Nezaradený subjekt

PHARMACY - RV, spol. s r. o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

| vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno

PHARMACY - RV, spol. s r.o.Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01identifikačné číslo (IČO)

44 978 391Označenie registra,
v ktorom je osoba zapísaná

Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu v registri

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 22079/PZákladné imanie

5 000 EUR

Rozsah splatenia i

5 000 EUR |Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 Meno, priezvisko, titul[ Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954

| Štátna príslušnosť SR i
Verejný funkcionár Nie :
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Výška vkladu 4 250 EUR

- Mýška splateného vkladu 4250 EURPrávo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach a zisku

Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS2 | Meno, priezvisko, titul

PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 08001

Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár Nie| Totožnosť overená

Občiansky preukaz číslo H6283150Výška vkladu

750 EURVýška splateného vkladu

750 EURPrávo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
| právach aziskuSpoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS
| Získavanie a vyhodnotenie údajov ]

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.2016 a ustanovenia $ 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
s Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločností alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
5 125 ods. 1 písm.f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul 1 Ing. Karol Schneider
| Adresa trvalého pobytu | Oravská 2, Prešov 08001| Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
L Verejný funkcionár Nie |
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
| Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,
PVS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj
L vlastnoručný podpis.
2 | Meno, priezvisko, titul PaedĎr. Metodeja Schneiderová PID
h Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
| Funkcia [konateľ —
[ee funkcionár Nie | |
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
| —
| Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,

| PYS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj
vlastnoručný podpis.

[a |


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.2016 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 > Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
titul
| Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 i |
|
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SK
1
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukazKÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod. o

Funkcia konateľ

2 | Meno, priezvisko, titul | -.---| Adresa trvalého pobytu — | —---—-Dátum narodenia

Štátna príslušnosť — |...

Verejný funkcionárTotožnosť overená

Funkcia1" dentifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s

ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
| niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v.ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.2016, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
| predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade |

| totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PYS predložil oprávnenej osoby |
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého |
I s nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu |
| tretiu osobu,
| + nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu |
| tretiu osobu, |
+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní |
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
| « nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
| spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá |
| by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo |
| obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo |
| kontrolovala spoločníkov,
. je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého |

| prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
| + nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. |
[ C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej |
| republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS |
[ Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie |
A
[—
| l |
| D) Vyhlásenie oprávnenej osoby |
I“ Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. |
| vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti |
| PHARMACY - RV, spol. s r.o. konala nestranne as odbornou starostlivosťou, zaobstarala si |
| o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom |

podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
| pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú |
ňou skutočne zistenému stavu.| Názov a označenie registra — | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Ko:| | - mestská časť Západ 04011, zapísaná v zozname audítorských |
| spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom |

. | auditu, číslo licencie 398, .-—
1 1

0 40385/V || BO SIB17

ho registra. | Okresný súd Košice 1, oddiel Sro. vložka

Ing. Eva Gazdová, konateľ
ciach dňa 3.7.2017 —| Označenie obchodn
| Štatutár |
[ Miesto a dátum o
| Podpis

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×