Nezaradený subjekt

Medium Pharm, spol. s r. o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 14. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora ao zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osobaObchodné meno

Medium Pharm, spol. sr. o.| Sídlo
Identifikačné číslo (IČO)
Označenie registra,

v ktorom je osoba zapísaná

Čapajevova 23, Prešov 080 01
[14031386
Obchodný register Okresného súdu PrešovČíslo zápisu v registri

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 19811/P| Základné imanie
Rozsah splatenia6 640 EUR
| 6640 EURVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 | Meno, priezvisko, titul

Ing. Karol Schneider
Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01Dátum narodenia 21.05.1954 Al
L Štátna príslušnosť SR

Verejný funkcionár Nie
| Totožnosť overená o | obžisnsky preukaz číslo ET416770
| Výška vkladu 5 644 EUR

Výška splateného vkladu | 5 644 EUR

Právo na hospodársky

| právach azisku

prospech/podiel na hlasovacích

"Spoločník má 85 % podiel na základnom imaní PVS, na

hlasovacích právach a zisku PVS2 | Meno, priezvisko, titul

| PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.[ Adresa trvalého pobytu

Oravská 2, Prešov 080 01

[I" Dátum narodenia 16.10.1951
Štátna príslušnosť SR
| Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená
[ Výška vkladu
Výška splateného vkladu

Občiansky preukaz číslo HG283150
996 EUR
996 EURPrávo na hospodársky

prospech/podiel na hlasovacích

| právach azisku

Spoločník má 15 % podiel na základnom imaní PVS, na
hlasovacích právach a zisku PVS
| Získavanie a vyhodnotenie údajov

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: |
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 26.01.2010 a ustanovenia 8 123 ods. 1 |
Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným
vkladom.

Podiel na hlasovacích právach:
« Podľa ustanovenia 8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje

pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:
+ Valné zhromaždenie má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich
člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia
$ 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
na spoločnosti.Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia

1 Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01
Dátum narodenia | 21.05.1954 VÁ
Štátna príslušnosť SR
Funkcia konateľ o o o
Verejný funkcionár NIe lo o
Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770
Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti
PYS zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek z

konateľov samostatne tak, že kobchodnému menu spoločnosti pripojí
— 2 3 oixlastnoručný podpis. O.
2 Meno, priezvisko, titul | PaedDr. Metodeja Schneiderová , PhD.

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 08001

Dátum narodenia 16.10.1951

Štátna príslušnosť [SR

Funkcia i - i konateľ M N o

Verejný funkcionár Nie |

Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo HG283150

Spôsob konania v mene Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti

PVS | zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek z
konateľov samostatne tak, že kobchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis. na
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
| 16.6.2017 , Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 26.01.2010 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov
totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti a overenia ich podoby v doklade totožnosti za ich
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.
Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konatelia spoločnosti. |
Konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike |
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone |
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z.. |B ) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)

1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 i N
Dátum narodenia 21.05.1954
| Štátna príslušnosť [SK TT
Verejný funkcionár Nie i
Totožnosť overená Občiansky preukazKÚV má 85 % podiel na základnom imaní PYS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia konateľ

2 | Meno, priezvisko, titul —————-Adresa trvalého pobytuDátum narodenia — | —--Štátna príslušnosť ———Verejný funkcionár — | ——Totožnosť overenáFunkciaIdentifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
| pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu
Prešov zo dňa 16.6.2017, vktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia |
spoločenskej zmluvy zo dňa 26.01.2010, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu |
predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou vjeho doklade
totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

« nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
tretiu osobu,

s nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
tretiu osobu,

+ neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní
svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,

+ nekoná vzhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody
spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá
by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo
obchody aani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo
kontrolovala spoločníkov,

s je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorého
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,

s nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS
Meno, priezvisko, titul 7 označenie verejnej funkcieD) Vyhlásenie oprávnenej osobyOprávnená osoba vsúlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.
vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej
spoločnosti Medium Pharm, spol. s r. o., konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala
si opredmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila
postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a ochrane pred financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.Názov a označenie registra AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
- mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských |
spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom
auditu, číslo licencie 398,

Identifikačné číslo - IČO: 50598 171 |
| Označenie obchodného registra Okresný súd Košice I, oddiel Sro., vložka číslo 40385/V M

Štatutár : Ing. Eva Gazdová, konateľ

Miesto a dátum o Tvkošiciach dňa 3.7.2017 |

Podpis

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×