Nezaradený subjekt

PHARMACY - JL, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno PHARMACY - JL, spol. s r.o.

Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01

Identifikačné číslo (IČO) 36 507 091

Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov

v ktorom je osoba zapísaná

Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 16371/P
[| Základné imanie 6 638,783776 EUR

Rozsah splatenia 6 638,783776 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci

1 Meno, priezvisko, titul ] Ing. Karol Schneider
| Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť Ň SR
Verejný funkcionár o Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
| Výška vkladu 5 642,966209 EUR
Výška splateného vkladu 5 642,966209 EUR
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS

právach a zisku2 | Meno, priezvisko, titul 7 PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001
| Dátum narodenia [16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
Výška vkladu | 995,817567 EUR
| Výška splateného vkladu 995,817567 EUR
Právo na hospodársky Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVSprávach a zisku
Získavanie a vyhodnotenie údajov 1

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 22.09.2005 a ustanovenia $ 123 ods. 1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
« Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
5 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $ 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov

na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul
dresa trvalého pobytu

Ing. Karol Schneider
Oravská 2, Prešov 08001| Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
Funkcia i konateľ

„ Verejný funkcionár NieTotožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770Spôsob konania v mene
PYS

Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, žek
tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis.[2 | Meno, priezvisko, titul

PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.[ Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01

„ Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR

Funkcia konateľ
Verejný funkcionár NieTotožnosť overená

Občiansky preukaz číslo H6283150Spôsob konania v mene
PYS

Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k
tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj podpis.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 22.09.2005 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko,

titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954
" Štátna príslušnosť SK i
| Verejný funkcionár Nie aTotožnosť overená Občiansky preukazKÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
„ Nykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľ

[2 Meno, priezvisko, titul|
Adresa trvalého pobytuDátum narodenia] štátna príslušnosť| Verejný funkcionár

Totožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením $ 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 22.09.2005, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu


| predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade |
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ > nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

e nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

+ je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

+ nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Meno, priezvisko, titul T označenie verejnej funkcie

|
D) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS a to obchodnej spoločnosti
PHARMACY - JL, spol. s r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom
podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

50598171 — t—T——©ŇUgG©—
Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V —Identifikačné číslo - IČO: |
Označenie obchodného registra —| Štatutár lng. Eva Gazdová, konateľ
[ Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017
| Podpis A

OPRÁHI
LL Ň dPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×