Nezaradený subjekt

RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Pribinova 25, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 30. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bernhard Haider
Adresa:
Hockegasse 83 Viedeň 1180
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Tokarčík
Adresa:
Hornodvorská 40 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michaela Madlenegger PhD.
Adresa:
Wiener Ring 8 Korneuburg 2100
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Marec 2018
Záznam do:
29. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Craig Allen Huff
Adresa:
Fifth Avenue Apart 6 New York NY 10028
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Záznam do:
8. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Hennelly Stern
Adresa:
5th avenue Fl.6 New York NY 10075
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Záznam do:
8. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Petra Marková
Adresa:
Hodžovo námestie 1/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Mgr. Petra Štrbová Marková
Adresa:
Muškátová 15B Zálesie 900 28

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.03.2018 do: 29.10.2020

StiahniZáznam platný od: 30.06.2017 do: 8.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1.1

1.2

2.1

3.1

a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS")

ČI. 1
IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

Partner verejného sektora:

RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO
45 267 871, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
61827/B, konajúca konateľmi pánom Bernhardom Haiderom a pánom Romanom Tokarčíkom (ďalej

len ako "Partner verejného sektora")
Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28
Zálesie, |ČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

ČI. 2
ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV") a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

ČI. 3
VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty,
informácie a podklady:

a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

b) — Výpis z obchodného registra RENERGIE Solárny Park Halding SK |, a. s.,

©) — Výpis z obchodného registra ContourGlobal emeuerbare Energie Europa GmbH,

d) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Terra Holdings S.4.r.l.,

e) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Worldwide Holdings S.a.r.l.,

Ť) Výpis z obchodného registra CONTOURGLOBAL PLC,

g) Stanovy CONTOURGLOBAL PLC,

h) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
4.1

4.2

i) Účtovné závierky Partnera verejného sektora,

J Čestné vyhlásenie CONTOURGLOBAL PLC. z 9.2.2018,

[9] Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané
na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých
subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej
štruktúry a z ďalších verejne dostupných zdrojov informácií,

[)] Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 21.2.2018 obsahujúci vyhlásenia o KUV,

m) Kópie občianskych preukazov členov manažmentu Partnera verejného sektora,

n) — Oznámenie o ohlásení pobytu pána Haidera.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej
starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné
k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

ČI. 4
Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora:
Základné imanie vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro) je tvorené v celom rozsahu peňažným
vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené

v celom rozsahu, t.j. vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro).
Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Mastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO 44 943 466, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka č. 4845/B

Vklad: 5.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy
a Záznamu oprávnenej osoby.
4.3

Jediným akcionárom spoločnosti RENERGIE Solárny Park Holding SK |, a. s. je:
ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH, so sídlom Fleischmarkt 1/Top 01, 1010
Viedeň, Rakúska republika, IČO FN 270764 h, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Obchodného súdu Viedeň.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH je
ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.I., so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg,
Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom
B154648.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Terra Holdings S.ä.r.l. je ContourGlobal
Worldwide Holdings S .A.r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg, Luxemburg,
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B212542.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Worldwide Holdings S.a.r.l. je
CONTOURGLOBAL PLC, so sídlom Berkeley Street 15, W1J 8DY Londýn, Veľká Británia,
obchodná spoločnosť zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu pod číslom 10982736.
CONTOURGLOBAL PLC je spoločnosťou, ktorej akcie sú verejne obchodované na burze London
stock exchange.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby
s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Uvedenú vlastnícku štruktúru Oprávnená osoba preskúmala na základe preloženého grafického
znázomenia vlastníckej štruktúry s uvedením výšky podielov, ako aj z výpisov z obchodného
registra predložených ku každému subjektu, dotazníka a čestného vyhlásenia CONTOURGLOBAL
PLC.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:
Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) konatelia.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.
44

5.1

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
Bernhard Haider
Roman Tokarčík

Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia
podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis. Spoločenská zmluva ustanovuje
vnútorné obmedzenia konateľov a stanovuje, ktoré právne úkony sú oprávnení vykonávať len
s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadne ďalšie osoby, ktoré by mohli byť považované
za členov vrcholového manažmentu.

Iné relevantné informácie:

Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 02.05.2011 bolo zriadené
záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa VOLKSBANK
Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra.

Na základe informácií od Partnera verejného sektora je obchodný podiel založený za účelom
zabezpečenia úveru zo strany banky, pričom úver bol Partnerovi verejného sektora poskytnutý za
účelom prevádzky podnikateľskej činnosti. Oprávnená osoba dospela k záveru, že postavenie
banky ako záložného veriteľa na obchodný podiel za uvedených okolností nie je možné bez
ďalšieho považovať za kontrolu Partnera verejného sektora.

Či. 5
IDENTIFIKÁCIA KUV

Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. 100 %
nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora kontroluje spoločnosť CONTOURGLOBAL
PLC, ktorej akcie sú verejne obchodované na burze. Partner verejného sektora je teda
52

6.1

spoločnosťou nepriamo výlučne majetkovo ovládanou a riadenou emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu tak, ako to predpokladá 5 4 ods. 4 zákona
o RPVS. Oprávnená osoba ďalej preskúmala, či nie je splnená podmienka na zapísanie KUV
podľa 54 ods. 4 ,druhá veta zákona o RPVS. Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné
identifikovať žiadnu fyzickú osobu s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania alebo inej činnosti spoločnosti tejto spoločnosti.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhuje zapísať do registra partnerov
verejného sektora v súlade s 5 4 ods. 4 zákona o RPYS členov manažmentu Partnera verejného
sektora tak ako sú špecifikovaní v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, t. j.:

« Bernhard Haider, nar. 16. 02. 1967, trvale bytom Hockegasse 83
1180 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan: AUT,

« Roman Tokarčík, nar. 9. 1. 1973, trvale bytom Hornodvorská 1249/40, 900 25
Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan: SR.

Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV nestranne a s
odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od
Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti.

ČI. 6
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z identifikovaných KUV, ani žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov zVýpisu zobchodného registra, Úplného znenia spoločenskej
zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.
ČI. 7
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom

postupe.

Či. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie
KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera

verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 26. 10. 2020
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1.1

1.2

2.1

3.1

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

či. 1
IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

Partner verejného sektora:

RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO
45 267 871, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
61827/B, konajúca konateľmi pani Ing. Michaelou Madlenegger a pánom Romanom Tokarčíkom

(ďalej len ako "Partner verejného sektora")
Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28
Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

či. 2
ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV") a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

či. 3
VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty,
informácie a podklady:

a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

b) Výpis z obchodného registra RENERGIE Solárny Park Holding SK |, a. s.,

c) Výpis zobchodného registra ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH,

d) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.l.,

e) Výpis zobchodného registra ContourGlobal Worldwide Holdings S.ä.r.l.,

f) Výpis z obchodného registra CONTOURGLOBAL PLC,

9) Stanovy CONTOURGLOBAL PLC,

h) — Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
4.1

4.2

i) Účtovné závierky Partnera verejného sektora,

j) Čestné vyhlásenie CONTOURGLOBAL PLC. z 9.2.2018,

k) — Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané
na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých
subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej
štruktúry a z ďalších verejne dostupných zdrojov informácií,

I) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 21.2.2018 obsahujúci vyhlásenia o KUV,

m) Kópie občianskych preukazov členov manažmentu Partnera verejného sektora,

n) — Oznámenie o ohlásení pobytu pani Madlenegger.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej
starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné
k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

ČI. 4
Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora:
Základné imanie vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro) je tvorené v celom rozsahu peňažným
vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, príčom základné imanie bolo splatené

v celom rozsahu, t.j. vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO 44 943 466, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vložka č. 4845/B

Vklad: 5.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy

a Záznamu oprávnenej osoby.
4.3

Jediným akcionárom spoločnosti RENERGIE Solárny Park Holding SK |, a. s. je:
ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH, so sídlom Fleischmarkt 1/Top 01, 1010
Viedeň, Rakúska republika, IČO FN 270764 h, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Obchodného súdu Viedeň.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH je
ContourGlobal Terra Holdings S.ä.r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg,
Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom
B154648.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.I. je ContourGlobal
Worldwide Holdings S.A.r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg, Luxemburg,
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom B212542.

Jediným — spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Worldwide Holdings Sä.r.l. je
CONTOURGLOBAL PLC, so sídlom Berkeley Street 15, W1J 8DY Londýn, Veľká Británia,
obchodná spoločnosť zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu pod číslom 10982736.
CONTOURGLOBAL PLC je spoločnosťou, ktorej akcie sú verejne obchodované na burze London

stock exchange.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby

s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Uvedenú vlastnícku štruktúru Oprávnená osoba preskúmala na základe preloženého grafického
znázomenia vlastníckej štruktúry s uvedením výšky podielov, ako aj z výpisov z obchodného
registra predložených ku každému subjektu, dotazníka a čestného vyhlásenia CONTOURGLOBAL
PLC.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:
Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) konatelia.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.
44

5.1

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
Ing. Michaela Madlenegger
Roman Tokarčík

Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia
podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti
pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis. Spoločenská zmluva ustanovuje
vnútorné obmedzenia konateľov a stanovuje, ktoré právne úkony sú oprávnení vykonávať len

s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.
Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadne ďalšie osoby, ktoré by mohli byť považované

za členov vrcholového manažmentu.

lné relevantné informácie:

Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 02.05.2011 bolo zriadené
záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa VOLKSBANK
Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra.

Na základe intormácii od Partnera verejného sektora je obchodný podiel založený za účelom
zabezpečenia úveru zo strany banky, pričom úver bol Partnerovi verejného sektora poskytnutý za
účelom prevádzky podnikateľskej činnosti. Oprávnená osoba dospela k záveru, že postavenie
banky ako záložného veriteľa na obchodný podiel za uvedených okolností nie je možné bez

ďalšieho považovať za kontrolu Partnera verejného sektora.

ČI. 5
IDENTIFIKÁCIA KUV

Oprávnená osoba podrobne preskúmala vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora. 100 %
nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora kontroluje spoločnosť CONTOURGLOBAL
PLC, ktorej akcie sú verejne obchodované na burze. Partner verejného sektora je teda
5.2

6.1

spoločnosťou nepriamo výlučne majetkovo ovládanou a riadenou emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu tak, ako to predpokladá 3 4 ods. 4 zákona
o RPVS. Oprávnená osoba ďalej preskúmala, či nie je splnená podmienka na zapísanie KUV
podľa 8 4 ods. 4, druhá veta zákona o RPVS. Oprávnená osoba konštatuje, že nebolo možné
identifikovať žiadnu fyzickú osobu s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z

podnikania alebo inej činnosti spoločnosti tejto spoločnosti.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba namiesto KUV navrhuje zapísať do registra partnerov
verejného sektora v súlade s 8 4 ods. 4 zákona o RPYS členov manažmentu Partnera verejného
sektora tak ako sú špecifikovaní v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, t. |.:

e Ing. Michaela Madlenegger, PhD., nar. 23.4.1975, trvale bytom Wiener Ring 18/8,
2100 Korneuburg, Rakúsko, štátny občan: SR,

+ RomanTokarčík, nar. 9. 1. 1973, trvale bytom Hornodvorská 1249/40, 900 25
Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan: SR.

Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV nestranne a s
odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od
Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z identifikovaných KUV, ani žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo
riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov zVýpisu zobchodného registra, Úplného znenia spoločenskej

zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.
ČI T
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom

postupe.

ČI. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie
KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera

verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 2. 3. 2018
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1.1

1.2

2.1

3.1

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

eN]
IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

Partner verejného sektora:

RENERGIE Solárny park Nižný Skálnik s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO 45 267 871, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 81827/B, konajúca konateľmi pani Ing. Michaelou Kostačovou a pánom Romanom

Tokarčíkom (ďalej len ako "Partner verejného sektora")
Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B,
900 28 Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

ČI. 2
ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV

Oprávnenou osobou.

ČI. 3
VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty,
informácie a podklady:

a) Výpis zobchodného registra Partnera verejného sektora,

b) — Výpis zobchodného registra RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.,

c) — Výpis z obchodného registra ContourGlobal ernguerbare Energie Europa GmbH,

d) Výpis z obchodného registra ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.l.,

e) — Výpis z obchodného registra ContourGlobal Worldwide Holdings S.a.r.l.,

f) Výpis z obchodného registra ContourGlobal L.P.,

g) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,


4.1

4.2

h) Účtovné závierky Partnera verejného sektora,

i) Formulár ADV o subjekte RESERVOIR OPERATIONS, L.P.,

J) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora
získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami
jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane
schémy vlastníckej štruktúry,

k) — Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 19.6.2017 obsahujúci vyhlásenia o KUV.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov apo ich vyhodnotení pri
dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora
informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného

dokumentu.

Či. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora:
Základné imanie vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro) je tvorené v celom rozsahu

peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo
splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc euro).

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:
Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

RENERGIE Solárny Park Holding SKI, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO 44 943 466, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4845/B

Vklad: 5.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy
a Záznamu oprávnenej osoby.
Jediným akcionárom spoločnosti RENERGIE Solárny Park Holding SK |, a. s. je:
ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH, so sídlom Fleischmarkt 1/Top 01,
1010 Viedeň, Rakúska republika, IČO FN 270764 h, obchodná spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal erneuerbare Energie Europa GmbH je
ContourGlobal Terra Holdings S.ä.r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931
Luxemburg, Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu
pod číslom B154648.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Terra Holdings S.ä.r.ľ. je ContourGlobal
Worldwide Holdings S.ä.r.l., so sidlom Avenue de la Liberté 35-37, 1931 Luxemburg,
Luxemburg, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburgu pod číslom
B212542.

Jediným spoločníkom spoločnosti ContourGlobal Worldwide Holdings S.ä.r.l. je
ContourGlobal L.P., so sídlom South Church Street, KYI-1104 Georgetown, Kajmanské
ostrovy, obchodná spoločnosť zapísaná v Registri obchodných spoločností na Kajmanských

ostrovoch.

Uvedenú vlastnícku štruktúru Oprávnená osoba preskúmala na základe preloženého
grafického znázornenia vlastníckej štruktúry s uvedením výšky podielov, ako aj z výpisov
Zz obchodného registra predložených ku každému subjektu.

K ďalšej vlastníckej štruktúre Partner verejného sektora predložil grafické znázornenie
vlastníckej štruktúry s uvedením percentuálnych podielov, výpisy Zz obchodných registrov
alebo obdobné dokumenty k uvedeným subjektom neexistujú.

Podiely na spoločnosti Contour Global, LP vlastnia subjekty Contour Global GP, Ltd.

a Reservoir Capital Investment Partners, L.P..

Podiely na spoločnosti Contour Global GP, Ltd. vlastnia subjekty Reservoir Capital Partners,
L.P., Reservoir Capital Investment Partners, L.P. aReservoirs Contour Global

Co.Investments Master Fund, L.P.

Podiely na spoločnosti Reservoir Capital Partners, L.P. vlastnia subjekty Reservoir Capital
Partners, L.P. a RCP GP, LLC.


4.3

Podiely na spoločnosti Reservoir Capital Investment Partners, L.P vlastnia subjekty Reservoir
Capital Investment Partners, L.P. a RCP GP, LLC.

Podiely na spoločnosti Reservoir Capital Partners, L.P. a Reservoir Capital Partners, L.P.
vlastní Reservoir Capital Group, L.L.C.

Podiely na spoločnosti Reservoir Capitat Group, L.L.C. vlastní subjekt RCGM, LLC
a Reservoir Contour Global Co-Investment Fund GP, LLC.

Jediným akcionárom Reservoirs Contour Global Co.Investments Master Fund, L.P. je

Reservoir Contour Global Co-Investment Fund, L.P.

Jediným akcionárom Reservoir Contour Global Co-lInvestment Fund, L.P. je Reservoir
Contour Global Co-Investment Fund GP, LLC.

Vlastnícka štruktúra je teda rozdelená do dvoch vetiev, jedna z vetiev končí spoločnosťou
RCGM, LLC. Táto spoločnosť je kontrolovaná pánmi Daniel Stern a Craig Huff. Ďalšia vetva
končí subjektom Resermoir/ Contour Global Co-Investment Fund GP, LLC. K uvedenému
subjektu Partner verejného sektora preložil rozsiahly formulár ADV, z ktorého je okrem iného

zrejmé, že sa jedná o hedžový fond.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:
Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, Že:

Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) konatelia.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti. Členmi
štatutárneho orgánu jediného spoločníka, t.j. predstavenstva, sú:

Grady Third — predseda predstavenstva

Ing. Michaela Kostačová — podpredseda predstavenstva

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Zistené podľa údajov z Úplného znenia spoločenskej zmluvy.
44

S ohľadom na spôsob konania štatutárneho orgánu jediného spoločníka Partnera verejného
sektora, t.j. spoločné konanie Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jeden z členov
predstavenstva nie je oprávnený samostatne menovať/odvolávať členov orgánov Partnera
verejného sektora, a ani jedného z členov predstavenstva nie je možné považovať za
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu práva menovať/odvolávať

jeho orgány.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
Ing. Michaela Kostačová
Roman Tokarčík

Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom.
Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému
menu spoločnosti prípoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
Spoločenská zmluva ustanovuje vnútorné obmedzenia konateľov a stanovuje, ktoré právne
úkony sú oprávnení vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a z Úplného znenia spoločenskej

zmluvy.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby

s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

Iné relevantné informácie:

Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 02.05.2011 č.
152 465 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech
záložného veriteľa VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17
321 123.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra.

Na základe informácií od Partnera verejného sektora je obchodný podiel založený za účelom

zabezpečenia úveru zo strany banky, pričom úver bol Partnerovi verejného sektora
poskytnutý za účelom prevádzky podnikateľskej činnosti. Oprávnená osoba dospela


5.1

5.2

5.3k záveru, že postavenie banky ako záložného veriteľa na obchodný podiel za uvedených
okolností nie je možné bez ďalšieho považovať za kontrolu Partnera verejného sektora.

Čl. 5
IDENTIFIKÁCIA KUV

Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby
z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV
komunikovala o definícii KUV v súlade s 8 6a ods. Z zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené osoby Oprávnenej
osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli
žiadne ďalšie osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spífňať definíciu KUV.

V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom
verejného sektora uvedených včlánku 3 Verifikačného dokumentu aich následného
vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená
osoba v súlade s ustanovením 11 ods. 4 zákona o RPVS a $ Ga ods. 2 zákona č. 297/2008
Z.z. 0 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) ako KUV nasledovné

osoby:

1. Daniel Hennelly Stern, trvale bytom 990 Sth avenue Fl.6, New York, NY 10075,Spojené
štáty americké, dátum narodenia: 2.3.1961, štátny občan Spojené štáty americké

2. Craig Allen Huff, trvale bytom 993 Fifth Avenue Apart 6, New York, NY 10028,Spojené
štáty americké, dátum narodenia: 31.7.1964, štátny občan Spojené štáty americké

Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne
a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od
Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.


6.1

74

8.1

ČI. 6
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiadny z identifikovaných KUV, ani žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastnickej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej
zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného

sektora.

ČI. 7
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti

a nestrannom postupe.

čl. 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom
identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu
na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislava, dňa 29. 6. 2017Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×