Nezaradený subjekt

FARMASPOL, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hollého 3, Prešov

Záznam platný od: 27. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dalibor Lichtig
Adresa:
Jesenského 15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloslav Chmeliar
Adresa:
Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Magáčová
Adresa:
Bajkalská 15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Záznam do:
10. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.07.2018 do: 11.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 10.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ HI zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

Ičo: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: FARMASPOL, spol. s r.o.
So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov
IČO: 36478 954
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13423/P
Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ
Dalibor Lichtig, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- účtovná závierka za rok 2017:

- občianské preukazy konateľov a spoločníkov,

- čestné vyhlásenia konateľov a spoločníkov:

- čestné vyhlásenie Partnerov verejného sektora,

- potvrdenie Okresného súdu Prešov sp. zn. 2/Re/181/2019 zo dňa 25.01.2019 o vykonaní

zápisu

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľov vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
a) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
(i) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,
(iii) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,
(iv) — sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,
že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
337/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,
nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedenej zmluvy o tichom spoločenstve,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2018, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečnými užívateľmi výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a 0 ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Dalibor Lichtig, nar. 19.03.1980, trvale bytom Jesenského 15, 080 01 Prešov

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej Štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Vklad: 3.320 EUR, Splatené: 3.320 EUR, t.j. 50 % základného imania

Dalibor Lichtig, nar. 19.03.1980, irvale bytom Jesenského 15, 080 01 Prešov
Vklad: 3.320 EUR, Splatené: 3.320 EUR, t.j. 50 % základného imania

Konateľom spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Dalibor Lichtig, nar. 19.03.1980, trvale bytom Jesenského 15, 080 01 Prešov

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že
k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zliromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
0 nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločníci, konatelia ani koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora nevykonávajú
funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 8. februára 2019 Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANGEĽÁRIA?
JU. Branislav.

08001 Yájenekáho 83
S—JUDr. Branislav Kahanec
advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: FARMASPOL, spol. s r.o.

So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov

IČO: 36 478 954

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13423/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:
- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2009:
- účtovná závierka za rok 2015:
- účtovná závierka za rok 2016:
- účtovná závierka za rok 2017:
- občiansky preukaz konateľa a spoločníkov:
- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov:
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- zmluva o tichom spoločenstve,
- výpoveď zmluvy o tichom spoločenstve.
Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
[60] na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
(11) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,
(iii) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,
(v) — sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,
že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona. č.
35772004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

mal s Monikou Magáčovou, nar. 10.04.1967, bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov uzavretú
zmluvu © tichom spoločenstve zo dňa 29.12.2015, pričom tomuto tichému spoločníkovi
patrila časť čistého zisku spoločnosti, a to vo výške 50 %.

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedenej zmluvy o tichom spoločenstve,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2017, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady prediožené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Z výpovede Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 29.12.2015 vyplýva, že touto písomnou
výpoveďou zo dňa 14.05.2018 bola Zmluva o tichom spoločenstve v súlade s či. V. písm. a) Zmluvy
o tichom spoločenstve vypovedaná, pričom výpovedná lehota sa končí dňom 30.06.2018.

Konečným užívateľom: výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. 0 ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

2) Uvedenie vlastníckej Štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 5643 EUR, Splatené: 5643 EUR, t.j. 85 % základného imania

Mgr. Silvia Chmeliarová, nar: 21.11.1982, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 996 EUR, Splatené: 996 EUR, t.j. 15 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to fak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona 0 registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločníci, konateľ ani konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu
verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 9. júla 2018 Oprávnená osoba:JUDr. Branislav Kahanec
advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: FARMASPOL, spol. s r.o.

So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov

IČO: 36 478 954

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
13423/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2009:

- "účtovná závierka za rok 2015:

- "účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

- > zmluva o tichom spoločenstve.

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:

(1) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,

(il) © na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,

(di) natretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,

(iv) — sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,

- že nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

má s Monikou Magáčovou, nar. 10.04.1967, bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov uzavretú
zmluvu o tichom spoločenstve zo dňa 29.12.2015, pričom tomuto tichému spoločníkovi
patrí časť čistého zisku spoločnosti, a to vo výške 50 %, teda táto osoba je konečným
užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedenej zmluvy o tichom spoločenstve,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Monika Magáčová, nar. 10.04.1967, trvale bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Vklad: 5643 EUR, Splatené: 5643 EUR, t.j. 85 % základného imania

Mgr. Silvia Chmeliarová, nar.: 21.11.1982, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 996 EUR, Splatené: 996 EUR, t.j. 15 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločníci, konateľ ani konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu
verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých

vyššie uvedených údajov.
Partner verejného sektora: 421 -06- 2017
V PROŠOVE MŇA iaiscssni is innni

FARMASPOL, spoľ. s
Miloslav Chmeliar

konateľ

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje. že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
21 -06- 2017

V Prešove dňa ........... Oprávnená osoba:JUDr. Branislav Kahanec
advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×