Nezaradený subjekt

MAVEL s.r.o.

Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Záznam platný od: 29. Október 2021

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čárskeho , Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Záznam platný od: 19. Apríl 2021

Záznam platný do: 29. Október 2021


Typ: Právnická osoba

Adresa: Stromová 48, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Záznam platný od: 15. Júl 2019

Záznam platný do: 19. Apríl 2021


Typ: Právnická osoba

Adresa: Vlčia Dolina , Dobšiná

Záznam platný od: 31. Máj 2017

Záznam platný do: 15. Júl 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Jankových
Adresa:
Čárskeho 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Jankových
Adresa:
Čárskeho 2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Apríl 2021
Záznam do:
29. Október 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Vojtková
Adresa:
Stromová 48 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Júl 2019
Záznam do:
19. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2019
Záznam do:
15. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2017
Záznam do:
1. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Majerčák
Adresa:
Nová 784 Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2017
Záznam do:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 19.04.2021 do: 29.10.2021

StiahniZáznam platný od: 15.07.2019 do: 19.04.2021

StiahniZáznam platný od: 1.03.2019 do: 15.07.2019

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 1.03.2019

StiahniZáznam platný od: 31.05.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: MAVEL s. r. o.

Sídlo: Čárskeho 2, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 31 700 357

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č. 138734/B, Odd.: Sro
zast.: Ing. Pavol Jankových, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03
Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločníci PVS:

Základné imanie: 6640 € Rozsah splatenia: 6640 €

Spoločník:

Ing. Pavol Jankových, trvale bytom: Čárskeho 2, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova
Ves, nar.: 25.12.1968, občan Slovenskej republiky.

Výška vkladu spoločníka:
Ing. Pavol Jankových — peňažný vklad 6640 € Rozsah splatenia: 6640 €

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva
jeden vyššie uvedený spoločník: lng. Pavol Jankových, ktorý disponuje obchodným
podielom vo výške 100 % na PVS.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané
ďalej v bode 6) tohto dokumentu.
4) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom PVS je jeden konateľ:
Ing. Pavol Jankových, trvale bytom: Čárskeho 2, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova
Ves, nar.: 25.12.1968, občan Slovenskej republiky.

V mene PVS koná navonok výlučne vyššie uvedený konateľ, ktorého pre účely tohto
verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: V mene spoločnosti koná konateľ
samostatne,

Vyššie uvedený konateľ PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne
ďalšie výkonné rosp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by
boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy
nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek
riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný
predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec tejto:
zakladateľskej listiny.

5) Uvedenie údaja o verejnom funkcionárovi vykonávajúcom funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PYS, ak o nich
oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej Štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa $4

zákona č. 315/2016 Z. z. 9 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: Nie sú žiadni.

6) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 5 zákona o RPYS preukázanie,
že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného
sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 zákona o RPYS
oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z
nasledovných dokumentov:
1. Zakladateľská listina PVS, podklady z obchodného registra a zo zbierky listín obchodného
registra — zápisnice z valných zhromaždení a iné listiny registra.

2. Výpis z obchodného registra PVS.

3. Účtovná evidencia PYS za roky 2018 až 2021.

4. Výpisy z účtov PVS za roky 2018 až 2021.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným
podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Najvyšším orgánom PVS je valné
zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník:
Ing. Pavol Jankových, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 100 % na PVS, ako je
uvedené bližšie vyššie v bode 3) tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS a všetky predložené podklady, ako aj
výpisy z účtov PVS za roky 2018 až 2021, pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené
všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v spoločenskej
zmluve PVŠ a ktoré sú zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú
žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo
vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS
nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS a predložených podkladoch, ktoré by mohli mať
vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto
verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej čvidencie PVS a výpisov z účtov a predložených podkladov som
dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s
reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PYS a aj v rámci bežnej činnosti PVS,

Po preskúmaní týchto dokumentov som dospel k záveru, že Ing. Pavo] Jankových spíňa
kritériá uvedené v $ 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená
osoba identifikovala KUV a overila jeho identifikáciu nasledovne:

Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Pavol Jankových

Trvalé bydlisko: Čárskcho 2, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova Ves, Slovenská
republika

Dátum narodenia: 25.12.1968
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE
(ďalej len "KUV")

Ja PVS týmto v súlade s $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim KUV je osoba
vyššie uvedená ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie
KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na
základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných
registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom PVS a jeho
výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a
správne,

8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28.10.2021

čara, JAVEL s.r.o.

ho 2, 641 04 Bratisl:

ČO: 31 700 357 DIČ: 2020750397
IČ DPH: 8K 2020756397AprávnA Br
A osol a ľavy
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

1. MAVEL s.r.o.

sídlo: Čárskeho 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 31 700 357

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sro, Vložka č.: 138734/B

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Pavol Jankových, Ing.

Trvale bytom: Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava — Karlova
Ves

Narodený: 25.12.1968

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument MAVEL s.r.o. strana 21.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,

b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a člena jeho štatutárneho
orgánu zo dňa 16.04.2021, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečného
užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo
akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich
dvoch odsekoch,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej
republike,

d) doklad totožnosti Ing. Pavla Jankovýcha.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto varifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 6.640,- EUR (rozsah splatenia 6.640,- EUR),

b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to Ing. Pavla
Jankovýcha, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
6.640,- EUR (100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),

c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Ústavný zákon o ochrane verejného
záujmu“), nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov


Verifikačný dokument MAVEL s.r.o. strana 3a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa (1) so svojim priamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora, (ii) so svojim priamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi
verejného sektora a (iii) právom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného
sektora vo výške 100% nasledovná osoba:

Ing. Pavol Jankových, trvale bytom Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava -
Karlova Ves, Slovenská republika, narodený: 25.12.1968, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného
zákona o ochrane verejného záujmu.

2.3 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene
spoločnosti koná konateľ samostatne.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí konateľ spoločnosti:
- Ing. Pavol Jankových, trvale bytom Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava -
Karlova Ves, narodený: 25.12.1968, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,
ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať


Verifikačný dokument MAVEL s.r.o. strana 4a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 16.04.2021JUDr.Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r. o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

Či 36 862 711
2022800846
5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MAVEL s.r.o.

so sídlom: Stromová 10482/48, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01

Ičo: 31 700 357

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Okresným súdom Bratislava
1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 138734/B

zastúpený: lng. Igor Vojtko, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „Spol. MAVEL s.r.o“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený vbode 3 tohto článku),
Oprávnená osoba zistila, že u Partnera došlo k zmene (i) spoločníka z pôvodného spol. EG
investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V na
nových Ing. Mária Vojtková, trvalo bytom Stromová 48, Bratislava 831 01, narodená:
29.11.1966, štátna príslušnosť: SR a spol. ASSETS, s.r.o., so sídlom Vlastenecké nám. 7,
Bratislava 851 01, IČO: 35 689 331, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10900/B (ii) konateľa z pôvodného pána
lng. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986,
štátna príslušnosť: SR na nového pána Ing. Igor Vojtko, trvalo bytom Vlastenecké nám. 7,
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, narodený: 17.01.1967 , štátna príslušnosť: SR,
(iii) k zmene sídla Partnera z pôvodného Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25 na nové
Stromová 10482/48, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, v dôsledku čoho bola
V prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. 0 ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon 9 ochrane“) identifikovaná ako konečný užívateľ
nižšie uvedená osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní, resp. ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera, resp. ktorá má
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a to:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Mária Vojtková

Trvalo bytom: Stromová 48, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Narodený: 29.11.1966

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)


1.

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. $ 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

"Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný spoločník spol. ASSETS, s.r.o., so sídlom
Vlastenecké nám. 7, Bratislava 851 01, IČO: 35 689 331, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10900/B (ďalej
len „spol. ASSETS, s.r.o.,“) s podielom na základnom imaní spol. ASSETS, s.r.o., vo
výške 100%, ovláda a kontroluje spol. ASSETS, s.r.o., vrátane Výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov
spol. ASSETS, s.r.o., (ii) prostredníctvom spol. ASSETS, s.r.o., ktorá je spoločníkom
Partnera s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 85% má nepriamy podiel
na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 85% a
má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 85%,

- Konečný užívateľ výhod ako spoločník Partnera s podielom na základnom imaní
v Partnerovi vo výške 15% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 15% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 15%:

- Súčet nepriameho a priameho podielu Konečného užívateľa výhod na základnom imaní
a na hlasovacích právach Partnera predstavuje spolu 100%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina Partnera a Spoločenská zmluva ASSETS, s.r.o., so sídlom
Vlastenecké nám. 7, Bratislava 851 01, IČO: 35 689 331, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka
Č: 10900/B (ďalej aj „spol. ASSETS, s.r.o.“), ktorá je spoločníkom Partnera,

b) Úplný výpis z obchodného registra Partnera a spol. ASSETS, s.r.o.

c) Čestné vyhlásenie Partnera a jeho konateľa, Ing. Márie Vojtkovej, ktorá je
spoločníkom Partnera a spol. ASSETS, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera
a jej konateľa a jediného spoločníka, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pani
Ing. Márie Vojtkovej, trvalo bytom Stromová 48, Bratislava 831 01, narodenej:
29.11.1966 , štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi
alebo akéhokoľvek ich člena,

< by ovládala Partnera iným — spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
Partnera alebo z inej jej činnosti,

x sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok IT
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:


a) je vlastníkom 85% obchodného podielu v Partnerovi spol. ASSETS, s.r.o., so
sídlom Vlastenecké nám. 7, Bratislava 851 01, IČO: 35 689 331, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 10900/B,

b) je vlastníkom 15% obchodného podielu v Partnerovi pani lng. Mária Vojtková,
trvalo bytom Stromová 48, Bratislava 831 01, narodená: 29.11.1966 , štátna
príslušnosť: SR,

c) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. ASSETS, s.r.o. pani
Ing. Mária Vojtková, trvalo bytom Stromová 48, Bratislava 831 01, narodená:
29.11.1966 , štátna príslušnosť: SR,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera Žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí konateľ Partnera:
a) Pán Ing. Igor Vojtko, trvalo bytom Vlastenecké nám. 7, Bratislava - mestská
časť Petržalka 851 01, narodený: 17.01.1967 , štátna príslušnosť: SR.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZOoRPYS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade S uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu,

V Bratislave, dňa 08.07.2019SOUKENÍK ŠTRPKA, s. r.
JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZORPYSY)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sídlom:

1ČO:

DIČ:

IČ DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862 711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sídlom:

1Čo:

DIČ:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

MAVEL s.r.o.

Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25

31 700 357

2020756397

SK2020756397

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 39251/V

Ing. Pavol Majerčák, konateľ

Ing. Igor Vojtko, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MAVEL s.r.o.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolí
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a 0 ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod II.“ a spolu s Konečným užívateľ výhod 1. ďalej len
„Koneční užívatelia výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod I. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. S., ktorá je jediným akcionárom spol.
EG investment, a. s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 1613/V (ďalej aj „spol. EG investment, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol.
EG investment, a. s. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach
v spol. EG investment, a. s. a na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške
60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. EG investment, a.s. vo
výške 60% , (iii) prostredníctvom spol. EG investment, a. s., ktorá je jediným
spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo
výške 60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60%.

- Konečný užívateľ výhod 11. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, „ (ii)
prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG
Investment, a. s., s podielom na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške
100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. EG investment, a. s. ana
základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške 40% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. EG investment, a.s. vo výške 40% , (iii) prostredníctvom
spol. EG investment, a. s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na
základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach
v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 40% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania Partnera vo výške 40%.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením S údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. MAVEL s.r.o. a spol. EG investment, a.s., so sídlom
Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V
(ďalej aj „spol. EG investment, a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol.
MAVEL. s.r.o., zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným akcionárom spol. EG
investment, a.s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s. a spol. EG
investment, a.s., stanovy spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MAVEL s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.
a spol. EG investment, a.s.

<) Čestné vyhlásenie spol. MAVEL s.r.o., jej konateľa, jej jediného spoločníka,
a spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment,
a.s. a akcionárov členov predstavenstva spol. ESIN group, a. s., že im nie je
Ť.

d)známa žiadna iná fyzická osoba okrem lng. Tomáša Kukučku, trvale bytom
Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983
a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná,
narodeným dňa 09.04.1984, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. MAVEL s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
MAVEL s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. MAVEL. s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. MAVEL s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- > sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

c)

d)

€)

je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. MAVEL s.r.o. spol,
EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724
601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice T,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V,

jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. je spol. ESIN group, a. s., so
sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R,

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel
na základnom imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%:

- pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná,
dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom
imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%:

nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí konateľ spol. MAVEL s.r.o.:

a)

b)

lng. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený:
22.08.1986, štátna príslušnosť: SR,

Ing. Igor Vojtko, trvalo bytom Vlastenecké nám. 7, Bratislava - mestská časť
Petržalka 851 01, narodený: 17.01.1967, štátna príslušnosť: SR.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.
Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola vsúlade S uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019" SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. S 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
1ČO: 36 862711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v:

Zastúpená:

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MAVEL s.r.o.

so sídlom: Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25
1ČO: 31 700 357

DIČ: 2020756397

IČ DPH: 5k2020756397

zapísaný v:

zastúpený:

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 39251/V
Ing. Pavol Majerčák, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MAVEL s.r.o.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo

strai

ny Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola

v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. a ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná asoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

(ďal

Slovenskej republike

lej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. $ 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená

vypl

lýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) vspol.
TinselEnterpriseslimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvam
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s
podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterpriseslimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kantrolných orgánov spol,
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným
akcionárom spol. EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25,
IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V (ďalej aj „spol. EG investment, a.s.) s podielom na
základnom imaní spol. EG investment, a.s. vo výške 100% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach vspol. EG investment, a.s. ana základnom imaní spol. EG
investment, a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol.
EG investment, a.s. vo výške 50% (iv) prostredníctvom spol. EG investment, a.s.,
ktorá je jediným akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo
výške 100% má nepriamy podiel na hlasovácich právach v Partnerovi a na základnom
imaní Partnera vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania
Partnera vo výške 50%.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. MAVEL s.r.o. a spol. EG investment, a.s., so sídlom
Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V
(ďalej aj „spol. EG investment, a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol.
MAVEL. s.r.o., zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným akcionárom spol. EG
investment, a.s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s. a spol. EG
investment, a.s., stanovy spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MAVEL s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.
a spol. EG investment, a.s.

c) Čestné vyhlásenie spol. MAVEL s.r.o., jej konateľa, jej jediného spoločníka,
a spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment,
a.s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol, TinselEnterprisesLimited, so
sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s
registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a
jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera) , v ktorom vyhlasujú, že im
okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava
- Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa Žiadna fyzická osoba,
ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. MAVEL s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
MAVEL s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člená,

- by ovládala spol. MAVEL s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. ©),
1.

d)

€)

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. MAVEL s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

Čestné vyhlásenie Ivany — Tollarovičovej ako riaditeľky spol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimiteď“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického | ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

- “má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus,

- má registračné čísla: HE153960

- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

- jej jediným akcionáram/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981:Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a)

b)

c)

je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. MAVEL s.r.o. spol.
EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, 1ČO: 45 724
601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V,

jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. je spol. ESIN group, a. s., so
sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R,

akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i) pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

(ii) pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(iii) pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

(iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zadpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%,

(v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu,
a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výško 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterpriseslimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí konateľ spol. MAVEL s.r.o.:
a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený:
22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZORPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017

SOUKENIÍK - ŠTRPKA, S:

JUDr. David Soukeník
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
i Verifikačný dokument
vypracovaný v súlade $ ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZORPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sidlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

Ičo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukenikom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektoraObchodné mena: MAVEL s.r.o.

so sidlom: Vlčia Dalina 958, Dobšiná 049 25

IČo: 31 700 357

DIČ: 2020756397

IČ DPH: SK2020756397

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 39251/V

zastúpený: 1ng. Pavol Majerčák, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol, MAVEL s.r.o.")

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo

strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bol
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPYS ako konečný užívateľ

s.r.o. (konateľ) a to:

Meno, priezvisko, titul: Pavol Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Nová 784, Dobšiná 049 25

Narodený: 22.08.1986

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: konateľ spol. MAVEL s.r.o.

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust, 5 6a ods. ? zákona
o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1
písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje Štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu", Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna
z fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej štruktúry spol. MAVEL s.r.o. (i) nemá priamy
alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej
osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, „ (ii) nemá právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, fáli) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (if), nemá právo na
+.

hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. MAVEL s.r.o. sa považujú
členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konátelia sú jediným orgánom vrcholového
manažmentu spol. MAVEL s. K tejta skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe
svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si
zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 17.5.2017 , na základe predložených
dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Dakladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

3) Zakladateľská listina spol. MAVEL s.r.o. a spol. EG investment, a.s., so sidlom
Vlčia Dolina 958, Dobšiná 0493 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V
(ďalej aj „spol. EG investment, a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol.
MAVEL s.r.o., zakladateľská listina spal. ESIN group, a. s., so sidlom
Tätranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s."), ktorá je jediným akcionárom spol. EG
investment, a.s., zoznam akcionárov spal. ESIN group, a. s. a spol. EG
investment, a.s., stanovy spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MAVEL s.r.o. a spol. EŠIN graup, a. s.
a spol. EG investment, a.s.

c) Čestné vyhlásenie spol. MAVEL s.r.o., jej konateľa, jej jediného spoločníka,
a spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment,
a.s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. MAVEL s.r.o. alebo na jej základnom
imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci argán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
MAVEL s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. MAVEL s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. MAVEL s.r.o. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. MAVEL s.r.a.,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok 11
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. MAVEL s.r.o. spol.
EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724
601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V,

b) jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. je spol. ESIN group, a. s., so
sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
Č.: 10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Rábert Kukučka, Ing. Tomáš Kukučka,
Ing. Jozef Jágrik, Ing. Vlastimil Majerčák a JUDr. Boris Kubovič, ktori vlastnia
každý zhodné po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
group, a.s.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskéj republike.Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí konateľ spol. MAVEL s.r.a.:
a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený:
22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokuméňtov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. $ 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 30.5.2017SOUKENIÍK - STRPKA,
JUDr. David Soukeník
konateľ

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×