného registra družstva Družstvo JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc. z 10.02.2022
35. Čestné vyhlásenie družstva Družstvo JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc.
36. Výpis z obchodného registra družstva Družstvo Ondruš z 10.02.2022

37. Čestné vyhlásenie družstva Družstvo Ondruš

38. Výpis z obchodného registra družstva RSP z 10.02.2022

39. Čestné vyhlásenie družstva Družstvo RSP

40. Výpis z obchodného registra družstva AZC ORBIS Družstvo z 10.02.2022
A. Čestné vyhlásenie družstva AZC ORBIS Družstvo

42. Výpis z obchodného registra spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD.
43. Čestné vyhlásenie spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD.

44. Čestné vyhlásenie spoločnosti Helios Invest, s.r. o.

45. Čestné vyhlásenie nadácie Stichting Administratiekantoor ISTER

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH:

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v zmysle $

6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného užívateľa

výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalý pobyt: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvalý pobyt: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvalý pobyt: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká
republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKT

Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals a. s. - má piatich akcionárov

- > Eterus Capltal, a. s., so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní 16,63
Z akcí,

- WOOD 8: Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: 475, Trig Il-Kbira San Guzepp, Santa Venera
SVR 1011, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty, ktorá vlastní 42,36
Z akcií,

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií,

- Hellos Invest, s.r. o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 08, IČO: 44 943 172, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro,
Možka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,

- STER INVESTMENTS PTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #25-08 OUE DOWNTOWN,
Singapur 068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá vlastní
12,19 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Eterus Capital, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:
- Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá vlastní
90,92% akcií,
- Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L5365,
Luxemburské — veľkovojvodstvo, IČ B83396, zapísaná vregistri Luxemburského
veľkovojvodstva, ktorá vlastní 9,08 % akcií.

Národný haldingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak Buslness Agency,
so sídlom Karadžičova 7773/2, 811 09, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 845 301,
zapísaná vregistri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom Bratislava.

šlovak Buslness Agency má 3 zakladajúcich členov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami napojená
na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy v Zbore zástupcov,
ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava: Nové Mesto, IČO: 00679321,
živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev, ktorý má v zmysle
Stanov 1 hlas vZbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podlel na
hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto, Slovenská
republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má vzmysle Stanov 1hlas vZbore
zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podlel na hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým
množstvom členov.

Združenii ikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky s
veľkým množstvom členov.

Spoločnosť WOOD A Company Group S.A, má viacerých akcionárov, z ktorých:
Maldford Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní,

- > Renalssance Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní,

- Burton 8. Slmpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní
32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Vladlrnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nadlomem 1189/33, Braník,
147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akdonárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 3 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c. je spoločnosťou zriadenou
podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov:
- Wood8. Company Holding Limlted, so sídlom: The Bastions Office No. 2, Emvin Cremona Street,
Floriana FRN 1281, Malta, IČ: C 45816, ktorá vlastní 90% podlel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach,
- WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L5365,
Luxemburské veľkovojvodstva, IČ: B 83396, ktorá vlastní 10% podel na jej základnom imaní a
hlasovacích právach.

Wood 8: Company Halding Limited má 5 spoločníkov, ktorými sú:
WOOD 8. Company Group S.A., ktorá vlastní 100 % podľel na Jej hlasovacích právach a 76,92 %

podlel na zlsku:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,03% podiel bez hlasovacích práv a bez podielu na zisku:

- Václav Karplsek, trvale bytom: Sázovická 454/1, Praha 155 21, Česká republika, občan Českej
republiky, ktorý vlastní 10,48 % podiel na zisku bez hlasovacích práv,

- > Davld Kubon, trvale bytom: Chotec 64, 252 26 Chotec, Česká republika, občan Českej republiky,
ktorý vlastní 2,09 % podiel na zisku bez hlasovacích práv,

- > Davld Tajzích, trvale bytom: Záveská 1516/1B, 102 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, ktorý vlastní 10,48 % podiel na zisku bez hlasovacích práv.

Spoločnosť WOOD Ai Company Group S.A, má viacerých akcionárov, z ktorých:
Maldford Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní,

- > Renalssance Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní

- Burton 8. Slmpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní
32,04 %- ný podlel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nadlomem 1189/33, Braník,
147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akdonárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 3 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8,
Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch spoločníkov,
ktorými sú:

- — Maldford Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podlel na jej základnom imaní,

- > Renalssance Flnance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podlel na jej základnom imaní,

- Burton 8. Slmpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní
33,33 %- ný podlel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nadlomem 1189/33, Braník,
147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akdonárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 3 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora Helios Invest, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným,
zriadenou podľa práva SR, ktorá má základné imanie vo výške 5.200,- EUR a má jediného spoločníka -
spoločnosť Agricultura EXATA, a.s., so sídlom Boleslavská tšída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká
republika, IČ: 117 43 794, zapísaná pod sp. zn. B 26569 na Mestskom súde v Prahe, ktorá vlastní 100 %
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť Agricultura EXATA, a.s. je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Českej republiky,
ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč a má dvoch akcionárov:
- > Nadačný fond EX LABORE GLORIA, so sídlom Boleslavská tňída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká
republika, IČ: 109 20 714, zapísaný pod sp. zn. N1956 na Mestskom súde v Prahe, ktorý vlastní 60
% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach,
- > AZC Orhbls Invest, a.s., so sídlom Boleslavská tňída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČ:
16 68 580, zapísaná pod sp. zn. B 26518 na Mestskom súde v Prahe, ktorá vlastní 40 % podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Nadačný fond EX LABORE GLORIA je nadačným fondom založeným podľa práva Českej republiky, ktorý
má 4 zakladateľov:
- JUDr. Ján Sabol, dátum narodenia: 30.07.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03
Bratislava, Slovenská republika s riadiacimi a vastníckymi oprávneniami vo výške 62,5 %,
- JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., dátum narodenia: 07.01.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29,
831 01 Bratislava, Slovenská republika s riadiacimi a vlastníckymi oprávneniami vo výške 12,5 %,
- JUDr. Ján Ondruš, dátum narodenia: 09.09.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561159, 902 01
Pezinok, Slovenská republika s riadiacimi a vlastníckymi oprávneniami vo výške 12,5 %,
- Ing. Róbert Splšák, PhD., dátum narodenia: 26.03.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56,
811 02 Bratislava, Slovenská republika s riadiacimi a vlastníckymi oprávneniami vo výške 12,5 Z.

Spoločnosť AZC Orbis Invest, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky
a má 5 akcionárov:

- > Rodľnné družstvo Harmánla, so sídlom Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 53 871
855, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.: 808/B,
Mastniace 60 % podiel na riadiacich a vlastníckych oprávneniach,

- Družstvo JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc., so sídlom Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava,
IČO: 53 870 603, zapísané vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Dr, Možka
č: 807/B, vlastniace 12 % podiel na riadiacich a vlastníckych oprávneniach,

- Družstvo Ondruš, so sídlom Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, IČO: 53 870 263, zapísané v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Dr, vložka č.: 81/B, vlastniace 12 %
podiel na riadiacich a vlastníckych oprávneniach,

- Družstvo RSP, so sídlom Drotárska cesta 5942/56, 811 02 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
IČO: 53 874 862, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Dr, vložka
č: 806/B, vlastniace 12 % podiel na riadiacich a wlastníckych oprávneniach,

- > AZC Orbls Družstvo, so sídlom Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 53 871 081,
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Dr, Mložka č.: 809/B,
Mastniace 4 % podiel na riadiacich a vlastníckych oprávneniach.

Akcionár partnera verejného sektora ISTER INVESTMENTS PTE. LTD. je spoločnosťou zriadenou poda
práva Singapurskej republiky. Spoločnosť má jediného spoločníka. Beneficientom a vykonávateľom
oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s vlastníctvom spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE.
LTD. je fyzická osoba, ktorá nekoná vzhode alebo spoločným postupom s konečným užívateľom výhod

5
alebo spoločníkom/akcionárom iného akcionára partnera verejného sektora alebo jeho
spoločníkom/akcionárom.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKT:
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú piati akcionári spoločnosti:
- Eterus Capital, a. s., so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní 16,63
# akcií,
- WOOD 8 Company Funds SICAY p.l.c., so sídlom: 475, Trig II-Kbira San Guzepp, Santa Venera
SVR 1011, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločnosť Malty, ktorá vlastní 42,36
# akcií,
- PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095,
Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus ktorá vlastní
16,63% akcií,
- Helios Invest, s.r. o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 08, IČO: 44 943 172, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro,
Možka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,
- ISTERINVESTMENTS PTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur
068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá vlastní 12,19 akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja členovia predstavenstva spoločnosti, ktorými
SÚ:
- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava - mestská
časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda predstavenstva,
- Ing. Matúš Kutný, nar. 13.06.1976 trvale bytom: Poštová 1086/4, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva,
- Ing. Alexandra Broszová, nar. 03.01.1977, trvale bytom: Pod agátmi 14664/3, 821 07 Bratislava —
mestská časť Vrakuňa, občan Slovenskej republiky, podpredseda predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov predstavenstva spoločne.

VI. ZOZNAM VEREJNÝ INKCIONÁROV VYKONÁV. INKCIU V SLOVEN: KE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční užívatelia
výhod.

vul. IE PODMIENOK NA v. VÉHO MANAŽMENT! GISTRA PODĽA u NA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis
vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

1X. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 02.03.2022Mičinský 8, Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/T

Ičo 46 833 323

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 26.8.2019 — osvedčenie
o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a. s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a. s. zo dňa 26.8.2019

4. Výpis z obchodného registra WOOD 3 Company Funds SICAV p.l.c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8% Company Holding Limited

7. Nýpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A.

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.)

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renajssance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.)

15. Výpis z registra spoločností Burton % Simpson Limited

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Eterus Capital, a. s.

17. Stanovy spoločnosti Eterus Capital, a. s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov Eterus Capital, a. s.

25. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

26. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora partnera
verejného sektora

27. Výpis z obchodného registra spoločnosti Helios Invest, s. r. o.

28. Výpis z obchodného registra spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTO.

29. Čestné vyhlásenie spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD.

30. Čestné vyhlásenie spoločnosti Helios Invest, s.r. o.

31. Čestné vyhlásenie nadácie Stichting Administratiekantoor ISTER

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného
užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals a. s. — má piatich akcionárov

- > Eterus Capital, a. s., so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní
16,63 % akcií,

- WOOD % Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 42,36 % akcií,

- PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistrispoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií,

- Helios Invest, s. r. o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 811 08, IČO: 44 943 172, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sro, vložka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,

- ISTER INVESTMENTS FTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #25-08 OJE DOWNTOWN,
Singapur 068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá
vlastní 12,19 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Eterus Capital, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:

- > Národnýholdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 0g Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá
vlastní 90,92 % akcií,
- Wood % Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ B83396, zapísaná vregistri Luxemburského
veľkovojvodstva, ktorá vlastní 9,08 % akcií.

Národný holdingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak
Business Agency, Karadžičova 7773/2, 81109, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30
845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom
Bratislava.

Slovak Business Agency má 3 zakladajúcich členov

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy
v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích
právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev,
ktorý má v zmysle Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia
(t.j. 20% podiel na hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má v zmysle Stanov
1 hlas vZbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na
hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov
s veľkým množstvom členov.

Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej

republiky s veľkým množstvom členov.

Spoločnosť WOOD 8% Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Akcionár partnera verejného sektora WOOD X Company Funds SICAV p.l.c. je spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov

- Wood % Company Holding Limited, so sídlom: The Bastions Office No. 2, Emvin Cremona
Street, Floriana FRN 1281, Malta, IČ: C 45816, ktorá vlastní 90% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach,

- WOOD 8 Company Group SA., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396, ktorá vlastní10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach.

Wood % Company Holding Limited má s spoločníkov, ktorými sú:

- WOOD Company Group S.A., ktorá vlastní 100 % podiel na jej hlasovacích právach a 76,92
# podiel na zisku:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní a,03% podiel bez hlasovacích práv a bez podielu na
zisku:

- > Václav Karpisek, trvale bytom: Sázovická 454/1, Praha 155 21, Česká republika, občan Českej
republiky, ktorý vlastní 10,48 % podiel na zisku bez hlasovacích práv:

- > David Kubon, trvale bytom: Chotec 64, 252 26 Chotec, Česká republika, občan Českej
republiky, ktorý vlastní 2,09 % podiel na zisku bez hlasovacích práv,

- > David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, 102 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, ktorý vlastní 19,48 % podiel na zisku bez hlasovacích práv.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých:

- Majidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli
8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch
spoločníkov, ktorými sú

- Majidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 £- ný podiel na jej základnom imaní,
- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 £- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nadlomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora Helios Invest, s.r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným,
zriadenou podľa práva SR, ktorá má základné imanie vo výške 5.200 Eur a má 3 spoločníkov:

- JUDr. Ján Ondruš, trvale bytom: Cajlanská 159, Pezinok 902 01, výška splateného vkladu
1.027 Eur, čo predstavuje 19,95%- ný podiel na základnom imaní,

- JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., trvale bytom Brusnicová 29, Bratislava 831 01, výška
splateného vkladu 923 Eur, čo predstavuje 17,75%- ný podiel na základnom imaní,

- JUDr. Ján Sabol, trvale bytom: Zochova 7456/14A, Bratislava 811 03, výška splateného
vkladu 3.250 Eur, čo predstavuje 62,5%- ný podiel na základnom imaní.

Akcionár partnera verejného sektora ISTER INVESTMENTS PTE. LTD. je spoločnosťou zriadenou
podľa práva Singapurskej republiky. Spoločnosť má jediného spoločníka. Beneficientom
a vykonávateľom — oprávnení konečného užívateľa výhod spojených svlastníctvom
spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD. je fyzická osoba, ktorá nekoná vzhode alebo
spoločným postupom s konečným užívateľom výhod alebo spoločníkom/akcionárom iného
akcionára partnera verejného sektora alebo jeho spoločníkom/akcionárom.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú piati akcionári spoločnosti:

- Eterus Capital, a. s., so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní
16,63 % akcií,

- WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 42,36 % akcií,

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistrispoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií,

- Helios Invest, s. r. o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 81108, IČO: 44 943 172, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sro, vložka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,
- ISTER INYESTMENTS PTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #2508 OUE DOWNTOWN,
Singapur 068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá
vlastní 12,19 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja členovia predstavenstva spoločnosti,
ktorými sú:

- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava -
mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva,

- Ing. Matúš Kutný, nar. 13.06.1976 trvale bytom: Poštová 1086/4, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva,

- Ing. Alexandra Broszová, nar. 03.01.1977, trvale bytom: Pod agátmi 14664/3, 821 07
Bratislava — mestská časť Vrakuňa, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva.

Konanie vmene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že vmene spoločnosti
koná predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov predstavenstva spoločne.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYH ENIA. IVNENE, NY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 10.02.2021Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8 Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 6969

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/T

Ičo 46 833 323

11. VÝCHODISK: KLADY.

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 26.8.2019 — osvedčenie
o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a. s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a. s. zo dňa 26.8.2019

4. Výpis z obchodného registra WOOD 3 Company Funds SICAV p.l.c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8% Company Holding Limited

7. Nýpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A.

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.)

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renajssance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.)

15. Výpis z registra spoločností Burton % Simpson Limited

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Eterus Capital, a. s.

17. Stanovy spoločnosti Eterus Capital, a. s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdin gový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov Eterus Capital, a. s.

25. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

26. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora partnera
verejného sektora

27. Výpis z obchodného registra spoločnosti Helios Invest, s.r.o.

28. Výpis z obchodného registra spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTO.

29. Čestné vyhlásenie spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD.

30. Čestné vyhlásenie spoločnosti Helios Invest, s.r. o.

31. Čestné vyhlásenie nadácie Stichting Administratiekantoor ISTER

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals a. s. — má piatich akcionárov

- > Eterus Capital, a. s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní
16,63 % akcií,

- WOOD 8: Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 42,36 % akcií,

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th
Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností
Cyprus ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- Helios Invest, s.r.o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 81108, IČO: 44 943 172, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sro, vložka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,

- STER INVESTMENTS FTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #25-08 OUE DOWNTOWN,
Singapur 068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá
vlastní 12,19 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Eterus Capital, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou
zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:

- Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 0g Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá
vlastní 90,92 % akcií,
- Wood % Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B83396, zapísaná vregistri Luxemburského
veľkovojvodstva, ktorá vlastní 9,98 % akcií.

Národný holdingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak
Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:
30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom
Bratislava.

Slovak Business Agency má 3 zakladajúcich členov

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy
v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích
právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev,
ktorý má vzmysle Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia
(t.j. 20% podiel na hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má vzmysle
Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na
hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov
s veľkým množstvom členov.

Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej

republiky s veľkým množstvom členov.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renalssance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej

základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad
lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V
Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100% ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Akcionár partnera verejného sektora Wi! Company Fun ICAV p.l.c. je spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov

- Wood % Company Holding Limited, so sídlom: The Bastions Office No. 2, Emvin Cremona
Street, Floriana FRN 1281, Malta, IČ: € 45816, ktorá vlastní g0% podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach,

- WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ. B 83396, ktorá vlastní 10% podiel na jej základnom
imaní a hlasovacích právach.

Wood % Company Holding Limited má 2 spoločníkov, ktorými sú:
- WOOD B Company Group S.A., ktorá vlastní 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká
republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% podiel na jej hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad
lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V
Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki
Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch
spoločníkov, ktorými sú

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 £- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 £- ný podiel na jej základnom imaní,

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní.
Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad
lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V
Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100% ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora Helios Invest, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným,
zriadenou podľa práva SR, ktorá má základné imanie vo výške 5.200 Eur a má 3 spoločníkov:

- JUDr. Ján Ondruš, trvale bytom: Cajlanská 159, Pezinok 902 01, výška splateného vkladu
1.027 Eur,

- JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., trvale bytom Brusnicová 29, Bratislava 831 01, výška
splateného vkladu 923 Eur,

- JUDr. Ján Sabol, trvale bytom: Zochova 7456/14A, Bratislava 811 03, výška splateného
vkladu 3.250 Eur.

Akcionár partnera verejného sektora ISTER INVESTMENTS PTE. LTD. je spoločnosťou zriadenou
podľa práva Singapurskej republiky. Spoločnosť má jediného spoločníka. Beneficientom
a vykonávateľom — oprávnení konečného užívateľa výhod spojených svlastníctvom
spoločnosti ISTER INVESTMENTS PTE. LTD. je fyzická osoba, ktorá nekoná vzhode alebo
spoločným postupom s konečným užívateľom výhod alebo spoločníkom/akcionárom iného
akcionára partnera verejného sektora alebo jeho spoločníkom/ akcionárom.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERAVEREJNÉH:
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú piati akcionári spoločnosti:

- Eterus Capital, a. s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B, ktorá vlastní
16,63 % akcií,

- WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 42,36 % akcií,

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th
Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností
Cyprus ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- Helios Invest, s.r.o. so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 811 08, IČO: 44 943 172, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava |,
oddiel: Sro, vložka č. 60348/B, ktorá vlastní 12,19 % akcií,

- STER INYESTMENTS PTE. LTD., so sídlom: 6 SHENTON WAY #25-08 OUE DOWNTOWN,
Singapur 068809, Singapurská republika, identifikačné číslo (UEN): 201632458C, ktorá
vlastní 12,19 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú traja členovia predstavenstva spoločnosti,
ktorými sú:

- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava -

mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva,
- Ing. Matúš Kutný, nar. 13.06.1976 trvale bytom: Poštová 1086/4, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva,

- Ing. Alexandra Broszová, nar. 03.01.1977, trvale bytom: Pod agátmi 14664/3, 821 07
Bratislava — mestská časť Vrakuňa, občan Slovenskej republiky — podpredseda
predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že v mene
spoločnosti koná predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov predstavenstva spoločne.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGI ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

1X. VYHLÁSENIA. ÍVNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 10.8.2020

EA
k
S

ský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNE! A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 6969

11. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/7

Ičo 46 833 323

111. Vý ISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument vsúlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 31.12.2018

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017 — osvedčenie
o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017

4. Výpis z obchodného registra WOOD 3: Company Funds SICAV p.].c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8 Company Holding Limited

7. Nýpis z registra spoločností WOOD 8% Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3 Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renajssance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

15. Výpis z registra spoločností Burton % Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdin gový fond s.r.o. zo dňa 31.12.2018
19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 20.12.2018
25. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

26. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať vmene partnera verejného sektora partnera
verejného sektora

IN. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH!

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHOSEK]
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals, a. s. — má troch akcionárov

- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- WOOD 8% Company Funds SICAY p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistri spoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Slovenský rastový kapitálový fong, a.s. je súkromnou akciovou

spoločnosťou zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:

- > Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 0g Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá
vlastní 85,1% akcií,

- “Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorá vlastní 14,9 % akcií.

Národný holdingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak

Business Agency, Miletičova 561/23, 821 0g Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30 845
301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom
Bratislava

Slovak Business Agency má 3 zakladajúcich členov

- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy
v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích
právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02
Bratislava- Nové Mesto, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri
živnostenských spoločenstiev, ktorý má v zmysle Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je
najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má v zmysle Stanov

1 hlas vZbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na
hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov
s veľkým množstvom členov.

Združenie nikateľov Sloven: je združením súkromných podnikateľov Slovenskej
republiky s veľkým množstvom členov.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton % Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora WOOD % Company Funds SICAV p.l.c. je spoločnosťou

zriadenou podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov

- WoodB Company Holding Limited, so sídlom: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana
FRN 1470, Malta, IČ: € 45816, ktorá vlastní 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach,

- WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6€, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396, ktorá vlastní 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach.

Wood % Company Holding Limited má 2 spoločníkov, ktorými sú:
- WOOD 8Company Group S.A., ktorá vlastní 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní0,01% podiel na jej hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidfordg Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli
8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch
spoločníkov, ktorými sú

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imania hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.VI. RIADIA: IKTÚ NERA VEREJNÉHO SEKTORA
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti


- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.

- PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistri spoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú štyria členovia predstavenstva spoločnosti,
ktorými sú:

- Ing Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda predstavenstva,

- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava -
mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva,

- PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920 01
Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva,

- Ing. Matúš Kutný, nar. 13.06.1976 trvale bytom: Poštová 1086/4, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva,

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že Konať v mene
spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom
vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému

názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

VI. ZOZNAM VI Ý INK: VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN: EGISTRA PODĽA. i. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorútento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA: (VNEN Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 25.1.2019


Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1 VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/T

Ičo 46 833 323

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.

2. Notárska zápisnica N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o
priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždeni Saneca Pharmaceuticals a.s zo
dňa 25.1.2017

4. Výpis z obchodného registra WOOD 3: Company Funds SICAV p.l.c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8% Company Holding Limited

7. Nýpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renajssance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

15. Výpis z registra spoločností Burton Z Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“

23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG

25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG

26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG

27. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora partnera
verejného sektora

28. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMÁTIX HOLDING LIMITED

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. K ABTNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals, a. s. má troch akcionárov

- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- WOOD % Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistrispoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Slovenský rastový kapitálový fong, a.s. je súkromnou akciovou

spoločnosťou zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:

- > Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 0g Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá
vlastní 85,1 % akcií,

- “Wood and Company Financial Services AG, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen,
Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné
číslo: CH-290.3.014.764-7, ktorá vlastní 14,9 % akcií.

Národný holdingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak

Business Agency, Miletičova 561/23, 821 0g Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30 845
301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom
Bratislava

Slovak Business Agency má 3 zakladajúcich členov
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy
v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích
právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02
Bratislava- Nové Mesto, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri
živnostenských spoločenstiev, ktorý má v zmysle Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je
najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má v zmysle Stanov
1 hlas vZbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na
hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov
s veľkým množstvom členov.

Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej

republiky s veľkým množstvom členov.

Wood and Company Financial Services AG má jediného akcionára so 100%- ným podielom na
hlasovacích právach, ktorým je Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen,
firemné číslo: CH-290.3.015.061-3.

Wi nd Company Holding AG má jediného akcionára so 100%- ným podielom na hlasovacích
právach, ktorým je Wood 8% Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lipprnann 6€, Munsbach L-

5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Spoločnosť WOOD % Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8 Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nadlomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8% Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej

základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora WOOD X Company Funds SICAV p.l.c. je spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov
- WoodBCompany Holding Limited, so sídlom: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana
FRN 1470, Malta, IČ: € 45816, ktorá vlastní 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach,

- “WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396, ktorá vlastní10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach.

Wood % Company Holding Limited má 2 spoločníkov, ktorými sú:

- WOOD Company Group S.A., ktorá vlastní 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% podiel na jej hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD % Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton % Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli
8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch
spoločníkov, ktorými sú

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem
1189/33, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti
- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,
- WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.
- PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú štyria členovia predstavenstva spoločnosti,
ktorými sú:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda predstavenstva,

- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava -
mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva,

- PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920 01
Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva,

- Ing. Matúš Kutný, nar. 13.06.1976, trvale bytom: Poštová 1086/4, 921 01 Piešťany, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva,

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že Konať v rméne
spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom
vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému

názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

XII. PRE ANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.
VII. VYH ENIA. (VNENE, Y.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 5.11.2018

ský 8 Partners s.r.o.

JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno Saneca Pharmaceuticals a. s.

Sídlo Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sa,
vložka č.: 10601/T

Ičo 46 833 323

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.

2. Notárska zápisnica N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 ZO dňa 25.01.2017- osvedčenie o
priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždeni Saneca Pharmaceuticals a.s zo
dňa 25.1.2017

4. Výpis z obchodného registra WOOD 3 Company Funds SICAV p.l.c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8% Company Holding Limited

7. Nýpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renajssance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

15. Výpis z registra spoločností Burton E Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“

23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR
24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG

25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG

26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG

27. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora partnera
verejného sektora

28. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky.

V. VLASTNÍCKA. IKTI ARTNERA VEREJNÉH:
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora — Saneca Pharmaceuticals, a. s. má troch akcionárov

- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,

- WOOD % Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.

- > PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistrispoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Akcionár partnera verejného sektora Slovenský rastový kapitálový fong, a.s. je súkromnou akciovou

spoločnosťou zriadenou podľa práva SR a má 2 akcionárov:

- > Národnýholdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B, ktorá
vlastní 85,1 % akcií,

- “Wood and Company Financial Services AG, Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen,
Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen, firemné
číslo: CH-290.3.014.764-7, ktorá vlastní 14,9 % akcií.

Národný holdingový fond s.r.o. má jediného spoločníka vlastniaceho 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach, ktorým je záujmové združenie právnických osôb Slovak

Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 30 845
301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedeným Okresným úradom
Bratislava

Slovak Business Agency má 3 zakladajúcich členov
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (organizácia príjmami a výdavkami
napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky), ktoré má vzmysle Stanov 3 hlasy
v Zbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 60% podiel na hlasovacích
právach),

- Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02
Bratislava: Nové Mesto, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri
živnostenských spoločenstiev, ktorý má v zmysle Stanov 1 hlas v Zbore zástupcov, ktorý je
najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na hlasovacích právach),

- Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení, ktoré má v zmysle Stanov
1 hlas vZbore zástupcov, ktorý je najvyšším orgánom združenia (t.j. 20% podiel na
hlasovacích právach),

Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov
s veľkým množstvom členov.

Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej

republiky s veľkým množstvom členov.

Wood and Company Financial Services AG má jediného akcionára so 100%- ným podielom na
hlasovacích právach, ktorým je Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton Schaffhausen,
firemné číslo: CH-290.3.015.061-3.

Wi nd Company Holding AG má jediného akcionára so 100%- ným podielom na hlasovacích
právach, ktorým je Wood % Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lipprnann 6€, Munsbach L-

5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8 Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venéra SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická
910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8% Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej

základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora WOOD X Company Funds SICAV p.l.c. je spoločnosťou
zriadenou podľa právneho poriadku Malty a má 2 spoločníkov
- WoodB8Company Holding Limited, so sídlom: Level 5, The Mall Complex, The Mall, Floriana
FRN 1470, Malta, IČ: € 45816, ktorá vlastní 99% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach,

- WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365,
Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396, ktorá vlastní10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach.

Wood % Company Holding Limited má 2 spoločníkov, ktorými sú:

- WOOD Company Group S.A., ktorá vlastní 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% podiel na jej hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., má viacerých akcionárov, z ktorých

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická
910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imanía hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton % Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Akcionár partnera verejného sektora - PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli
8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691 má troch
spoločníkov, ktorými sú

- Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 £- ný podiel na jej základnom imaní,

- > Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní

- Burton 8% Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SYR 9039, Malta,
registrovaná v registri spoločností, č. C 42467, zriadená podľa právneho poriadku Malty
vlastní 33,33 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická
910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imania hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvalé bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom:
Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH:
Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti
- Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44
193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.
4495/B, ktorá vlastní 16,63 % akcií,
- WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery
Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností
Malty, ktorá vlastní 66,73 % akcií.
- PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor
1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná vregistrispoločností Cyprus ktorá
vlastní 16,63 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú štyria členovia predstavenstva spoločnosti,
ktorými sú:

- > MUDr. Richard Král, nar. 2.1.1975, trvale bytom: Nad Zlíchovem 332/17, Praha 5, Hlubočepy
152 00, Česká republika, predseda predstavenstva,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda predstavenstva,

- Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava -
mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, podpredseda
predstavenstva,

- PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920 01
Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že Konať v rmene
spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom
vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému

názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGISTRA PODĽA. 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.
VII. VYH ENIA, (VNENE, Y.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 28.6.2018Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

[Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

jadvokátska kancelária je zapísaná
obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.:
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

47 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

Saneca Pharmaceuticals a. s.Sídlo

Nitrianska 100, 920 27 HlohovecPrávna forma

akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

obchodný register vedený Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10601/7Identifikačné číslo organizácie

46 833 323

Konajúca

MUDr. Richard Král, predseda
predstavenstva
Pubomír Šoltýs, podpredseda
predstavenstva
Ing. Boris Kostík, podpredseda
predstavenstva
PharmDr. Ľubica Herdová, člen
predstavenstva

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení
všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť
zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne
ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a
ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo
súhlasným prejavom vôle — spoločne
predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší
člen predstavenstva. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému

alebo napísanému názvu spoločnosti,Strana 1 z 10
menám a funkciám v predstavenstve
podpisujúci pripoja svoj podpis.

kdientifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s.

2. Notárska zápisnica č. N 196/2018, Nz 4079/2018, NCRÍs 4151/2018 zo dňa 07.02.2018
— osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej
spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. zo dňa 07.02.2013

4. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017-
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.

5. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017

6. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Funds SICAV p.L.c.

7. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limited

8. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8. Company Holding Limited

9. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A.)

11. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
12. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

13. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

14. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa
25.01.2017

15. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

16. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

17. Výpis z registra spoločností Burton £ Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

18. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

19. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

20. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

21. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

22. Stanovy Slovak Business Agency

23. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

24. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou ,, Združenie podnikateľov Slovenska“
25. Štatút Ministerstva hospodárstva SR

26. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG

27. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG

28. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG

29. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED:

30. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava !, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING

Strana 2 2 10


LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.,
so sidlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.lL.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach, (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava o partnerovi verejného sektora, údaje z Notárskej zápisnice č. N 196/2018, Nz
4079/2018, NCRIs 4151/2018 zo dňa 07.02.2018 — osvedčenie o priebehu riadneho valného
zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s., listiny prítomných akcionárov na zasadnutí
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. zo dňa
07.02.2018 a údaje z Notárskej zápisnice č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017
zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. alistiny prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného
zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017).

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond,
a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, zktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG,
Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom
registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and
Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní
a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31
384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.
8028/B (,,ďalej len ,„Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej
základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanovy spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).

Jediným spoločníkom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratistava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo
Zapísané v registri živnostenských spoločenstiev a Združenie podnikateľov Slovenska,
Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Stará mesto, Slovenská republika, IČO: 00586528,
zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou. Vzmysle Stanov záujmového
združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor zástupcov najvyšším orgánom
združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak, že Ministerstvo hospodárstva má
tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach v Slovak Business Agency) a ostatní
členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak Business Agency je uznášaniaschopný,
ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia
Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4 písm. a),b),c),d),e), f) a g) Stanov je vždy
potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov
Slovak Business Agency vo veciach uvedených v bode 4 písm. h), i), ), k), I), m), nj a 0)
Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Združenie podnikateľov
Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom
členov. Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a
profesijných cechov s veľkým počtom členov.Strana 3 z 10
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak
Business Agency.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná vobchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8% Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií
spoločnosti Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company
Holding AG, výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).
Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sidlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group S.A“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej ten „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8%. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty viastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100% - ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1380/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločnosti, výpisy z registra
akcionárov spoločností.

B) PRARMATIX HOLDING LIMITED: akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimir Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SIGAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť YOOD 8 Company Group S.A., so sidlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „WOOD 8 Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood % Company Holding Limited, so sídlom: Leva! 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len „Wood 8
Company Holding Limited“) vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích

Strana 4 z 10
právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD 8. Company
Funds SICAV p.L.c..

Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8, Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance.
Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacím 100% - ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdélov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra
akcionárov spoločností

Spoločnosť Wood 3. Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A., ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť
WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited, so
sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri
spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa právneho
poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% - ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimir Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdélov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacím 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Strana 5 z 10


Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8 Company Holding
Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood 3. Company Holding Limited.

V zmysle 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
Ztrestnej činnosti aoochrane pred financovaním terorizmu aozmene adoplnení
niektorých zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká
republika, občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká
republika, občan Českej republiky.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava t, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld, 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.,
so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Strest BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapisaná v registri spoločností Malty (ďalej len ,„WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond
a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasi. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG, Vordergasse
3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and Company
Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť
Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B
(„ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej základnom
imaní.

Jediným spoločníkom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo

Strana 6 z 10
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 00679321, živnostenské spoločenstvo
zapísané v registri živnostenských spoločenstiev a Združenie podnikateľov Slovenska,
Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 00586528,
zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou. V zmysle Stanov záujmového
združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor zástupcov najvyšším orgánom
združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak, že Ministerstvo hospodárstva má
tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach v Slovak Business Agency) a ostatní
členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak Business Agency je uznášaniaschopný,
ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia
Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4 písm. a),b),c),d),e), f) a g) Stanov je vždy
potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov
Slovak Business Agency vo veciach uvedených v bode 4 písm. h), |), j), k), I), m). n) ao)
Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Združenie podnikateľov
Slovenska je združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom
členov. Slovenský živnostenský zväz je združenie živnostenských spoločenstiev a
profesijných cechov s veľkým počtom členov.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná vobchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 4 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 60,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8.
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevará Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imani a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED- akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti

Strana 7 z 10
TTO | | 0 007I TTENNEENONNNNNNNENEN,Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim %00%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom:
rue Gabrie! Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „WOOD 8 Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta (ďalej len „Wood 8. Company
Holding Limited“), vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 80,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 38
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 38 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% ný podiel na jej
základnom imani a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšiov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A. majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora,
nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Koľkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan
Českej republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť WOOD 3.
Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance
S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ:
B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len
„Maidford Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť
Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20,
Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len
„Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdélov, Česká republika, občan Českej republiky.Strana 8 z 10


Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti:
obchodná spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18,
811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach,
obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoii 8,
Anemomylos Bid. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná
v registri spoločností Cyprus s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach a obchodná
spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level
3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri
spoločností Malty s 66,73%- ným podielom na hlasovacích právach.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti.
Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:

1. MUDr. Richard Král, nar. 02.01.1975, bytom: Nad Zlíichovem 332/17, Praha 5,
Hlubočepy 152 00, Česká republika, občan Českej republiky, predseda predstavenstva
(partnera verejného sektora)

2. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851
10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)

3. Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, Bratislava -
mestská časť Dúbravka 841 02, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)

4. PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920
01 Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
(partnera verejného sektora).

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať v mene spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle
spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja
svoj podpis.Informácia overejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraPartner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Strana 9 z 10


Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: 2. marca 2018

A EHEE

(811 at
1ČO: 47/258 799, vi: iz
IČ. DPH. ZÁK212014 141881...

IKE LEGAL s. r. 9.
JUDŤ. Lucia Janská, LLM
advokátka a konateľka

Strana 10 z 10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

IMENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

"Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

advokátska kancelária je zapísaná
obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.|
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

47 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

Saneca Pharmaceuticals a. s.Sídlo

Nitrianska 100, 920 27 HlohovecPrávna forma

akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

obchodný register vedený Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10601/TIdentifikačné číslo organizácie

46 833 323

Konajúca

Anthony Sheehan, predseda predstavenstva
Ing. — Ľubomír Šoltýs, — podpredseda
predstavenstva

Jiťí Jirman, podpredseda predstavenstva
PharmDr. Ľubica Herdová, člen
predstavenstva

Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení
všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť
zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne
ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a
ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo
súhlasným — prejavom vôle spoločne
predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší
člen predstavenstva. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému

alebo napísanému názvu spoločnosti,Strana 1 z 10


menám a funkciám v predstavenstve
podpisujúci pripoja svoj podpis.

kdentifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s.

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017-
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017

4. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.

5. Výpis z obchodného registra WOOD 8. Company Holding Limited

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood % Company Holding Limited

7. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 3. Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa
25.01.2017

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

15. Výpis z registra spoločnosti Burton 4 Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency

20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou ,„Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR

24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG

25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG

26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG

27. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

28. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora
partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len ,,Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločnosti Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní

Strana 2 z 10
a hlasovacich právach a obchodná spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c.,
so sidlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach, (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava o partnerovi verejného sektora a údaje z Notárskej zápisnice č. N 36/2017, NZ
2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného
zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. a listiny prítomných akcionárov na zasadnutí
riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017).

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond
A.S. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG,
Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom
registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and
Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní
a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31
384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i, oddiel: Sro, vložka č.
8028/B (ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastni 85,1 %- ný podiel na jej
základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanovy spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).

Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b),c),d).e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), j), k), I), m), n) a 0) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združerie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak
Business Agency.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schafíhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-

Strana 3 z 10
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií spoločnosti
Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company Holding AG,
výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. © 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02. 1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacich právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločnosti, výpisy z registra
akcionárov spoločností.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED: akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton A Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8 Company Funds SICAVY p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8. Company
Funds SICAV p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, Č: B 83396
(ďalej len „WOOD 8. Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len „Wood 8
Company Holding Limited“) vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD 8. Company
Funds SICAV p.l.c..

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 38 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho

Strana 4 z 10
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., sa sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra
akcionárov spoločností

Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A., ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach, Spoločnosť
WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford
Finance S.A., so sidlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton A Simpson Limited, so
sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri
spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton A Simpson Limiteď"), zriadená podľa právneho
poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11,1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8. Company Holding
Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood 8 Company Holding Limited.

V zmysle 8 6a ods. 1 pism. a) zákona č. 297/2008 Z, z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká
republika, občan Českej republiky:Strana 5 z 10


- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká
republika, občan Českej republiky.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len ,„Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.,
so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond
a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG, Vordergasse
3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffnausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and Company
Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť
Národný haldinaový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava !, oddiel: Sro, vložka č. 8028/8
(„ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej základnom
imaní.

Jediným akcionáram spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
Zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak

Strana 6 z 10
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b),c),d),e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), |), k), I), m), n) a o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach

je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton

Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom. boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sidlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomir Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED- akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
lej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar, 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD %. Company Funds SICAV p.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SICAY p.l.c. má 2 akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sidlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „WOOD 8 Company Group S.A.) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,

Strana 72 10
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta (ďalej len „Wood 8 Company
Holding Limited“), vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 3
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstva, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Símpson Limiteď"), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcianárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Spoločnosť Wood 8% Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8.
Company Group S.A. majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora,
nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej
republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť WOOD 8. Company
Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so
sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20,
Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len
„Burton 8 Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podie! na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Starorímska 1380/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti:

Strana 8 z 10


obchodná spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18,
811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach,
obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8,
Anemomylos Bild. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná
v registri spoločností Cyprus s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach a obchodná
spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAY p.l.c., so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level
3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri
spoločností Malty s 66,73% - ným podielom na hlasovacích právach.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti.
Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:

1. Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851
10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)

2. Anthony Sheehan, nar. 27.07.1968, trvale bytom: Inis Na Managh, Marlfield Rd.,
Clonmel, Co. Tipperary, Írsko, občan írska, predseda predstavenstva (partnera verejného
sektora)

3. PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920
01 Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
(partnera verejného sektora)

4. Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava
- mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen
predstavenstva (partnera verejného sektora)

5. Jičí Jirman, nar. 09.02.1978, trvale bytom: Nová Lipová 609, 251 69 Veľké Popovice,
Česká republika, občan Českej republiky, podpredseda predstavenstva (partnera
verejného sektora)

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať v mene spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle
spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalši člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja
svoj podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktori sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraPartner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Strana 9 z 10


Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
9 predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto. verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: (21.12.2017


nen u Gárkého 3, 811 01 Bratislava
MENKÉ LEGAL s.r.o /Č©): 47 258 799, DIČ: 2120141661

IČ DPH: SK2120141661

fra LEGAL s.r.o.
Ť

Strana 10 z 10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

IMMENKE LEGAL s.r.o.Sidlo

(Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

[Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

jadvokátska — kancelária je zapísaná
obchodnom — registri vedenom Okresným)
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.!
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

147 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Menkeová, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

Saneca Pharmaceuticals a. s.Sídlo

Nitrianska 100, 920 27 HlohovecPrávna forma

akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

obchodný register vedený Okresným súdom
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10601/TIdentifikačné číslo organizácie

46 833 323Konajúca

Ing. Ľubomír Šoltýs, podpredseda
predstavenstva
Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s.

2. Notárska zápisnica č. N 36/2017, NZ 2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017-
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s.

3. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Saneca
Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017

4. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c.

Strana 1 z 10
5. Výpis z obchodného registra WOOD 8 Company Holding Limiteď

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8 Company Holding Limited

7. Výpis z registra spoločností WOOD 8 Company Group S.A. zo dňa 08.12.2016

8. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD 4. Company Group S.A.)

9. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.2017
10. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)

11. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.2017

12. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa
25.01.2017

13. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)

14. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017

15. Výpis z registra spoločností Burton 4 Simpson Limited zo dňa 05.08.2016

16. Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. zo dňa 13.12.2016

17. Stanovy spoločnosti Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

18. Výpis z obchodného registra spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o.

19. Výpis z registra záujmových združení právnických osôb Slovak Business Agency
20. Stanovy Slovak Business Agency

21. Výpis z registra živnostenských spoločenstiev Slovenský živnostenský zväz

22. Výpis z registra združení s potvrdenou činnosťou „Združenie podnikateľov Slovenska“
23. Štatút Ministerstva hospodárstva SR

24. Výpis zo zoznamu akcionárov WOOD and Company Financial Services AG

25. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG

26. Výpis z registra akcionárov Wood and Company Holding AG

27. Výpis z registra akcionárov spoločnosti PHARMATIX HOLDING LIMITED

28. Čestné vyhlásenie osôb oprávnených konať v mene partnera verejného sektora
partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B
(ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sídlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c.,
so sídlom: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach, (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava o partnerovi verejného sektora a údaje z Notárskej zápisnice č. N 36/2017, NZ
2266/2017, NCRIS 2307/2017 zo dňa 25.01.2017- osvedčenie o priebehu riadneho valného
zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. a listiny prítomných akcionárov na zasadnutí
riadneho valného zhromaždenia Saneca Pharmaceuticals a.s. zo dňa 25.01.2017).

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond,
A.S. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial Services AG,
Vordergasse 3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom
registri Kanton Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len „Wood and

Strana 2 z 10
Company Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní
a spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31
384 943, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
8028/B (..ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej
základnom imaní (uvedené potvrdzuje listina prítomných akcionárov na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.12.2016 a stanovy spoločnosti
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.).

Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacim 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b).c),d),e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h,, i), |), k), 1), m), n) a o) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov. Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z registrov spoločností, organizácií a Stanovy Slovak
Business Agency.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom
tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG, Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná
spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabrie! LIppmann 6C, Munsbach L-
5365, Luxemburské veľkovojvodstvo (uvedené potvrdzujú výpis z registra akcií spoločnosti
Wood and Company Financial Services AG a spoločnosti Wood and Company Holding AG,
výpis z obchodného registra spoločnosti Wood and Company Holding AG).

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sidlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group S.A,“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná

Strana 3 z 10


v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
8%. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10
Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra
akcionárov spoločnosti.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED: akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská
1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8. Company Funds SICAVY p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c. má Z akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S,A., so sídlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „WOOD 8. Company Group S.A.“) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta, IČ: C 45816 (ďalej len „Wood 8.
Company Holding Limited“) vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach. Uvedené potvrdzuje výpis z registra akcionárov spoločnosti WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c..

Spoločnosť WOOD 8%. Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group S.A“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8, Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sidlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100% - ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Slrana 4210


Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100% - ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločnosti, výpisy z registra
akcionárov spoločností

Spoločnosť Wood 8 Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8
Company Group S.A., ktorá má 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý má 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť
WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní
32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited, so
sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri
spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa právneho
poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdčlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8. Simpson Limited, vlastniacim 100% - ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú spoločenská zmluva spoločnosti Wood 8. Company Holding
Limited a výpis z registra spoločností spoločnosti Wood 8. Company Holding Limited.

Na základe vyššie uvedených dokumentov sme dospeli k záveru, že kritériá na
určenie konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora uvedené v 8 6a ods.
1

fsm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov splňajú 3 fyzické osoby: „ Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom:

V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Ľubomír
Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a Vladimír Jaroš, nar.
23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej

republiky, z ktorých každý jednotlivo má nepriamy podiel vo výške 27.7 % na
hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.

Akcionármi partnera verejného sektora sú: obchodná spoločnosť Slovenský rastový
kapitálový fond, a.s., so sidlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 193 025,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B

Strana 52 10
(ďalej len „Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.“) s 16,63%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach, obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING
LIMITED, so sidlom: Michalaki Karaoli 8, Anemomylos BId. 4th Floor 1095, Nicosia,
Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná v registri spoločností Cyprus (ďalej len
„PHARMATIX HOLDING LIMITED“) s 16,63%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach a obchodná spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c.,
so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level 3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská
republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri spoločností Malty (ďalej len „WOOD 8 Company
Funds SICAV p.l.c.) s 66,73%- ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach.

A) Akcionár partnera verejného sektora spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond,
A.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou zriadenou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. má 2
akcionárov, z ktorých spoločnosť Wood and Company Financial! Services AG, Vordergasse
3, 820 00 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schaffhausen, firemné číslo: CH-290.3.014.764-7 (ďalej len ,„Wood and Company
Financial Services AG“), vlastní 14,9 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť
Národný holdingový fond s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 31 384 943,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8028/B
(„ďalej len „Národný holdingový fond s.r.o.“) vlastní 85,1 %- ný podiel na jej základnom
Iimanl.

Jediným akcionárom spoločnosti Národný holdingový fond s.r.o. vlastniacím 100%- ný
podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je záujmové združenie právnických
osôb Slovak Business Agency, Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava- Ružinov, Slovenská
republika, IČO: 30 845 301, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb
vedeným Okresným úradom Bratislava (ďalej len „Slovak Business Agency“). Zakladateľmi
záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency sú: Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky- rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky, Slovenský živnostenský
zväz, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava- Nové Mesto, IČO:
00679321, živnostenské spoločenstvo zapísané v registri živnostenských spoločenstiev
a Združenie podnikateľov Slovenska, Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava- Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 00586528, zapísané v registri združení s potvrdenou činnosťou.
V zmysle Stanov záujmového združenia právnických osôb Slovak Business Agency je Zbor
zástupcov najvyšším orgánom združenia. Zbor zástupcov rozhoduje hlasovaním, a to tak,
že Ministerstvo hospodárstva má tri hlasy (t.j. 60%- ný podiel na hlasovacích právach
v Slovak Business Agency) a ostatní členovia po jednom hlase. Zbor zástupcov Slovak
Business Agency je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomni členovia, ktorí
disponujú aspoň 4 hlasmi. Na rozhodnutia Zboru zástupcov vo veciach uvedených v bode 4
písm. a),b).c),d).e), f) a g) Stanov je vždy potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členov
združenia. Na rozhodnutia Zboru zástupcov Slovak Business Agency vo veciach uvedených
v bode 4 písm. h), i), j), k), 1), m), n) a 0) Stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov. Združenie podnikateľov Slovenska je združením súkromných
podnikateľov Slovenskej republiky s veľkým počtom členov, Slovenský živnostenský zväz je
združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov s veľkým počtom členov.

Obchodná spoločnosť Wood and Company Financial Services AG- jediným akcionárom

tejto spoločnosti so 100%- ným podielom na jej základnom imaní a na hlasovacích právach
je obchodná spoločnosť Wood and Company Holding AG Vordergasse 3, 820 00
Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri Kanton
Schafihausen, firernné číslo: CH-290.3.015.061-3, ktorej jediným akcionárom je obchodná

spoločnosť Wood 8 Company Group S.A. so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-

5365, Luxemburské veľkovojvodstvo.

Strana 6 z 10
Spoločnosť WOOD 3% Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 8
Company Group S.A.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8. Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imani a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8. Simpson Limited“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom
spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110
00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti Burton
%. Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10
Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

B) PHARMATIX HOLDING LIMITED: akcionármi spoločnosti, každý v podiele 33,33 % na
jej základnom imaní a hlasovacích právach, sú: Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky a spoločnosť Burton 8. Simpson Limited. Jediným akcionárom spoločnosti
Burton 3 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská
1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej
republiky.

C) Akcionár partnera verejného sektora WOOD 8. Company Funds SICAV p.l.c. je
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť WOOD 8 Company
Funds SICAY p.l.c. má Z akcionárov: spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom:
rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396
(ďalej len „VOOD 8. Company Group S.A.) vlastniaci 10% podiel na jej základnom imaní
a hlasovacích právach a spoločnosť Wood 8. Company Holding Limited, so sídlom: Level 5,
The Mall Complex, The Mall, Floriana FRN 1470, Malta (ďalej len „Wood 8. Company
Holding Limited“), vlastniaci 90% podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.

Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C,
Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD 38
Company Group SA.) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva. Spoločnosť WOOD 8 Company Group S.A. má viacerých
akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8,
Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho
poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04
%- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sidlom:
boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148870
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton 8.
Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovanáStrana 7 z 10
v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa
právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100%- ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava: Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Spoločnosť Wood 8. Company Holding Limited- jej akcionármi sú spoločnosť WOOD 8,
Company Group S.A. majúca 99,99 % podiel na jej hlasovacích právach a Ing. Jan Sýkora,
nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej
republiky majúci 0,01% podiel na jej hlasovacích právach. Spoločnosť WOOD 8. Company
Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so
sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČ: B 148074
zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva (ďalej len „Maidford
Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance
Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %- ný podiel na jej
základnom imaní a spoločnosť Burton 8 Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20,
Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len
„Burton 8 Simpson Limiteď“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %- ný
podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel na jej
základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimir Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom:
Kačická 910, 272 00 Kladno- Rozdšlov, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastniacim 100%- ný podiel
na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale
bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton 8 Simpson Limited, vlastniacim 100% - ný podiel na
jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale
bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú traja akcionári spoločnosti:
obchodná spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s., so sídlom: Laurinská 18,
811 0% Bratislava, IČO: 44 193 025, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č. 4495/B s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach,
obchodná spoločnosť PHARMATIX HOLDING LIMITED, so sídiom: Michalaki Karaoli 8,
Anemomylos Bld. 4th Floor 1095, Nicosia, Cyperská republika, IČ: HE 314691, zapísaná
v registri spoločností Cyprus s 16,63%- ným podielom na hlasovacích právach a obchodná
spoločnosť WOOD 8 Company Funds SICAV p.l.c., so sídlom: TG Comlex, Suite 2, Level
3, Brewery Street BKR3000 Birkirkara, Maltská republika, IČ: SV 51, zapísaná v registri
spoločností Malty s 66,73%- ným podielom na hlasovacích právach.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva spoločnosti.
Členmi predstavenstva spoločnosti (partnera verejného sektora) sú:

1. Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 94/1094, 851
10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
podpredseda predstavenstva (partnera verejného sektora)Strana 82 10


2. Anthony Sheehan, nar. 27.07.1968, trvale bytom: Inis Na Managh, Marlfield Rd.,
Clonmel, Co. Tipperary, Írsko, občan írska, predseda predstavenstva (partnera verejného
sektora)

3. PharmDr. Ľubica Herdová, nar. 18.08.1960, trvale bytom: Kpt. Nálepku 3400/66, 920
01 Hlohovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
(partnera verejného sektora)

4. Ing. Boris Kostík, nar. 14.07.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 6, 841 02 Bratislava
- mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, člen
predstavenstva (partnera verejného sektora)

5. Jičí Jirman, nar. 09.02.1978, trvale bytom: Nová Lipová 609, 251 69 Veľké Popovice,
Česká republika, občan Českej republiky, podpredseda predstavenstva (partnera
verejného sektora)

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať v mene spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle
spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva
alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen
predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja
svoj podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraPartner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopinení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 9 z 10


Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: 22.03.2017MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
r ANIČO: 47 258 799, DIČ: 2420141661
MENKE LEGAL s.r.o. IČ DPH: SK2120141661
JUDr. Lucia Menkeová, LL.
advokátka a konateľka
Strana 10 z 10

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×