Nezaradený subjekt

KK pharm, s.r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. $ 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba! Obchodné meno KK pharm, s.r.o.
| Sídlo Čapajevova 23, Prešov 080 01
| Identifikačné číslo (IČO) 46 049 932

Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov

v ktorom je osoba zapísaná
[ Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 24096/P.
„ Základné imanie 5 000 EUR

Rozsah splatenia 5 000 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 | Meno, priezvisko, titul Ing. Karol Schneider
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
| Dátum narodenia 21.05.1954
| Štátna príslušnosť SR
! Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Výška vkladu 4 250 EUR
Výška splateného vkladu 4 250 EUR “
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na
prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS
právach a zisku
2 | Meno, priezvisko, titul PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD. 1]
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
- Štátna príslušnosť SR
Verejný funkcionár Nie 1
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
Výška vkladu . 750 EUR
Výška splateného vkladu 750 EUR
Právo na hospodársky Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PYS, na
prospech/ podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS

právach a zisku


Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársk

rospech/podiel na zisku:

+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 20.1.2012 a ustanovenia $ 123 ods. 1
| Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným

vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:

+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje

pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.
Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvalať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm.f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného

zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti společnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov

na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 | Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu —

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954 n— mn m ]
Štátna príslušnosť SR
Funkcia — | konateľ — na o nu S ]
Verejný funkcionár — NieTotožnosť overenáObčiansky preukaz číslo ET416770Spôsob konania v mene
PVS

Spoločnosť navonok zastupuje a to vo všetkých veciach konateľ
samostatne a to tým spôsobom, že k napísanému aleho natlačenému
názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

21 Meno, priezvisko, titul

"Adresa trvalého pobytu

PaedDr. Metodeja Schneiderová „PhD.Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 16.10.1951

Štátna príslušnosť SR

Funkcia o o konateľ . na "
Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená

Spôsob konania v mene
PVS

Občiansky preukaz číslo HG283150

samostatne a to tým spôsobom, že k napísanému alebo natlačenému
názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa |
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 20.1.2012 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider

titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001 |
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SK T
Verejný funkcionár Nie |
Totožnosť overená Občiansky preukazosobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod. 2]
Funkcia konateľ2 | Meno, priezvisko, titul“ i

Adresa trvalého pobytu — |...Dátum narodenia — [....Štátna príslušnosť — |...Verejný funkcionár — [——-

Totožnosť overená

Funkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s |
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané |
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu |
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia |
spoločenskej zmluvy zo dňa 20.1.2012, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu |
predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti uoprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dia 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ > nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

e nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

+ je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

e nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVSMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
KK pharm, s.r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si © predmetoch zápisu
do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu aže skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne
zistenému stavu.

Názov a označenie registra | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
| - mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
| spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,"Identifikačné číslo - IČO: — 50598171 nn...
Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V
Štatutár na...“ Ing. Eva Gazdová, konateľ -

Miesto a dátum a : V Košiciach dňa 3.7.2017 na.

Podpis iPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×