Nezaradený subjekt

Pure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 3. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. December 2019
Záznam do:
24. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Záznam do:
27. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Október 2018
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vester PhD.
Adresa:
Štefana Králika 5 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Danišek
Adresa:
Zuby 3 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Záznam do:
8. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bartek
Adresa:
Dobrovského 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Záznam do:
27. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Adresa:
Malý trh 2/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Malý trh A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Adresa:
Grösslingova 62 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.12.2019 do: 24.02.2021

StiahniZáznam platný od: 11.12.2018 do: 27.12.2019

StiahniZáznam platný od: 8.10.2018 do: 11.12.2018

StiahniZáznam platný od: 10.04.2018 do: 8.10.2018

StiahniZáznam platný od: 27.10.2017 do: 10.04.2018

StiahniZáznam platný od: 3.05.2017 do: 27.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s. t. o., so
sídlom Malý tch 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a nasledujúce
údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, tadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, čestným vyhlásením Partnera verejného sektora ako i so zoznamom spoločníkov Partnera
verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Pattneta verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:
9

d)

e)

- — pán Ing, Jatoslav Lindák, Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 04,
s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si
Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jcho doklade totožnosti, ktorý
Oprávnenej osobe predložil,

podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je

jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pute Enctgy, a. s., so sídlom Malý trh.

2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44119 569 (ďalej „Pure Energy, a. s.“) ktorá má priamy podiel

na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,

a teda spoločnosť Pure Enctgy, a. s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozomú radu.

podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba

uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech

z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pure Enctpy, a. s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,
stanovy a čestné vyhlásenie spoločnosti Pute Energy, a. s. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,
a. s. si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri
dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a čestnom vyhlásení spoločnosti
Pure Enctgy, a. s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a)

b)

c)

spoločnosť Pute Enetgy, a. s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enetgy, a. s., so

sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

v mene spoločnosti Pure Enetgy, a. s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.

Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetpy, a. s. je:

- ng. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 04, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba ovela ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

Podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionátskej Štruktúry a

čestného vyhlásenia spoločnosti Pure Energy, a. s. došlo dňa 21.12.2020 k zmene jediného

akcionára spoločnosti Pure Enetpy, a. s. Jediným akcionárom spoločnosti Pure Enctgy, a. s. sa stala
spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED so sídlom Gkropious, 47, TRA.

COURT, Žnd floor, Flat/Office 203, 3076, Limassol, Cyprus zapísaná v Oddelení tegistra

spoločností a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod

identifikačným číslom HE 226697, ktorá nadobudla 100% akcií spoločnosti Pute Energy, a. s. od
predošlého jediného akcionára spoločnosti Pure Energy, a. s., spoločnosti Transpiguc Enterprises

LID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, LONDÝN, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA EC1V 2NX, zapísanej v registri spoločností

Anglicka a Walesu s registračným číslom 5930466.

A. Oprávnená osoba si od spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©), výpis z úradného registra alebo
inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED zapísaná, dokumenty z ktorých vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti
PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED. Údaje získané od spoločnosti
PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED si následne Oprávnená osoba
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností
a likvidátora Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky a týmto
postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

1) spoločnosť PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED je obchodnou
spoločnosťou s obchodným menom PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED so sídlom Gkropious, 47, TRA COURT, 2nd floor, Flat/Office 203,
3076, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu apriemyslu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 226697,

2 v mene spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING LIMITED koná
tiaditeľ, a to:
- Michalakis Toannou, Domnitsas Lanitou Kavounidou, 85A, 3116, Limassol,
Cyprus, s dátumom narodenia: 15.11.1961. Oprávnená osoba ovetila údaje
uvedené z predloženého dokladu totožnosti.

3) skutočným spoločníkom spoločnosti PROTERRACO PROPERTY HOLDING
LIMITED je:

- Mgr. Ľuboš Baník, s bydliskom Jablonové 84, PSČ: 900 54, s dátumom
narodenia 02.12.1970, ktorý má podiel na základom imaní ako i hlasovacích
právach v spoločnosti PROTERRÁCO PROPERTY HOLDING LIMITED
vo výške 100%.

dý Podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionárskej štruktúry a.
čestného vyhlásenia spoločnosti Pute Enetgy, a. s. je aktuálne jediným akcionárom spoločnosti Pure

o a. s. spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811

08, IČO: 47 257 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,

Vložka číslo: 6132/B (ďalej „Pro Partners Holding, a.s.“), ktorá dňa 29.12,2020 nadobudla do

svojho vlastníctva všetky akcie spoločnosti Pure Enctgy, a. s. od spoločnosti PROTERRÁCO

PROPERTY HOLDING LIMITED, a ktorá tak má priamy podiel na základnom imaní

a hlasovacích právach v spoločnosti Pute Enctgy, a. s. vo výške 100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) —
3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Pro Partners Holding,
a.s. zapísaná, čestné vyhlásenie spoločnosti Pro Partners Holding, a.s a aktuálne úplne znenie stanov
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. Údaje získané od spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. si
následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými na stránke www.orsr.sk,
s čestným vyhlásením spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. ako iaktuálnym úplným znením stanov
spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pto Partners Holding, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Partners

Holding, a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 257 521, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6132/B,

b) v mene spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je oprávnený konať každý člen predstavenstva
samostatne. Za spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. podpisujú členovia predstavenstva tak, že

k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti Pro Partners Holding, a.s., menu,

priezvisku a označeniu funkcie pripojí podpisujúci člen predstavenstva svoj podpis. Členmi

predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. sú:
1) lng. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, s dátumom narodenia
08.01.1977, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020,
2) Petr Matovič, Dlhé diely 1 578/2, Bratislava — Karlova Ves, PSČ: 841 04, s dátumom
narodenia: 07.11.1960, s dňom vzniku funkcie: 30.03.2020,
3) Ing. Vanda Vránska, K lomu 7485/5, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 04, s dátumom
narodenia: 10.09.1967, s dňom vzniku funkcie 30.03.2020.

Údaje o členoch predstavenstva spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. si Oprávnená osoba ovetila

ich porovnaním s údajmi uvedenými vich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe

predložili,

c) podľa Partnerom verejného sektora predloženého Oznámenia o zmene akcionátskej štruktúry ako
aj zčestného vyhlásenia spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vyplýva, že akcionármi
s nasledovným podielom na spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. sú:

- > spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi,
19,3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
energetiky, obchodu a priemyslu Cypetskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424
(ďalej „spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43 %,
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.,

- — zvyšný podiel na základnom imaní v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 0,57 %
a rovnaký podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. je rozdelený
medzi ostatných drobných akcionárov.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

3
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED,

čestné vyhlásenie spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED a zakladateľský

dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje získané od
spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená osoba
overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora

Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky, čestnom vyhlásení spoločnosti PRO

PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMTIED azakladateľskom dokumente s názvom:

„MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená osoba

ovetila, že:
a) spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,
b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, s dátumom narodenia:
08.01.1977, Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti,
z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- "Tassos Menelaou, Savva Rotsidi, 19, Agios Nikolaos, 3100, Limassol, Cyprus, s dátumom
narodenia: 30.04.1957, "Tassos Menelaou Oprávnenej osobe preložil svoj doklad totožnosti,
z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

9 Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

Ing, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava Nové Mesto 831 01,s dátumom narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá
jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa

výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1.

Ing, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionátom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške 99,43% — pričom
spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a. s. s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a. s. vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Pure Enetgy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na

4
II.

základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a. s. vo výške 100 %, a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (99,43/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 59,86 %,
a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Partners Holding, a.s. vo výške
99,43 %, pričom spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enctgy, a. s. vo výške
100 %, pričom spoločnosť Pure Enctgy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške 100 %:
a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (99,43/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 —
32,51 %, a splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Pro Partners Holding, a.s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pro Pattnets Holding, a.s
vo výške 99,43 %, pričom spoločnosť Pro Partners Holding, a.s. je akcionárom spoločnosti Pute
Enetgy, a. s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a. s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a. s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a. s. vo výške
100 %, ateda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x (99,43/100) x (100/100)
x (100/100)/ x 100 — 7,06 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný
za konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing.
Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za konečného užívateľa
výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. vedíikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum natodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská
IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ihg, Jatoslav Lindák, s bydliskom Pd strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov, PSČ: 821
04, s dátumom narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.100% | Pure Energy, a. s.1ČO: 44.119 569

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a. 6.

100% Pro Partners Holding, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 47 257 521Pro Partners Holding, a.s.99,43%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Tnásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.197511%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila
v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 18.02.2021

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.t.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj
„Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s. t. o., so
sídlom Malý teh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri Okresného
súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení partnera verejného sektora
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.“) Dohodu o plnení
povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len
„zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 3 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a)

b)

c)
d)

e)

9

identifikačné údaje Pattnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum natodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

kto má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

či má nejaká osoba oktem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a)

b)

Partnet verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pute
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:
- > pánJaroslav Lindák, Pri strelnici 16649/1, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom natodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si Oprávnená osoba ovetila ich.
potovnaním s údajmi uvedenými v jcho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partner verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enctgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- ng. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises LID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD,
Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ECIV 2NX, zapísaná v Registri
spoločností Anglicka a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Transpigue Enterprises
LTD“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pute
Energy, as. vo výške 100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“ ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, Londýn, Spojené kráľovstvo
Veľkej Bätánie a Severného Írska ECIV 2NX. zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Wesu
s registračným číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID je oprávnený konať riaditeľ, pani Andrea
Vasiľová, KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska EC1V 2NX, s dátumom narodenia: máj 1976,

c) podľa predloženej dokumentácie a to podľa „Derlaration about beneficial owner“ a „Derlaration of Trusť“
je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽTD spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol,
Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva cnetgetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424 (ďalej
„PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má priamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100

%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala

údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je

spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená

osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora

Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom

dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom

si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Savva
Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod
identifikačným číslom HE 149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing, Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok, PSČ: 902 01, s dátumom narodenia:

08.01.1977, Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti,
z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia:
02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- ng, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne prevetila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa

výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom

spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enctgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom natodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises ĽID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške / (32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátamom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. vetifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,


€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

- Ing. Róbert Bartek, Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, dátum narodenia: 02.09.1975,
štátna príslušnosť: slovenská

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- pán Jatoslav Lindák, Pri strelnici 16649/1, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom narodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová l, s.r. o.

100% | Pure Energy, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 44 119 569

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD

KEMP HOUSE, 152-160 CITY ROAD, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska ECTV 2NX.

registračné číslo: 05930466Transpigue Enterprises LTD100% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Savva Rotsidi, 19, 3100, Limassol, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7% | Ing. Róbert Bartek
Trinásta 13231/29, Bratislava — Nové Mesto 831 01, s dátumom
narodenia: 02.09.197571% | Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965
VI. Zoznam verejných funkcionárov

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
VII. Záverečné ustanovenia
Advokátska kancelária GMH, s..o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené
vtomto veríikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila

v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 5 Zákona.

V Bratislave, dňa 19.12.2019

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s.
t. 0., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení partnera verejného
sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alcbo „Pure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.“) Dohodu
o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera vetejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:
- > pánJaroslav Lindák, Pi strelnici 16649/1, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom natodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si Oprávnená osoba ovetila ich.
potovnaním s údajmi uvedenými v jcho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.otsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedila, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Pri strelnici 16649/1, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — d, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

sDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Entetprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetila, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Welsu s registračným
číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpigue Enterprises LID je oprávnený konať tiaditeľ, pán Ruairi Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bútánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je akcionárom spoločnosť
ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „Deraraňion about benefisial owner“ z 14.02.2014 a
„ Deslaration of Trusť“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc
Enterprises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora

2
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má

priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises

ĽID vo výške 100 %.

Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
S názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

c) Akdonármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:

- Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- ng, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež ovetla ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa

výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. lng. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom

spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)

3
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enetgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá S 6a ods.1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom natodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.

3, Ing. Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMĽTED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.

4. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% mna hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora
- ng Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátam narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:

slovenská

- Ing. Róbert Battek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- ng, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- pán Jatoslav Lindák, Pri strelnici 16649/1, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom narodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.

1ČO: 44.119 569

100% | Pure Energy, a.s. .
Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD)

Gracechutch St. 52-34, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.197511%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom natodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

VII. Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto vetifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.


Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 07.12.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s.
t. 0., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení pattneta verejného
sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alcbo „Pure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.“) Dohodu
o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške,

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Pattneta verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom
narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si Oprávnená osoba
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe
predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Energy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.otsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Enetgy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Energy, a.s. je:

- Ing. Jaroslav Lindák, s bydliskom Chlumeckého 3150/15, Bratislava — mestská časť Ružinov,
PSČ: 821 03, s dátumom narodenia: 05.04.1987, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich
potovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — d, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

nDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpiguc Entetprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Welsu s registračným
číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruairi Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je akcionárom spoločnosť
ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Vďkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie a to podľa „Deraraňion about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„ Deslaration af Trusť“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc
Entetptises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

2
číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má

priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises

ĽID vo výške 100 %.

5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — —, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnené osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

9! Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
Ing, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21,5 dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMĽIED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS)

3
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enetgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enetgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Enetgy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom natodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.

3, Ing. Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Faterptises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.

4. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora
- ng Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátam narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:

slovenská

- Ing. Róbert Battek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- ng, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom natodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.

1ČO: 44.119 569

100% | Pure Energy, a.s. .
Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD

Gracechutch St. 5254, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100%

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2%

Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7%

Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.197511%

Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom natodenia: 24.04.1965VI. Zoznam verejných funkcionárov

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

VII. Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto vetifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.


Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 05.10.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s.
£. 0, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení pattneta verejného
sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alcbo „Pure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.“) Dohodu
o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom
narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si Oprávnená osoba

1
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe
predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Enctgy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- Ing. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými
v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Enctgy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

nDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpigue Enterprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechutrch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Welsu s registračným
číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruairi Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je akcionárom spoločnosť
ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52.54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánic a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie ato podľa „Deraraňion about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„ Deslaration af Trusť“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc
Entetptises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

2
číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má

priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises

ĽID vo výške 100 %.

5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou

s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos

40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva

obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE

149424,

b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to

- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.

- Elena Menelaou Hadjivassiliou, Savva Rotsidi 19, Limassol, 3100, Cyprus, s dátumom
narodenia: 18.05.1984, Údaje Eleny Mendlaou Hadjivassiliou boli overené z predloženého
dokladu totožnosti.

9! Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
Ing, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- Ing, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá

jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS

(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21,s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMĽIED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)

3
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enctgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom natodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises LTD
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
LID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.

3, Ing. Mitoslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMĽTED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Enterprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Enetgy, a.s. vo výške 100 %, a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.

4. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% mna hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,

c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,

dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,

€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora
- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská

- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom natodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.

100% | Pure Energy, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 44 119 569

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD

Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpigue Enterprises LTD100% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7% | Ing. Róbert Bartek

Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975

71% | Ing. Miroslav Vester, PhD.

Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965

VI. Zoznam verejných funkcionárov

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.


VII. Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 06.04.2018

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Malý trh 2/ A, Bratislava — Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Dolná Strehová I, s.
£. 0, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení pattneta verejného
sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alcbo „Pure Energy Dolná Strehová I, s. r. o.“) Dohodu
o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Pattnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo
zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partner
verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,

c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alcbo právnickú osobu,

dý kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) čije tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

ff či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech.
z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

2, Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba ovetla ich porovnaním
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.otst.sk, so zakladateľskou
listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovetila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strchová I, s. t. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému
obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľom Partnera
verejného sektora je:

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom
narodenia: 05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013, ktorého údaje si Oprávnená osoba

1
ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe
predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

dý konateľov Partnem verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 ad) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pute Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) — ©,

stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Enetgy,

a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri

dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými vstanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Enctgy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba ovedla, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Enctgy, a.s., So
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pute Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Enetgy, a.s. je:

- Ing. Peter Kalás, Sevetovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dátumom narodenia:
01.09.1975, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými
v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil,

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Enetgy, a.s.
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID so sídlom Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Transpigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Enctgy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpiguc Enterprises LID vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpiguc

Entetprises ĽID zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpiguc

Enterprises ĽID a zakladateľský dokument spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID. Údaje získané

od spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

nDerlaratiom about beneficial asner“ a z dokumentu s názvom: „Der/aration af trusť“, ktoré oprávnenej osobe

predložila spoločnosť Transpigue Enterprises ĽTD a týmto postupom si Oprávnená osoba ovetla, že:

a) spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je spoločnosť s obchodným menom Transpiguc
Entetptises ĽID so sídlom Gracechutrch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Welsu s registračným
číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpiguc Enterprises LID je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruairi Laughlin.
— Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Bitánie
a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je akcionárom spoločnosť
ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52.54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Bátánic a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),

dý podľa predloženej dokumentácie ato podľa „Deraraňion about beneficial owner“ z 14.02.2014 a
„ Deslaration af Trusť“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpiguc
Entetptises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným

2
číslom HE 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽID vo výške 100 %.

5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — 3, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje
získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená
osoba ovetila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora.
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente
s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCITION“ a týmto postupom si Oprávnená.
osoba ovetila, že:

a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos
40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE
149424,
b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne a to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom natodenia: 08.01.1977,
Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli
získané údaje vrátane jcho podoby ovetené.
- "Tassos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátumom narodenia: 30.04.1957, Údaje
"Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.
9 4 Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
Ing. Rasúslav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý
má priamy podiel na základnom imaní ako ihlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach.
v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,
- ng, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo
výške 7,1%,
Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti,
ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá
jej doklad totožnosti predložia s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne
pristúpila k overeniu získaných údajov o akdonároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa
výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon
9 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom
spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID s priamym podielom na základnom

3
11.

imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises ĽID vo výške 100 %, pričom
spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Enctgy, a.s. s priamym
podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %,
pričom spoločnosť Pure Enctgy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pute Energy, a.s. vo výške 100 % a teda Ing.
Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera
verejného sektora vo výške /(60,2/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100) / x 100 — 60,2 %,
a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARINERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 327 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises ĽID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc Enterprises
ĽTID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽID je akcionátom spoločnosti Pure
Enetgy, a.s. S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy,
a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Enetgy, a.s. vo výške
100 %, ateda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x
100 — 32,7 %, a spíňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, Z a4 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného
užívateľa výhod.
lng. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátamom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpiguc Enterprises
LTD spramym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpiguc
Entetprises ĽTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpiguc Enterprises ĽID je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s pdamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach.
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pute Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Pure Energy, a.s. vo výške 100 %: a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(7,1/100) x
(100/100) x (100/100) x (100/100)/ x 100 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium pre to, aby
moholbyť považovaný za konečného užívateľa výhod, , avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom
Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za
konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. vetifikačného
dokumentu, ktorá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jcho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
dý má právo na hospodátsky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
€) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť:
slovenská
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- Ing, Miroslav Vester, PHD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom natodenia:
05.04.1987, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za
Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraPure Energy Dolná Strehová I, s.r. o.

100% | Pure Energy, a.s.

Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 44 119 569

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD)

Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska

registračné číslo: 05930466Transpiguc Enterprises LTD100% | PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,
identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED60,2% | Ing. Rastislav Danišek
Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.196832,7% | Ing. Róbert Bartek
Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.197571% | Ing. Miroslav Vester, PhD.
Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965

VI. Zoznam verejných funkcionárov

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nic je podľa vyhlásenia Partnera
verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
VII. Záverečné ustanovenia

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti
uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená
osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Pattnet verejného sektora nie je subjektom podľa $ 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 24.10.2017

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Grôsslingova 2503/62, Bratislava, PSČ: 811 09, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95743/BVerifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby
(ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Enetgy Dolná Strehová I,
s. z. 0., $0 sídlorm Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317 968, zapísanou v Obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62081/B, v právnom postavení partnera
verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pure Enetgy Dolná Strehová I, s. t.
0.“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

1. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods. 4 zákona o tegistri
partnerov vetejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom
určila konečného užívateľa Partneta verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam
spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný,
číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu,
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera
verejného sektora a spôsob ich konania vímene Partnera verejného sektora,

<) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného
sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,

e) č je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného
sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, tj. napr. podľa osobitnej dohody
vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech
z podnikania Partneta verejného sektora a v akej výške.

2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním.
s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke wem.otsr.sk, so zakladateľskou
listinou, ako í so zoznamom spoločníkov Partneta verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená
osoba ovesila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure
Energy Dolná Strehová I, s. r. 9., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 45 317
968, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
62081/B,

b) v mene Partnera verejného sektora je. oprávnený konať každý konateľ samostatne, pričom
podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo .k
napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.
Konateľom Partnera verejného sektora je:


f
j
s
i
U
H- pán Jatoslav Ťindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821. 03, s dátumom
narodenia: 05.04.1987, s rodným číslom. 870405/9562, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013,
ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho
doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý
trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „Pure Energy, a.s.“) ktorá má priamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

d) konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov,
a teda spoločnosť Pure Enetgy, a.s. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba
uvedená v písm. 9 a d) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná
osoba ako. osoba uvedená v písm. ©) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodátsky prospech
2 podnikania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Pure Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. aj — ©),

stanový a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s... Údaje získané od spoločností Pure

Energy, a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom

registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a S údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov

spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., so
sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, 1ČO: 44 119 569, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,

b) v mene spoločnosti Pure Energy, a.s. je oprávnený konať predseda predstavenstva samoslatne.
Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Energy, a.s. je:

- ng. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava — Rusovce 851 10, s dárumom narodenia:
01.09.1975, s rodným číslom 750901/7516, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich
porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe
predložil.

c). podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s.
spoločnosť Transpigue Faterprises VID so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V OBEH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností. Anglicka
a Welsu s registračným číslom: 05930466 (ďalej „Franspigue Enterprises LTD“), ktorá má
priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pute Hnergy, a.s. vo výške
100%.

Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpigue Enterprises LTĎ vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm.

a) — 9, výpis z úradného registra alebo jnej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpigue

Enterprises LTD zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpigue

Eaterpríses LYD a zakladateľský dokument spoločnosti Transpigue Enterprises I/TD. Údaje získané

od spoločnosti Transpigue Enterprises LID si následne Oprávnená osoba ovetila ich porovnaním

s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Welsu, v dokumente s názvom:

„Dexlaration about beneficial owner“ a z dokumentu s názvom: „Derlaratiom sf busť“, ktoré oprávnenej

osobe predložila spoločnosť Transpigue Enterprises LID s týmto postupom si Oprávnená osoba

overila, že:

a) spoločnosť Transpigué Enterprises LTD je spoločnosť s obchodným menom Transpigue
Enterprises LTD so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V OEH, Spojené kráťovstvo
Veľkej Betánie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Welsu
s registračným číslom: 05930466,

b) v mene spoločnosti Transpígue Enterprises LTD je oprávnený konať riaditeľ, pán Ruairi.
Laughlin — Mecann, Gracechutch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,

<) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je akcionárom spoločnosť
ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka
a Walesu s registračným. číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len
postavenie správcu (držiteľa),
d) podľa predloženej dokumentácie x to podľa „Derľaration abouí bengfiial omneť“ z 14.02.2014 a
„Dodlaratiou af Trusť“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpigue
Boterprises ĽID spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom

Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora

Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky poď identifikačným

číslom HE, 149424 (ďalej „PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED“), ktorá

má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpigue

Enterprises LYD vo výške 100 %.

5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala
údaje podľa bodu 1. písm. a) — c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého
vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje

získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne

Oprávnená osoba overila ích porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností

a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu acestovného ruchu Cyperskej republiky

a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCTITON" a

týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť PRO PÁRINERS HOLDING$ (CYPRUS) LIMITED je obchodnom spoločnosťou
s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným
číslom HE 149424,

b) v mene spoľočnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to
jeden alebo viacerí spoločne z to
- Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977, s

rodným číslom: 770108/6195. Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad
totožnosti, z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.

- Tassos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátumom natodenia: 30.04.1957. Údaje
"Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.

c) Akcionátmi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMYTED sú:

- ng, Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968,
ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,

- Thg, Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach
v spoločností PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,

- ng, Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako í
hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Oprávnená osoba tiež overila jch porovnaním s údajmi uvedenými v ích dokladoch totožnosti,

ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu. osoby,

ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožtiosti a následne
pristúpia kovereniu získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS

HOLDINGS$ (CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného
užívateľa výhod uvedenú v $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých


5zákonov (ďalej „Zákon o ochtane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba
zistila, že:

1.

Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je
akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom
na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMTFYED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS)
LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises ĽTD spriamym podielom na
základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpigue Enterprises LTD vo, výške 100 %,
pričom. spoločnosť Transpigue Enterprises ĽTD je akcionárom spoločnosti Pute Energy, a.s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo
výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo
výške 100 %: a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(60,2/190) x (100/100) x (100/100)
x (100/100) / x 100 — 60,2 %, a spíňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a4 Zákona
© ochrane pted legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za
konečného užívateľa výhod.
Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia:
02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
s priamym podielom na základnom imaní 2 hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 W%, pričom spoločnosť PRO PÄRTNERS
HOÉDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti: Transpigue Enterprises LID
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpigue Enterprises
LID vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises LTD je akcionárom spoločnosti
Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure
Energy, a.s. vo výške 100 %, príčom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného
sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločností Pure Energy, a.s.
vo výške 100 %, a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške /(32,7/100) x (100/100) x (100/100)
x (100/100)/ x 100 — 32,7 %, a splňa kritériá $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a4 Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za
konečného užívateľa výhod.
Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07, s
dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS
(CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spôločnosti
PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMÍTED vo výške .7,1 %, pričom spoločnosť PRO
PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpigue Enterprises
LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpigue
Enterprises LTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpigue Enterprises ĽTD je akcionárom
spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom
Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %: a teda Tag. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
1(7,1/100) x (100/100) x (100/100) x (100/100)/ x 190 — 7,1 %, a sám nespíňa žiadne kritérium.
pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa K „ avšak spoločne s pánom
Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom splňa kritériá S 6a ods. 1 písm. a)
bod 1, 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba
považováť za konečného užívateľa výhod.
nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3, tohto článku II. verifikačného
dokumentu, ktotá:
a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán
v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňajú aspoň
niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku IT. verifikačného dokumentu.

111. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

- ng. Rastislav Daníšek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, ďátum narodenia: 28.08.1968, štátna
príslušnosť: slovenská

- ng. Róbert Bartek, Dobrovského 2119/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, dátum narodenia:
02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská

- ng. Miroslav Vester, PhD., Štefana Králika 6555/5, Bratislava — Devínska Nová Ves.841 07, dátum
narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora :

- pán Jaroslav Lindák, Chlumeckého 3150/15, Bratislava — Ružinov 821 03, s dátumom narodenia:
05.04.1987, s rodným číslom 870405/9562, s dňom vzniku funkcie: 28.10.2013 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpísovanie za
Partnera vetejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu
Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partneta verejného sektora :Pure Energy Dolná Strehová I, s. £. 0.

100% | Pure Enetgy, a.s:

Malý trh 2/ A, Bratislava, PSČ: 811 08
1ČO: 44.119 569

Pure Energy, a.s.

100% Transpigue Enterprises LTD

Gracechurch St. 32-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Brítánie a
Sevetného Irska

registračné číslo: 05930466Transpigue Enterprises LTD

100% [PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED
Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus,

identifikačné číslo: HE 149424PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

60,2% | Ing. Rastislav Danišek

Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7% | Ing. Róbert Bartek

Dobrovského 2199/5, Bratislava — Staré Mesto 811 08, s dátumom
narodenia: 02.09.1975

11% Ing. Miroslav Vester, PhD.

Štefana Králika 6355/5, Bratislava — Devínska Nová Ves 841 07,
s dátumom narodenia: 24.04.1965


VI. Zoznam verejných funkcionátov:

- > Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie:je podľa vyhlásenia
Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zístenému stavu, ktorý ako
oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o r partnerov verejného sektora.V Bratislave, dňa 26.04.2017

"Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabiiela Hrbáňová, konateľka a advokátkaPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×