Nezaradený subjekt

FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.

Považská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Šebešťanová , Považská Bystrica

Záznam platný od: 19. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrea Tkáčová
Adresa:
Júlová 32 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Kukučka
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2019
Záznam do:
25. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Vančo
Adresa:
Mozartova 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Záznam do:
25. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Bederka
Adresa:
Hečkova 24 Bratislava - mestská časť Rača 83151
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. September 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vlastimil Majerčák
Adresa:
Vlčia dolina Dobšiná 04925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 25.02.2019 do: 25.09.2020

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 25.02.2019

StiahniZáznam platný od: 26.09.2017 do: 15.12.2017

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 26.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon o RPVS“)

I. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.

sídlo: Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 45 357 480

zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín,

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner verejného

Oddiel: Sa, Vložka č.: 10622/R

sektora“)
a
11. SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca: JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista

ako oprávnená osoba (ďalej len "Oprávnená osoba“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera
verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené
(zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu),
bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5

Zákona o RPVS

ako konečný užívateľ výhod podľa ust. 5 6a ods. 1 písm. a)

zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 0 AML“) identifikovaná
nasledovná osoba:

Mano, priezvisko, titul: Andrea Tkáčová, Ing.

Trvale bytom: Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava — Nové
Mesto

Narodená: 07.07.1978

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).
Verifikačný dokument strana 21.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod
zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady,
ktoré jej boli následne predložené:

a) Stanovy Partnera verejného sektora,

b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,

c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného
sektora,

d) Zakladateľská listina spoločnosti ESIN Solar B.V.,

e) Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spoločnosť
ESIN Solar B.V.,

f) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,

g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,

h) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

1) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 — 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,

]) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ESIN group, a. s.,

k) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,

I) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,

m) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,

n) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,

o) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,

p) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto varifikačného dokumentu
(ďalej len „Verifikačný dokument“) máme za preukázané nasledovné
skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verajného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 250 ks
kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 100,- EUR,

b) Partner verajného sektora je akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára
a to spoločnosť ESIN Solar B.V., ktorá vlastní 250 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100,- EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera verejného
sektora),

c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených vbode 2.1 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, Tower C-4, 1118BK Schiphol,


Verifikačný dokument strana 3Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, zapísaná v Obchodnom
registri Holandskej obchodnej komory, reg. číslo: 65448340 (ďalej aj predtým len
„ESIN Solar B.V.“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN Solar B.V. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 10.000,- EUR (rozsah splatenia 10.000,- EUR), rozvrhnuté na
10.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR,

b) spoločnosť ESIN Solar BV. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného
akcionára, a to spoločnosť ESIN group, a. s., ktorá vlastní 10.000 ks akcií v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do
základného imania spoločnosti ESIN Solar B.V. vo výške 10.000,- EUR (100%
podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN Solar B.V.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti ESIN Solar B.V. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN Solar B.V.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN Solar B.V.

2.3 Na základe skutočností uvedených vbode 2.2 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN
group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „ESIN group, a. s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie
vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do
10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie
vo výške 800.000,- EUR,

b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť KPRHT
4, s. r. o., ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v
menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s
vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške
8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní ESIN group, a. s.),

c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.4 Na základe skutočností uvedených vbode 2.3 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36
864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „KPRHT 4, s. r. o.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:


Verifikačný dokument strana 4a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má
základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),

b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, ato spoločnosť
Webfork, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške
300.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r.
9.),

c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r.
o.,

d) Žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.5 Na základe skutočností uvedených vbode 2.4 Varifikačného dokumentu
Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti
Webfork, a.s., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802
766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „Webfork, a.s.“), pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo
výške 165.177.381,50 EUR, ktoré je rozvrhnuté na (i1) 2423 ks listinných akcií
na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks
listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93
EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo
výške 33.193,91 EUR,

b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to Ing. Andreu Tkáčovú,
ktorá vlastní (i) 2423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej
akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej
hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na
meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR, čím
disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti Webfork, a.s. vo výške
16.177.381,50 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork,
a.s.),

c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,

d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej
republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom
vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých
od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov
a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba
dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML
spíňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích
právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na


Verifikačný dokument strana 5hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25%
nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna
príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.

2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to
tak sama, ako ani spoločne sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo
spoločným postupom podľa ust. 4 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Za Partnera
verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Spoločnosť
zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho
úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených
v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného
sektora tvorí predstavenstvo spoločnosti:

- Peter Bederka, trvale bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - mestská
časť Rača, štátna príslušnosť: Slovenská republika, narodený 27.03.1979, člen
predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
štátna — príslušnosť: Slovenská republika, narodený: 09.04.1984, člen
predstavenstva, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej
Štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie
je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. 5 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora
nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného
dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti,


Verifikačný dokument strana 6

ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať
a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho
vyhlasuje, Že všetky skutočnosti uvedené vtomto dokumente zodpovedajú

skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.09.2020

JUDr.Jilan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista

okátska kancelária
SOUKENÍK — ŠTRPKA, s. r.o.


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
vypra

Verifikačný dokument
covaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPYS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1Čo: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: FOTOSOLAR Tornaľa, a. s.,

so sidlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

120: 45 357 480

DIČ: 2022963074

IČ DPH: 5K2022963074

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10622/R

zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia
výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.

Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry

Narodený: 24.05.1983

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná

Narodený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1L.)

(spolu ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)


Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. S 6a ods. 1 písm. a)
zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod 1. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len
„ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške
60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%
a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške
60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným akcionárom spol.
ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č.
podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340 (ďalej len
„ESIN Solar B.V.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške
100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN Solar BY. ana
základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 60% a má právo na hospodársky
prospech z podnikania spol. ESIN Solar B.V. vo výške 60% „ (lil) prostredníctvom spol.
ESIN Solar B.V., ktorá je jediným akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní
Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na
základnom imaní Partnera vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania Partnera vo výške 60%.

- Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 40% má priamy podiel na hlasovacích
právach v spol. ESIN group, a.s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z
podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 40%, , (il) prostredníctvom spol. ESIN
group, a.s., ktorá je jediným akcionárom spol. ESIN Solar BV. s podielom na
základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 100% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN Solar B.V. a na základnom imaní spol. ESIN Solar
B.V. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN Solar
B.V. vo výške 40% , (iii) prostredníctvom spol. ESIN Solar B.V., ktorá je jediným
akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má
nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo
výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 40%.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. a Zakladateľská listina
spol. ESIN Solar B.V., ktorá je jediným akcionárom spol. FOTOSOLAR Tornaľa,
a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným
spoločníkom/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. a spol. ESIN
Solar B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s., jej členov
predstavenstva, jej jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar
B.V., spol. ESIN group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, že im nie je známa
žiadna iná fyzická osoba okrem lng. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská
Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing.
Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná,
narodeným dňa 09.04.1984, ktorá:

- oby mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. "alebo na jej
základnom imaní,


1.

- oby mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- oby ovládala spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérií.

d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
€) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. FOTOSOLAR Tornaľa,
a. s. spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK
Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný
register č. 65448340,

b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:

10634/R,
c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
(i) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,

059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a. s. vo výške 60%:

(ii) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.
S. vo výške 40%:

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s., uvedení nižšie,
ktorí konajú v mene spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s. spoločne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,

narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava — Rača,
. narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR.
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.


2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 18.01.2019

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS>)

Oprávnená osobaObchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom: Šaltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

1ČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

IČ DPH: SK2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)Partner verejného sektora

Obchodné mena: FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.,

so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

1co: 45 357 480

DI 2022963074

1C DPH: SK2022963074

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10622/R

zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1, Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej bola
zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku),

boli

v prípade Partnera postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ

výhod podľa ust. S 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zrnene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo

Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Opr:

ávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 8 6a ods. 1 písm. a)

zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená
vyplýva, že:

Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) vspol.
TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a
oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimiteď“) s
podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda
a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv
menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol.
TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je
akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017
01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na
základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group,
a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN
group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným
akcionárom spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN
Solar B.V. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN
Solar B.V. a na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 50% a má právo na
hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN Solar B.V, vo výške 50% (iv)
prostredníctvom spol. ESIN Solar B.V., ktorá je väčšinovým spoločníkom Partnera,
s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na
hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 50% a má
právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina
spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) ktorá je jediným akcionárom spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so
sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.) ktorá je jediným
spoločníkam/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a spol. ESIN
Solar B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. FOTOSOLAR Tornaľa, as., jej členov
predstavenstva, jej jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar
B.V., spol. ESIN group, a. s. aakcionárov spol. ESIN group, a. s., spol.
TinselEnterpriseslimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimiteď“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera),
v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozattova
4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je
známa žiadna fyzická osoba, ktorá:- “by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo na jej
základnom imaní,

- “by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- “by ovládala spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
d) Čestné

by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo z inej jej činnosti,
sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa
aspoň niektoré z týchto kritérii,

vyhlásenie Tvany Tollarovičovej ako riaditeľky spol.

TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia,
Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol.
„TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s.,
v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom
energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchuna Cypre,
oddelením zápisov spoločností aoficiálneho zapsovateľa a správcu
Nikózia:

má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia,
P.C. 2101, Cyprus:
má registračné číslo:HE153960

koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,

jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo,
trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto,
narodený dňa 17.01.1981:€) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. FOTOSOLAR Tornaľa,
a.s. spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V, je spol, ESIN group, a. s., so sídlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

(i)

(ii)

(iii)

iv)

(v)

pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04
Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%

pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653,
059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04
Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646,
059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN
group, a.s. vo výške 10%:

pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25
Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group,
a.s. vo výške 10%:

(vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office
301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom:
HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu,
a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a aficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá
podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%

d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited
je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staté
mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní
v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%

e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s., uvedení nižšie,
ktorí konajú v mene spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. spoločne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava — Rača,
narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. S 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú balo od nej v súlade s ust. 8
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017SOUKENÍK - ŠTRP.
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS")

Oprávnená osoba

Obchodné meno: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Sa sidlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO: 36 862 711

DIČ: 2022800846

1Č DPH: 5K2022800846

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 57530/B

Zastúpená: JUDr, Davidom Soukénikam, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchadné meno: FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.,

so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

IČO: 45 357 480

DIČ: 2022963074

IČ DPH SK2022963074

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10622/R

zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva

Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto. článku), bolo
v pripade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ôds. 4 ZoRPVS zistené, že:

a) žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní
Partnera vrátane akcií na daručiteľa,

b) žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
alebo akéhokoľvek ich člena,

c) žiadna fyzická osoba neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené
v písm. a), b) tohto bodu,

d) žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,vzhľadom na čo, ako koneční užívatelia výhod podľa ust. S 6a ods. 2 zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrané pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) boli
identifikovaní členovia štatutárneho orgánu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. (členovia
predstavenstva) a to:

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25

Naradený: 09.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike
Postavenie: člen predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 17)

Meno, priezvisko, titul: Peter Bederka

Trvalo bytom: Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - Rača

Narodený: 27.03.1973

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

Postavenie: člen predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2" a spolu s Kanečným užívateľom výhod 1 ďalej len
„Konečni užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona o
ochrane, podľa ktoráho „Ak žiadna fyzická osoba nespiňa kritériá uvedené v odseku 1 písm.
a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
Štatutárneho orgánu". Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že Žiadna z
fyzických osôb uvedená v rámci vlastnickej štruktúry spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. (i)
nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (il) nemá
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvalať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kantrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (il), nemá právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.
sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konatelia sú jediným orgánom
vrcholového manažmentu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. K tejto skutočnosti Oprávnená
osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou
starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné
inforrmácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a Overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov
totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
a to:

a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch
uvedených vbode 3 tohto článku aich overením s údajmi Konečných
užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod sich podobou
v Dokladoch totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následné predložené:

a) Zakladateľská listina spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina
spol. ESIN Solar B.V., so sidlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. pádniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.") ktorá je jediným akcionárom spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so
sidlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka

10634/R — (ďalej len „ESIN group, a. s), ktorá je jediným
spoločníkom/akcianárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s., Rozhodnutie jediného akcionára
Partnera v pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2017

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a spol. ESIN
Solar B.V. a spol. ESIN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. FOTOSOLAR Tornaľa, as., jej členov
predstavenstva, jej jediného akcianára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar
B.V., spol. ESIN group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom
vyhlasujú, že im nie je známa Žiadna fyzická osoba, ktorá:
1.

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
na hlasovacích právach v spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo na jej
základnom imani,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,

- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, ad) Občiansky preukaz Kanečných užívateľov výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumeňtov uvedených v článku I bod 3 tohto dakumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. FOTOSOLAR Tornaľa,
a.s. spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, Č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sidlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vlážka Č.:
10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN gráup, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr. Boris Kubovič,
Ing. Jozef Jágrik, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastnia
každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
group, a.s.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcianár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s., uvedení nižšie,
ktorí konajú v mene spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. spoločne:

a) 1ng. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dalina 358, Dobšiná 049 25,

narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

b) Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - Rača,
ú narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR
Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priama alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPYS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 22.9.2017

O 3

" SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. —
JUDr. David Soukeník
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS")

Oprávnená osoba

Obchodné meno:
So sidlom:

120:

DIČ:

IE DPH:
Zapísaná v:

Zastúpená:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

36 862711

2022800846

5K2022800846

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B

JUDr. Davidom Soukenikom, kanateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:
so sidlom:

170:

DIE:

IČ DPH:
zapísaný v:

zastúpený:

FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.,

Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04

45 357 480

2022963074

SK2022963074

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10622/R

Ing. Vlastimil Majerčák, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:

a)

b)

c)

d)

žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní
Partnera vrátane akcií na doručiteľa,

žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
alebo akéhokoľvek ich člena,

žiadna fyzická osoba neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené
v pism. a), b) tohto bodu,

žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na čo, ako konečný užívateľ výhod podľa ust. S 6a ods. 2 zákona č. 237/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) bol
identifikovaný člen štatutárneho orgánu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. (predseda
predstavenstva) a to:

Meno, priezviska, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.

Trvalo bytom: Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25

Narodený: 03.04.1984

Štátna príslušnosť: SR

Nerejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Postavenie:

Slovenskej republike
predseda predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)
Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. 5 6a ods. 2 zákona o
ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v odseku 1 písm.
a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu". Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z
fyzických osôb uvedená v rámci vlastníckej Štruktúry spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. (i)
nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo ná jej základnom imaní vrátané akcií na doručiteľa, (il) nemá
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovládá
právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej
činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. FOTOSOLÁR Tornaľa, a.s.
sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom predstavenstvo je jediným
orgánom vrcholového manažmentu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. K tejto skutočnosti
Oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s
odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky
dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zá strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 7.6.2017 , na základe predložených
dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky préukáz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská listina spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina
spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný rédistér č.
65448340 (ďalej len „ESIM Solar B.V.") ktorá je jediným akcionárom spol.
FOTOSOLAR. Tornaľa, a.s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so
sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka
Č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným
spoločníkom/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN
group, a. S., Stanovy spol. ESIN group, a. s.

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. a spol. ESIN
Solar B.V. a spol. ESÍN group, a. s.

c) Čestné vyhlásenie spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. jej predsedu
predstavenstva, jej jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar
B.V., spol. ESIN group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom
vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 %
ná hlásovácích práväch v spol. FOTOSOLÁR Tornaľa, a.s. alebo na jej
základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol.
FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. iným spôsobom, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania
spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. alebo z inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s
inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa
aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s.,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. FOTOSOLAR Tornaľa,
a.s. spol. ESIN Solar B.V., so sidlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č.
65448340,

b) jediným akcianárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sidlom
Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčin, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10634/R,

c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr, Boris Kubovič,
Ing. Jozef Jágrik, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastnia
každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN
group, A.S.

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok 111
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvorí predseda predstavenstva spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s., uvedený nižšie,
ktorý je oprávnený konať v mene spol. FOTOSOLAR Tornaľa, a.s. samostatne:

a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25,
. narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich

funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohto dokumentu nie je Partner
emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. S 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranné, pri záchovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 4
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Va Veľkej Lomnici, dňa 7.6.2017SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník:
konateľPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×