Nezaradený subjekt

NUUK, s.r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do: 28. Jún 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
28. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do: 28.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno | NUUK, s.r.o. “
Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01
Identifikačné číslo (IČO) 36 492 906Označenie registra,
v ktorom je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu v registri

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 14866/P.Základné imanie

6 638,783776 EURRozsah splatenia

16 638,783776 EUR" Vlastnícka štruktúra PVS

- spoločníci1 Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01

, Dátum narodenia o | 21.05.1954
- Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár NieTotožnosť overená

Občiansky preukaz číslo ET416770Výška vkladu

5 642,966209 EURVýška splateného vkladu5 642,966209 EUR| Právo na hospodársky

právach azisku

| prospech/ podiel na hlasovacích

Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS2 | Meno, priezvisko, titul

PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená

Občiansky preukaz číslo HG283150 —| Výška vkladu

995,817567 EUR || Výška splateného vkladu

995,817567 EUR|! Právo na hospodársky

" prospech/podiel na hlasovacích

právach azisku

Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS
[ získavanie a vyhodnotenie údajov |

| Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: |
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 7.3.2007 a ustanovenia 8 123 ods. 1 |
| Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom. |
| Podiel na hlasovacích právach: |
+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje |
| pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. |
Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán: |
+ Valné zhromaždenie má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
| spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich |
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia |
| 8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
| zákonníka.
Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
| fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov |
| na spoločnosti. |

1
| Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia |
|

[1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider| Adresa trvalého pobytu — | Oravská Z, Prešov 08001 — — — > x.“
Dátum narodenia | 21.05.1954
Štátna príslušnosť | SR ]
)
[ Funkcia — m | konateľ o na —]
verejný fu le TI
Totožnosť overená | Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania vmene — [Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak,| PYS | že kobchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |

| O ——

[1a riekou | Paci Niečod

—————227

jelen PRO.p adrese trvalého pobytu Oravská 2, Pri šov 08001 OSN
Dátum narodenia [610 1951
r Štátna príslušnosť [SR

[ Funkcia —<©——T——T— —<——€—“ —
| verejný funkcionár | Nie |
— l

| Totožnosť overená | Občiansky preukaz číslo HG283151 || Spôsob konania vmené | Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak,
| PVS že kobchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |

V, ]


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 7.3.2007 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
titul
|

"Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
| Dátum narodenia 21.05.1954

Štátna príslušnosť SK
[ Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukazKÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľ

2 | Meno, priezvisko, titul | -...--| Adresa trvalého pobytu — | —----Dátum narodenia

[ Štátna príslušnosť — | -—--Verejný funkcionár — | —-——Totožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa $ 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, ato Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 7.3.2007, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
[ predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade |
| totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého |
| + nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu |
| tretiu osobu, |
| + nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu |
| tretiu osobu,
+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní |
| svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
| + nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody |
| spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
| by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo |
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
| kontrolovala spoločníkov,
| + je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej |
| prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody, |
| + niejeverejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Na]

| republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

| C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej |
)
| Meno, priezvisko, titul T označenie verejnej funkcie |M D) Vyhlásenie oprávnenej osoby |

|
HOprávnená osoba v súlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. |
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti |
| NUUK, s.r.o., konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do
| registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo |
| 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním

terorizmu aže skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
| zistenému stavu. |

Názov a označenie registra | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
| - mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských |
| | spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom |

O 00 Vauditu, čísl licencie 398,
entifikačné číslo (čO: [50598171 — — še čias
Označe! e obchodného registra Tokresný súd Ko: cel, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V nn“ ]
Štatutár 0 ing. Eva Gazdová, konateľ |

Miesto adátum — | Vkošiciach dňa 3.1.2017 —
[podpis | , , |

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×