Nezaradený subjekt

Agročat, a.s.

Čiližská Radvaň
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: 329, Čiližská Radvaň

Záznam platný od: 26. Apríl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
29. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2018
Záznam do:
1. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Vida
Adresa:
209 Sap 93006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Január 2018
Záznam do:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Vida
Adresa:
209 Sap 93006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Apríl 2017
Záznam do:
9. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Nosko & Partners s. r. o.
Adresa:
Podjavorinskej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.03.2019 do: 29.09.2020

StiahniZáznam platný od: 1.03.2018 do: 1.03.2019

StiahniZáznam platný od: 9.01.2018 do: 1.03.2018

StiahniZáznam platný od: 9.11.2017 do: 9.01.2018

StiahniZáznam platný od: 26.04.2017 do: 9.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. Agročat, a.s.

sídlo: 329 Čiližská Radvaň 930 08

IČO: 34 114 238

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 69/T
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného
sektora“)a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5
Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument strana 21.2

2.1

2.2

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnerov verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Stanovy spoločnosti Medzičilizie, a.s.,

e) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Medzičilizie, a.s.,

f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Medzičilizie, a.s.,

g) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

k Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

m) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

n) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

o) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

p) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 682.260,- EUR (rozsah splatenia 682.260,- EUR), rozvrhnuté na 2.055
ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 332,- EUR,

b) Partner verejného sektora má jediného akcionára, ato spoločnosť
Medzičilizie, a.s., ktorá vlastní 2.055 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 332,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
682.260,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

c) zo stanov spoločnosti Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Medzičilizie, a.s., so sídlom 329 Čiližská Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa,


Verifikačný dokument strana 3

Vložka č.: 220/T (ďalej aj predtým len „Medziči
nasledovné skutočnosti:

ie, a.s."), pričom zistila

a) spoločnosť Madzičilizie, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 2.818.020,- EUR (rozsah splatenia 2.818.020,- EUR), rozvrhnuté na
(1) 8.468 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 300,- EUR, (ii) 9.254 ks kmeňových listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30,- EUR

b) spoločnosť Medzičilizie, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jedného
majoritného akcionára a viacero minoritných akcionárov, a to:

- spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní (i) 7.416 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 300,-
EUR a (ii) 7.563 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 30,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.451.690,- EUR
(87% podielu na základnom imaní Medzičilizie, a.s.),

- minoritní akcionári, ktorí spolu vlastnia (i) 1.052 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 300,-
EUR a (ii) 1.691 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 30,- EUR, čím disponujú s vkladom do
základného imania Partnera verejného sektora vo výške 366.330,- EUR
(13% podielu na základnom imaní Medzičilizie, a.s.). Žiadny z minoritných
akcionárov nespíňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod
upravené v 8 6a Zákona 0 AML, ato tak samostatne ako ani konaním
spoločným postupom, alebo konaním v zhode,

d) zo stanov spoločnosti Medzičilizie, a.s. vyplýva, že:

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Medzičilizie, a.s.,

- členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné
zhromaždenie Medzičilizie, a.s.,

c) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Medzičilizie, a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške


Verifikačný dokument strana 48.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group,
a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je
rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote
jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (1) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100%
podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),


Verifikačný dokument strana 5c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na
hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Menom
spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja
členovia predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo spoločnosti:

- Ing. Štefan Vida, trvale bytom 209 Sap 930 06, štátna príslušnosť: SR,
narodený 30.04.1966, predseda predstavenstva, ktorý nie je verejným
funkcionárom,

- Ing. Pavol Majerčák, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, štátna
príslušnosť: SR, narodený: 22.08.1986, podpredseda predstavenstva, ktorý nie je
verejným funkcionárom,

- Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia dolina 956, 049 25 Dobšiná, štátna
príslušnosť: SR, narodený: 20.01.1993, člen predstavenstva, ktorý nie je
verejným funkcionárom.


Verifikačný dokument strana 6Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.09.2020

JUDr. Man Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

1ČO:
DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

IČO:
DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

Agročat, a.s.

329, Čiližská Radvaň 930 08

34 114 238

2020365391

5K2020365391

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 69/T

Ing. Pavlom Majerčákom, predsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Agročat, a.s.“

1.

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPYS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 11.“ a spolu s Konečným užívateľ výhod I. ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod 1. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je 87%- ným akcionárom spol.
Medzičilizie, a.s., so sídlom 329, Čiližská Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396, DIČ:
2020365039, 1Č DPH: 5K2020365039, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/T (ďalej len „Medzičilizie, a.s.“)
s podielom na základnom imaní spol. Medzičilizie, a.s. vo výške 87% má nepriamy
podiel na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie, a.s. a základnom imaní spol.
Medzičilizie, a.s. vo výške 52,2% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
spol. Medzičilizie, a.s. vo výške 52,2%, (iii) prostredníctvom spol. Medzičilizie, a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo
výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom
imaní Partnera vo výške 52,2% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera vo výške 52,2%.

- “Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s. ") s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
40% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
40%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je 87%-ným akcionárom spol.
Medzičilizie, a.s., s podielom na základnom imaní spol. Medzičilizie, a.s. vo výške
34,8% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie, a.s. a
základnom imaní spol. Medzičilizie, a.s. vo výške 34,8% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. Medzičilizie, a.s. vo výške 34,8%, (iii) prostredníctvom
spol. Medzičilizie, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na
základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi ana základnom imaní Partnera vo výške 34,8% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 34,8%.

- žiadna iná fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. 8 6a Zákona
o ochrane.2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva spol. Agročat, a.s., spol. Medzičilizie, a.s., ktorá je
akcionárom spol. Agročat, a.s. a spol. ESIN group, a. s., ktorá je akcionárom
spol. Medzičilizie, a.s., zoznam akcionárov spol. Agročat, a.s., zoznam
akcionárov spol. Medzičilizie, a.S., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s.,
Stanovy spol. Agročat, a.s., Stanovy spol. ESIN group, a. s. a Stanovy spol.
Medzičilizie, a.s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Agročat, a.s., spol Medzičilizie, a.s.
a spol. ESIN group, a. s.
c) Čestné

vyhlásenie spol. Agročat, a.s., jej členov predstavenstva a jej jediného

akcionára, akcionárov a členov predstavenstva spol. Medzičilizie a akcionárov
a členov predstavenstva spol. ESIN group, a. s., vktorom vyhlasujú, že im
okrem Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale
bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa 09.04.1984 nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Agročat, a.s. alebo na jej základnom
imaní,

by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Agročat, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

by ovládala spol. Agročat, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Agročat, a.s. alebo z inej jej činnosti,

sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. <) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) Jediným akcionárom Partnera je:

- Právnická osoba: spol. Medzičilizie, a.S., so sídlom 329, Čiližská
Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396, DIČ: 2020365039, IČ DPH:
SK2020365039, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/T, ktorá je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v Partnerovi vo výške 100%

b) Akcionármi spol. Medzičilizie sú:

- Právnická osoba: spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol.
Medzičilizie vo výške 87%.

- Fyzická osoba: drobný akcionár, ktorý vlastní kmeňové akcie
na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. Medzičilizie vo
výške 13%,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

i)

(ii)

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a. s. vo výške 60%:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.
S. vo výške 40%:

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.
Error in boxClipToRectangle: box outside rectangle
Error in pixScanForForeground: invalid box
V

2.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Agročat, a.s., uvedení nižšie:
a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784,
Dobšiná 049 25, narodený: 22.08. 1986, štátna príslušnosť: SR.
b) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01. 1993, štátna príslušnosť: SR
c) člen predstavenstva Partnera Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930 06,
narodený: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR.

Menom Partnera koná samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia
predstavenstva.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní Nšetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711

DIC: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné mena: Agročat, a.s.

so sídlom: 329, Čiližská Radvaň 930 08

1Čo: 34 114 238

DIČ: 2020365391

IČ DPH: SK2020365391

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 69/T

zastúpený: Ing. Pavlom Majerčákom, predsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Agročat, a.s.“)

1.

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej bali zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. $ 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) vspol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimiteď“) s
podielom na základnom imani spol. TinselEnterpriseslimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol.
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je 87%-
ným akcionárom spol. Medzičilizie, a.s., so sídlom 329, Čiližská Radvaň 930 08, IČO:
00 191 396, DIČ: 2020365039, IČ DPH: SK2020365039, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/7 (ďalej len
„Medzičilizie, a.s.“), ktorá je 100% akcionárom Partnera, čím má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 43,5% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 43,5%,

žiadna iná fyzická osoba nesplňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva spol. Agročat, a.s., spol. Medzičilizie, a.s., ktorá je
akcionárom spol. Agročat, a.s. a spol. ESIN group, a. s., ktorá je akcionárom
spol. Medzičilizle, a.s., zoznam akcionárov spol. Agročat, a.s., zoznam
akcionárov spol. Medzičilizie, a.s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s.,
Stanovy spol. Agročat, a.s., Stanovy spol. ESIN group, a. s. a Stanovy spol.
Medzičilizie, a.s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Agročat, a.s., spol Medzičilizie, a.s.
a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. Agročat, a.s., jej členov predstavenstva a jej jediného
akcionára, akcionárov spol. Medzičilizie a akcionárov spol. ESIN group, a. s.,
spol. TinselEnterprisesLimited, a jej jediného spoločníka/akcionára
(shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvalo
bytom Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeného:
17.01.1981, štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Agročat, a.s. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Agročat, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. Agročat, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Agročat, a.s. alebo z inej jej činnosti,
sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spal. TinselEnterpriseslLirited:

je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločnastí a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus,

má registračné čislo:HE153960

koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981:

e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) Jediným akcionárom Partnera je:

- > Právnická osoba: spol. Medzičilizie, a.s., so sídlom 329, Čiližská
Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396, DIČ: 2020365039, IČ DPH:
5K2020365039, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/T, ktorá je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v Partnerovi vo výške 100%

b) Akcionármi spol. Medzičilizie sú:

- Právnická osoba: spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, ICO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol.
Medzičilizie vo výške 87%.

- Fyzická osoba: drobní akcionári, ktorí vlastnia dohromady
kmeňové akcie na meno vilistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol.
Medzičilizie vo výške 13%:

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%, ,

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lamnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterpriseslimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, — obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok LI
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Agročat, a.s., uvedení nižšie:
a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784,
Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
b) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR
c) člen predstavenstva Partnera Ing. Stefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930 06,
narodený: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR.

Menom Partnera koná samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia
predstavenstva.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať aktorú bala vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 26.2.2018

—— ——
———
SOUKENIÍK - STRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1ČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846 :

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné meno: Agročat, a.s.
so sídlom: 329, Čiližská Radvaň 930 08
a 34 114 238
z 2020365391
IČ DPH: SK2020365391
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 69/T
zastúpený: Ing. Pavlom Majerčákom, predsedom predstavenstva,

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Agročat, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Štefan Vida

Trvalo bytom: 209 Sap 930 06

Narodený: 30.4.1966

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod (i) ako akcionár v spol. Medzičilizie, a.s., so sídlom 329,
Čiližská Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396, DIČ: 2020365039, IČ DPH: 5K2020365039,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 220/T (ďalej len „Medzičilizie“) s podielom na základnom imaní spol. Medzičilizie vo
výške 46,17% má podiel na hlasovacích právach v spol. Medzičilizie a na základnom
imaní spol. Medzičilizie vo výške 46,17% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spol. Medzičilizie vo výške 46,17%, (ii) prostredníctvom spol. Medzičilizie,
ktorá je jediným akcianárom Partnera s podielom na základnom imaní Partnera vo
výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom
imaní Partnera vo výške 46,17% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera vo výške 46,17%, ,
- žiadnainá fyzická osoba nespíňa podmienky na jej zápis do registra partnerov

verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti každého z Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a)

b)

porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)

b)
c)

Zakladateľská zmluva spol. Agročat, a.s. a spol. ESIN group, a. s., sa sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. Agročat,
a.s., zoznam akcionárov spol. Agročat, a.s., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., Stanovy spol. Agročat, a.s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.

Úplný výpis z obchodného registra spol. Agročat, a.s. a spol. ESIN group, a. s.
Čestné vyhlásenie spol. Agročat, a.s., jej členov predstavenstva a jej jediného
akcionára, akcionárov spol. Medzičilizie a akcionárov spol. ESIN group, a. s.,
spol. TinselEnterpriseslimited, so sidlom Larnakos, 60, Flat Office 301,
Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslo! HE153960,
zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu,
Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia
(ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimiteď“) a jej jediného spoločníka/akcionára
(shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Štefana Vidu,
trvalo bytom 209 Sap 930 06, narodeného: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR
nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. Agročat, a.s. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
Agročat, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. Agročat, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. Agročat, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa

N aspoň niektoré z týchto kritérií,

Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterpriseslimited, so sidlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu aturistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho. zapsovateľa a správcu
Nikózia,

- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:

- má registračné číslo:HE153960
koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981,

e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) Jediným akcionárom Partnera je:

- Právnická osoba: spol. Medzičilizie, a.s., so sidlom 329, Čiližská
Radvaň 930 08, IČO: 00 191 396, DIČ: 2020365039, IČ DPH:
SK2020365039, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 220/T, ktorá je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v Partnerovi vo výške 100%

b) Akcionármi spol. Medzičilizie sú:

- Fyzická osoba: pán Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930
06, narodeného: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vilistinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v spol. Medzičilizie vo výške 46,17%.

- Fyzická osoba: drobní akcionári, ktorí vlastnia dohromady
kmeňové akcie na meno vilistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol.
Medzičilizie vo výške 13%,

- Právnická osoba: spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom imaní v spol.
Medzičilizie vo výške 40,83%c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(li)

(iii)

(iv)

(v)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%, .

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%,
(vl) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (sharehalder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkclonár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok II
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. Agročat, a.s., uvedení nižšie:
a) predseda predstavenstva Partnera Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784,
Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
b) člen predstavenstva Partnera Peter Čuchran, trvalo bytom Vlčia Dolina 956,
Dobšiná 049 25, narodený: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR
c) člen predstavenstva Partnera Ing. Štefan Vida, trvalo bytom 209 Sap 930 06,
narodený: 30.4.1966, štátna príslušnosť: SR.

Menom Partnera koná samostatne predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia
predstavenstva.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZORPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 29.12.2017SOUKENÍK - ŠTRPKA, .
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NAÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Agročat, a.s.

Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň

IČO: 34.114 238

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:
69/T

Konajúc: Ing. Štefan Vida — predseda predstavenstva

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko $ Partners s. r. o.

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 36 860 107

Zapísaný! v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

Bankové spojenie (IBAN): SK66 5600 0000 0018 7352 8001
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok IL
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. Š písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného stanov parlnera verejného sektora zo dňa 12.10.2011 (ďalej len „stanovy
partnera verejného sektora“)

c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
31.03.2017

ď) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
e) Výpis z obchodného registra spoločnosti Medzičiližie, a.s. vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra Medzičiližie, a.s.“)
Ť) Kópia úplného stanov spoločnosti Medzičiližie, a.s. (ďalej len „stanovy Medzičiližie, a.s.“)

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré bolí
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach,

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora,

Článok TI

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $8 11 ods. 5 písm. b) zákona

I.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 682.260,-
HUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionári:

2.I. Medzičiližie, a.s., IČO: 00 191 396
Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň
Počet akcií: 2055
Menovitá hodnota akcie: 682.260 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 100 %

Podľa dostupných dokumentov vlastnícka štruktúra akcionára Medzičiližie, a.s. s celkovým
podielom na vlastníctve akcií 100 % je nasledovná:

Ing. Štefan Vida

Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Počet akcií: 7.916

Menovitá hodnota akcie: 1.301.010 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 46,17 %

Ďalší menší akcionári podľa zoznamu akcionárov — Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.
Podľa článku 6 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné

zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada,

Podľa článku 7 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti.
Podľa článku 8 ods. 3 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou
hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo zákon nevyžadujú inú väčšinu.

Podľa článku 9 ods. 3 stanov partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa spravuje
hodnotou jeho akcií. Počet akcií predstavuje počet jeho hlasov.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu Štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

1. Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

2. Ing. Alžbeta Feketeová - člen predstavenstva
Trvalý pobyt: 197, Ňárad

3. Ing. Ladislav Kulacs - člen predstavenstva
Trvalý pobyt: 234, 930 07 Medveďov

Konanie menom spoločnosti: Menom spoločnosti koná samostatne
predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:

1. Péter Keszegh
Trvalý pobyt: 89, 939 07 Kľúčovec

2. Barnabáš Vida
Trvalý pobyt: 235, 930 08 Baloň

3. Jozef Vôrôs
Trvalý pobyt: 46, 930 08 Baloň

Článok IV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing, Štefan Vida zo dňa 31.03.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 pism. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci ľunkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. I ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavnéhď zákona č. 545/2003 Z. z..

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.
Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
31.03.2017 vyplýva, že Ing. Štefan Vida:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) Je šlátnym občanom Slovenskej republiky,

©) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nic
Je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

ď) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol akcie/časť
akcií na tretiu osobu,

€) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora,

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora,

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činností partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie sodbornou

starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov
partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:

1. Ing. Štefan Vida
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap
Dátum narodenia: 30.04.1966
Štátna príslušnosť: slovenská

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Clánok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom
a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31.03.2017Nosko 8: Partners s.r.o.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NAÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Agročat, a.s.

Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň

IČO: 34.114 238

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:
69/T

Konajúc: Ing. Štefan Vida — predseda predstavenstva

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko $ Partners s. r. o.

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 36 860 107

Zapísaný! v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

Bankové spojenie (IBAN): SK66 5600 0000 0018 7352 8001
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods. 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok IL
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. Š písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného stanov parlnera verejného sektora zo dňa 12.10.2011 (ďalej len „stanovy
partnera verejného sektora“)

c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
31.03.2017

ď) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
e) Výpis z obchodného registra spoločnosti Medzičiližie, a.s. vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra Medzičiližie, a.s.“)
Ť) Kópia úplného stanov spoločnosti Medzičiližie, a.s. (ďalej len „stanovy Medzičiližie, a.s.“)

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré bolí
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach,

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora,

Článok TI

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $8 11 ods. 5 písm. b) zákona

I.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 682.260,-
HUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionári:

2.I. Medzičiližie, a.s., IČO: 00 191 396
Sídlo: Čiližská Radvaň 329, 930 08 Čiližská Radvaň
Počet akcií: 2055
Menovitá hodnota akcie: 682.260 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 100 %

Podľa dostupných dokumentov vlastnícka štruktúra akcionára Medzičiližie, a.s. s celkovým
podielom na vlastníctve akcií 100 % je nasledovná:

Ing. Štefan Vida

Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

Počet akcií: 7.916

Menovitá hodnota akcie: 1.301.010 EUR
Celkový podiel na vlastníctve akcií: 46,17 %

Ďalší menší akcionári podľa zoznamu akcionárov — Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.
Podľa článku 6 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné

zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada,

Podľa článku 7 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti.
Podľa článku 8 ods. 3 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou
hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo zákon nevyžadujú inú väčšinu.

Podľa článku 9 ods. 3 stanov partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa spravuje
hodnotou jeho akcií. Počet akcií predstavuje počet jeho hlasov.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu Štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

1. Ing, Štefan Vida — predseda predstavenstva
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap

2. Ing. Alžbeta Feketeová - člen predstavenstva
Trvalý pobyt: 197, Ňárad

3. Ing. Ladislav Kulacs - člen predstavenstva
Trvalý pobyt: 234, 930 07 Medveďov

Konanie menom spoločnosti: Menom spoločnosti koná samostatne
predseda predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:

1. Péter Keszegh
Trvalý pobyt: 89, 939 07 Kľúčovec

2. Barnabáš Vida
Trvalý pobyt: 235, 930 08 Baloň

3. Jozef Vôrôs
Trvalý pobyt: 46, 930 08 Baloň

Článok IV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa $ 11 ods. 5 písm. d) zákona

Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing, Štefan Vida zo dňa 31.03.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 pism. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci ľunkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. I ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavnéhď zákona č. 545/2003 Z. z..

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.
Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Štefan Vida zo dňa
31.03.2017 vyplýva, že Ing. Štefan Vida:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z, z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) Je šlátnym občanom Slovenskej republiky,

©) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nic
Je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

ď) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol akcie/časť
akcií na tretiu osobu,

€) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného sektora,

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora,

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činností partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie sodbornou

starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov
partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:

1. Ing. Štefan Vida
Trvalý pobyt: Sap 209, 930 06 Sap
Dátum narodenia: 30.04.1966
Štátna príslušnosť: slovenská

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
Clánok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom
a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31.03.2017Nosko 8: Partners s.r.o.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×