Nezaradený subjekt

DASelect, s.r.o.

Banská Bystrica
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Kapitulská 1, Banská Bystrica

Záznam platný od: 9. Marec 2022

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Školská 11, Banská Bystrica

Záznam platný od: 10. Júl 2017

Záznam platný do: 8. Marec 2022


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Igor Koval
Adresa:
Zámocká 24 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Tomáš Boľoš
Adresa:
Alexandra Matušku 12A Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Matúš Boľoš
Adresa:
Petra Karvaša 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Záznam do:
1. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Soteriou
Adresa:
Mládežnícka 39 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2020
Záznam do:
6. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Schmidtmayer
Adresa:
Kordíky 162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2020
Záznam do:
27. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Schmidtmayer
Adresa:
Kordíky 162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dagmar Soteriou
Adresa:
Mládežnícka 39 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
20. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrej Staroň
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 97401
Meno:
Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
Adresa:
Horná 23 Banská Bystrica 97401
Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.03.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 1.02.2021 do: 8.03.2022

StiahniZáznam platný od: 6.10.2020 do: 1.02.2021

StiahniZáznam platný od: 27.07.2020 do: 6.10.2020

StiahniZáznam platný od: 25.02.2020 do: 27.07.2020

StiahniZáznam platný od: 20.02.2020 do: 25.02.2020

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr. Andrej Staroň, advokát
so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 53 351 550

Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 8096
[ďalej ako „oprávnená osoha“/

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: DASelect, s.r.o.

IČO: 36 050 512

Sídlo: Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica

Konajúci: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ spoločností
Ing. Andrej Schmidtmayer, konateľ spoločnosti

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro,
vložka číslo: 7332/S
ďalej ako „partner“ /

I.
PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Identifikácia končeného užívateľa výhod pri zápise zmeny údajov zapísaných v Registri partnerov verejného
sektora a zmene oprávnenej osoby v Registri partnerov verejného sektora.

n.
INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLA IDENTIFIKOVANÁ OSOBA KONČENÉHO UŽÍVATEĽA

VÝHOD PARTNERA
1. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera.
2. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.
3. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti Schmitlpharm, a.s.,

so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 867 115, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, vodd.: Sa, vložka č.: 1189/5 (ďalej len „spoločnosť
Schmítlpharm, a.s.“)

4. Aktuálne znenie Stanov spoločnosti Schmitlpharm, a.s.
5. Výpis zo Zoznamu akcionárov spoločností Sch mitlpharm, a.s.
5. Aktuálny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti Assas Invest, s. r. o.,

so sídlom Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 101 464, spoločnosť zapísaná
vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vodd.: Sro, vložka č.: 38962/5 (ďalej len
„spoločnosť Assas Invest, s. r. 0,"),

7. Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Assas Invest, s. r. o.

8. S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej
predložené nasledovné doklady a písamnosti:

a) Čestné vyhlásenie partnera, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne:
- jeho spoločníkmi sú
> spoločnosť Schmitloharm, a.s. so sídlom Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 867 115, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vodd.: Sa, vložka č.: 1189/8:

Strana173
aa

- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v SR:

- nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

- konečnými užívateľmi výhod sú
— JU9r. igor Koval, nar. 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava —

mestská časť Staré Mesto

- neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv tretích asôb, ktorých účelom by bolo výlučne

zriadenie kontroly v partnerovi,

b) Čestné vyhlásenie spoločnosti Schmitlpharm, 3.5., z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje týkajúce sa jej ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné,
správne a aktuálne:

- > svojobchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedla na inú
osobu:

- > nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- > nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 8 Ga ods. 1 zákona č.
297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov,

c) Čestné vyhlásenie JUDr. Igora Kovala, z ktorého vyplýva, že
— neuzatvoril žiadne dohody o tichom spoločenstve a ani iné zmluvy o ovládaní partnera:

- nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej
osoby,

- je konečným užívateľom výhod partnera,

d) Kópia občianskeho preukazu JUDr. Igora Kovala,

1.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z dokumentov, informácií a podkladov uvedených v článku II. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
partner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka.

Spoločníkmi partnera sú:
a) spoločnosť Schmitlpharm, a.s.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm, a.s. je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,-€. Jediným
akcionárom spoločnosti Schmitlpharm, a.s. je spoločnosť Assas Invest, s. r. o., ktorá vlastní 100 % akcií
v spoločnosti Schmitipharm, a.s. Základné imanie spoločnosti Assas Invest, s. r. 0. je vo výške 5.000,-€
a bolo splatené v plnom rozsahu. Jediným spoločníkom spoločností Assas invest, s. r. 0. je JUDr. Igor Koval,
nar. 12.01.1984, trvale bytom Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, ktorý ako
spoločník spoločnosti Assas Invest, s. r. o. disponuje obchodným podielom 100 %.

Zo spoločenskej zmluvy partnera vyplýva, že základné imanie partnera je tvorené peňažným vkladom
spoločníkov, a to peňažným vkladom

a) spoločností Schmitlpharm, a.s., vo výške 8.200,- €, splatené v celom rozsahu:
Hodnota základného imania partnera je vo výške 8.200,- € a je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica partnera vyplýva, že riadiacu štruktúru
partnera tvorí konateľ PharmDr. Ľubornír Schmidtmaver, bytom Kordíky 162, 97€ 34 Kordíky a Ing. Andrej

Schmidtmayer, bytom Kollárová 15316/3A, 974 01 Banská Bystrica. Partnera zastupuje a zaňňo podpisuje
konateľ samostatne.

Najvyšším orgánom partnera je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci partnera.

Štatutárny a riadiací orgán partnera je menovaný valným zhromaždením partnera, ktoré tvoria spoločníci
partnera.

Strana 223
9. — Hlasovacie práva v partnerovi patria

a) spoločnosti Schmitlpharm, a.5., vrozsahu 100 %,

10. Právo na hospodársky prospech (podiel na získu partnera) má každý spoločník, t. |. spoločnosť
Schmitlpharm, a.s. vo veľkosti 100%,

11. Partner nemá zriadenú dozornú radu.

1.
1DENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod
partnera podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činností a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Kovat

Adresa trvalého pobytu: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci

funkciu v Slovenskej republike: nie

Identifikácia konečného užívateľa partnera podľa: š 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.
z. o ochrane gred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a 0
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskarších predpisov

V.
ÚDAJE PODĽA 8 4 ODS. 4 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 315/2015 Z. Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A
O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

1. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname
verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

vi
PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

1. Informácia o partnerovi podľa 5 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpísu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent
priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

vul.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
skutočne zistenému stavu.

++4

V Banskej Bystrici, dňa 03.03.2022advokát

Strana 323
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.m CURAE
NU

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť")
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ičo: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: DASeled, s.r.o.

Sídlo: Školská 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ičo: 36 050 512

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka číslo: 7332/S

V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

Ing. Andrej Schmidtmayver, konateľ
(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)
(c)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: JUDr.

Meno: Igor

Priezvisko: Koval

Dátum narodenia: 12.01.1984

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V. súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä
nasledovné dokumenty a informácie:

a) © Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 28.10.2020,

9 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 28.10.2020,

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com—N! CURAE

IL

ď © Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitipharm, a.s., so sídlom na ulid Jabloňová
29, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka Číslo: 1189/5 (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

9) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schmitlpharm zo dňa 19.06.2019,

g Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulid
Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/5
(ďalej aj len ako „Assas Invesť“),

h) Doklady totožnosti jediného spoločníka spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného
sektora a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité
posúdenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že
u Partnera verejného sektora spíňajú kritériá stanovené na základe Zákona oRPYS pre konečných
užívateľov výhod fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Schmitlpharm.

Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj skorporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitipharm, aktuálnym Zoznamom akdonárov spoločnosti
Schmitlpharm a aktuálnym výpisom z Obchodného registra spoločnosti Schmitipharm, z ktorých vyplynuli
skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predožené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S deľom konať s odbornou starostlivosťou bolo zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané Čestné prehlásenie
osoby identifikovanej Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, v ktorom konečný užívateľ výhod
prehlásil, že neuzatvoril žiadne dohody otichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásil, že nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predožené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa
Zákona o RPVS. Údaje a totažnosť konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba overila na základe
jeho dokladu totožnosti.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.commW CURAE
VILU

(E)
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona
o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má jediného spoločníka. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 8.200,00 EUR. Jediným
spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Schmitlpharm.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 100,00% obchodný podie! predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 8.200,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitipharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitipharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní
100,00 % akcií v spoločnosti Schmitipharm. Jediným čenom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm
je PriarmDr. Ľubomír Schmidtmaver, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Ľubomír Schmidtmaye!“).

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpnarm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcí, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá
jeden (1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- Štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitlpharm je predstavenstvo — predstavenstvo spoločnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitloharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
V plnom rozsahu.

Jedným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podelom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo
Zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva
jediný spoločník Igor Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľmi
spoločnosti, Ľubomírom Schmidtmayerom a Ing. Andrejom Schmidtmayerom, bytom Kordíky 162, 976 34
Tajov, Slovenská republika, ktorí sú oprávnení konať za Partnera verejného sektora samostatne.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.comm CURAE
NU

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií poda
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

CH)
Vyhlásenie oprávnenej osoby, Že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár, konateľAdvokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450| DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účety identifikácie konečných užívateľov výhod

(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné mena:
Sídlo:

ICO:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

51 144 450

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:
Sídlo:

1Čo:

Právna forma:
Zapísaná:

V mene ktorej koná:

DASelect, s.r.o.

Školská 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

36 050 512

spoločnosť s ručením obmedzeným

V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddie!: Sro, vložka
číslo: 7332/8

PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ

Ing. Andrej Schmidtmayer, konateľ

(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora" alebo aj len ako „PVS“)

(c)

Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Verejný funkcionár:

JUDr.

Igor

Koval

12.01.1984

Slovenská republika

Zámocká 7327/24, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

Nie

(ďalej aj len ako „Igor Kovaľ)

Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:
Státna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Verejný funkcionár:

JUDr.

Matúš

Boľoš

04.02.1980

Slovenská republika

Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlažka čislo: 32749/S
Horná 23, 974.01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450 DIČ: 2120600735 [| IČ DPH: SK2120600735

Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster ©gmail com
CURAETitul: JUDr.

Meno: Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)
Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora bali Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné
dokumenty a informácie:

a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS,

b) — Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PYS zo dňa 09.06.2020,

c) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PYS zo dňa 15.07.2020,

d) Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti Schmitlpharm, a.s., so sídlom na ulici Jabloňová 29,
974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 867 115, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 1189/S (ďalej aj len ako
„Schmitlpharm“),

€) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti Schmitlpharm,

f) Aktuálne Stanovy spoločnosti Schritlpharm zo dňa 19.06.2019,

9) Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Assas Invest s. r. o., so sídlom na ulici Komenského
475/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 101 464, zapísanej v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 38962/S (ďalej aj len ako „Assas
Invesť),

hy Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulíci
Homá 23, 974 Di Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej aj len ako
„ST),

i) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,

j) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,

k) Doklady totožnosti akcionárov obchodnej spoločnosti SI a doklad totožnosti jediného spoločníka
spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvetlenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPVS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kta skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú spaločnosti Schmitlpharm a SI.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom regístri Okresného súdu Banské Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika | IČO: 511444501DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 [ E-mail: debnarsterál gmail.com


Spoločnosť Schmitlpharm je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského
práva, ktorej základné imanie je rozdelené na sto (100) kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v
listinnej podobe.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej
podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm a SI, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločností Schmitlpharm a SI, aktuálnymi Zoznamami akcionárov spoločností
Schmitlpharm a SI a aktuálnymi výpismi z Obchodného registra spoločností Schmitlpharm a SI, z ktorých
vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia
osôb identifikovaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Igor Koval, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš spíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si
Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

(E)

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 8.200,00 EUR. Spoločníkmi PVS sú
obchodná spoločnosť Schmitlpharm a obchodná spoločnosť SI.

Vlastnícka Štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 12,26% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 1.005,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť Schmitlpharm, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu,

. 87,74% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 7.195,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Základné imanie spoločnosti Schmitlpharm je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na
meno, vydaných v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 8.350,00 EUR.

Z dokumentov, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynula,
že jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas Invest, ktorá vlastní 100,00
% akcií v spoločnosti Schmitlpharm. Jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti Schmitlpharm je
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, bytom Kordíky 162, 976 34 Tajov, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Ľubomír Schmidtmayer“).

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika |1ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarstergmail.cam


Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti Schmitlpharm, najmä
s aktuálnym znením Stanov spoločnosti Schmitlpharm, z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti
významné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
8.350,00 EUR (slovom osemtisíctristopäťdesiat euro) menovitej hodnoty akcií akcionára pripadá jeden
(1) hlas,

- najvyšším orgánom spoločnosti Schmitlpharm je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o.
i. rozhodovanie o zmene stanov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení
zisku,

- štatutárnym orgánom spoločnosti Schmitloharm je predstavenstvo — predstavenstvo spotočnosti
Schmitlpharm má jedného člena, a to Ľubomíra Schmidtmayera,

- členstvo v predstavenstve je nezastupiteľné,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti Schmitlpharm je trojčlenná dozorná rada, ktorá dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
Schmitlpharm.

Ako bolo uvedené vyššie, jediným akcionárom spoločnosti Schmitlpharm je obchodná spoločnosť Assas
Invest. Spoločnosť Assas Invest je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, založenou podľa slovenského
právneho poriadku. Základné imanie spoločnosti Assas Invest je vo výške 5.000,- EUR a bolo splatené
v plnom rozsahu.

Jediným spoločníkom spoločnosti Assas Invest je Igor Koval, ktorý ako spoločník disponuje obchodným
podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základom imaní spoločnosti Assas Invest). Zo Zakladateľskej
listiny spoločnosti Assas Invest vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Igor
Koval, ktorý je zároveň jediným konateľom spoločnosti Assas Invest.

Oprávnená osoba identifikovala jediného spoločníka jediného akcionára spoločnosti Schmitlpharm, ktorá je
spoločníkom Partnera verejného sektora, p. Igora Kovala ako konečného užívateľa výhod z dôvodu, že hoci
Pp. Igor Koval nemá podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora va výške najmenej 25%, a teda
sám nesplňa definičné kritérium podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z TČ“), je osobou, ktorá toto definičné kritérium spíňa, ak koná spoločným postupom s druhým
spoločníkom Partnera verejného sektora. Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že p. Igor
Koval napíňa definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z TČ.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boli poskytnuté vyplynulo, že akcionármi
spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcionárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spalačnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
pripadá jeden hlas,

ň podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
všetkých akcionárov,

- najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie
9 rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |!ČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
CURAEa dividend v zmysle stanov spolačnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom
akcií, a i.,

S štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boťoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná den
predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

- najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľmi spoločnosti,
a to (i) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom a (ii) Ing. Andrejom Schmidtmayeram, bytom Kordíky 162,
976 34 Kordíky, Slovenská republika, ktorí konajú za Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem osôb uvedených
v časti (C) tohto Verifikačného dokumentu, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala definičné
kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (8 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPYS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(6)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. a registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnacenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo aleho nepriamo výlučne riadi.

CH)

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPYS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 22.09.2020IČ DPH: 8K 2120600735

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár, konateľ

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka čislo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster Ogmail.com

Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ST CURAEVERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely identifikácie konečných užívateľov výhod
(ďalej aj len ako „Verifikačný dokumenť)
podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj len ako „Zákon o RPVS“)

(A)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.

Sídlo: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

10: 51 144 450

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka číslo: 32749/S

V mene ktorej koná: JUDr. Peter Debnár, konateľ

(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

(B)
Partner verejného sektora:

Obchodné meno: DASElect, s.r.o.

Sídlo: Školská 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

1Č0: 36 050 512

Právna farma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 7332/9.

V mene ktorej koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmaver, konateľ

Ing. Andrej Schmidtmayer, konateľ
(ďalej aj len ako „Partner verejného sektora“ alebo aj len ako „PVS“)

(c)
Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného
sektora ako koneční užívatelia výhod

Titul: Ing.

Meng: Dagmar

Priezvisko: Soteriou

Dátum narodenia: 02.01.1955

Státna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Mládežnícka 39, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Dagmar Soteriou“)

Titul: JUDr.

Meno: Matúš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 04.02.1980

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Matúš Boľoš“)

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©)gmnail.com


Titul: JUDr.

Meno: Tomáš

Priezvisko: Boľoš

Dátum narodenia: 24.08.1971

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 14935/12A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika

Verejný funkcionár: Nie

(ďalej aj len ako „Tomáš Boľoš“)

(D)

Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala alebo overila
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou preskúmané najmä nasledovné
dokumenty a informácie:a) Aktuálny výpis z Obchodného registra PYS,
b) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 28.04.2020,
©) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 28.04.2020,

d) © Aktuálny výpis z Obchodného registra spoločnosti SOPHISTIC INVESTMENT a.s., so sídlom na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 635 936, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 815/S (ďalej až len ako
„SD),

e) Aktuálny Zoznam akcionárov spoločnosti SI,
f) Aktuálne Stanovy spoločnosti SI zo dňa 21.06.2017,
g) Doklady totožnosti Dagmar Soteriou a akcionárov obchodnej spoločnosti SI.

Oprávnená osoba sa dôkladne oboznámila s obsahom dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora
a zadovážila si informácie a vysvettenia zo strany Partnera verejného sektora potrebné pre náležité posúdenie
vlastníckej a riadiacej Štruktúry Partnera verejného sektora za účelom identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera
verejného sektora splňajú kritériá stanovené na základe Zákona o RPYS pre konečných užívateľov výhod
fyzické osoby identifikované v časti (C) Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba sa pri identifikácií konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie
informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických
osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod
Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom
nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner
verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú Dagmar Soteriou a obchodná spoločnosť SI.

Spoločnosť SI je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej
základné imanie je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v lístinnej
podobe.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporátnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI, aktuálnym Zoznamom akcionárov spoločnosti SI a aktuálnym výpisom z Obchodného

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystríca, oddiel: Sro, vložka číslo: 2749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská renublika | IČO: 511444501DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com


registra spoločnosti SI, z ktorých vyplynuli skutočnosti bližšie popísané v nasledovných častiach tohto
Verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného
sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom
o RPYS a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou bali zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia
osôb identifikavaných Oprávnenou osobou ako konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia
výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera
verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu,
Oprávnená osoba konštatuje, že Dagmar Soteriou, Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš splňajú definíciu
konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si
Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.

CE)

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)
Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
má 2 spoločníkov. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 8.200,00 EUR. Spoločníkmi PYS sú
P. Dagmar Soteriou a obchodná spoločnosť SI.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

. 12,26% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 1.005,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní p. Dagmar Soteriou,

. 87,74% obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo
výške 7.195,00 EUR (splatený v celom rozsahu) vlastní spoločnosť SI, ktorá je akciovou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa slovenského práva, ktorej akcie nie sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu.

Oprávnená osoba identifikovala spoločníčku Partnera verejného sektora, p. Dagmar Soteriou ako konečného
užívateľa výhod z nasledovného dôvodu:

Si hoci p. Dagmar Soteriou nemá podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške
najmenej 25%, a teda nesplňa definičné kritérium podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1. zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako
„Zákon a ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“), je osobou, ktorá má právo vymenovať alebo
odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora:

Ň vzhľadom na výšku podielu p. Dagmar Soteriou na hlasovacích právach Partnera verejného sektora
nie je reálne, aby p. Dagmar Soteriou ako spoločníčka Partnera verejného sektora sama rozhodla
o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, avšak toto právo
vie p. Dagmar Soteriou realizovať spoločným postupom s druhým spoločníkom Partnera verejného
sektora. Z vyššie uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že p. Dagmar Soteriou napíňa
definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z TČ.

Základné imanie spoločnosti SI je rozdelené na sto (100) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných
v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 2 024,829052 EUR. Z dokumentov,
ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii a z informácií, ktoré jej boľi poskytnuté vyplynulo, že akcionármi

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32749/5
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450]DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster©gmail.com
M CUVRAE
m

spoločnosti SI sú Matúš Boľoš a Tomáš Boľoš, pričom každý z akcianárov vlastní akcie, ktorých menovitá
hodnota (101.241,4526 EUR) predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti SI vo veľkosti 50,00%.

Oprávnená osoba sa oboznámila aj s korporatívnymi dokumentmi spoločnosti SI, najmä s aktuálnym znením
Stanov spoločnosti SI z ktorých vyplynuli najmä nasledovné skutočnosti významné pre určenie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
2.024,829052 EUR (slovom dvetisícdvadsaťštyri euro a 829052 centov) menovitej hodnoty jeho akcií
prípadá jeden hlas,

- podiel! zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií
všetkých akcionárov,

a najvyšším orgánom spoločnosti SI je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí o. i.
rozhodovanie o zmene stanov spoločnosti, vaľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie
o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady
a dividend v zmysle stanov spoločnosti, rozhodovanie o zmene práv spojených s niektorým druhom
akcií, a i.,

štatutárnym orgánom spoločnosti SI je predstavenstvo — predsedom predstavenstva spoločnosti SI je
Tomáš Boľoš a členom predstavenstva je Matúš Boľoš, pričom za spoločnosť SI koná člen
predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis,

s najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti SI je štvorčlenná dozorná rada, ktorá dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti SI.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne
dostupných evidencií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je riadený konateľmi spoločnosti,
a to (i) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, Slovenská republika a
(ii) Ing. Andrejom Schrnidtmaverom, bytom Kordíky 162, 976 34 Kordíky, Slovenská republika, ktorí konajú
za Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem spoločníka a
akcionárov a členov predstavenstva spoločníka PVS, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napíňala
definičné kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPYS.

(F)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora ($ 11 ods.
6 písm. c) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií poskytnutých jej
Partnerom verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora žiadneho verejného funkcionára.

(G)

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade
partnera verejného sektora podľa S 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora)

Partner verejného sektora, nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody oEurópskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiet: Sro, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |IČO: 51144450] DIČ: 2120600735 | IČ DPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarster ©gmail.com


CH)

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu (5 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že prí identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 23,07.2020
. 97401 Bystrica

Horná“
IČO: 51144450 DIČ: Et

Advokátska kancelária CURAE, s.r.o.
JUDr. Peter Debnár
konateľAdvokátska kancelária CURAE, s.r.o. | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sra, vložka číslo: 32749/S
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika | IČO: 51144450 | DIČ: 2120600735 | IČ OPH: SK2120600735
Mobil: +421 (0) 905 435 550 | E-mail: debnarsterG©gmail.cam

Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Nn—-

SY

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8 Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konateľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 11334/S

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:
DASEelect, s.r.o.
IČO: 36 050 512
sídlo: Školská 11, Banská Bystrica 974 01, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 7332/S
(ďalej v texte ako „partner “ alebo „partner verejného sektora“)

I.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia končeného užívateľa výhod aoverenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného
sektora.

11.
Odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera

Výpis partnera z Obchodného registra SR.

Čestné vyhlásenie /Písomné potvrdenie partnera o aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.

Aktuálny zoznam spoločníkov vedený partnerom.

Občiansky preukaz konateľa a spoločníčka.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob
prerozdelenia zisku resp. úhrady straty.
II.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou
spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „Obchodný
zákonník“), zapísanou do Obchodného registra dňa 25.09.2001.

Výška základného imania partnera predstavuje 8 200 Eur a je v celom rozsahu splatená.

Vlastnícka štruktúra partnera je tvorená 3 spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

a) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom, nar. 4.8.1957, trvale bytom Kordíky 162,
Kordíky 976 34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer“), ktorého výška vkladu,
ako spoločníka partnera, predstavuje čiastku 4 515 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo
predstavuje 55,06098 % podiel na základnom imaní partnera,

b) Ing. Dagmar Soteriovou, nar. 2.1.1955, trvale bytom Mládežnícka 39, Banská Bystrica 974
04 (ďalej len „Ing. Dagmar Sotetiou“) ktorej výška vkladu, ako spoločníka partnera,
predstavuje čiastku 1 005 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 12,2561 %
podiel na základnom imaní partnera:

c) Ing. Andrejom Schmidtmayerom, nar. 19.6.1986, trvale bytom Kordíky 162, Kordíky 976
34 (ďalej len „Ing. Andrej Schmidtmayer“) ktorého výška vkladu, ako spoločníka
partnera, predstavuje čiastku 2 680 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje
32,68293 % podiel na základnom imaní partnera.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, ato z 55,06098 % PharmDr. Ľubomír
Schmidtmayer, z 12,2561 % Ing. Dagmar Soteriou a z 32,68293 % Ing. Andrej Schmidtmaver.
Počet hlasov na valnom zhromaždení partnera sa u každého spoločníka určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania partnera.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú 2 konatelia, ktorý sú vrcholným orgánom
riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Dozorná rada nebola zriadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer a Ing. Andrej Schmidtmayer, pričom
každý konateľ partnera zastupuje samostatne.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora majú nasledovní spoločníci, a to
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer v rozsahu 55,06098 %, Ing. Andrej Schmidtmayer v rozsahu
32,68293 % a Ing. Dagmat Soteriou v rozsahu 12,2561 %.

IV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod
Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer

Strana 2 z 3
Adresa trvalého pobytu: Kordíky 162, Kordíky 976 34

Dátum narodenia: 4.8.1957

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Schmidtmayer
Adresa trvalého pobytu: Kordíky 162, Kordíky 976 34
Dátum narodenia: 19.6.1986

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

V.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

VI.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2020Strana 3 z 3
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ty

SN U

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8: Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konateľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 11334/S

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:
DASelect, s.r.o.
IČO: 36 050 512
sídlo: Školská 11, Banská Bystrica 974 01, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ
zapísaná v Obchodnom tegistri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 7332/S
(ďalej v texte ako „partner “ alebo „partner verejného sektora“)

I.
Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia končeného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného
sektora.

11.
Odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera

Výpis partnera z Obchodného registra SR.

Čestné vyhlásenie/ Písomné potvrdenie partnera o aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.

Aktuálny zoznam spoločníkov vedený partnerom.

Občiansky preukaz konateľa a spoločníčka.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob
prerozdelenia zisku resp. úhrady straty.
III.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou
spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „Obchodný
zákonník“), zapísanou do Obchodného registra dňa 25.09.2001.

Výška základného imania partnera predstavuje 8 200 Eur a je v celom rozsahu splatená.

Vlastnícka štruktúra partnera je tvorená 3 spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a to:

a) PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom, nar. 4.8.1957, trvale bytom 162, Kordíky 976
34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer“), ktorého výška vkladu, ako spoločníka
partnera, predstavuje čiastku 4 515 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje
55,06098 % podiel na základnom imaní partnera,

b) Ing. Dagmar Soteriovou, nar. 2.1.1955, trvale bytom Mládežnícka 39, Banská Bystrica 974
04 (ďalej len „Ing. Dagmar Soteriou“) ktorej výška vkladu, ako spoločníka partnera,
predstavuje čiastku 1 005 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 12,2561 %
podiel na základnom imaní pattneta,

<) Ing. Andrejom Schmidtmayerom, nar. 19.6.1986, trvale bytom 162, Kordíky 976 34 (ďalej
len „lng. Andrej Schmidtmayer“) ktorého výška vkladu, ako spoločníka partnera,
predstavuje čiastku 2 680 Eur (splatenú v celom rozsahu) čo predstavuje 32,68293 %
podiel na základnom imaní partnera.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, ato z 55,06098 % PharmDr. Ľubomír
Schmidtmayer, z 12,2561 % Ing. Dagmar Soteriou a z 32,68293 % Ing. Andrej Schmidtmayer.
Počet hlasov na valnom zhromaždení partnera sa u každého spoločníka určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania partnera.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú 2 konatelia, ktorý sú vrcholným orgánom
riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Dozorná rada nebola zriadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer a Ing. Andrej Schmidtmayer, pričom
každý konateľ partnera zastupuje samostatne.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora majú nasledovní spoločníci, a to
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer v rozsahu 55,06098 %, Ing. Andrej Schmidtmayer v rozsahu
32,68293 % a Ing. Dagmar Soteriou v rozsahu 12,2561 %.

IV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod
Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer

Strana 2 z 3
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34

Dátum narodenia: 4.8.1957

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Smidtmayer
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34
Dátum narodenia: 19.6.1986

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

V.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SK.

VI.
Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa G 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že
partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom
trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a
priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 06.02.2020

URBÁNI €. Portnom
J /AGvokátska kancelária
ckél 5

IČO: 36 646 181 IČ DEŇ: Súcru.. u,v

URBÁNI 8: Partners s.to.
JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konateľ, advokát
Strana 3 z 3
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
>

Zn s ». m

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 313/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákou“)OPRÁVNENÁ OSOBA:

URBÁNI 8. Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181

sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01, SR

v mene spoločnosti koná: JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, konateľ, advokát
zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komoty pod č. 133

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:
Sro, Vložka č.: 11334/5

(ďalej v texte ako „oprávnená osoba“)PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA:
DASelect, s.r.o.
IČO: 36 050 512
sídlo: Školská 11, Banská Bystrica 974 01, SR
v mene spoločnosti koná: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bysttica,
Oddiel: Sto, Vložka č.: 7332/8
(ďalej v texte ako „partner “ alebo „pattnet verejného sektora“)1.
Predmet veržfikačného dokumentu

Predmetom verfikačného dokumentu je identifikácia končeného užívateľa výhod a overenie
identifikácie konečného užívateľ výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného
sektora.

11.
Odôvodnenie na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného
užívateľa výhod alebo ovetila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera

Výpis partnera z Obchodného registra SR.

Čestné vyhlásenie /Písomné potvrdenie partnera o aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre
vyplývajúcej z údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera.

Aktuálny zoznam spoločníkov vedený partnerom.

Občiansky preukaz konateľa a spoločníčka.

Zápisnica z ostatného rokovania valného zhromaždenia partnera z obsahu ktorej vyplýva spôsob
prerozdelenia zisku resp. úhrady straty.
11.
Vlastnícka Štruktúta a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z preskúmavaných dokumentov a dokladov vyplýva, že partner verejného sektora je
obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len
„Obchodný zákonník“), zapísanou do Obchodného registra dňa 25.09.2001.ýška základného imania partnera predstavuje 6 640 Eur a je v celom rozsahu splatená.

Vlastnícka štruktúra partnera je tvorená 3 spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami, a ro:

aj PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom, nar. 4.8.1957, rod. č, 570804/6487, trvale
bytom 162, Kordíky 976 34 (ďalej len „PharmDr. Ľubomír Schmidrmaver“), krorého
výška vkladu, ako spoločníka partncra, predstavuje čiastku 3 015 Ľur (splatenú v celom
rozsahu) čo predsravuje 45 % podiel na základnom imaní partnera:

b) Ing. Dagmar Soteriovou, nar. 2.1.1955, rod. č. 555102/7031, trvale bytom Mládežnícka
39, Banská Bystrica 974 04 (ďalej len „Ing. Dagmar Soternou“) ktotej výška vkladu, ako
spoločníka partnera, predstavuje čiastku 1 005 Eur (splatenú v celom tozsahu) čo
predstavuje 15 % podiel na základnom imaní pattnera,

c) Ing. Andrejom Schmidrmarerom , nar. 19.6.1986, rod. č. 860619/7831, trvale bytom 162,

Kordíky 976 34 (ďalej len „Ing. Andrej Schmidtmayer “) ktorej výška vkladu, ako

spoločníka partnera, predstavuje čiastku 2 680 Eur (splatenú vcelom tozsahu) čo

predstavuje 40 % podiel na základnom imaní pattnera.Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia partnera vykonávajú spoločníci, a to zo 45 % PharmDr. Ľubomír Schmidrmarer,
z 15 % Ing. Dagmar Soteriou a zo 40 % Ing. Andrej Schmidtmayer. Počet hlasov na valnom
zhromaždení partnera sa u každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania partnera.

Štatutárnym orgánom pattneta verejného sektora sú 2 konatelia, ktorý sú vrcholným orgánom
tladlacej štruktúry partnera verejného sektora. Dozorná rada nebola zriadená.

Konateľom partnera je PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer a Ing. Andrej Schmidtmarer,
príčom každý konateľ partnera zastupuje samostatne.Právo na hospodársky prospech partnera vetejného sektora má každý zo spoločníkov, a to
PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer v rozsahu 45 %, Ing. Dagmar Šoteriou v rozsahu 15 % a Ing.

Andrej Schmidtmayer v rozsahu 40 %.

TY,
identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod parmera podľa $04 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Sch midtmayer
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34
Dátum narodenia: 4.3.1957

Stana 22 3
Rodné číslo: 570804/6487
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NieMeno a priezvisko: Ing. Dagmar Soteriou.

Adresa trvalého pobytu: Mládežnícka 39, Banská Bystrica 974 4
Dátum narodenia: 2.1.1953

Rodné číslo: 555102/7031

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Nie

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Smidímayer
Adresa trvalého pobytu: 162, Kordíky 976 34
Dátum narodenia: 19.6.1986

Rodné číslo: 860619/7831

Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: Niev.
Údaje podľa písm. c) a d) ods. 5 $ 18 ZákonaSúčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný
funkcionár (v zmysle či. 2 ods. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov) vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle $ 4 ods. 4 Zákona.
vi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 30.6.2017
URBÁNÚ S:
JUDr. Rástislav

e18 s.r.o.
áni LL.M, konateľ, advokátStrana 3 z 3

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×