Nezaradený subjekt

APAOMA, s. r. o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 6. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT |

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba, Obchodné meno APAOMA, s. r. o.
Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01
Identifikačné číslo (IČO) 44224 958Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov
v ktorom je osoba zapísaná
| Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 20274/P
Základné imanie 6 638,783776 EUR na
Rozsah splatenia 6 638,783776 EUR

Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 Meno, priezvisko, titul Ing. Karol Schneider
Adresa trvalého pobytu o Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SRO
Verejný funkcionár Nie
— Totožnosť overená —— | Občiansky preukaz číslo ET416770
1 Výška vkladu 5 642,966209 EUR
Výška splateného vkladu 5 642,966209 EUR m
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích — | hlasovacích právach a zisku PVS

| právach a zisku[2 | Meno, priezvisko, titul , PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť 7 SR
Verejný funkcionár Nie i
"Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150 o
Výška vkladu i 995,817567 EUR ]
Výška splateného vkladu 995,817567 EUR S
Právo na hospodársky Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS
právach azisku


Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 17.8.2009 a ustanovenia 8 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.
Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 "Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider| Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 1]
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
[ Funkcia konateľ
| Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
PVS tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí

svoj vlastnoručný podpis.

[2 [ Meno, priezvisko, titul „PaedDr. Metodeja Schneiderová, PhD.

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
| Dátum narodenia 16.10.1951
" Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
Verejný funkcionár Nie |!
|
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
PVS tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojísvoj vlastnoručný podpis.


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentuzískaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 17.8.2009 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
| titul
| —-

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954

"Štátna príslušnosť sk

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.Funkcia konateľ2 | Meno, priezvisko, titul | ......

Dátum narodenia i

Adresa trvalého pobytu — | —.....Funkcia —

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s

Štátna príslušnosť — |...Verejný funkcionár — |——

Totožnosť overenáustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 17.8.2009, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu


predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti uoprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

© neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

s nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo vktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

+ súspoločníci spoločnosti, ktorí skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, v ktorých
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

+ niesú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej |
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
APAOMA, s. r. o., konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu
do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu aže skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.Názov a označenie registra | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50598171

Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ

Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017

Podpis /

TaPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×