Nezaradený subjekt

Lekáreň Ruža, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 12. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT |

| vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného |
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

L |

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba| Obchodné meno o Lekáreň Ruža, spol. s r.o. 1

[sídlo Čapajevova 23, Prešov 08001 00000000
Identifikačné číslo (IČO) — [36767557 | TT .
Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov

| v ktorom je osoba zapísaná

[ Číslo zápisu v registri TOR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č. 19266/P

| Základné imanie — 16638783776 2UR m——6——

eh splatenia — 01[6638,783776 EUR o |

| Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci —

| 1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider )

[ Adresa trvalého pobytu | |Oravská 2, Prešov 08001Dátum narodenia 21.05.1954 —€— TI
Štátna príslušnosť (3 HO

[ Verejný funkcionár --.““: TNie

Hrotožnosť overená — občiansky preukaz číslo ETAT6770

! Mýška vkladu 5 642,966209 EUR

> IT| Výška splateného vkladu — | 5 642,966209 EUR
Právo na hospodársky Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na |
| prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS

| právach a zisku |

l
[2 | Meno, priezvisko, titul | PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.| Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001 |

Dátum narodenia | 16.10.1951 ]
" Štátna príslušnosť "SR ]

Verejný funkcionár Phi M a |
| Totožnosť overená — | OBR preda RA Rážišis |
[ Výška vkladu [ 995,817567 UR 1

Výška splateného vkladu | 295,817567 EUR |
Právo na hospodársky ! Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na |
| prospech/podiel na hlasovacích | hlasovacích právach a zisku PVS

právach a zisku |


Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
s Podľa úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 7.9.2007 a ustanovenia 8 123 ods.1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podieľ na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia $ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením $ 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 " Meno, priezvisko, titul " Ing. Karol Schneider[ Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954

Štátna príslušnosť SR

Funkcia | konateľ M

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770

Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k

PVYS tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí

svoj podpis.[2] Meno, priezvisko, titul | PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
| Štátna príslušnosť SR
| Funkcia . konateľ ]
Verejný funkcionár Nie!
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
[ Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, žek
PVS tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí
| svoj podpis.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU © PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia zakladateľskej listiny zo dňa 7.9.2007 a písomného vyhlásenia PYS zo
26.6.2017, Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS bali údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.

Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 Meno, priezvisko, | Ing. Karol Schneider

titul
Adresa trvalého pobytu — Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954 1
Štátna príslušnosť SK
Verejný funkcionár A Nie a
Totožnosť overená Občiansky preukaz

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia | konateľ2 ] Meno, priezvisko, titul | 2.....Adresa trvalého pobytu — |...

Dátum narodenia — |...Štátna príslušnosť 1.2Ť Verejný funkcionár

Totožnosť overená| Funkcia |

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z, o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
| osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
zakladateľskej listiny zo dňa 7.9.2007, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu
predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby spodobou vjeho doklade |
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti uoprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

s nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá |
by kontrolovala spoločnosť alebo vktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov, |

« je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

+ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Meno, priezvisko, titu! Označenie verejnej funkcie

D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS a to obchodnej spoločnosti
Lekáreň Ruža, spol. s r.o. konala nestranne as odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom
podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra | AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice |
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom

auditu, číslo licencie 398, -
Identifikačné číslo - IČO: 50 598171 n—©€<€g€—€—“—“
| Označenie obchodného registra | Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V —
| Štatutár Ing. Eva Gazdová, konateľ
„Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017
[ Podpis

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×