Nezaradený subjekt

PHARMACY - HC, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno | PHARMACY - HC, spol, s r.o.Sídlo ] Čapajevova 23, Prešov 08001
Identifikačné číslo (IČO) — | 46838619 i
Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov
| vktorom je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 26840/P
Základné imanie 5 000 EUR i
Rozsah splatenia . 5 000 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci

1 Meno, priezvisko, titul Ing. Karol Schneider
| Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia | 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár m Nie
Totožnosť overená o Občiansky preukaz číslo ET416770
| Výška vkladu —— 4 250 EUR a
Výška splateného vkladu 4 250 EUR -
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a získu PVS
právach azisku
2 Meno, priezvisko, titul „ | PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť [SR
Verejný funkcionár a Nie
| Totožnosť overená N „| Občiansky preukaz číslo HG283150 1]
Výška vkladu - - 750 EUR
Výška splateného vkladu 750 EUR
Právo na hospodársky Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS

právach a zisku
Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 3.10.2013 a ustanovenia 8 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $ 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul 1 Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954

Štátna príslušnosť SR

Funkcia konateľ

Verejný funkcionár Nie 1

Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770

Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,
PVS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj

vlastnoručný podpis.2 Meno, priezvisko, titul | PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
| Štátna príslušnosť SR
Funkcia konateľ 0
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150 |
"Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,
PYS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj

vlastnoručný podpis.


Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017, Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 3.10.2013 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B ) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
titul
— 3 —
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954 1]
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz|
KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.
Funkcia | konateľ2 | Meno, priezvisko, titul | -----Adresa trvalého pobytu

! Dátum narodenia — [—---Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár — |—- iTotožnosť overená

FunkciaIdentifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením $ 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl, Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou |
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 3.10.2013, ako aj z dokladu totožnosti, občianskeho preukazu
" predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou vjeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

s nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

e nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

« je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

« nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

| republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
| Meno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

— |D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením 5 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
| PHARMACY - HC, spol. s r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si

o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom
podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
| ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra TAUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských

| spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
—x“—t..“ auditu, číslo licencie 398, m

identifikačné číslo - IČO: 305981717 | |
" Označenie obchod ého registra | Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V — o

Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ

Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017

Podpis z /

ista

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×