Nezaradený subjekt

TALENT, s r.o. Moldava nad Bodvou

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hollého 3, Prešov

Záznam platný od: 4. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloslav Chmeliar
Adresa:
Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Magáčová
Adresa:
Bajkalská 15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
10. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 10.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: SUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sidlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: TALENT, s.r.o. Moldava nad Bodvou

So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov
IČO: 31 679 048

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
12788/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- účtovná závierka za rok 2017:

- občiansky preukaz konateľa a spoločníka:

- čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka:

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

- zmluva o tichom spoločenstve,

- výpoveď zmluvy o tichom spoločenstve.

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa vyplýva, že:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
(3) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
(i) — ma tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,
(iii) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,
(iv) — sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,
- že nevykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

« vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

« mal s Monikou Magáčovou, nar. 10.04.1967, bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov uzavretú
zmluvu o tichom spoločenstve zo dňa 28.08.2014, pričom tomuto tichému spoločníkovi
patrila časť čistého zisku spoločnosti, a to vo výške 50 %.

« nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

« nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedenej zmluvy o tichom spoločenstve,. vedie účtovníctvo riadne, v súlade s prístušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

« po dni 31.12.2017, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
alalebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Z výpovede Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 28.08.2014 vyplýva, že touto písomnou
výpoveďou zo dňa 14.05.2018 bola Zmluva o tichom spoločenstve v súlade s čl. V. písm. a) Zmluvy
o tichom spoločenstve vypovedaná, pričom výpovedná lehota sa končí dňom 30.06.2018.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4/1729, 0830 06 Ľubotice
Vklad: 13278 EUR, Splatené: 13278 EUR, t.j. 100 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo
inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora Je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločník, konateľ ani konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonávajú
ďfankciu verejných funkcionárov podľa či. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005

Z.z.
4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje. že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa 9. júla 2018 Oprávnená osoba:JUDr. Branislav Kahanec
advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: TALENT, s.r.o. Moldava nad Bodvou

So sídlom : Hollého 3, 080 01 Prešov

1ČO : 31 679 048

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
12788/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- "účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa a spoločníka:

- čestné vyhlásenie konateľa a spoločníkika:

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

- zmluva o tichom spoločenstve.

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa vyplýva, že:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:

(1) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,

(di) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,

(iii) natretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,

(iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,

- že nevykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

má s Monikou Magáčovou, nar. 10.04.1967, bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov uzavretú
zmluvu o tichom spoločenstve zo dňa 28.08.2014, pričom tomuto tichému spoločníkovi
patrí časť čistého zisku spoločnosti, a to vo výške 50 %, teda táto osoba Je konečným
užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedenej zmluvy o tichom spoločenstve,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Monika Magáčová, nar. 10.04.1967, trvale bytom Bajkalská 15, 080 01 Prešov

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:

Spoločníkmi spoločnosti sú:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4/1729, 080 06 Ľubotice

Vklad: 13278 EUR, Splatené: 13278 EUR, t.j. 100 % základného imania
Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo
inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločníci, konateľ ani konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nevykonávajú
funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona o registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť. pravdivosť a správnosť všetkých

vyššie uvedených údajov.

V Prešove dňa .........2.4..-96--2017 Partner verejného sektora: M
ké S)
1

—H——
TALENT, s.r.o. Moldava nad Bodvoú
Miloslav Chmeliar
konateľ

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
2.1 -06- 2017

V Prešove dňa ....... Oprávnená osoba:JUDr. Branislav Kahanec
advokátPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×