Nezaradený subjekt

Pharma, spol. s r.o.

Prešov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Čapajevova 23, Prešov

Záznam platný od: 14. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Schneider
Adresa:
Oravská 2 Prešov 080 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AUDITCON SLOVAKIA s.r.o.
Adresa:
Popradská 64/A Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. 8 11 ods. 4. a 5. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

| A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA ( PVS) — Právnická osoba
|

Obchodné meno „Pharma, spol. s r.o
Čapajevova 23, Prešov 080 01 o.
31 708 412 o
Označenie registra, Obchodný register Okresného súdu Prešov
| vktorom je osoba zapísaná
Číslo zápisu v registri OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro. vložka č.: 2348/P-—
Základné imanie 6 638,783775 EUR na S
Rozsah splatenia 6 638,783775 EUR naVlastnícka štruktúra PVS - spoločníci1 [ Meno, priezvisko, titul Ing. Karol Schneider T

Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01

Dátum narodenia 21.05.1954 7
f Štátna príslušnosť SR

Verejný funkcionár Nie

Totožnosť overená Občiansky preukaz číslo ET416770

Výška vkladu 16 638,783775 EUR TT

Výška splateného vkladu 6 638,783775 EUR

Právo na hospodársky Spoločník má 100 % podiel na základnom imaní PYS, na
| prospech/podiel na hlasovacích hlasovacích právach a zisku PVS

právach azisku

2 | Meno, priezvisko, titul

Adresa trvalého pobytu

Dátum narodenia PNRVAAŠtátna príslušnosť — | —Verejný funkcionár — 0]Totožnosť overenáVýška vkladuVýška splateného vkladu — | —-----Právo na hospodársky — | —-
| prospech/ podiel na hlasovacích
právach azisku
| Získavanie a vyhodnotenie údajov |
Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: |
+ Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 14.11.2008 a ustanovenia $ 123 ods. 1
| Obchodného zákonníka sa spoločníci podieľajú na zisku pomerom zodpovedajúcim ich splateným |
vkladom. |
Podiel na hlasovacích právach:
[. Podľa ustanovenia $8 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje |
| pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. |
| Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán: |
+ Valné zhromaždenie má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán
| spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich |
| člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia |
8 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením 8 132 ods. 1 Obchodného
zákonníka.
| Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna |
fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov
| na spoločnosti. |
| |

| —

| Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora — štatutárny orgán, konatelia )[1 | Meno, priezvisko, titul | Ing. Karol Schneider
[ Adresa trvalého pobytu — Oravská 2, Prešov 08001 II — 1
Dátum narodenia 21051954
| Štátna príslušnosť | SR


A.

III ]

1 Občiansky preukaz číslo ET416770

| Spôsob konania v mene —1 Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ sám a to
PVS | tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti

| | pripojí svoj vlastnoručný podpis. |

Funkciá
Nerejný funkcioná
| Totožnosť overení| ráno renia, i Po. ilea See „PÁD

[ Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 |
| Dátum narodenia 16.10.1951

| Štátna príslušnosť SR |
[Funkcia 0000 konateľ I...
| Verejný funkcionár Nie | |
| Totožnosť overená - | Občiansky preukaz číslo HG283150 — — ný
"Spôsob konania v mene. —T Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ sám a to |

| pys | tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti
| pripojí svoj vlastnoručný podpis. |

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PYS boli overené na základe dokumentu
získaného z registra, v ktorom je zapísaný - Výpis z obchodného registra Okresné súdu Prešov zo dňa
16.6.2017, Úplné znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 14.11.2008 a písomného vyhlásenia PVS zo
26.6.2017. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS boli údaj získané aj z dokladov

totožnosti spoločníka a konateľa spoločnosti a overenia jeho podoby v doklade totožnosti za jeho
fyzickej prítomnosti oprávnenou osobou.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán - konateľ spoločnosti.

Konateľ spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone |
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z..B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD ( KÚV)1 Meno, priezvisko, Ing. Karol Schneider
| titul
Adresa trvalého pobytu Oravská 2, Prešov 080 01 o A
Dátum narodenia [21.05.1954
| Štátna príslušnosť SK i S
Verejný funkcionár "Nie
Totožnosť overená Občiansky preukaz

KÚV má 100 % podiel na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a zisku PVS. Je fyzickou
osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech
vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod.

Funkcia | konateľ2 Meno, priezvisko, titul 2

Adresa trvalého pobytu 7

Dátum narodeniaŠtátna príslušnosť — |...

Verejný funkcionár — |[——-

Totožnosť overenáFunkcia

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola vykonaná v súlade s
ustanovením 8 11 ods. 4 zákona postupom podľa 8 7 a nasl. Zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vychádzala z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou
osobou z verejného úradného registra a listín PVS. Údaje o konečnom užívateľovi výhod boli získané
a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu

| Prešov zo dňa 16.6.2017, v ktorom je konečný užívateľ výhod ako spoločník zapísaný, úplného znenia
| spoločenskej zmluvy zo dňa 14.11.2008, ako aj zdokladu totožnosti, občianskeho preukazu


| predloženého konečným užívateľom výhod a overenia jeho podoby s podobou v jeho doklade |
| totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti u oprávnenej osoby. PVS predložil oprávnenej osoby
| vyhlásenie KUV zo dňa 26.6.2017, podľa ktorého

+ nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu
| tretiu osobu,
| + nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu
| tretiu osobu,

+ je spoločník spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej |
prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
[ . niejeverejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

| 0) Zoznam verejných funkcionárov, vykonávajúcich funkciu v Slovenskej |
L republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

| Meno, priezvisko, titul | Označenie verejnej funkcie 1

O —2..———

| |

1

|

D) Vyhlásenie oprávnenej osoby
| Oprávnená osoba vsúlade s ustanovením 8 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. |
| vyhlasuje, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS ato obchodnej spoločnosti |
| Pharma, spol. s r.o., konala nestranne a sodbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch
| zápisu do registra všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona |
| číslo 297/2008 z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred |
| financovaním terorizmu a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou |
| skutočne zistenému stavu.

| Názov a označenie registia — [AUBITCON SLÔVAKIA s.r.o., so sídlom Popradská 64/A, Košice
| | > mestská časť Západ 040 11, zapísaná v zozname audítorských |
| | spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom |

— | auditu, číslo licencie 398, — |
čné číslo - IČO: [50598171
obchodného registra — | Okresný súd K:
cii M — Tig. Eva Gazdová, konateľ

ENEDOIIOIIOIOIIITIÝ

Šice |, oddiel Sro. vložka číslo 40385/V— — |

[Štstutr 000
| Miesto a dátum
1 Podpis

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×