Nezaradený subjekt

SPV LIPOVANY s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Špitálska 55, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 21. August 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Masarykova 30, Lučenec

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do: 21. August 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Budiak
Adresa:
Ľudovíta Fullu 3088 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dominika Oravkinová
Adresa:
Pionierska 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2019
Záznam do:
6. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Pócsa
Adresa:
1. Mája 94 Fiľakovo 986 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Seat Aličauši
Adresa:
Haličská cesta 30 Lučenec 98403
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ibraim Abdulai
Adresa:
UL. 100 BR. BB Gostivar - Vrapchishte 912 38
Krajina:
Macedónska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jusuf Aličauši
Adresa:
Haličská cesta 30 Lučenec 984 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
EASY START s.r.o.
Adresa:
Cintorínska 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
JUDr. Ondrej Zachar
Adresa:
1. mája 81 Liptovský Mikuláš 031 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2019 do: 6.11.2019

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 21.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: SPV LIPOVANY s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným

SÍDLO: ŠPITÁLSKA 55, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ
MESTO 811 08

IČO: 45 585 547

REG.: OS BA, odd.: Sro, vl.č. 137275/B

OPRÁVNENÁ OSOBA: EASY START s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Cintorínska 9

BRATISLÁVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 811 08
1ČO: 48 300 501

REG: OS BAI, odd.: Sro, vl. č. 106148/B
VERIFIKAZNÝY BOXUMENT: J

identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. 6 11
ods. 4 a5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

Predmet verifikačného dokumentu: sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri identifikácii
KUV v zmysle ust.$ 11 ods. 2 písm. a), b).

Za účelom identifikácie konečných # aktuálny a úplný výpis zobchodného registra Partnera
užívateľov výhod Partnera verejného sektora

verejného sektora a uvedenia jeho s — čestné prehlásenia

vlastníckej a riadiacej štruktúry bolí % spoločenská zmluva

Oprávnenou osobou vyhodnotené " údaje z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
nasledovné dokumenty: " — informácie z internetu

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |

Obchodné meno: SPV LIPOVANY s.r.o.

Odd.: Sro, vl.č.: 137275/B

Sídlo: Špitálska 55, 81108 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 45 585 547

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 320.000 FUR

Rozsah splatenia základného imania 320.000 EUR

Spoločníci:

z Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7178/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopäťtisíc šesťsto FUR), rozsah splatenia:
100 %, výška podielu: 33%,

+ Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika ,
nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 108.800 EUR (stoosemtisíc osemsto EUR), rozsah
splatenia: 100 %, výška podielu: 34%,

" Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika , nar, 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopättisíc šesťsto EUR),
rozsah splatenia: 100 %, výška podielu: 33%.

Štatutárny orgán:

+ Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985.

" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špítálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994.

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty

podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu

a svoj vlastnoručný podpis.

Strana 125


Vlastnícka štruktúra: Vychádzajúc z preskúmavaných dokumentov vyplynuli nasledovné
skutočností, na základe ktorých možno do vlastníckej štruktúry zaradiť nasledovné osoby:

s Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopättisíc šesťsto EUR), rozsah splatenia:
100 %, výška podielu: 33%,

" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 108.800 EUR (stoosemtisíc osemsto EUR), rozsah
splatenia: 100 %, výška podielu: 34%,

s Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská
republika, nar. 05.04.1989, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopäťtisíc šesťsto EUR),
rozsah splatenia: 100 %, výška podielu: 33%.

Riadiaca štruktúra: Vychádzajúc z preskúmavaných dokumentov vyplynuli nasledovné
skutočnosti, na základe ktorých možno do riadiacej štruktúry zaradiť nasledovné osoby:
- —JánOravkin, bytom Špitálska 7778/55, 81108 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985,
" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994.

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty
podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu
a svoj vlastnoručný podpis.

Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného sektora nekoná žiadna iná
osoba a že v Partnerovi verejného sektora nie je žiadna iná osoba, ktorá by ju mohla ovládať z
pozície priamej alebo nepriamej majetkovej účasti v Partnerovi verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nienakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust.8 6a ods.
1 písm. a) bod 1,2,3, 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Meno a priezvisko: ing. Miroslav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nie

Strana 275
VERIFIÍ BOKUMENŤ

nakaľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. 8 6a ods.
1 písm. a) bod 1, 2, 4 zák.č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nienakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. 8 6a ods.
1 písm. a) bod 1, 2, 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej aní riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike

Odôvodnenie predmetnej identifikácie je nižšie špecifikované

ODOVODNENIE

Vzhľadom na uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť —
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výške 320.000 EUR Rozsah
splatenia: 320.000 EUR. Na základnom imaní PVS sa v podiele 33% zúčastňuje spoločník — Mgr.
Matúš Budiak vkladom vo výške 105.600 EUR, v podiele 33% zúčastňuje spoločník - Mgr.
Dominika Oravkinová, PhD. vkladom vo výške 105.600 EUR av podiele 34% zúčastňuje spoločník
- Ing. Miroslav Budiak vkladom vo výške 108.800 EUR, teda Mgr. Matúš Budiak: Mgr. Dominika
Oravkinová, PhD., Ing. Miroslav Budiak má priamy podiel na základnom imaní Partnera

verejného sektora vo výške najmenej 25%.

Zo zák. č. 513/1991 Zb. a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na hlasovacích právach
pripadá spoločníkom — v tomto prípade počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pričom spoločenská zmluva
neurčuje iný počet hlasov a z predmetného vyplýva priamy podiel na hlasovacích právach
zodpovedajúci Mgr. Matúš Budiak 33%, Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. 33%, Ing. Miroslav
Budiak 34%, teda Mgr. Matúš Budiak: Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.: Ing. Miroslav Budiak
má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora nepochybne vyplýva, že právo menovať a
odvolávať štatutárny orgán a prokuristu má valné zhromaždenie vtomto prípade Mgr. Matúš
Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.: Ing. Miroslav Budiak.

Z postavenia konateľa ajeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou je

nepochybné, že tento je výkonným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, koná
a podpisuje samostatne v mene Partnera verejného sektora, teda ho zastupuje navonok. Je teda

Strana 325
VERÍFIÍ see TINA ž

zrejmé, že takýmto spôsobom ovláda Partnera verejného sektora a spíňa požiadavku ust. 8 6a
ods. 1 písm. a] bod 3 zák. č. 297/2008 Z. z. Konateľmi partnera verejného sektora je: Mgr. Matúš
Budiak a Ján Oravkin.

Mgr. Matúš Budiak 33%, Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. 33%, ing, Miroslav Budiak 34% ako
spoločník Partnera verejného sektora má v zmysle ust. 8 123 zák. č. 513/1991 Zh. v spojení so
spoločenskou zmluvou právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške najmenej
25% každý.

Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust.5
11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod osoby uvedené
vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Pre účely posúdenia konečného užívateľa výhod v zmysle ust. $ 6a zák. č. 297/2008 Z. z.
posudzovala oprávnená osoba všetky vyššie uvedené podklady, avšak určenie konečných
užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností
nevyplynulo. Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická
osoba, ktorá by mohla spíňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v
zmysle ust. 86a zák. č. 297/2008 Z. z. v spojení so zák. č. 315/2016 Z. z. Určenie konečných
užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností
nevyplynulo.

Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že súčasťou riadiacej
ZOZNAM VEREJNÝCH ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
FUNKCIONÁROV nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike — z uvedeného dôvodu neboli splnené podmienky na
uvádzanie údajov podľa 8 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z. z.

Partner verejného sektora nespíňa predpoklady podľa 8 4 ods.

VYHLÁSENIE: A zák. č. 315/2016 Z. z apreto nebol dôvod ani na
preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového
manažmentu do registra sú splnené

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného
VYHLÁSENIE: užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou

aže všetky skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom

dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Strana 425
Ja be s

V Bratislave, dňa 31.10.2019Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.
Č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva 173/2017

Strana 5 25
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: SPV LIPOVANY s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným

SÍDLO: ŠPITÁLSKA 55, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ
MESTO 811 08

IČO: 45 585 547

REG.: OS BAL, odd.: Sro, vl.č. 137275/B

OPRÁVNENÁ OSO! EASY START s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Cintorínska 3

BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 811 08
IČO: 48 300 501

REG: OS BA t, odd.: Sro, vl. č. 106148/B.


VERUÍKAČNÝ DOET:

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. 5 11
ods. 4 a5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

Predmet verifikačného dokumentu: sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri identifikácii
KUV vzmysle ust.8 11 ods. 2 písm. a), b).

Za účelom identifikácie konečných “ aktuálny a úplný výpis zobchodného registra Partnera
užívateľov výhod Partnera verejného sektora

verejného sektora a uvedenia jeho s čestné prehlásenia

vlastníckej a riadiacej štruktúry boli - — spoločenská zmluva

Oprávnenou osobou vyhodnotené " údaje z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |
nasledovné dokumenty: " — informácie z internetu

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava |

Obchodné meno: SPV LIPOVANY s.r.o.

Odd.: Sro, vt.č.: 137275/B

Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 45 585 547

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 320.000 EUR

Rozsah splatenia základného imania 320.000 EUR

Spoločníci:

" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopättisíc šesťsto EUR), rozsah splatenia:
100 %, výška podielu: 33%,

" Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika ,
nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 108.800 EUR (stoosemtisíc osemsto EUR), rozsah
splatenia: 100 %, výška podielu: 34%,

s Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika , nar.
05.04.1989, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopäťtisíc šesťsto EUR), rozsah splatenia:
100 %, výška podietu: 33%.

Štatutárny orgán:

" Ján Oravkin, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985.

" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994,

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty

podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločností pripojí meno a priezvisko, funkciu

a svoj vlastnoručný podpis.

Sirana 125
SERIHIRACNÝ POKU MIEN: M

Vlastnícka štruktúra: Vychádzajúc z preskúmavaných dokumentov vyplynuli nasledovné
skutočnosti, na základe ktorých možno do vlastníckej štruktúry zaradiť nasledovné osoby:

"Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopäťí
100 %, výška podielu: 33%,

+ Ing. Miroslav Budiak, bytom Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
nar. 18.02.1965, výška peňažného vkladu: 108.800 EUR (stoosemtisíc osemsto EUR), rozsah
splatenia: 100 %, výška podielu: 34%,

z Mgr. Dominika Oravkinová, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
05.04.1989, výška peňažného vkladu: 105.600 EUR (stopättisíc šesťsto EUR), rozsah splatenia:
100 %, výška podielu: 33%.Íc šesťsto EUR), rozsah splatenia:Riadiaca štruktúra: Vychádzajúc z preskúmavaných dokumentov vyplynuli nasledovné
skutočnosti, na základe ktorých možno do riadiacej štruktúry zaradiť nasledovné osoby:
" Ján Oravkin, bytom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985,
" Mgr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar.
27.07.1994,

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty
podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu
a svoj vlastnoručný podpis.

Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného sektora nekoná žiadna iná
osoba a že v Partnerovi verejného sektora nie je žiadna iná osoba, ktorá by ju mohla ovládať z
pozície priamej alebo nepriamej majetkovej účasti v Partnerovi verejného sektora.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:

Meno a priezvisko: Mgr. Matúš Budiak

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1994

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nienakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust.S 6a ods.
1 písm. a) bod 1,2,3, 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Meno a priezvisko: Ing. Mirostav Budiak

Adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3088/50, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 18.02.1965

Štátna príslušnosť: št. občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nie

trana 225
Nas plte le A

nakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust.$ 6a ods.
1 písm. a) bod 1, 2, 4 zák.č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Oravkinová

Adresa trvalého pobytu: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.04.1989

občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár: nieŠtátna príslušnosť:

nakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust.8 6a ods.
1 písm. a) bod 1, 2, 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike

ODOVODNENIE

Vzhľadom na uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť —
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výške 320.000 EUR Rozsah
splatenia: 320.000 EUR. Na základnom imaní PVS sa v podiele 33% zúčastňuje spoločník — Mgr.
Matúš Budiak vkladom vo výške 105.600 EUR, v podiele 33% zúčastňuje spoločník - Mgr.
Dominika Oravkinová vkladom vo výške 105.600 EUR av podiele 34% zúčastňuje spoločník - Ing.
Miroslav Budiak vkladom vo výške 108.800 EUR, teda Mgr. Matúš Budiak, Mgr. Dominika
Oravkinová, Ing. Miroslav Budiak má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného
sektora vo výške najmenej 25%.Zo zák. č. 513/1991 Zb. a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na hlasovacích právach
pripadá spoločníkom — v tomto prípade počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom
hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pričom spoločenská zmluva
neurčuje iný počet hlasov a z predmetného vyplýva priamy podiel na hlasovacích právach
zodpovedajúci Mgr. Matúš Budiak 33%, Mgr. Dominíka Oravkinová 33%, Ing. Miroslav Budiak
34%, teda Mgr. Matúš Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová, Ing. Miroslav Budiak má priamy
podiel na hlasovacích právach v Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25%.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora nepochybne vyplýva, že právo menovať a
odvolávať štatutárny orgán a prokuristu má valné zhromaždenie v tomto prípade Mgr. Matúš
Budiak, Mgr. Dominika Oravkinová, ing. Miroslav Budiak.

Z postavenia konateľa ajeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou je

nepochybné, že tento je výkonným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, koná
a podpisuje samostatne v mene Partnera verejného sektora, teda ho zastupuje navonok. Je teda

Strane 325
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

zrejmé, že takýmto spôsobom ovláda Partnera verejného sektora a spíňa požiadavku ust. 8 6a
ods. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 297/2008 Z. z. Konateľmi partnera verejného sektora je: Mgr. Matúš
Budiak a Ján Oravkin.

Mgr. Matúš Budiak 33%, Mgr. Dominika Oravkinová 33%, Ing. Mirostav Budiak 34% ako spoločník
Partnera verejného sektora má v zmysle ust. 8 123 zák. č. 513/1991 Zb. v spojení so spoločenskou
zmluvou právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25% každý.

Vzhľadom na uvedené prijata oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust.5
11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod osoby uvedené
vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Pre účely posúdenia konečného užívateľa výhod v zmysle ust. 8 6a zák. č. 297/2003 Z. z.
posudzovala oprávnená osoba všetky vyššie uvedené podklady, avšak určenie konečných
užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností
nevyplynulo. Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická
osoba, ktorá by mohla spíňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v
zmysle ust. 86a zák. č. 297/2008 Z. z. v spojení so zák. č. 315/2016 Z. z. Určenie konečných
užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností
nevyplynulo.

Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že súčasťou riadiacej
ZOZNAM VEREJNÝCH ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
FUNKCIONÁROV nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike — z uvedeného dôvodu neboli splnené podmienky na
uvádzanie údajov podľa 8 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z. z.

Partner verejného sektora nespíňa predpoklady podľa 8 4 ods.
VYHLÁSENIE: 4 zák. č. 315/2016 Z. z. apreto nebol dôvod ani na
preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového

manažmentu do registra sú splnené

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácií konečného
VYHLÁSENIE: užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou

aže všetky skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom

dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Strana 425
A o

V Bratislave, dňa 15.08.2019Z
Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.
Č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva 173/2017

Strana 525
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
7. JÚLA 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 7.7. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: SPV LIPOVANY s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným

SÍDLO: Masarykova 30, Lučenec 98401

IČO: 45 585 547

REG.: OS BB, odd.: Sro, vl.č. 18489/5OPRÁVNENÁ OSOBA: JUDr, ONDREJ ZACHÁR - advokát
SÍDLO: 1, mája 1018/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 420 69 599

zapísaný v registri Slovenskej advokátskej komory (sak): č. 1235


Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. 8 11
ods. 4 a5 zák.č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného
sektora ao zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora resp, prvého overenia konečného užívateľa výhodZa účelom identifikácie konečných
užívateľov výhod Partnera verejného
sektora a uvedenia jeho vlastníckej

a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou
osobou vyhodnotené nasledovné
dokumenty:1.00

aktuálny a úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného
sektora a MIRAJ.s.r.o.

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku
dňu 25.09.2013

úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o:
22,08.2016

dokumenty založené Partnerom verejného sektora do zbierky
listín

dokumenty nachádzajúce sa v registrovom spise Partnera
verejného sektora v Obchodnom registri SR

verejne dostupné zdroje z:

údaje z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
informácie z internetu

čestné vyhlásenie partnera verejného sektora (PVS] zo dňa
04.07.2017

čestné vyhlásenie Spoločníka PVS zo dňa 04.07.2017

čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa. 04,07.2017

čestné vyhlásenie Seat Aličauši zo dňa 04.07.2017

čestné vyhlásenie Ibraim Abdulai zo dňa 04.07.2017
občianskeho preukazu Seat Aličauši

občianskeho preukazu Jusuf Aličauši

občianskeho preukazu Ing, Peter Pócsa

platného cestovného dokladu — pasu Ibraim Abdulai

Generálna plná moc na Ing. Peter Pócsa z 08.07.2014

Prehľad pôžičiek

Úverová zmluva PVS vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky

Zmluva o zabezpečení záväzku UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky zriadením
záložného práva na obchodný podiel spoločníka PVS

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky, na základe ktorej PYS,

zabezpečuje záväzok trotej osoby v spojení s Úvarovou zmluvou,
kde je PVS evidovaný vo vzťahu k UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky ako spoludlžník
Výpis z účtu PVS za sledované obdohie

Rozhodnutie jediného spoločníka PYS z 15.02.2017, na základe
ktorého bol rozdelený zisk PVS


56a ods, 1 písm.

a) bod 31, Vzhľadom ná uvedené je nepochybné, že Partner verejného sektora je obchodná
spoločnosť — spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vytvára základné imanie vo výšké
320000,. Eur, na ktorom sa v podiele 100% zúčaslňuje jeden spoločník - MIRAJ, s.r.o:
Masarykova 30, Lučenec 984 01, SR, IČO: 43 850 804, reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.
13950/5 s vkladom vo výške 320 000,- Eur, teda má priami podie! na základnom imaní |
Partnera verejného sektora vo výške 100%.

2. Zo zák.č, 513/1991 Zb, a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že podiel na hlasovacích
právach pripadá spoločníkom — vtomto prípade Počet hlasov každého spoločníka sá
určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, teda každý
spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Uvedenému |
zodpovedá 100 hlasov pre spoločnosť MIRAJ, s.r.o. — čo je priamy podie! na hlasovacích
právach zodpovedajúci 100% na jediného spoločníka — spoločnosť MIRAJ, s.r.o..

3. Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora nepochybne vyplýva, že právo
menovať a odvolávať štatutárny orgán má valné zhromaždenie vtomto prípade
spoločnosť MIRAJ, s.r.o., za ktorú koná jej kanateľ — Seat Aličauš a Ibraim Abdulai, kde
každý konateľ koná za spoločnosť samostatne.

4. Z postavenia konateľa a jeho kompetencií daných zákonom a spoločenskou zmluvou je
nepochybné, že tento Je výkonným štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora!
koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora, teda ho zastupuje navonok, je?
teda zrejmé, že takýmto spôsobom ovláda Partnera verejného sektora a splňa
požiadavku ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z. Konateľmi partnera
verejného sektora je.: Jusuť Aličauši, Zo znenia generálnej plnej moci udelenej Ing.
Petrovi Pócsovi však taktiež vyplýva právo konať za spoločnosť — a ta v celom rozsahu a aj
pre prípady, keď zákon vyžaduje osobitnú plnú moc. Takto široko koncipovaná generálna: |
plná moc umožňuje splnomocnencovi takmer na úrovni štatutárneho orgánu - konať za
PVS čím spíňa požiadavku zákona špecifikovanú v ust. 5 6a ods. 1 písm. a) bod 3, na:
základe ktorého Ing. Peter. Pácsa ovláda PYS iným spôsobom, než je uvedené v prvom:
a druhom bode ust.$ 6a ods. 1 písm. a) zákč. 297/2008 Z.z, Aj tieto osoby boli potomy
identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod. |5. spoločnosť MIRAJ, s.r.o. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má vzmysle!
ust. 123 zák.č. 513/1991 Zb. vspojení sa spoločenskou zmluvou právo na podiel na:
zisku Partnera verejného sektora vo výške 100%. Z čestných prehlásení ani ostatných,
preskúmavaných dokumentov nevyplynula ďaľšia osoba, ktorej by vznikol nárok na:
podiel na zisku z PYS,

Spoločník Partnera verejného sektora je právnickou osobou, a teda nemôže by v zmysle,
ustanovenia $ 6a zák.č, 297/2008 Z.z. považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k:
Partnerovi verejného sektora. Vzhľadom na uvedené je potrebné za konečného užívateľa
výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora považovať tie fyzické osoby, ktoré skutočne.
priamo alebo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločníka Partnera verejného sekora, teda,
tle ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú spoločnosť MIRAJ, s.r.o.
Jediný spoločník spoločnosti MIRAJ, s.r.o — Seat Aličauši - má ako majiteľ obchodného"
podielu spoločnosti MIRAJ, s.r.o.:
1. priamy podiel na hľasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti MIRAJ,
s.r.o. vo výške 100% čo vyplýva tak z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ,:|
s.r.o, ako aj zčl. VI bod 1 Spoločenskej zmluvy („Obchodný podiel spoločníka
predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.
Spoločníci sa dohodli, že ich obchodné podiely budú percentuálne vyjadrené takto::
Seat Aličauši - obchodný podiel vo výške 100 % základného imania“) a čl.: VIII bod 7"
Spoločenskej zmluvy spoločnosti MIRAJ, s.r.o. („Každý spoločník má jeden hlas na 1


aj bod 1

aj bod 4

86a ods, 1 písm
a) bod 2

a) bod1

al bod 286a ods. 1 písrn.

86a ods. 1 písm.

56a ods. 1 písm.

86a ods. 1 písm,% svojho obchodného podielu, vyjadreného percentuálne v čl. VI bod 1. tejto
zmluvy, Jednotliví spoločníci majú nastedovný počet hlasov:

Seat Aličauši - 100 hlasov“) - t.j. Seat Aličauši má 100 hlasov na valnom
zhromaždení spoločnosti MIRAJ, s.r.o. čo zodpovedá priamemu podielu na
hlasovacích právach vo výške 100%

2. právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti MIRAJ, s.r.o vo výške |

100% čo vyplýva z Obchodného registra SR na spoločnosť MIRAJ, s.r.o ako aj z ČI XI
bod 1 písm.c) Spoločenskej zmluvy („Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí: ná
výplatu podielov na zisku spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich obchodnému
podielu stanovenému v čl, VI bod 1. tejto Spoločenskej zmluvy“) - t.j.: Seal Aličauči
má nárok na podiel na získu určenom na rozdelenie vo výške 100%

3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, (dozorný orgán sa nevytvára)
v spoločníkovi Partnera verejného sektora — teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o, čo z čl:
VII bod 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy („vymenovať a odvolať konateľov ako aj
rozhodovať o ich odmene“) je dané valnému zhromaždeniu. Uvedené právo mú
prináleží aka jedinému spoločníkovi spoločnosti — MIRAJ, s.r.o. Avšak práva
vymenovať alebo odvolať konateľov vPYS je dané spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ako
jedinému spoločníkovi PVS, za ktorý koná tak Seat Aličnuší ako aj ibraim Abdulai

Je teda zrejmé, že Seat Aličauši — spoločník a konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ktorá je
jediným spoločníkom Partnera verejného sektora má postavenie subjektu, ktorý skutočná
a priamo ovláda spoločnosť MIRAJ, s.r.o, a teda v dôsledku uvedeného má:
1. nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Partnera verejného
sektora vo výške 100%

2. prostredníctvom spoločnosti MIRAJ, s.r.o, nepriamo právo na hospodársky prospech
z podnikania Partnera verejného sektora vo výške 100%

3. ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, (jediného spoločníka Partnera verejného
sektora) konajúc za spoločnosť MIRAJ, s.r.o. samostatne (,Za spoločnosť koná každý
konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateť tak, že k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu spotočnosti pripojí svoj podpis“) má právo vymenovať a odvolať
štatutárny orgán PVS, pričom iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán PYS nevytvára.

Z uvedených dôvodov bola asoba Seat Aličauši identifikovaná ako konečný užívateľ výhod,

Je teda zrejmé, že leraim — Abdulai - konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o, ktorá je jediným
spoločníkom Partnera verejného sektora, má postavenie subjektu, ktorý má, konajúc za
spoločnosť MIRAJ, s.r.o, samostatne („Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Zá
spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj podnís.“)

1, nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%

2. právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán PVS, pričam iný riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kantrolný orgán PYS nevytvára.
Z uvedených dôvodov bola osoba Ibraim Abdulai identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.,

Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľá
ust.$ 11 ods, 4 zák.č. 315/2016 Z.z. identitikovala ako konečných užívateľov výhod osoby,
ktoré sú vyššie vtomto Vorifíkačnom dokumente uvedená v časti: „Identifikácia konečného
užívateľa výhod“.
Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných
podkladov askutočností nevyplynulo. Z preskúmavaných dokumentov vyplynulo, že
neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by mohla splňať podmienky pre jej identifikáciu
ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. 86a zák.č. 297/2008 Z.z, v spojení so zákonom č.
315/2016 Z.z.
Z čestných vyhlásení spoločníka a konateľov Partnera verejného sektorá
ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplynulo, že
| súčasťou riadiacej ani súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného
sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej
republike — zuvedeného dôvodu neboli splnené — podmienky ná
| uvádzanie údajov podľa $ 4 ods, 3 písm, f) zák, č. 315/2016 Z.z, 1Partner verejného sektora nespíňa predpoklady podľa 8 4 ods. 4 zák, č,
315/2016 Z.z. a preto nebol dôvod aní na preukazovanie, že podmienký
na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené iOprávnená osoba — JUDr, Ondrej Zachar, advokát, 1. mája 1018/81, 031
01 Liptovský Mikuláš, reg.: 1235 týmto vyhlasuje, že pri identifikácii
konečného — užívateľa výhod © konala nestranne asodbornot
starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. 1ZOKÁTSKA KAMILA“

V Banskej Bystrici, 07.07.2017

JUDr. Ondrej Zachar - advokát

Strane 12 2 12


Na základe výpisu zobchodného
registra — PVS aspoločníka — PYS
vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

Obchodné meno: SPV LIPOVANY s.r.o.

Odd: Sra, vl.č, 18489/S

Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 98401

IČO: 45 585 547

Deň zápisu: 22.06.2010

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 320 000 EUR

Rozsah splatenia základného imania: 320 000 FUR

Spoločníci:

DITÚRIA - 5, s.r.o. (zmena obchodného mena 07.09.2016 na MIRAJ,
s.r.o.)

Masarykova 30 ,Lučenec 98401

Štatutárny orgán:

Jusuf Aličauši, Haličská cesta 2193/30, Lučenec 984 01

Vznik funkcie: 07.03.2013

Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samoslatna,
pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu
spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlaslnoručný podpis.MIRAJ, s.r.o. (do 07.09.2016 ako DITURIA - S, s.r.o. )

IČO: 43 850 804

Rag.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S

Sídlo: Masarykova 30, Lučenec 98401

Spoločníci:

Seat Aličauši

Haličská cesta 2193/30, Lučenec 98401

Konateľ:

Seat Aličauši

Haličská cesta 2193/30, Lučenec 98401

Vznik funkcie: 01.12.2007

ibraim Abdulai

Vrapčište 100, Gostivar

Macedónska republika

Vznik funkcie: 17.03.2015

Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, Za spoločnosť podpisuje
konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripojí svoj podpis.

Základné imanie: 7 000 EUR

Rozsah splatenia: 7 000 EURZ úplného znenia spoločenskej zmluvy
Partnera verejného sektora vyplynuli
nasledovné skutočnosti:“ Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle ust. 8 127 ods. 2 zák.č, 513/1991 Zb.: „Počet hlasov každého. |

spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške
základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný
počet hlasov,“
Vzmysle čl. X bod 3. Spoločenskej zmluvy „Valné zhromaždenie je
schopné uznášania, ak sú na ňom prítomní Spoločníci disponujúci
najmenej 80% hlasov všetkých Spoločníkov,“
Zčl. X bod 4 spoločenskej zmluvy vyplýva, že valné zhromaždenie
rozhoduje jednomyseľne ana prijatie akéhokoľvek rozhodnutia
valného zhromaždenia je polrebných 50% hlasov všelkých
Spoločníkov ak osobitný zákon neustanovuje vyšší počet hlasov.

» Právo na hospodársky prospech: v zmysle čl. V Spoločenskej zmluvy,
„Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a imStrana 2211
u

s ltZ čestného vyhlásenia PYS zo dňa
04.07.2017 vyplynuli aj nasledovné
skutočnostizodpovedajúcu účasť na Spoločností. leho výška sa určuje podľa |
pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.“

V zmysle ust. 8 123 ods. 1 zák.č. 513/1991 Zh. „Spoločníci majú nárok
na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom,
ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysel čl. XV bod 4 Spoločenskej zmluvy“... Výška vyrovnacieho
podielu sa určí pomerom splatného vkladu Spaločníka, ktorého účasť
v spoločností zanikla, k splatným vkladom všetkých Spoločníkov na |
základe riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúcu |
účtovnému — obdobiu, vktorom zaníká — účasť Spoločníka
v Spoločnosti.“

Konanie v mene spoločností:
čl. VI bod 2. „Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ
koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému
obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko,
funkciu a svoj vlastnoručný podpis.

V zmysel čl. XI. Bod 1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia.
Spoločnosť má jedného konateľa. Spoločnosť koná prostredníctvom |
konateľa, Konateľ koná samostatne, |
Najvyšším orgánom spoločnosti: je vzmysle čl. X: Spoločenskej
zmluvy Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje b) o rozdelení zisku, e)
vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov

Ostatné relevantné skutočnosti sú v spoločenskej zmluve uvedená
zhodne ako je uvedené vo výpise z obchodného registraSúčasťou vlastníckej ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera
verejného sektora nie ja verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike

Spoločníkom Partnera verejného sektora je iba: MIRAJ, s.r.o.,
Masarykova 30, Lučenec 984 01, IČO: 43 850 804, Reg.: OS BB,
odd.: Sro, vl.č.: 13950/5

Na základe generálnej plnej moci udelenej 08.07.2014 je za Partnera
verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Poter Pôcsa, trvale!
bytom: Fiľakovo, 1, mája 2018/94, a to na zastupovanie v celom
rozsahu práv apovinnosti vrozsáhu tam uvedenom. Ku dňu |
podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená, |
na dobu neurčitú odvolaná.

Osobou oprávnenou konať za Partnera verejného sektora sú len jeho:

konatelia a osoba, ktorej bola udelená vyššie uvedená generálna plnáj

moc,

Záväzok PVS voči bankovým inštitúciám je zabezpečený zmluvou.

o zriadení záložného práva na obchodný podiel jediného spoločníka:

PYS

PVS zabezpečuje záväzok tretej osoby na základe dohody o vydaní a

vyplnení blankozmenky

PVS nemá žiadne iné záväzok z titulu úverov, zmlúv o pôžičkách rosp.

iných právnych titutov zakladajúcich záväzok PVS, než závijzky z titulu |
zmlúv, ktoré sú uvedené v čestnom prehlásení

prehlasuje, že splnenie záväzkov Partnera verejného sektora nie je

zabezpečené tretími osobami okrem zabezpečení, ktoré sú uvedené

v čestnom vyhlásení aže ani PVS neručí za záväzky tretích osôb,

okrem tých čo sú uvedené v čestnom vyhlásení

Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo |
ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v čestnom.Strane 3172


Z čestného vyhlásenia MIRAJ, s.r.o. -
spoločníka PYS zo dňa 04.07.2017
vyplynuli nasledovné skutočnosti:

10.

11,

Spoločníkom PVS je spoločnosť MIRAJ, s.r.o. (Obchodné meno jediného
spoločníka balo zápisom vobchodnom registri spoločnosti MIRAJ,
s.r.o. zmenené z pôvodného DITURIA — S, s.r.o. na aktuálne MIRAJ, s.r.o.)
sídlo: Masaryková 30, Lučenec 984 01, IČO: 43 850 804, Reg.: OS BR,
odd.: Sro, vl.č.: 13950/S, Zast.: Seat Aličauši, Vklad: 320 000 EUR Splatená:
320 000 EUR. Včestnom prehlásení potvrdil jediný spoločník PVS
existenciu záložného právo na jeho obchodný podiel vPVS. Jediný
spoločník ďalej prehlásil, že:

1
2.

10.

11.

prehlásení

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej štruklúre
žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu ani prokuristov

Partner verejného sektora sa zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej asobe
všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to vlehote
do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie

nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu

nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera
verejného sektora na inú osobu

nepreviedol svoje hlasovacie práva na inú osobu

nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o lichom spoločníkovi
Partnera verejného sektora

sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti

neuzavrel zmluvu o podmienenom prevodo obchodného podielu,
zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek iný
zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera
verejného sektora. Zároveň prehlasuje, že neudelil splnomocneniť
tretej osobe, aby za neho ako spoločníka Partnera verejného sektora
konala.

právo na podiel na získu prináleží výlučne jemu

Neexistuje taká Lretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo
ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto
čestnom prehlásení

jeho jediný spoločník - Seat Aličauši nie je verejným funkcionárom:
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe, všetky zmeny týkajúce sa.
vyššie uvedených prehlásení, a to vlchote do 3 dní odo dňa keď sa.
o nich dozvie

zároveň jediný spoločník potvrdil všetky skutočností vo vzťahu
k zmluvným vzťahom záväzkom a zabezpečeniam týchto záväzkov:
v takom rozsahu ako aj sám PVSZ čestného vyhlásenia Jusuf Aličauši -
konateľa PYS zo dňa 04.07.2017
vyplynuli nasledovné skutočnosti:nemá vedomosť a inom spoločníkovi lokrem: MIRAJ, s.r.o.), a to ani
© tichom spoločníkovi Partnera verejného seklora

sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti

Na základe generálnej plnej moci udelenej 08.07.2014 je za Partnera
verejného sektora oprávnená konať osoba: Ing. Peter Pôcsa, , trvale.
bytom: Fiľakovo, 1. mája 2018/94, a to na zastupovanie v celom
rozsahu práv a povinnosti, vrozsahu tam uvedenom. Ku dňu
podpísania tohto čestného prehlásenia nebola táto plná moc udelená
na dobu neurčitú odvolaná. 1

neuzavrel ako konateľ Partnera verejného sektora žiadnu zmluvu ani
neudelil splnomocnenie, na základe ktorej/ktorého by iná osoba


mohla ovládať Partnera verejného sektora, okrem udelenia plnej

moci podľa bodu 4.

Potvrdil všetky skutočnosti vo vzťahu kzmluvným vzťahom,
záväzkom azabezpečeniam týchto záväzkov ako PYS a jediný
spoločník PVS.

Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo
ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v tomto
čestnom prehlásení

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike

zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa,
vyššie uvedených prehlásení, a to v lahote do 3 dní odo dňa keď sa o.
nich dozvie

Z čestného vyhlásenia Seat Aličauši
spoločníka a konateľa MIRAJ, s.r.o. zo
dňa 04.07.2017 vyplynuli nasledovné
skutočnosti:10.

u

pa

HA

bs

7A

3i

nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. na inú |

osobu

nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo získu v spoločnosti
MIRAJ, s.r.o na inú osobu

nepreviedol svoje hlasovacie práva v spaločnosti MIRAJ, s.r.o na inú
osobu

nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi v,
spotočnosli MIRAJ, s.r.o

súm nie je tichým spoločníkam v inej spoločnosti

neuzavrel zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu,
zmluvu o spoľupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú:
zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť:
MIRAJ, s.r.o

jemu

nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi.
v Partnerovi verejného sektora ani o tom, že by spoločnosť MIRAJ,:
s.r.o. uzavrela zmluvu o podmienenom prevode obchodného podielu,
zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú:
zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera:
verejného sektora.

neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na:
základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o
a tým aj Partnera verejného sektora

že spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok [z Litulu zmluvy o.
pôžičke, úveru resp. iného právneho titulu) voči tretej osoby, ktorý by
umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku ovládať:
MIRAJ, s.r.o.

žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči
bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel:
neuzatvorila táto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok.
neudelil plnú moc tretej osobe, aby za ňu ako konateľa táto osobakonala v mene spoločnosti MIRAJ, s.r.o., atak ovládala Partnera, |

verejného sektora

Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo |

ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených vtomto
čestnom prehlásení

„ Seat Aličauši nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike

. Seat Aličauši zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny.

právo na podiel na zisku v spoločnosti MIRAJ, s.r.o prináleží výlučne:
týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a ťo vlehote do 3 dní odo:
dňa keď sa o nich dozvieZ © čestného vyhlásenia — Ibraim
Abdulaí konateľa MIRAJ, s.r.o. zo dňa
04.07.2017 — vyplynuli nasledovné
skutočnosti:

nemá vedomosť o inom spoločníkovi, a to ani o tichom spoločníkovi
v spoločnosti MIRAJ, s.r.o, okrem jediného spoločníka — Seat Aličauši,
nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti |
neuzavrel ako konateľ spoločnosti MIRAJ, s.r.o. žiadnu zmluvu, na.
základe ktorej by iná osoba mohla ovládať spoločnosť MIRAJ, s.r.o. a,
Partnera verejného sektora

spoločnosť MIRAJ, s.r.o. nemá žiadny záväzok (z titulu zmluvy o
pôžičke, úveru, resp. iného právneho titulu) voči tretej osoby, klorý
by umožňoval tejto tretej osobe prostredníctvom tohto záväzku
ovládať MIRAJ, s.r.o.

žiadna tretia osoba neručí za splnenie záväzkov MIRAJ, s.r.o. voči, |
bankovým inštitúciám ani iným tretím osobám a na tento účel |
neuzalvorila láto tretia osoba žiadnu záložnú zmluvu na svoj majetok. |
neudelil plnú moc tretej osobe, aby za neho ako konateľa táto osoba: |
konala v mene spoločností MIRAJ, s.r.o. |
Neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo |
ovládala alebo kontrolovala, okrem osôb uvedených v

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej,
republike

zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa
vyššie uvedených prehlásení, ato vlehole do 3 dní odo dňa keď sa
o nich dozvie

Z obsahu zbierky listín vyplynuli
nasledovné skutočnosti:

Z občianskych preukazov a platného
cestovného dokladu - pasu ako aj z
verejne — dostupných — zdrojov pri
zisťovaní PSČ. vyplynuf! nasledovné
skutočnosti:Skutočnosti obsahovo zodpovedajúce spoločenskej zmluve, výpisu
z obchodného registra ako aj prehláseniam spoločníka, konateľa:
Partnera verejného sektora ačestného prehlásenia Partnera:
verejného sektora, čestného prehlásenia spoločníka a konaloľov
spoločnosti MIRAJ, s.r.o.. Obsahom zbierky listín nebali žiadne ďalšie
podklady ani informácie, ktoré by zakladali možnosť identifikácie:
ďalšej osoby ako konečného užívateľa výhod než vyplýva zuž
spomenutých dokumentov

Údaje uvedené na občianskych preukazoch sa zhodujú s údajmi
uvedenými v obchodnom registri a spoločenskej zmluve. Na základe:
predložených občianskych preukazov (a cestovného dokladu — pasu!
pri konateľovi MIRAJ, s.r.o.Jbola overená aj totožnosť spoločníka:
spoločnosti MIRAJ, s.r.o., konateľov spoločnosti MIRAJ, s.r.o.,
konateľa PVS, osoby konajúcej za základe Generálnej plnej moci zo:
dňa 08.07.20147

Vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti MIRAJ, s.r.o. - Ibraim Abdulai:
identifikovala oprávnená osoba trvalé bydlisko tejto osoby:
nasledovne:

UL.100 BR.BB, Gostivar — Vrapchishte 912 38

Macedónska republika, Občan acedánskej republiky

Vo vzťahu k trvalému bydlísku Jusufa Aliča o aSeata Aličaušiho
zistila oprávnená osoba PSČ, ktoré je pre danú ulicu Haličská cesta:
2193/30, 984 03 (nie 934 01) Lučenec.

Vo vzťahu k trvalému bydlisku Ing. Peter Pócsa zistila oprávnená!
osoba PSČ, ktoré pre danú ulicu Fiľakovo 1. Mája 2018/94 - 986 01.
Následne oprávnená osoba pri uvádzaní týchto osôb uvádza ňou
identifikované údaje vo vzťahu k ich trvalému bydlisku.
prisaje vf ea

| Vzmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti a ostatných preskúmavaných
dokumentov, sú spoločníkmi PVS:

MIRAJ, s.r.o.

| Masarykova 30, Lučenec 98401

| IČO: 43 850 804

Reg.: OS BB, odd.: Sro, vl.č.: 13950/S

100% obchodný podiel v PYS

100% na zisku PYS

| 100% na hlasovacích právach PYS

Z výpisu z Obchodného registra SR spoločnosti MIRAJ, s.r.o. a z častnéha

vyhlásenia spoločnosti MIRAJ, s.r.o. vyplynulo, že MIRAJ, s.r.o, má v čase

vyhotovovania tohto Verifikačného dokumentu jediného spoločníka,

| ktorým Je:

Seat Aličauší

Nar.: 26.02.1968

Haličská cesta 2193/30

| Lučenec 984 03, SR

občan SR

| ktorý sa podieľa na základnom imaní v spoločníkovi Partnera verejného

sektora — teda v spoločnosti MIRAJ, s.r.o. s vkladom vo výške 7000,- Eur,

pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania

(| spoločníka Partnera verejného predstavuje ?000,- Eur,

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

led din JJ

V zmysle výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy Pola d,
| generálnej plnej moci aostatných preskúmavaných dokumentov je
osobou oprávnenou konať za PYS — jej konateľ, ktorým je:

Jusuť Aličauši

| Nar.: 20.11.1990

Haličská cesta 2193/30

Lučenec 984 03, SR

| Občan SR

| Vznik funkcie: 07.03.2013

- nie je verejným © funkcionárom vykonávajúcim — funkciu
| v Slovenskej republike

- | Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne,
pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému inenu
spoločnosti pripojí meno a priezvisko, tunkciu a svoj vlastnoručný podpis.

| Zpreskúmavaných dokumentov vyplynulo, že za Partnera verejného
| sektora koná na základe udelenej generálnej plnej moci z 08.07.2014:
Ing. Peter Pócsa, rod. Pácsa
r. 05.05.1974

| trvale bytom: Fiľakovo 986 01, 1, Mája 2018/94, SR
občan: SR

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v

Slovenskej republike

oprávnenie konať bolo udelené na zastupovanie v celom rozsahu práv a
povinnosti, teda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných
veciach, aby vykonával všelky právne úkony, písomné práve úkony vStrana 7212


VERIFIKAČNÝ 6mene spoločností podpisoval, uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry,
prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uznávali
uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky,
vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie,
zastupoval spoločnosť voči fyzickým osobám, právnickým osobám,
orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj voči peňažným ústavom a to
všetko aj vtedy ak je podľa platných právnych predpisov potrebné
osobitné splnomocnenie. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia!
nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná.Na základe vyššie uvedených podkladov som v súlade s ust, $ 11 Zákona a:
86a zák.č, 297/2008 Z.z, identifikoval konečného užívateľa výhod:

Seat Aličauši
Nar.: 26.02.1968
Haličská cesta 2193/30

| Lučenec 984 03, SR

občan SR
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
nakoľko splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa:
výhod v zmysle ust.8 6a ods. 1 písm, a) bod 1,2 a 4 zák.č. 297/2008 Z.z,
!
Jusuf Aličauši
Nar,: 20,11,1990
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03, SR
Občan SR
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR
nakoľko splňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa!

| výhod vzmysle ust.$ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák,č, 297/2008 Z.z.

Ing. Peter Pácsa, rod, Pácsa

nar.: 05.05.1974

trvale bytom: Fiľakovo 986 01, 1. Mája 2018/94, SR

občan: SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

nakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa

| výhod v zmysle ust.8 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák.č. 297/2008 Z.z.

Ibraim Abdulai
Nar.: 17,07,1984
UL.100 BR.BB

| Gostivar — Vrapchishte 912 38

Macedónska republika

Občan Macedónskej republiky

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

nakoľko spíňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľaj

| výhod v zmysle ust.š 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 zák.č, 297/2008 Z.z.

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej anl riadtaceji
štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej!
republike

Odôvodnenie predmetnej identifikácie je nižšie špecifikované.Strana 8 217


ODOVODNENIE u

písm. aj

Identifikácie
KUV podľa 864
zák.č, 297/2008
Zz

]
Základné imanie PYS predstavuje 320 000 EUR a rozsah jeho splatenia: 320 000 FUR. |
Vychádzajúc z úplného a aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného
sektora je zrejmá, že spoločníkom Partnera verejného sektora je právnická osoba MIRAJ:
s.r.o. Masarykova 30, Lučenec 984 01, SR, IČO: 43 850 804, reg.: OS BB, odd.: Sro,
vl.č.: 13950/5 čomu zodpovedá aj výpis z obchodného registra Partnera verejného
sektora (s prihliadnutím na skutočnosť, že pôvodný názov spoločníka PVS bol DITURIA -
S, sr.o, a táto zmena bola uskutočnená len vo výpise z obchodného registra vo vzťahu
spoločníkovi PVS od 07.09,2016) a čestné vyhlásenia. Vklad spoločníka Partnera
verejného sektora do Partnera verejného sektora predstavuje 320 000 ,- Fura je V
celom rozsahu splatený, Vychádzajúc Spoločenskej zmluvy obchodný podiel spoločníka v
spolačnosti zodpovedá 100% na čistom obchodnom imaní a následne právo na
hospodársky prospech predstavuje potom 100 % na zisku Partnera verejného sektora,
Spoločník Partnera verejného sektora zároveň potvrdil, že je výlučnými vlastníkom svojho
obchodného podielu a nárok na podiel na zisku z nich vyplývajúci prináleží výhradná
jemu. Vychádzajú z čestného prehlásenia spoločníka Partnera verejného sektora
neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mohla ovládať Partnera verejného sektora d
zároveň v Partnerovi verejného sektora nie je ani tichý spoločník. Všetky uvedená
skutočnosti boli potvrdené obsahom zbierky listín ako aj registrovým spisom, s obsahom
ktorým sa obsah ostatných dokumentov zhodoval. Oprávnená osoba zároveň
posudzovala vyššie uvedené úverové zmluvy ako aj záložné zmluvy aoslatná
zabezpečovacie inštitúty, ktoré po ich sumárnom vyhodnotení aj vo vzťahu k tretím
osobám vyhodnotila ako zmluvné vzťahy nemajúce vplyv na ovládanie partnerá
verejného sektora aní na jeho vlastnícku štruktúru. — Oprávnená osoba zároveň
posudzovala výpis z účtu PVS, kde vyhodnotila, že tam realizované obraty nenasvedčujú
existencii tretej osoby, ktorá by mohla mať účasť na prospechu z podnikania PVS.V zmysle čl. VI bod 2. Spoločenskej zmluvy „Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa, |
Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanémy |
obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvísko, funkciu a svoj |
vlastnoručný podpis. V zmysel čl. XI, Bod 1, Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú |
konatelia. Spoločnosť má jedného konateľa. Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa:
Konateľ koná samostatne, V súlade s preskúmanými dokumentmi je konateľom partnerá |
verejného sektora Jusuf Aličauši , Nar.: 20.11,1990, Haličská cesta 2193/30 , Lučeneš |
984 01 , Občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike. Zo spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a čestného
prehlásenia Partnera verejného sektora vyplynulo, že vo svojej riadiacej štruktúre nemá
prokuristov a z prešetrených dokumentov a čestného prehlásenia partnera verejného
sektora zároveň vyplynulo, že nemá ani žiadnych vedúcich zamestnancov v priamej
riadiacej pôsobnosti štatulárneho orgánu aže uPartnera verejného sektora sá |
nezriaďuje dozorná rada.

Z predloženej generálnej plnej moci ako aj z čestných prehlásení vyplynulo, že na konanie
za PYS, bola udelená generálna plná moc lng. Petrovi Pócsovi, ktorý je na základe
uvedeného oprávnený konať za spoločnosť a zastupovať ju v celom rozsahu práv A
povinností, ťéda aby spoločnosť zastupoval vo všetkých právnych a iných veciach, aby
vykonával všetky právne úkony, písomné práve úkony v mene spoločnosti podpisoval,
uzatváral zmluvy, vystavoval faktúry, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a
žiadosti, uznával uplatnené návrhy, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky,
vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov, prijímal plnenie, zastupoval spoločnosť
voči fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj
voči peňažným ústavom a to všetko aj vtedy ak je podľa platných právnych predpisov |
potrebné osobitné splnomocnenie. Ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia |
nebola táto plná moc udelená na dobu neurčitú odvolaná.Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×