Nezaradený subjekt

RV pharm spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 13. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFI

vypracovaný v súlade s ust. 811 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

|
| sektora a o zmeneKAČNÝ DOKUMENT

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno

RV pharm spol. s r.o.Sídlo Čapa

jevova 23, Prešov 080 01Identifikačné číslo (IČO)

48 160 920Označenie registra,
v ktorom je osoba zapísaná

| Číslo zápisu v registri

Obchodný register Okresného súdu PrešovOR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 31552/P.Základné imanie

5 000 EURRozsah splatenia5 000 EUR

Vlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia21.05.1954Štátna príslušnosť —
Verejný funkcionár
Totožnosť overenáTNie
i Občiansky preukaz číslo ET416770

SR

| Výška vkladu

4 250 EURVýška splateného vkladu
Právo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach azisku

[4250 EURSpoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS

2 Meno, priezvisko, titul

PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 08001Dátum narodenia

16.10.1951| Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár

| SR
Nie iTotožnosť overená| Výška vkladu

750 EUR
750 EURVýška splateného vkladu

Právo na hospodársky
prospech/podiel na hlasovacích
právach azísku

Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na

hlasovacích právach a zisku PVS

Občiansky preukaz číslo H6283150
Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku:
s Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 7.12.2015 a ustanovenia 8 123 ods. 1
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
+ Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje
pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenia má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia1 "Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol SchneiderAdresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 21.05.1954
Štátna príslušnosť SR
| Funkcia konateľ
| Nerejný funkcionár Nie ]
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,
PYS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj

vlastnoručný podpis.

[2 Tmeno, priezvisko, titul | PaedDr. Metodeja Schneiderová, PhD. —

! Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
! Funkcia konateľ
Verejný funkcionár Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150
Spôsob konania v mene Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak,
PVS že k napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj

vlastnoručný podpis.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
| získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 7.12.2015 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS bali údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.
Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti.
Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
| podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 | Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
| titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 m M
Dátum narodenia 21.05.1954 i
Štátna príslušnosť SK o
| Verejný funkcionár — [Neo
| Totožnosť overená | Občiansky preukaz

KÚV má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod. o

Funkcia konateľ

2 | Meno, priezvisko, titul

Adresa trvalého pobytu ——Dátum narodenia

Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár -

Totožnosť overená

Funkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s |
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej Činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou |
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané |
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
spoločenskej zmluvy zo dňa 7.12.2015, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu


predloženého konečným užívateľom výhod aoverenia jeho podoby s podobou vjeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

+ nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

s neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

+ nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

+ je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

+ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVSMeno, priezvisko, titul Označenie verejnej funkcie

— |

D) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti
RV pharm spol. s r.o. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si 0 predmetoch
zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona
číslo 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov ztrestnej činnosti a ochrane pred

financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou
skutočne zistenému stavu.

>
č
g
a
[aj
o
z
a
2
o
<
>
a
>

9

S
S.
za.
o
3
©
9
5
a
a
1]
z
s.
a
>
+
»
a
o
v
a
8

1 Názov a označenie registra
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50598171 ————©€—€“$©—
Ozna nie obci odného registra Okresný súd Košice 1, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V. ]
Štatutár — Ing. Eva Gazdová, konateľ —

| Miesto a dátum V Košiciach dňa 3.7.2017

| Podpis

[1 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×