Nezaradený subjekt

Farm NM, s. r. o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 10. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno

Farm NM, s. r.o.Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01

Identifikačné číslo (IČO) 45 376 409

Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov

v ktorom je osoba zapísaná

Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 22522/P
" Základné imanie 5 000 EUR i
[ Rozsah splatenia 5 000 EUR

Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 Meno, priezvisko, titul1 Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954 o
Štátna príslušnosť SR

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770

Výška vkladu . 4 250 EUR

Výška splateného vkladu 4 250 EURPrávo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach azisku

Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
| hlasovacích právach a zisku PYS

2 | Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu

PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.
Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár NieTotožnosť overená

Občiansky preukaz číslo HG283150Výška vkladu

750 EURVýška splateného vkladu

750 EURPrávo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach aziskuSpoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS
Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/ podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 28.4.2011 a ustanovenia 8 123 ods. 1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. !

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
5 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $ 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider

Adresa trvalého pobytu — | Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
Verejný funkcionár Nie |
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania v mene i Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k
PYS tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis
2 | Meno, priezvisko, titul PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
| Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150Spôsob konania v mene ,
PYS Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, žek

tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia zakladateľskej listiny zo dňa 28.4.2011 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 | Meno, priezvisko,
titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

| Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SK i i
Verejný funkcionár NieTotožnosť overenáObčiansky preukazKÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
| Vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľ

2 | Meno, priezvisko, titul"Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia

Štátna príslušnosť

| Verejný funkcionár

Totožnosť overená| Funkcia

identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, ato Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
zakladateľskej listiny zo dňa 28.4.2011, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou vjeho doklade !
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
| vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého
| + nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,
+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,
« neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti, |
« nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá |
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,
je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého |
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
L + nie jeverejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej |

[O republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Í Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie|

D) Vyhlásenie oprávnenej osoby

| Oprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

/ vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu kPYS ato obchodnej spoločnosti

| Farm NM, s. r. o. konala nestranne a sodbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu |
do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo

| 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne |
zistenému stavu.

| Názov a označenie registra | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice

- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
| spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
| auditu, číslo licencie 398,

| )dentifikačné číslo - IČO: [50598171 o nT©<—T—“
| Označenie obchodného registra — Okresr ý súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V —
Štatutár 010000077 Ing. Eva Gazdová, konateľ
Miesto a dátum | VKošiciach dňa 3.7.2017
| Podpis /
hadom
j j
TÚ )Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×