Nezaradený subjekt

FARMLEK spoločnosť s ručením obmedzeným

Ľubotice
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Ku ihrisku 4, Ľubotice

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anton Gaľa
Adresa:
J. Záborského 13 Veľký Šariš 08221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloslav Chmeliar
Adresa:
Ku ihrisku 4 Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Peter Chudík
Adresa:
Záborské 08253
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Peter Chudík
Adresa:
Záborské 08253
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
8. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Branislav Kahanec
Adresa:
Vajanského 33 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 8.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: IUDr. Branislav Kalranee, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

iČC 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: FARMLEÉK spoločnosť s ručením obmedzeným

So sídlom : Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

IČO: 31715 567

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Šro, Vložka číslo:
2588/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.02,2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov,

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

- zmluvy o tichom spoločenstve.Z. čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
(1) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
(1) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti,
(1) — natretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,
(iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokýnov
takejto osoby,
že Miloslav Chmoliar a Anton Gaľa nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl.
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

že MUDr. Peter Chudík nevykonáva funkciu verejného funkcionára podľa. čl. 2 ods. I

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 ZZ čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

má uzatvorené dve zmluvy o tichom spoločenslve, pričom však úchí spoločníci nie sú
konečnými užívateľmi výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) a financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyšš
uvedených zmlúv o tichom spoločenstve,1evedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účlovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z tvestnej činnosti a a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Chmeliar, nar: 17,02,1961, trvale bytom Ku ilirisku 4, 080 06 Ľubotice,
Anton Gaľa, nar, 01.04.1948, trvale bytoní J. Záborského 632/13, 082 21 Veľký Šariš,
MUDr. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:
Spoločníkmi spoločnosti sú:

Miloslav Chmeliar, nan: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 2324 EUR, Splatené: 2324 EUR, t.j. 35 % základného imania

Anton Gaľa, nar. 01.04.1948, trvale bytom J. Záborského 632/13, 082 21 Veľký Šariš
Vklad: 2158 EUR, Splatené: 2158 EUR, t.j. 32,5 % základného imania

MUDr. Peter Chudík, nar: 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 33 Petrovany
Vklad: 2158 ĽUR, Splatené: 2158 EUR, 1. 32.5 % základného imaniaKonateľom: spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar. nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4. 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosli: „Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje
konateľ sám a to lak, že k písanému alebo lačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný
podpis."

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromažďenie.
Partner verejného sektora neméadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločník, konateľ a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora Miloslav Chmeliar
nevykonáva funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. | ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu prí výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z.

Spoločník a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora Anton Gaľa nevykonáva funkciu
verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Spoločník a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora MUDr. Peter Chudík nevykonáva
funkciu verejných funkcionárov podľa čl, 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ťunkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona 0 registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vreholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:Neaplikuje sa,

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje. že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu,V Prešove dňa 19.12.2019 Oprávnená osoba: g
JUDr. Branjstiív Kahanec

advokát “


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba: JUDr. Branislav Kahanec, advokát

so sídlom: Vajanského 33, 080 01 Prešov

IČO: 42084792

DIČ: 1080225311

Zapísaný v zozname: Slovenskej advokátskej komory pod č. 4836

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: FARMLEK spoločnosť s ručením obmedzeným

So sídlom : Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

IČO : 31715 567

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
2588/P

Štatutárny orgán: Miloslav Chmeliar, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 zákona o registri
partnerov verejného sektora oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa
výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe
údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora:

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2009:

- účtovná závierka za rok 2015:

- účtovná závierka za rok 2016:

- občiansky preukaz konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenia konateľa a spoločníkov:

- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,

- zmluvy o tichom spoločenstve.

Z čestných vyhlásení spoločníkov a konateľa vyplýva, že každý z nich:
- práva a povinnosti spoločníka Partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom
mene a na svoj účet,
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu/dohodu, ktorou by:
(i) na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť svoj obchodný podiel v
Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť,
(ii) — na tretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo na vyplatenie
podielu na zisku Partnera verejného sektora alebo Jeho časti,
(iii) — natretiu osobu previedol resp. zaviazal sa previesť právo hlasovať na valnom
zhromaždení Partnera verejného sektora,
(iv) sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka Partnera verejného
sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov
takejto osoby,
že Miloslav Chmeliar a Anton Gaľa nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl.
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

že MUDr. Peter Chudík vykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. Z., a to funkciu poslanca

Národnej rady Slovenskej republiky a funkciu predsedu vyššieho územného celku.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva:

.

vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet,

má uzatvorené dve zmluvy o tichom spoločenstve, pričom však tichí spoločníci nie sú
konečnými užívateľmi výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán,

nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní
(prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej
tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie
záväzkov Partnera verejného sektora, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali
právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera verejného sektora a/alebo právo na
akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, okrem vyššie
uvedených zmlúv o tichom spoločenstve,

vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo Partnera
verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva,

po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené Oprávnenej
osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora neboli Partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora
vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody),
poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku
a/alebo záväzkov Partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcemu z účtovných
podkladov predložených Oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod v zmysle $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby:

Miloslav Clrmeliar, nar.: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice,
Anton Gaľa, nar. 01.04.1948, trvale bytom J. Záborského 632/13, 082 21 Veľký Šariš,
MUDr. Peter Chudík, nar. 18.02.1961, trvale bytom Záborské 185, 082 53.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním
právnická osoba:
Spoločníkmi spoločnosti sú:

Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice
Vklad: 2324 EUR, Splatené: 2324 EUR, t.j. 35 % základného imania

Anton Gaľa, nar. 01.04.1948, trvale bytom J. Záborského 632/13, 082 21 Veľký Šariš
Vklad: 2158 EUR, Splatené: 2158 EUR, t.j. 32,5 % základného imania

MUDr. Peter Chudík, nan: 18.02.1961, trvale bytom Záborské 1 83, 082 53 Petrovany
Vklad: 2158 EUR, Splatené: 2158 EUR, t.j. 32,5 % základného imania

Konateľom spoločnosti je:
Miloslav Chmeliar, nar: 17.02.1961, trvale bytom Ku ihrisku 4, 080 06 Ľubotice

Konanie menom spoločnosti: „Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje
konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný
podpis.“

Orgánom partnera verejného sektora je aj Valné zhromaždenie.
Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.

3) Uvedenie údaja podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora, ak
9 nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Spoločník, konateľ a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora Miloslav Chmeliar
nevykonáva funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z.

Spoločník a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora Anton Gaľa nevykonáva funkciu
verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Spoločník a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora MUDr. Peter Chudík vykonáva
funkciu verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z. z. a to: funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a funkciu predsedu vyššieho
územného celku.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona 0 registri partnerov
verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých

vyššie uvedených údajov.


V Prešove dňa ........2.1Partner verejného sektora: Í£/
M
TT ee L

FARMLEK spoločnosť s ruč obmedzeným
Miloslav Glíneliar
konateľ

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje. že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove dňa vezanca. 00 2017 Oprávnená osoba:JUDr. Branislav Kahanec
advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×