Nezaradený subjekt

anthill concept s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 21. Máj 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Vodárenská 6, Košice - mestská časť Sever

Záznam platný od: 6. Júl 2017

Záznam platný do: 21. Máj 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marcel Forai
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4E Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2019
Záznam do:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2019
Záznam do:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2019
Záznam do:
22. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Máj 2019
Záznam do:
7. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2019
Záznam do:
7. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2019
Záznam do:
21. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vincent Jakub PhD.
Adresa:
Terchovská 1A Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrej Kiss
Adresa:
Idanská 15 Košice - mestská časť Západ 040 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2019 do: 22.11.2019

StiahniZáznam platný od: 21.05.2019 do: 7.08.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2019 do: 21.05.2019

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 4.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

1

Partner verejného sektora

Obchodné meno: anthill concept s.r.o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 731 731

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 135736/B

Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

1ČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa 8 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
I.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov 9 spoločnosti s ručením obmedzeným do

obchodného registra za spoločnosť anihili concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa

20.09.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti anthil! concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo
dňa 19.09.2019,

c) Zmluva o prevode častí obchodných podielov anthil] concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa
19.09.2019,

d) Doklad totožnosti Ing. Marcel Forai.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané

a následne jej predložené:

A. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

a) všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú

b)

©)

správne, úplné a aktuálne: okrem mena konateľa a jediného spoločníka, ktorým
je Ing. Marcel Forai na základe zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo
dňa 19.09.2019 anávrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti
s ručením obmedzeným do obchodného registra zo dňa 20.09.2019:

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej jediným
spoločníkom fyzická osoba: Ing. Marcel Forai, bytom Dvoťákovo nábrežie
7529/4/E. 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška
peňažného vkladu: 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať EUR), rozsah
splatenia: 100 %:

B. Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Foraia zo dňa 5.11.2019, z ktorého vyplýva

a) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora — v zmysle uzatvorenej

zmluvy o prevode obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, podaného

návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do

Strana | 2
obchodného registra zo dňa 20.09.2019 a na základe skutočnosti, že nebolo podané
späťvzatie tohto návrhu a konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora
neodstúpil od zmluvy o prevode obchodného podielu:

b) svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:

c) nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora,

d) nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

e) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

f) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených
v predloženom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením
obmedzeným do obchodného registra (zo dňa 20.09.2019) v Partnerovi verejného
sektora:

g) Partner verejného sektora nemajú tichého spoločníka.

I.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 6.640 EUR, rozsah splatenia základného imania: 6.640 EUR.

Spoločníci

Spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba Ing. Marcel Forai, bytom Dvoľákovo
nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného
vkladu: 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesť stoštyridsať EUR), rozsah splatenia: 100 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Marcel Forai, Dvožákovo

nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Strana | 3
Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má podľa predloženej Spoločenskej zmluvy
fyzická osoba (zhodne s výškou jeho podielu na základnom tmaní): Ing. Marcel Forai, bytom
Dvoľákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970,
v rozsahu: 100%.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží -podľa predloženej Spoločenskej zmluvy-
spoločníkovi (zhodne s výškou jeho podielu na základnom imaní), ktorým je Ing. Marcel Forai,
bytom Dvočákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970,
v rozsahu: 100 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora podľa predloženej Spoločenskej zmluvy je
menovaný spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu

Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

fdentifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením 8 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Forai

Adresa trvalého pobytu: Dvoľákovo nábrežie 7329/4/E, Slovenská republika
Dátum narodenia: 15.01.1976

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Strana | 4
Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

Z inej jej činnosti.

Na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do
obchodného registra a skutočnosti, že nebolo podané späť vzatie tohto návrhu a Ing. Marcel
Porai neodstúpil od kúpnej zmluvy o prevode častí obchodných podielov môžeme konštatovať,
že pán Ing. Marcel Forai vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý
zodpovedá hodnote vkladu do základného imania vo výške 6.640 EUR (slovom:
šesť tisícšesťstoštyridsať EUR), ktorý súčasne predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní
Partnera verejného sektora (Článok III. Zakladateľskej listiny). Základné imania Partnera

verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka, je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vykonáva
pôsobnosť Valného zhromaždenia, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich
člena (Článok IV. Zakladateľskej listiny).

Strana | 5
Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má právo na 100 %-ný
hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti (Článok

VI. Zakladateľskej listiny).

Z tohto vyplýva, že pán Ing. Marcel Forai, narodený 15.01.1970, bytom Dvoľákovo nábrežie
7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, ako jediný spoločník Partnera verejného
sektora spíňa podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0 zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyššie uvedené kritériá (body 1.,

2.a 4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.
Ing. Marcel Forai, bytom — Dvoťákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
anie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný
funkcionár.

VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 5.11.2019

Strana | 6
US

Ing. Zoltán. Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana [7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I

Partner verejného sektora

Obchodné meno: anthill concepí s.r.o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 731 731

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 133736/B

Konajúca osoba: Mgr. Matúš Budiak, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana 11
[LA

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa
30.06.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti anthili concept s.r.o., IČO: 36 731 731,

c) Doklady totožnosti Mgr. Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
A. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že
a) všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú
správne, úplné a aktuálne: okrem adresy trvalého pobytu spoločníka Mgr. Matúša
Budiaka, ktorá je podľa predloženého občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska
7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a adresy trvalého pobytu
spoločníka Mgr. Dominiky Oravkinovej, ktorá je podľa predloženého občianskeho
preukazu nasledovná: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
b) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:
©) podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jeho
spoločníkmi nasledovné fyzické osoby:

“ Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah spiatenia: 100 %:

" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR
(slovom: dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

s Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989. výška peňažného vkladu: 2.258 EUR

(slovom: dvetisícdvestopäťdesiatosem EUR), rozsali splatenia: 100 %,

Strana | 2
B. Čestné vyhlásenie Mgr. Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej, z ktorého vyplýva, že

a) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

b) všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
okrem adresy trvalého bydliska pána Mgr. Matúša Budiaka, ktorá je podľa platného
občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 7718/55, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika a adresy trvalého bydliska pani Mgr. Dominiky Oravkinovej,
ktorá je podľa platného občianskeho preukazu nasledovná: Špitálska 55, 811 08
Bratislava, Slovenská republika:

c) svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:

d) nepreviedo! na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

€) nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,

f) nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

£) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 30.06.2019) v Partnerovi
verejného sektora:

h) Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,

1) neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný,

3) Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 30.06.2019) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

HI.
Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 6.640 EUR, rozsah splatenia základného imania: 6.640 EUR.

Strana [| 3
Spoločníci

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

a)

b)

c)

Mer. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %,

Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Tuftu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 2.258 EUR (slovom:

dvetisícdvestopäť desiatosem EUR), rozsah splatenia: 100 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Mgr. Matúš Budiak, bytom

Špitálska 7

778/35, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva

Hlasovacie

nasledovné
a)

b)

©)

práva v Partnerovi verejného sektora majú podľa predioženej Spoločenskej zmluvy
fyzické osoby (zhodne s výškou ich podielu na základnom imaní):

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:

Ing. Miroslav Budiak, bytom Eudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %:

Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na z

isku Partnera verejného sektora prináleží -podľa predloženej Spoločenskej zmluvy-

spoločníkom (zhodne s výškou ich podielu na základnom imaní), ktorými sú

a)

Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 777855, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:

Strana | 4
b) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3084/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %,

c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora podľa predloženej Spoločenskej zmluvy je
menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu

Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adopinení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak
Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie

Strana | 5
Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: Nie
v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

Z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Strana [6
Spoločník Podiel v Partnerovi | Hlasovacie " Právo na hospodársky

verejného sektora právo prospech
"Mgr. Matúš Budiak 1738400847 33%
Tng. Miroslav Budiak | 33% 33% 33%
Mgr. Dominika Oravkinová 34% 171% 34%

Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Mgr. Matúš Budiak, Ing. Miroslav Budiak disponujú
hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora
(individuálne) vo výške 33 % a Mgr. Dominika Oravkinová vo výške 34 % čo znamená, že

uvedené osoby splňajú aj vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba identifikovala adresu trvalého pobytu spoločníkov podľa predloženého
dokladu totožnosti nasledovne:

Mgr. Matúš Budiak — Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,

Ing. Miroslav Budiak — Ľudovíta Fultu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,

Mgr. Dominika Oravkinová — Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Uvedené adresy konečných užívateľov výhod sú správne a úplné.
Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická

osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Strana | 7
Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, Ing.
Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika a pani
Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nie
sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou

vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.
VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.07.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: anthill concept s.r.o.

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 731731

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 135736/B

Konajúca osoba: Matúš Budiak, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: lng. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa 8 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana | 1
TI.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa
13.05.2019,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731,

c) Doklady totožnosti Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej.

S dôrazom "na konanie sodbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
A. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2018, z ktorého vyplýva, že

a) všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice [ sú
správne, úplné a aktuálne:

b) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

c) podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jeho
spoločníkmi nasledovné fyzické osoby:

„ Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

« ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR
(slovom: dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

" Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 2.258 EUR

(slovom: dvetisicdvestopäť desiatosem EUR), rozsah splatenia: 100 %:
B. Čestné vyhlásenie Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej, z ktorého vyplýva, že

a) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Strana | 2
b)

c)
d)

e)

g)

h)
1)

»

Spoločníci

a)

b)

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedo! na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedo! na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 19.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný:

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 19.12.2018) na základe

akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

Hl.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyptývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 6.640 EUR, rozsah splatenia základného imania: 6.640 EUR.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. — 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 PUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:
Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

Strana | 3
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 2.258 EUR

(slovom: dvetisícdvestopäť desiatosem EUR), rozsah splatenia: 100 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Matúš Budiak, bytom Špitálska
1778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994,

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná Štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú -podľa predloženej Spoločenskej
zmluvy- nasledovné fyzické osoby (zhodne s výškou ich podielu na základnom imaní):
a) Matúš Budiak, bytom Špitálska 7718/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
b) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fuliu 3088/50, 841 05 Bratisiava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží -podľa predloženej Spoločenskej zmluvy-
spoločníkom (zhodne s výškou ich podiel na základnom imaní), ktorými sú
a) Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
b) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská.
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 0] Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Strana 14
Orgány Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora podľa predloženej Spoločenskej zmluvy je

menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu

Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba

identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.

29772008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

v znení neskorších

Matúš Budiak

Špitálska 7118/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fuliu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová

Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Strana | 5
Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z tnej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Spoločník Podiel v Partnerovi i Hlasovacie “ Právo na hospodársky
verejného sektora právo prospech
[Matúš Budík A 4
i Ing. Miroslav Budiak 33% 33 % 33%
Mgr. Dominika Oravkinová 34% 34% i 34%

Strana [6
Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Matúš Budiak, Ing. Miroslav Budiak disponujú
hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora
(individuálne) vo výške 33 % a Mgr. Dominika Oravkinová vo výške 34 % čo znamená, že

uvedené osoby splňajú aj vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba identifikovala adresu trvalého pobytu spoločníkov podľa predloženého
dokladu totožnosti nasledovne:

Matúš Budiak — Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,

Ing. Miroslav Budiak — Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
Mgr. Dominika Oravkinová — Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

Uvedené adresy konečných užívateľov výhod sú správne a úplné.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Vi.

Pán Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, Ing.
Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika a pani
Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana | 7
Vyhlásenie Oprávnenej osoby:
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.05.2019a
M

. eN
Se NO /
Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.
Partner verejného sektora
Obchodné meno: anthill concept s.r.o.
Sídlo: Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36731731
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
29731/7

Konajúca osoba: Matúš Budiak, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba
Obchodné meno: EASY START s.r.o.

Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 48 300 501

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 106148/B

Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom. tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
(konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa $ 11 ods.
4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Strana |1
IL

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty

a listinné dôkazy:

a) Výpis z obchodného registra spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa
19.12.2018,

b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731,

c) Doklady totožnosti Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:
A. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.12.2018, z ktorého vyplýva, že

a) všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I sú
správne, úplné a aktuálne:

b) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

c) podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia $ 118 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jeho
spoločníkmi nasledovné fyzické osoby:

" Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

z Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR
(slovom: dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

" Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 2.258 EUR

(slovom: dvetisícdvestopäť desiatosem EUR), rozsah splatenia: 100 %:
B. Čestné vyhlásenie Matúša Budiaka, Ing. Miroslava Budiaka a Mgr. Dominiky

Oravkinovej, z ktorého vyplýva, že

a) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Strana | 2
b)

©)
d)

e)

[)

h)
)

))

Spoločníci

a)

b)

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu:
nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi
verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v
predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 19.12.2018) v Partnerovi
verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka:

neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o
spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bol pri výkone svojich hlasovacích
práv viazaný,

Partner verejného sektora nie je ovládaný žiadnou inou fyzickou osobou (okrem
spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 19.12.2018) na základe
akejkoľvek dohody s Partnerom verejného sektora.

TI.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora
Peňažný vklad vo výške 6.640 EUR, rozsah splatenia základného imania: 6.640 EUR.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväťdesiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:
Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 2.191 EUR (slovom:
dvetisícstodeväť desiatjeden EUR), rozsah splatenia: 100 %:

Strana | 3
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Biatislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 2.258 EUR

(slovom: dvetisícdvestopäťdesiatosem EUR), rozsah splatenia: 100 %.

Štatutárny orgán
Štatutárnym. orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Matúš Budiak, bytom
Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994.

Spôsob konania Štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva
Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora majú -podľa predloženej Spoločenskej
zmluvy- nasledovné fyzické osoby (zhodne s výškou ich podielu na základnom imaní):
a) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
b) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %:
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Právo na hospodársky prospech
Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží -podľa predloženej Spoločenskej zmluvy-
spoločníkom (zhodne s výškou ich podielu na základnom imaní), ktorými sú
a) Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 27.07.1994, v rozsahu: 33 %:
b) Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fuliu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 18.02.1965, v rozsahu: 33 %,
c) Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, nar. 05.04.1989, v rozsahu: 34 %.

Strana | 4
Orgány Partnera verejného sektora
Štatutárny orgán Partnera verejného sektora podľa predloženej Spoločenskej zmluvy je
menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu

Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba
identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár:

Matúš Budiak

Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
27.07.1994

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Ing. Miroslav Budiak

Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská
republika

18.02.1965

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Mgr. Dominika Oravkinová

Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
05.04.1989

št. občan Slovenskej republiky

Nie

Strana | 5
v.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je
združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo

z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní
jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj
podielom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora. Výšku priameho podielu
fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora, výšku hlasovacích práv a práv

na hospodársky prospech je možné znázorniť nasledovne:

Spoločník Podiel v Partnerovi | Hlasovacie | Právo na hospodársky !
verejného sektora právo prospech
Matúš Budiak 33% 33% 33 %
Ing. Miroslav Budiak 33% 33% 33%
Mgr. Dominika Oravkinová 34% 34% 34%Strana | 6
Z vyššie uvedených vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú priamy podiel
najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Uvedené znamená, že
spoločníci Partnera verejného sektora spíňajú vyššie uvedený bod č. 1 (86a ods. 1 písm. a)
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov), čím sa stávajú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Spoločníci Partnera verejného sektora: Matúš Budiak, Ing. Miroslav Budiak disponujú
hlasovacími právami a právom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora
(individuálne) vo výške 33 % a Mgr. Dominika Oravkinová vo výške 34 % čo znamená, že

uvedené osoby spíňajú aj vyššie uvedený bod č. 4 citovaného zákona.

Oprávnená osoba identifikovala adresu trvalého pobytu spoločníkov podľa predloženého
dokladu totožnosti nasledovne:

Matúš Budiak — Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,

Ing. Miroslav Budiak — Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,

Mgr. Dominika Oravkinová — Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

Uvedené adresy konečných užívateľov výhod sú správne a úplné.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala
uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická
osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu

ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Pán Matúš Budiak, bytom Ružomberská 321/16, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Ing.
Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika a pani
Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Pionierska 1589/2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika,
nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je

súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Strana [7
VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú

ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.12.2018

Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017

Strana | 8
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument podľa 8 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

Partner verejného sektora:

anthill concept s.r.o.

Vodárenská 646/6, 040 01 Košice

IČO 36 731 731,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29731/V, zast.
štatutárnym orgánom: Andrej Kiss, trvale bytom Idanská 773/15, 040 11 Košice-Západ,
konateľom a Prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., trvale bytom Terchovská 3616/1A, 040 01
Košice- Sever, konateľom

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík 8x Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

1Č DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík 8: Partners s.r.o., Mnoheľova
830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom
identifikovala konečného užívateľa výhod aoverila identifikáciu konečného
užívateľa výhod postupom podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

a) v zmysle $ 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na $ 7 písm.
a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala

nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ
f


b)

výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého
oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume
narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle
dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba sodbornou starostlivosťou
preskúmala aaj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných
registrov identifikovala konečného užívateľa výhod partnera
verejného sektora ako fyzickú osobu- Andrej Kiss, adresa trvalého
pobytu: Idanská 773/15, 040 11 Košice- Západ, dátum narodenia
28.10.1973, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
fyzickú osobu- Ing. Vincent Jakub, PhD., adresa trvalého pobytu:
Terchovská 3616/14, 040 01 Košice- Sever, dátum narodenia: 18.01.1943,
štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedené
fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod zdôvodu, že
spíňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle $
6a zákona č. 297/2008 Z.z. ateda ide ofyzické osoby, ktoré
skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera
verejného sektora. Zároveň neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá
by mala dispozičné právo kúčtu okrem štatutárnych orgánov
partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie
konečného užívateľa výhod predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy
zo dňa 15.03.2012 partnera verejného sektora a vyhlásenie štatutárnych
orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva
otichom spoločenstve aže koneční užívatelia výhod nie sú verejnými
funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR.

Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná vregistri
Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 29731/V, IČO: 36 731 731,
anthill concept s.r.o., so sídlom Vodárenská 646/6, 040 01 Košice, v právnej
forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom
sú konatelia: Andrej Kiss, adresa trvalého pobytu: Idanská 773/15, 040
11 Košice- Západ, dátum narodenia 28.10.1973, štátna príslušnosť: SR,
Ing. Vincent Jakub, PhD., adresa trvalého pobytu: Terchovská
3616/1A, 040 01 Košice- Sever, dátum narodenia: 18.01.1943, štátna
príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť konajú a
podpisujú konatelia samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému

obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
2


c)

d)

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú: fyzická osoba- Andrej
Kiss, adresa trvalého pobytu: Idanská 773/15, 040 11 Košice- Západ,
dátum narodenia 28.10.1973, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 3 320,-
Eur, splatený vklad vo výške 3 320- Eur, čo predstavuje 50 % základného
imania partnera verejného sektora, fyzická osoba Ing. Vincent Jakub,
PhD., adresa trvalého pobytu: Terchovská 3616/14, 040 01 Košice- Sever,
dátum narodenia: 18.01.1943, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške
3 320,-Eur, splatený vklad vo výške 3 320,-Eur, čo predstavuje 50 %
základného imania partnera verejného sektora. Na obchodný podiel
spoločníka Andreja Kissa bolo zriadené záložné právo v prospech záložného
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na základe Zmluvy o zriadení záložného
práva kobchodnému podielu č. 1415/13/015-ZZ-03 zo dňa 05.05.2015
a rovnako na obchodný podiel spoločníka Ing. Vincenta Jakuba, PhD. bolo
zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.
1415/13/015-ZZ-04 zo dňa 05.05.2015. Základné imanie partnera verejného
sektora je vo výške 6640,-Eur, rozsah splatenia vo výške 6 640,-Eur.
Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia spoločenskej zmluvy
Žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo
dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora
nad rámec úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch vzmysle $ 4 ods.3 písm. f)
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle $ 4
ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vzmysle $ 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora aozmene adoplnení niektorých zákonov vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v $ 27

ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii
vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov adokladov totožnosti konečných
užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa

mohla domnievať, že údaje zapísané vobchodnom registri avo vyššie špecifikovaných

3


dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za
to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle
ustanovenia 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného
užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Úplné znenie spoločenskej
zmluvy zo dňa 15.03.2012 partnera verejného sektora a vyhlásenie štatutárnych orgánov, že
všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie
a údaje uvedené vúplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch overila,
potvrdila a zosúladila svýpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice
1. spoukazom na ustanovenie $ 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
„zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“ a s dokladmi
totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych
orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra
partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných
registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti
všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba
dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo
všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli vsúlade so všetkými
údajmi zapísanými v dostupných databázach.
id al kancelária
ArtNers s.r.o,

V Poprade 28.06.2017Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×