Nezaradený subjekt

Medzičilizie, a.s.

Čiližská Radvaň

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: 329, Čiližská Radvaň

Záznam platný od: 25. Apríl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
30. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Marec 2018
Záznam do:
1. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Vida
Adresa:
209 Sap 93006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Január 2018
Záznam do:
2. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Vida
Adresa:
209 Sap 93006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2017
Záznam do:
9. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Nosko & Partners s. r. o.
Adresa:
Podjavorinskej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.03.2019 do: 30.09.2020

StiahniZáznam platný od: 2.03.2018 do: 1.03.2019

StiahniZáznam platný od: 9.01.2018 do: 2.03.2018

StiahniZáznam platný od: 10.11.2017 do: 9.01.2018

StiahniZáznam platný od: 25.04.2017 do: 10.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. Medzič e, a.s.

sídlo: 329 Čiližská Radvaň 930 08

IČO: 00 191 396

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel:

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného sektora")

Sa, Vložka č.: 220/Ta
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba")

1.1

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného
sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam
dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade
Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako
konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o AML“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové Mesto
Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a
vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej bali
následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnerov verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
d) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

1) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,
j) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

k) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,
m) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej
len „Verifikačný dokument") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce
sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 2.818.020,- EUR (rozsah splatenia 2.818.020,- EUR), rozvrhnuté na (i)
8.468 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 300,- EUR, (ii) 9.254 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 30,- EUR,

b) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má jedného majoritného
akcionára a viacero minoritných akcionárov, a to:

c) zo

spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní (i) 7.416 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 300,- EUR a (ii)
7.563 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 30,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera
verejného sektora vo výške 2.451.690,- EUR (87% podielu na základnom imaní
Partnera verejného sektora),

minoritní akcionári, ktorí spolu vlastnia (i) 1.052 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 300,- EUR a (ii)
1.691 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 30,- EUR, čím disponujú s vkladom do základného imania Partnera
verejného sektora vo výške 366.330,- EUR (13% podielu na základnom imaní
Partnera verejného sektora). Žiadny z minoritných akcionárov nespíňa kritéria
pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v S 6a Zákona o AML,
ato tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním
v zhode,

stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:

podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

členov predstavenstva ačlenov dozornej rady volí aodvoláva valné
zhromaždenie Partnera verejného sektora,

strana 2


Verifikačný dokument strana 3d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN group, a. s., so
sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P (ďalej aj
predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške
800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT 4, s.
r. 0., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného
imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B
(ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Webfork,
a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR
(100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. a.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená
osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so
sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 26268/B
(ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 4a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, ato Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na
základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v
zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej
štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od
Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich
vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela
k záveru, že kritériá uvedené v ust. S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spíňa so
svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške
viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na hospodársky prospech
v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava —
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť:
SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak
sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť
zastupuje navonok predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú a spoločnosť zaväzujú
dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť vždy
podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci
pripoja svoj podpis.

3.2 Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny
orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto


Verifikačný dokument strana 5Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí
predstavenstvo spoločnosti:

- Ing. Štefan Vida, trvale bytom 209 Sap 930 086, štátna príslušnosť: SR, narodený
30.04.1966, predseda predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,

- Ing. Pavol Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, štátna príslušnosť:
SR, narodený: 22.08.1986, podpredseda predstavenstva, ktorý nie je verejným
funkcionárom,

- Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia dolina 956, 049 25 Dobšiná, štátna príslušnosť:
SR, narodený: 20.01.1993, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- Ing. Anton Zsigo, trvale bytom Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék, štátna
príslušnosť: SR, narodený: 20.04.1954, člen predstavenstva, ktorý nie je verejným

funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je
Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 5
Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa
ust. $ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu
postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej
v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade
s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky
skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020JUDr£ Milan Gocník,/LL.M.
SÚ advokát a prokurista
"advokátska kancelária
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Veačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

120:

BIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

SK2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

Medzičilizie, a.s.

329, Čiližská Radvaň 930 08

00 191 396

2020365039

SK2020365039

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 220/T

Petrom Čuchranom, členom predstavenstva

Ing. Pavlom Majerčákom, podpredsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Medzičilizie, a.s“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 11.“ a spolu s Konečným užívateľ výhod I. ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. S 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- "Konečný užívateľ výhod I. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je 87%-ným akcionárom
Partnera, má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom
imaní Partnera vo výške 52,2% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera vo výške 52,2%.

- Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s., s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, (ii)
prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je 87%-ným akcionárom Partnera, má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo
výške 34,8% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške
34,8%.

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. 8 6a Zákona
o ochrane.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením S údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva spol. Medzičilizie, a. s. a spol. ESIN group, a. s., ktorá je
akcionárom spol. Medzičilizie, a.s., zoznam akcionárov spol. Medzičilizie, a. s.,
zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. Medzičilizie, a. s.,
Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Medzičilizie, a.s. a spol. ESIN group, a.
s.

c) Čestné vyhlásenie spol. Medzičilizie, a.s., jej členov predstavenstva a jej
akcionárov a akcionárov a členov predstavenstva spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasujú, že im okrem Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom
Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983
a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná,
narodeným dňa 09.04.1984, nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie, a.s. alebo na jej základnom
Imanl,

< by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Medzičilizie, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. Medzičilizie, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Medzičilizie, a.s. alebo z inej jej činnosti,


- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionárom Partnera je:

- Právnická osoba: spol. ESIN group, a. „S. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 87%:

- Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorí vlastní kmeňové akcie na
meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 13%:

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a. s. vo výške 60%:

(ii) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.
S. vo výške 40%:

c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu Štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Medzičilizie, a.s., uvedení nižšie:

a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930
06, narodený: 30.4.1966 , štátna príslušnosť: SR.

b) podpredseda predstavenstva Partnera Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom
Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.

c) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR

d) člen predstavenstva Partnera Ing. Anton Zsigo, trvalo bytom Gamota 2192/1,
Hurbanovo - Vék 947 01, narodený: 20.4.1954 , štátna príslušnosť: SR.

Za Partnera podpisujú a Partnera zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z
ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Partnera
sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera, menám a funkciám
podpisujúci pripoja svoj podpis.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. s
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019
- SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. 0. —
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZORPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Madzičilizie, a.s.

so sídlom: 329, Čiližská Radvaň 930 08

1ČO: 00 191 396

DIČ: 2020365039

IČ DPH: 5K2020365039

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 220/T

zastúpený: Petrom Cuchranom, členom predstavenstva

Ing. Pavlom Majerčákom, podpredsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Medzičilizie, a.s.“)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ

výh

od podľa ust. S Ga ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Opr:

ávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. $ 6a ods. 1 písm. a)

zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s
podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol.
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spal. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, 1ČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je 87%-
ným akcionárom Partnera, čím má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi
a na základnom imaní Partnera vo výške 43,5% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 43,5%.,

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. 8 6a Zákona
o ochrane.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:a) Zakladateľská zmluva spol. Medzičilizie, a.s. a spol. ESIN group, a. s., ktorá je
akcionárom spol. Medzičilizie, a.s., zoznam akcionárov spol. Medzičilizie, a.s.,
zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. Medzičilizie, a.s.,
Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z abchodného registra spol. Medzičilizie, a.s. a spol. ESIN group, a.

s.

c) Čestné vyhlásenie spol. Medzičilizie, a.s., jej členov predstavenstva a jej
akcionárov a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol. TinselEnterprisesLimited,
a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im
okrem pána Petra Vanča, trvalo bytom Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava -
Staré mesto, narodeného: 17.01.1981, štátna príslušnosť: SR nie je známa
žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie, a.s. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, rladiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Medzičilizie, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. Medzičilizie, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Medzičilizie, a.s. alebo z inej jej činnosti,
sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa

. aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,


Ť.

oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu

Nikózia:

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,

P.C. 2101, Cyprus:
- má registračné číslo:HE153960

- koná prostredníctvom: Ivany Tallarovičovej, riaditeľky,
- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,

narodený dňa 17.01.1981:

e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Člának II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionárom Partnera je:

- Právnická osoba: spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 87%.

- Fyzická osoba: drobní akcionári, ktorí vlastnia dohromady
kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 13%:

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na mena v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%,

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Vlastirnil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným čislom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom © energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%
c) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Medzičilizie, a.s., uvedení nižšie:

a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930
06, narodený: 30.4.1966 , štátna príslušnosť: SR.

b) podpredseda predstavenstva Partnera 1ng. Pavol Majerčák, trvalo bytom
Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.

c) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR

d) člen predstavenstva Partnera Ing. Anton Zsigo, trvalo bytom Gamota 2192/1,
Hurbanovo - Vék 947 01, narodený: 20.4.1954 , štátna príslušnosť: SR.

Za Partnera podpisujú a Partnera zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z
ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Partnera
sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera, menám a funkciám
podpisujúci pripoja svoj podpis.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohta dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. S
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

S

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o
JUDr. David Soukeník
konateľ

Vo Veľkej Lomnici, dňa 26.2.2018


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711

DIČ: 2022800346

IČ DPI SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné meno: Medzič izie, a.s.

so sídlom:

1Čo: 00 191 396

DIČ: 2020365039

IČ DPH: SK2020365039

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 220/7

zastúpený: Petrom Čuchranom, členom predstavenstva

Ing. Pavlom Majerčákom, podpredsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Medzičilizie, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 3 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Štefan Vida

Trvalo bytom: 209 Sap 930 06

Narodený: 30.4.1966

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 pism. a)

zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená

Výpliva, ži
Konečný užívateľ výhod ako akcionár v Partnerovi s podielom na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 46,17% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi
a na základnom imaní v Partnerovi vo výške 46,17% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania v Partnerovi vo výške 46,17%,

- Žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. 5 6a Zákona
o ochrane.


1

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) akcionárom Partnera je:

- Fyzická osoba: pán Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930
06, narodeného: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno viistinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom

imaní v Partnerovi vo výške 46,17%.

- Fyzická osoba: drobní akcionári, ktorí vlastnia dohromady
kmeňové akcie na meno vlistinnej podobe v menovitej
základnom

hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
V Partnerovi vo výške 13%,
- Právnická osoba: spol. ESIN group,

Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno viistinnej podobe v menovitej

hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
v Partnerovi vo výške 40,83%

b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i) pán Róberť Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,

a.s. vo výške 10%

(ii) pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,

a.s. vo výške 10%:

(iii) pán lng. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984,
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej padobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN

group, a.s. vo výške 10%:

(iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN

059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia:group, a.s. vo výške 10%:

(v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,

a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,

a.s. vo výške 50%

c) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní

v spol. TinselEnterprisesLirnited vo výške 100%

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár

vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
2.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a)

b)

porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)

b)

c)

d)

e)

Zakladateľská zmluva spol. Medzičilizie, a.s. a spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. Medzičilizie,
a.s., zoznam akcionárov spol. Medzičilizie, a.s., zozňam akcionárov spal. ESIN
group, a. s., Stanovy spol. Medzičilizie, a.s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
Úplný výpis z obchodného registra spol. Medzičilizie, a.s. a spol. ESIN group, a.
S.

Čestné vyhlásenie spol. Medzičilizie, a.s., jej členov predstavenstva a jej
akcionárov a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol. TinselEnterprisesLimited,
so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s
registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterpriseslimiteď“) a
jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im
okrem pána Ing. Štefana Vidu, trvalo bytom 209 Sap 930 06, narodeného:
30.4.1966, štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie, a.s. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Medzičilizie, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. Medzičilizie, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Medzičilizie, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa

, aspoň niektoré z týchto kritérií,

Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie:
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:

- má registračné číslo:HE153960

- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981,

Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.


Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Medzičilizie, a.s., uvedení nižšie:
a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930
06, narodený: 30.4.1966 , štátna príslušnosť: SR.
b) podpredseda predstavenstva Partnera Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom
Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
c) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR
d) člen predstavenstva Partnera Ing. Anton Zsigo, trvalo bytom Gamota 2192/1,
Hurbanovo - Vék 947 01, narodený: 20.4.1954 , štátna príslušnosť: SR.

Za Partnera podpisujú a Partnera zaväzujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, z
ktorých aspoň jeden musí byť vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Partnera
sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera, menám a funkciám
podpisujúci pripoja svoj podpis.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nle je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZOoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 29.12.2017SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora:Obchodné meno: Medzi: je, A.S.

Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň

IČO: 00191 396

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:
220/T

Konajúc: Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva

Barnabáš Vida — člen predstavenstva
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko S Partners s. r. o.

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

Ičo: 36 860 107

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č,: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

(ďalej len „oprávnená osoha“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne vjeho $ 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a © zrmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 pism. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného scktora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora zo dňa 14.10.2010 (ďalej len „stanovy
parlnera verejného sektora“)

c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing, Štefan Vida zo dňa
20.03.2017

d) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
e) (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach,

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z. z..

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
9 pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Zdostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 2.818.020,-
EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionári:

Ing, Štefan Vida

Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Počet akcií: 7.016

Menovitá hodnota akcie: 1.301.010 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 46,17 %

Ďalší menší akcionári podľa zoznamu akcionárov — Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.

2. Podľa dostupných dokumentov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú
valné zluromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

3. Podľa článku 8 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti,

4. Podľa článku 9 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.

5. Podľa článku 9 ods. 2 stanov partnera verejného sektora na schválenie rozhodnutia valného
zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení
predstavensíva na zvýšenie základného imania podľa $ 210 Obchodného zákonníka. vydaní
prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej
formy je potrebná dvojiretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť
notárska zápisnica. Podľa článku 9 ods. 3 stanov partnera verejného seklora v ostatných prípadoch
postačuje pri rozhodovaní valného zhromaždenia nadpolovičný súhlas hlasov prítomných
akcionárov.
6. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Ing. Anton Zsigo — podpredseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék

Ing. Ladislav Kulacs
"Trvalý pobyt: 189, Medveďov

Peter Koszesh
Trvalý pobyt: 89, Kľúčovec

Barnabáš Vida — člen
Trvalý pobyi: 235, 930 08 Baloň

Jozef Vôrôs — člen
Trvalý pobyt: 46, 930 08 Baloň

Ing. Alžbeta Foketcová
Trvalý pobyt: 197, 930 06 Ňárad

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť — zastupuje navonok
predstavenstvo, najmä jeho predseda. Podpisuje predseda predstavenstva
spoločne s jedným členom predstavenstva alebo podpredseda
predstavenstva s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

1. Zvýpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného seklora je dozorná rada zložená z troch členov:

Imrich Kulacs
Trvalý pobyt: 211, 930 07 Medveďov

Mgr. Zuzana Bittera
Trvalý pobyt: Okočská 1281/4, 932 02 Veľký Meder

Arpád Burián
Ttvalý pobyt: 348, 930 08 Čiližská Radvaň

Článok IV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

I. Zdostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing. Štefan Vida zo dňa 20.03.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.

3
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora.
podľa 8 4 ods, 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa 811 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
20.03.2017 vyplýva, že Ing. Štefan Vida:

a) nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol akcie/časť
akcií na tretiu osobu,

e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o lichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v usť. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činností partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Ing, Štefan Vida
"Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap
Dátum narodenia: 30.04.1966
Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom

a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.03.2017Nosko S Partners s. r. o.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora:Obchodné meno: Medzi: je, A.S.

Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň

IČO: 00191 396

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:
220/T

Konajúc: Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva

Barnabáš Vida — člen predstavenstva
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko S Partners s. r. o.

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

Ičo: 36 860 107

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č,: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

(ďalej len „oprávnená osoha“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne vjeho $ 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a © zrmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 pism. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného scktora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora zo dňa 14.10.2010 (ďalej len „stanovy
parlnera verejného sektora“)

c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing, Štefan Vida zo dňa
20.03.2017

d) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
e) (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach,

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z. z..

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
9 pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Zdostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 2.818.020,-
EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionári:

Ing, Štefan Vida

Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Počet akcií: 7.016

Menovitá hodnota akcie: 1.301.010 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 46,17 %

Ďalší menší akcionári podľa zoznamu akcionárov — Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.

2. Podľa dostupných dokumentov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú
valné zluromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

3. Podľa článku 8 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti,

4. Podľa článku 9 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.

5. Podľa článku 9 ods. 2 stanov partnera verejného sektora na schválenie rozhodnutia valného
zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení
predstavensíva na zvýšenie základného imania podľa $ 210 Obchodného zákonníka. vydaní
prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej
formy je potrebná dvojiretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť
notárska zápisnica. Podľa článku 9 ods. 3 stanov partnera verejného seklora v ostatných prípadoch
postačuje pri rozhodovaní valného zhromaždenia nadpolovičný súhlas hlasov prítomných
akcionárov.
6. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Ing. Anton Zsigo — podpredseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hurbanovo - Vék

Ing. Ladislav Kulacs
"Trvalý pobyt: 189, Medveďov

Peter Koszesh
Trvalý pobyt: 89, Kľúčovec

Barnabáš Vida — člen
Trvalý pobyi: 235, 930 08 Baloň

Jozef Vôrôs — člen
Trvalý pobyt: 46, 930 08 Baloň

Ing. Alžbeta Foketcová
Trvalý pobyt: 197, 930 06 Ňárad

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť — zastupuje navonok
predstavenstvo, najmä jeho predseda. Podpisuje predseda predstavenstva
spoločne s jedným členom predstavenstva alebo podpredseda
predstavenstva s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za
spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

1. Zvýpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného seklora je dozorná rada zložená z troch členov:

Imrich Kulacs
Trvalý pobyt: 211, 930 07 Medveďov

Mgr. Zuzana Bittera
Trvalý pobyt: Okočská 1281/4, 932 02 Veľký Meder

Arpád Burián
Ttvalý pobyt: 348, 930 08 Čiližská Radvaň

Článok IV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

I. Zdostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing. Štefan Vida zo dňa 20.03.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.

3
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora.
podľa 8 4 ods, 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa 811 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
20.03.2017 vyplýva, že Ing. Štefan Vida:

a) nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol akcie/časť
akcií na tretiu osobu,

e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o lichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v usť. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činností partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou
starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Ing, Štefan Vida
"Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap
Dátum narodenia: 30.04.1966
Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom

a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.03.2017Nosko S Partners s. r. o.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×