Nezaradený subjekt

FK INVEST KOŠICE a.s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Námestie SNP - Obchodná ulica 2-6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 21. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Apríl 2019
Záznam do:
31. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Záznam do:
30. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
Adresa:
Moyzesova 36 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 30.04.2019 do: 31.07.2020

StiahniZáznam platný od: 21.06.2017 do: 30.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: SK2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddlel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seltzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: FK INVEST KOŠICE a.s.

so sídlom: Námestle SNP - Obchodná ullca 507/2 — 7127/6, Bratislava 811 08

IČO: 36 185 159

DIČ: 2020058051

IČ DPH: SK2020058051

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddlel: Sa,

Vložka číslo: 4494/B

zastúpený: Ing. Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FK INVEST KOŠICE a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod Partnera je v Registri partnerov verejného sektora zapísaná

osoba:

Meno, priezvisko, tltul: docent Ing. Milan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republlky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkda: nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkelu v

Slovenskej republike
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

O Identifikácií a overení Identlfikáce Konečného užívateľa výhod Partnera vypracovala
Oprávnená osoba dňa 23.04.2019 Veriflkačný dokument, ktorý bol následne zverejnený
v Registri partnerov verejného sektora.

Na základe dokumentov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boll zo
strany Partnera predložené, Oprávnená osoba (I) zlstlla, že u Partnera došlo k zmene
údajov Partnera uvedených v poslednom veriflkačnom dokumente zapísanom v registri
partnerov verejného sektora, a to v rozsahu, že funkciu člena predstavenstva Partnera
ďalej nevykonáva pán Ing. Vladimír Ševčík, trvale bytom Lazlny 597/5, Ružomberok 034
01, narodený 31.05.1963, (1l) postupom v súlade s ust. 6 11 ods. 5 ZoRPVS av súlade s
ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane“) overila Identifikáciu konečného užívateľa výhod a dospela k záveru, že
ako konečného užívateľa výhod Partnera je potrebné Identifikovať osobu Konečného
užívateľa výhod uvedeného v bode 1 tohto článku.

Odôvodnenie:
Partner

Z predloženého výplsu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné Imanle
Partnera je vo výške 995.826 Eur aje rozdelené do (I) 100 kusov kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 332 Eur a (1l) 29 kusov
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške
33.194 Eur. Základné Imanle Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z aktuálneho výplsu zo zoznamu akclonárov Partnera Oprávnená osoba zlstlla, že

akdonárom Partnera je:

(1) pán docent Ing. Mllan Flľo, PhKD., trvale bytom Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové
Mésto 110 00 Praha 1, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom Imaní v Partnerovl vo výške 99%,

(ii) drobný akelonár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovi vo
výške 1%.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akclonára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcil k výške základného Imanla.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovaml Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a denov
dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerov!

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala
od Partnera a ktoré jej boll predložené:

- Konečný užívateľ výhod ako väčšinový akcionár v Partnerovl s priamym podlelom na
základnom Imaní Partnera vo výške 99% ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych
a kontrolných orgánov v Partnerovi,

- súčet priameho a nepriameho podlelu Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní
a na hlasovacích právach Partnera predstavuje 100%,

- vzmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane Identlfikovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námšstí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodeného 21.08.1967, štátna
príslušnosť: ČR:

- Žladna Iná fyzlcká osoba nespíňa podmlenky na jej zápls do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane:

- nle sú splnené podmlenky na Identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod:

- > členom vlastníckej a riadlacej štruktúry Partnera nle je verejný funkcionár vykonávajúd
funkciu v SR.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnostl Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:
a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a Ich overením s údajml Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

5. Oprávnená osoba sl za účelom Identlflkácie Konečného užívateľa výhod vyžladala od

1.

Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boll následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva Partnera, Stanovy Partnera, Listlna o udšlení státního
občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Mlnisterstvom vnitra ČR:

b) Zoznam akclonárov Partnera,

©) Výpls z obchodného registra Partnera:

d) Čestné vyhlásenie Partnera, predsedu predstavenstva a člena predstavenstva
Partnera, v ktorom vyhlasujú, že:

- svýnimkou pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námästí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1, narodeného
21.08.1967 akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. Im nle je známa
žladna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepramy podlel alebo Ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na
Jej základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutámy orgán, rmadlacl orgán, dozomý orgán alebo
kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritérlá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uverejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu:

- denovla predstavenstva a dozornej rady Partnera nle sú verejnými
funkelonármi vykonávajúcim! funkelu v Slovenskej republike.

€) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod v ktorom vyhlasuje, že:

- jejedlným konečným užívateľom výhod Partnera,

- munle je známa žladna Iná fyzlcká osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach vPartnerovl alebo na jeho
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, rladlad orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uverejňovanie
Informácií podľa osobitného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. 86 4 ods. 4 zákona:

- nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkdu v Slovenskej
republike.

f) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
a) akcionárom v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. je:

- pán docent Ing. Mllan Flľo, PhD., trvale bytom Námestí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodený
21.08.1967, štátna príslušnosť: ČR, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vllstlnnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní
v Partnerovl vo výške 99%,

- drobný akdonár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na
meno vllstlnnej podobe vmenovltej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovl vo výške
1%:

b) nle je členom vlastníckej štruktúry Partnera žladny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkelu v Slovenskej republike.

Článok III
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadlacu štruktúru
Partnera tvorí predstavenstvo spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v zložení:

a) pán Ing. Mlloslav Čurilla, trvale bytom Trieda SNP 60, 040 11 Košice, Slovenská
republika, narodený 29.03.1963, predseda predstavenstva spol. FK INVEST
KOŠICE a.s.:

b) panl Jana Sedláková, trvale bytom Čínska 14, 040 13 Košice, Slovenská
republika, narodená 28.09.1967, člen predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE
a.s.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
Písomnosti zakladajúce práva a povlnnostl spol. FK INVEST KOŠICE a.s. podplsuje
predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovla predstavenstva spoločne.
Podplsovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Na výkon pôsobnosti predstavenstva spol. FK
INVEST KOŠICE a.s. dohllada dozorná rada spol. FK INVEST KOŠICE a.s.

2. Členom rladlacej štruktúry Partnera nle je žladny verejný funkclonár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republlke.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených včlánku I bod 3 tohto dokumentu nle je Partner
emltentom cenných paplerov anl spoločnosťou ktorú tento emltent priamo alebo nepňamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne rladl podľa ust. $ 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 6
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povlnná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košlclach, dňa 27.07.2020

Juraj Seltz s.r.o.
Seltz
konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seltz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47 157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: SK2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddlel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seltzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: FK INVEST KOŠICE a.s.

so sídlom: Námestle SNP - Obchodná ullca 507/2 — 7127/6, Bratislava 811 08

IČO: 36 185 159

DIČ: 2020058051

IČ DPH: SK2020058051

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddlel: Sa,

Vložka číslo: 4494/B

zastúpený: Ing. Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FK INVEST KOŠICE a.s.“)

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod Partnera je odo dňa 22.06.2017 v Registri partnerov verejného

sektora zapísaná osoba Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Aiľo, PhD., trvalo bytom Bažantia 16454/4,
82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, štátna príslušnosť
SR, ktorý nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republlke
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

Na základe dokumentov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala od Partnera a ktoré jej boll
predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. 6 11 ods. 4 ZoRPVS a vsúlade s
ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane“) overila Identlfikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera a dospela
k záveru, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora
týkajúcich sa Konečného užívateľa výhod, a to kzmene ([) trvalého pobytu Konečného
užívateľa výhod, (ll) štátneho občianstva Konečného užívateľa výhod a (1l) tltulu pred
menom Konečného užívateľa výhod. S ohľadom na uvedené aktuálne údaje Konečného
užívateľa výhod sú:

Meno, priezvisko, titul: docent Ing. Milan Fiľo, PhD.

Trvalo bytom: Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1,
Česká republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: ČR

Verejná funkcia: nle je verejným funkclonárom vykonávajúcim funkelu v
Slovenskej republike

Odôvodnenie:

Partner

Z predloženého výplsu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné Imanle
Partnera je vo výške 995.826 Eur aje rozdelené do (1) 100 kusov kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 332 Eur a (1l) 29 kusov
kmeňových akdí na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške
33.194 Eur. Základné Imanle Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z aktuálneho výplsu zo zoznamu akclonárov Partnera Oprávnená osoba zlstlla, že

akdonárom Partnera je:

(1) pán docent Ing. Mllan Flľo, PhKD., trvale bytom Námšstí republiky č.p. 1037/3, Nové
Mésto 110 00 Praha 1, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom Imaní v Partnerovl vo výške 100%,

(ii) drobný akelonár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovi vo
výške 1%.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akclonára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovltej
hodnoty jeho akcil k výške základného Imanla.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovaml Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a denov
dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zlsku patrí do pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré sl Oprávnená osoba vyžladala
od Partnera a ktoré jej boll predložené:

- Konečný užívateľ výhod ako väčšinový akcionár v Partnerovl s priamym podlelom na
základnom Imaní Partnera vo výške 99% ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych
a kontrolných orgánov v Partnerovi,

- súčet priameho a nepriameho podlelu Konečného užívateľa výhod na základnom Imaní
a na hlasovacích právach Partnera predstavuje 100%,

- vzmysle ust. 6 6a Zákona o ochrane Identlflkovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námšstí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodeného 21.08.1967, štátna
príslušnosť: ČR:

- Žladna Iná fyzlcká osoba nespíňa podmlenky na jej zápls do reglstra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. $ 6a Zákona
o ochrane:

- nle sú splnené podmlenky na Identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod:

- > členom vlastníckej a riadlacej štruktúry Partnera nle je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu
totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“)
ato:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a Ich overením s údajml Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.
4. Oprávnená osoba sl za účelom Identlfikácie Konečného užívateľa výhod vyžladala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boll následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva Partnera, Stanovy Partnera, Listlna o udšlení státního
občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnitra ČR:

b) Zoznam akclonárov Partnera,

c) Výpls z obchodného registra Partnera:

d) Čestné vyhlásenie Partnera, predsedu predstavenstva a člena predstavenstva
Partnera, v ktorom vyhlasujú, že:

- svýnimkou pána docenta Ing. Mllana Flľa, PhD., trvale bytom Námästí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mšsto 110 00 Praha 1, narodeného
21.08.1967 akdonára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. Im nle je známa
žladna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na
Jej základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutámy orgán, rladlacl orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nespílňa kritérlá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň nlektoré z týchto kritérií:

- Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uwerejňovanie
Informácií podľa osobitného predpisu:

- denovla predstavenstva a dozornej rady Partnera nle sú verejnými
funkelonármi vykonávajúdmi funkciu v Slovenskej republlke.

€) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod v ktorom vyhlasuje, že:

- jejedlným konečným užívateľom výhod Partnera:

- munle je známa žladna Iná fyzlcká osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podlel alebo Ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v Partnerovl alebo na jeho
základnom Imaní,

- by mala právo vymenovať, Inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, radlacl orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek Ich člena,

- by ovládala Partnera Iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- “by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania Partnera alebo z Inej jej činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s Inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

- > Partner nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uerejňovanie
Informácií podľa osobltného predplsu anl spoločnosťou ktorú tento
emltent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona:

- nle je verejným funkdonárom vykonávajúdm funkelu v Slovenskej
republike.

f) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
a) akcionárom v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. je:

- pán docent Ing. Mllan Flľo, PhD., trvale bytom Námestí
republiky č.p. 1037/3, Nové Mésto 110 00 Praha 1, narodený
21.08.1967, štátna príslušnosť: ČR, ktorý je vlastníkom
kmeňových akcií na meno vllstlnnej podobe v menovitej
hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní
v Partnerovl vo výške 99%,

- drobný akclonár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na
meno vlistlnnej podobe vmenovltej hodnote, ktorej
zodpovedá podlel na základnom Imaní v Partnerovl vo výške
1%:

b) nle je členom vlastníckej štruktúry Partnera žladny verejný funkdonár
vykonávajúcich funkelu v Slovenskej republike.

Článok III
Rladlaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadlacu štruktúru
Partnera tvorí predstavenstvo spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v zložení:

a) pán Ing. Mlloslav Čurilla, trvale bytom Trieda SNP 60, 040 11 Košice, Slovenská
republika, narodený 29.03.1963, predseda predstavenstva spol. FK INVEST
KOŠICE a.s.:

b) pán Ing. Vladlmír Ševčík, trvale bytom Lazlny 597/5, Ružomberok 034 01,
narodený 31.05.1963, člen predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s.:

c) panl Jana Sedláková, trvale bytom Čínska 14, 040 13 Košice, Slovenská
republika, narodená 28.09.1967, člen predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE
a.s.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
Písomnosti zakladajúce práva a povlnnostl spol. FK INVEST KOŠICE a.s. podplsuje
predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovla predstavenstva spoločne.
Podplsovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpls. Na výkon pôsobnosti predstavenstva spol. FK
INVEST KOŠICE a.s. dohllada dozorná rada spol. FK INVEST KOŠICE a.s.

2. Členom rladlacej štruktúry Partnera nle je žladny verejný funkclonár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republlke.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nle je Partner
emltentom cenných paplerov anl spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepňamo
výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl podľa ust. $ 4 ods. 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 5
11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povlnná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košlelach, dňa 23.04.2019

Advolka kai I Juraj Seltz
Már. Júraj Seltz
konateľ a advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného

sektora a 9 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice

IČO: 47157 437

DIČ: 2023783839

IČ DPH: 5K2023783839

Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,

Vložka č.: 32463/V

Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora

Obchodné meno: FK INVEST KOŠICE a.s.

so sídlom: Námestie SNP - Obchodná ulica 507/2 - 7127/6, Bratislava 811 08

IČO: 36 185 159

DIČ: 2020058051

IČ DPH: 5K2020058051

zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 4494/8

zastúpený: Ing. Miroslav Čurilla, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner? alebo „spol. FK INVEST KOŠICE a.s.)

Článok 1
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo
strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola
v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 5 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ
výhod podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. 9 ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PKD.

Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská
republika

Narodený: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)Odôvodnenie:
Partner

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné
imanie Partnera je vo výške 995.826 Eur a je rozdelené do (i) 100 kusov kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 332 Eur a (ii) 29
kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo
výške 33.194 Eur. Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že
akcionárom Partnera je:
i) pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105
Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je
vlastníkom kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe v menovitej hodnote,
ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 99%,

ii) drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo
výške 1%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej
hodnoty jeho akcii k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov
dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov
dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení získu patri do pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala
ad Partnera a ktoré jej boli predložené:

- Konečný užívateľ výhod ako väčšinový akcionár v Partnerovi s priamym podielom na
základnom imaní Partnera vo výške 99% ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych
a kontrolných orgánov v Partnerovi,

- súčet priameho a nepriameho podielu Konečného užívateľa výhod na základnom imaní
a na hlasovacích právach Partnera predstavuje 99,999%

- vzmysle ust. 8 6a Zákona o ochrane identifikovala Oprávnená osoba za konečného
užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného
21.08.1967, ,

- žiadna iná fyzická osoba nesplňa podmienky na jej zápis do registra partnerov
verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. 5 6a Zákona
© ochrane:

- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako
konečných užívateľov výhod:

- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v SR.

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená
za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 19.06.2017, na základe predloženého
dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad
totožnosti“) a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch
uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa
výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,

b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod sjeho podobou
v Doklade totožnosti.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od
Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Zakladateľská zmluva spol. FK INVEST KOŠICE a.s., Stanovy spol. FK INVEST
KOSICE a.s., Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
o odvolaní pána Karola Romána, trvale bytom Stierova 9, Košice, narodeného
27.11.1964 z funkcie člena predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
aa zvolení pána Ing. Vladimíra Sevčíka, trvale bytom Laziny 597/5,
Ružomberok 034 01, narodeného 31.05.1963 za člena predstavenstva spol. FK
INVEST KOŠICE a.5.,

b) Zoznam akcionárov spol. FK INVEST KOŠICE a.s.:

c) Úplný výpis z obchodného registra spol. FK INVEST KOŠICE a.s.:

d Čestné vyhlásenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s. a členov predstavenstva spol.
FK INVEST KOŠICE a.s., v ktorom vyhlasujú, že:

- svýnimkou pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodeného 21.08.1967 akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. im nie
je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- oby mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. FK INVEST
KOŠICE a.s. alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo
akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. FK INVEST KOŠICE a.s. iným spôsobom, ako
je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo z inej jej
činnosti,

- sama nesplňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň I niektoré z týchto kritérií:

- spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu:

- členovia predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

e) Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom
Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodeného 21.08.1967, ako akcianára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v ktorom
vyhlasuje, že: .

- je jediným konečným užívateľom výhod spol. FK INVEST KOŠICE a.s.:

- mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej
25 % na hlasovacích právach v spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
alebo na jej základnom imani,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo akéhokoľvek ich
člena,
by ovládala spol. FK INVEST KOŠICE a.s. iným spôsobom, ako
je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo z inej jej
činnosti,

- sama nespíňa kritériá uvedené vyššie avšak spaločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií:

- spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani
spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 5 4
ods. 4 zákona,

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.
1

1.

f) Občiansky preukaz akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. pána Dr.h.c. doc.
Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava -
Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967.

g) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
a) akcionárom v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. je:

- “pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvale bytom Bažantia
16454/4, B2105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika,
narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi va výške
99%,

- drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na
meno vlistinnej podobe vmenovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške
1%:

b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohta dokumentu riadiacu štruktúru
Partnera tvori predstavenstvo spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v zložení:

a) pán Ing. Miroslavy Čurilla, trvale bytom Trieda SNP 60, 040 11 Košice,
Slovenská republika, narodený 29.03.1963, predseda predstavenstva spol. FK
INVEST KOŠICE a.s.:

b) pán Ing. Vladimír Ševčik, trvale bytom Laziny 597/5, Ružomberok 034 01,
narodený 31.05.1963,

c) pani Jana Sedláková, trvale bytom Čínska 14, 040 13 Košice, Slovenská
republika, narodená 28.09.1967, člen predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE
a.S.,

Členov predstavenstva voli a odvoláva valné zhromaždenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s.
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spol. FK INVEST KOŠICE a.s. podpisuje
predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Na výkon pôsobnosti predstavenstva spol. FK
INVEST KOŠICE a.s. dohliada dozorná rada spol. FK INVEST KOŠICE a.s.

Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Na základe dokumentov uvedených v článku 1 bod 3 tohta dokumentu nie je Partner
emitentom cenných pápierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a priama alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods, 4
ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že prí vypracovaní tohto dokumentu postupovala
nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 4
11 ods. 4 ZoRPYS možné požadovať a ktorú bola vsúlade s uvedeným ustanovením
povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vtomto
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 19.06.2017 )

Advokátska kanéelária Juraj Seitz s.r.o. —

Mgr. Zúraj Seitz
konateľ a advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×