Nezaradený subjekt

WOOD Waste Management Limited

Santa Venera
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Cannon Road 20, Santa Venera

Záznam platný od: 23. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Záznam do:
9. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Záznam do:
27. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 9.11.2018 do: 10.08.2020

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 9.11.2018

StiahniZáznam platný od: 27.12.2017 do: 2.07.2018

StiahniZáznam platný od: 23.05.2017 do: 27.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno WOOD Waste Management Limited

Sídlo 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta
Právna forma zahraničná obchodná spoločnosť

Zápis Obchodný register Malty

Ičo C 45903

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

2. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 14.10.2014

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 07.08.2020

4. Zakladateľská listina WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 2.6.2014

5. Notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014

6. Výpis z registra spoločností All-Star Holding Limited zo dňa 07.08.2020

7. NÝpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

10. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
10.1.2017

1. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je zahraničnou obchodnou
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty (Maltská republika).

Partner verejného sektora - WOOD Waste Management Limited má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- AlFStar Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločnosť AE Star Holding Limited (Malta) má 14 spoločníkov:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

- “MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg. č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

- Ondrej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,
- > Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Martin Stuchlik, trvale bytom: Rohanské nábľeží 657/11, Praha 8, Česká republika, občan
Českej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- > David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

- Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosť RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.
Spoločnosť MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s. r. 0., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEK] ANI.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonávajú jediní akcionári spoločnosti - spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o.
s 99,9 % podielom a Ing. Jan Sýkora s 0,01 % podielom na hlasovacích právach partnera verejného
sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú riaditelia spoločnosti, ktorými sú:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Dr. Frank Chetcuti Dimech, nar. 17.6.1969, bytom: Bellavista Crt., FI. 14, Aroha Lane,
Sliema, SLM 1290, Malta, občan: Maltskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že v mene
spoločnosti koná panel riaditeľov (board of directors) spoločnosti, ktorých nie je viac ani menej
ako dvaja.

Na základe plnej moci zo dňa 9.12.2016 v mene spoločnosti tiež koná riaditeľ Ing. Ľubomír Šoltýs,
nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

1X. VYHLÁSENIA VNENE, Y.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 07.08.2020


ský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
Konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1 VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno WOOD Waste Management Limited

Sídlo 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta
Právna forma zahraničná obchodná spoločnosť

Zápis Obchodný register Malty

Ičo C 45903

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 7.12.2016

2. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 14.10.2014

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

4. Zakladateľská listina WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 2.6.2014

5. Notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014

6. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited zo dňa 16.11.2016

7. Nýpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

10. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
10.1.2017

11. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomem 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.
V. VLASTNÍCKA. K ARTNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je zahraničnou obchodnou
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty (Maltská republika).

Partner verejného sektora - WOOD Waste Management Limited má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
2).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva len jediný akcionár - spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o. so 100%
podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú riaditelia spoločnosti, ktorými sú:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Dr. Frank Chetcuti Diméch, nar. 17.6.1969, bytom: 5 Aroha Lane, Sliema, SLM 1290, Malta,
občan: Maltskej republiky.
Konanie vmene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že vmene spoločnosti
koná panel riaditeľov (board of directors) spoločnosti, ktorých nie je viac ani menej ako dvaja.

Na základe plnej moci zo dňa 9.12.2016 vmene spoločnosti tiež koná riaditeľ Ing, Ľubornír Šoltýs,
nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PRE ANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 5.11.2018Mičinský 8 Partners s.r.o.JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno WOOD Waste Management Limited

Sídlo 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta
Právna forma zahraničná obchodná spoločnosť

Zápis Obchodný register Malty

Ičo C 45903

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 7.12.2016

2. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 14.10.2014

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

4. Zakladateľská listina WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 2.6.2014

5. Notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014

6. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited zo dňa 16.11.2016

7. Nýpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

10. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
10.1.2017

1. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za
konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky.
V. VLASTNÍCKA. IKTI ARTNERA VEREJNÉH:
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je zahraničnou obchodnou
spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty (Maltská republika).

Partner verejného sektora - WOOD Waste Management Limited má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33

2.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva len jediný akcionár - spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o. so 100%
podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú riaditelia spoločnosti, ktorými sú:

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 85110 Bratislava - Rusovce,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- Dr. Frank Chetcuti Dimeéch, nar. 17.6.1969, bytom: 5 Aroha Lane, Sliema, SLM 1290, Malta,
občan: Maltskej republiky.
Konanie vmene spoločnosti - partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že vmene spoločnosti
koná panel riaditeľov (board of directors) spoločnosti, ktorých nie je viac ani menej ako dvaja.

Na základe plnej moci zo dňa 9.12.2016 v mene spoločnosti tiež koná riaditeľ Ing. Ľubomír Šoltýs,
nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní
funkcionári vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, nie sú nimi ani identifikovaní koneční
užívatelia výhod.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN GI: ĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.

VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 28.6.2018Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osoba

Obchodné meno IMENKE LEGAL s. r. o.

Sídlo Gorkého 3, 811 01 Bratislava

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri advokátska — kancelária je zapísaná

lobchodnom — registri vedenom Okresným)
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.|

106462/B
Identifikačné číslo organizácie [47 258 799
Konajúca JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka

ja konateľkaPartner verejného sektora

Obchodné meno WOOD Waste Management Limited

Sídlo 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis vo verejnom registri obchodný register MaltyIdentifikačné číslo organizácie
ref. č.: C 45903Konajúca Ing. Ľubornír Šoltýs, riaditeľ na základe
plnej moci

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod parinera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 7.12.2016

2. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 14.10.2014

„ Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

. Zakladateľská listina WOOD Waste Financing, s.r.o. Zo dňa 2.6.2014

„ Notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014

. Výpis z registra spoločnosti All- Star Holding Limited zo dňa 16.11.2016

„ Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti míxo, s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

10, Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 10.1.2017

11. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

ONO U O

Strana 1 z 5
Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť
má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing,
s.r.o., so sídlom: námôstí Republiky 1079/14, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o."), akcionárom partnera verejného
sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a zakladateľská listina WOOD Waste Financing,
s.r.o. a notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeroni
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Malíská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,,All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar: 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podie! na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Strana 225


Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmovzirestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha Česká
republika, občan Českej republiky.

- lng. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10
Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

- Mladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká
republika, občan Českej republiky.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť
má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing,
s.r.o., so sídlom: námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom partnera verejného
sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludniková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limiteď“).

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar: 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Strana 325


Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár spoločnosti:
spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o. so 100% podielom na hlasovacích právach
partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú riaditelia spoločnosti. Riaditeľmi
partnera verejného sektora sú: Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska
1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a Dr
Frank Chetcuti Dimech, nar. 17.6.1969, bytom: 5 Aroha Lane, Sliema, SLM 1290, Malta,
občan: Maltskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): v mene spoločnosti koná panel
riaditeľov (board of directors) spoločnosti, ktorých nie je viac ani menej ako dvaja. (V mene
spoločnosti koná riaditeľ Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky na základe
plnej moci zo dňa 9.12.2016)Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraPartner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a © zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom

Strana 425
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: [21.12 a] U GAL

| Gorkého 3, 811 0% Bratistava
O: 47 258 799, DIČ: 2120141661
r IČ DPH: SK2120141661


advokátka a konateľkaStrana 5 z 5
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osoba

Obchodné meno "(MENKE LEGAL s.r.o.

Sídlo Gorkého 3, 811 01 Bratislava

Právna forma (Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri jadvokátska kancelária je zapísaná

obchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:106462/B
Identifikačné číslo organizácie 47 258 799
Konajúca JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
a konateľka
Partner verejného sektora
Obchodné meno WOOD Waste Management Limited
Sídlo 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri obchodný register MaltyIdentifikačné číslo organizácie
ref. č.: C 45903Konajúca Ing. Ľubomír Šoltýs, riaditeľ na základe
plnej moci

identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 7.12.2016

. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limiteď) zo dňa 14.10.2014

„ Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

„ Zakladateľská listina WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 2.6.2014

. Notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014

. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited zo dňa 16.11.2016

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

10. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 10.1.2017

11. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

ODONANBOBON

Strana 125
Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť
má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,993%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing,
s.r.o., so sídlom: námestí Republiky 1079/1a, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom partnera verejného
sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imani a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a zakladateľská listina WOOD Waste Financing,
s.r.o. a notárska zápisnica zo dňa 23.10.2014.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú. obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sidlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídiom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar: 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká repubiika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imani.

Strana 225


Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

Na základe vyššie uvedených dokumentov sme dospeli k záveru, že kritériá na určenie
konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora uvedené v 8 6a ods. 1 písm. a
bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov splňajú 3
zické osoby: Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky, Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale

bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky a Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910,

272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky, z ktorých každý jednotlivo má

nepriamy podiel vo výške 28,33 % na základnom imaní partnera verejného sektora a na
jeho hlasovacích právach.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť
má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným podielom na jeho
základnom imaní a hlasovacich právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing,
s.r.o., so sídlom: námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika,
1Č: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom partnera verejného
sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,,All- Star Holding Limiteď“).

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Boris Kostik, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar: 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné

Strana 3 z 5


4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár spoločnosti:
spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o. so 100% podielom na hlasovacích právach
partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú riaditelia spoločnosti. Riaditeľmi
partnera verejného sektora sú: Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom:
Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a Dr
Frank Chetcuti Dimech, nar. 17.6.1969, bytom: 5 Aroha Lane, Sliema, SLM 1290, Malta,
občan: Maltskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): v mene spoločnosti koná panel
riaditeľov (board of directors) spoločnosti, ktorých nie je viac ani menej ako dvaja. (V mene
spoločnosti koná riaditeľ Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky na základe plnej moci zo
dňa 9.12.2016)Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraPartner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strana 4 25


Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: [22.5.2017

i
MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, B11 01 Bratislava
8 799, DIČ: 2120141661
: BK2120141661AJStrana 5 z 5

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×