Nezaradený subjekt

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.

Bánovce nad Bebravou

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hviezdoslavova 3, Bánovce nad Bebravou

Záznam platný od: 18. August 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Hviezdoslavova 3, Bánovce nad Bebravou

Záznam platný od: 17. Júl 2017

Záznam platný do: 18. August 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Chrenek PhD.
Adresa:
Podzámecká 1 Praha - Koloděje 19016
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AKFU LEGAL s. r. o.
Adresa:
Havlíčkova 11A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
AKFÍU

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený v súlade s 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: AKFU LEGAL s. r. o.

Havlíčkova 114, 811 04 Bratislava

47950 358

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 106744/B

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Branislav Fančovíč, konateľ(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: NEMOCNICA Bánovce - 3, súkromná nemocnica, s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 36 348 015
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,

oddie! Sro, vložka č. 16061/R
Konajúca prostredníctvom: MUDr. Ján Slávik, konateľ

MUDr. Mina Bobocká, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)
ÚvoD

Tento Verifikačný dokument som ako Oprávnená osoba vyhotovila vsúlade so Zákonom za účelom prvého
zápisu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) a za účelom
identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

L ČASŤ
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. V súlade s $ 11 ods. 4 písm. a) Zákona som ako Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora
zaobstarala a následne preskúmala nasledovné dokumenty:

a) týkajúce sa Partnera verejného sektora:

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.07.2017
fiú) Zakladateľská listina v aktuálnom znení ku dňu 13.07.2017

b) týkajúce sa jediného spoločníka Partnera verejného sektora — spoločnosti AGEL SK a.s.

i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 22.06.2017
ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 31.05.2017

AKFU LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sidlo | registered office at Havlíčkova 11A, 811 04 Bratislava
IČO | 14. No. 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava !
odd. | Section Sto, vt. č. | Insert No. 206744/8
e-mail: fancovic©akfu.sk, mob.: 00421 918 673 623
wvw.akľu.sk
Akelu

[3] Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017

(iv) Výročná správa za rok 2016

c) týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGEL SK a, s, — spoločnosti AGEL a.s.

(#) Výpis z Obchodného registra zo dňa 06.06.2017

(ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 24.11.2016
iii) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 16.06.2017
(iv) Výročná správa za rok 2016

d) týkajúce sa jediného akcionára spoločnosti AGE! a. s. — spoločnosti SUPERNIUS, a.s.

(i) Výpis z Obchodného registra zo dňa 03.07.2017
(ii) Stanovy v aktuálnom znení zo dňa 03.07.2017
fiil) Výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov zo dňa 05.06.2017

e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017 (ďalej len „Čestné vyhlásenie“)
f) Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora

g) doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

h) doklady totožnosti členov v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

2. Získané dokumenty som vyhodnotila
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o

postupom v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. 2. o ochrane pred
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou“) a zistila som nasledujúce

skutočnosti:

a) Partnerom verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie
predstavuje sumu vo výške 6.639,000000 EUR.

b) Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom
Palisády 56, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 658 448, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3933/B (ďalej len „AGEL SK a.s.“),

c) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká spoločnosť AGEL a.s., so sídlom Jungmannova
28/17, Nové Mästo, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 005 34 111, vedená Mestským súdom
v Prahe, pod sp. zn. B 20225 (ďalej len „AGEL a.s.“).

d) Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. Je spoločnosť SUPERNIUS, a.s., so sídlom Palisády 56, 811

06 Bratislava — Staré mesto, IČO:

47 622059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava |, oddiel Sa, vložka č. 5895/B (ďalej len „SUPERNIUS, a.s.)

€) Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:1, Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar:
26.07.1963, trvale bytom v ČR:
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
EUR2, JUDr. Tomáš Chrenek, LL. M., nar.:
01.08.1986, trvale bytom:
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitramajiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií aprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-

AKEU LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária | Law Firm.
sídlo | registered office at Havlíčkova 11A, 211 04 Bratislava

IČO f Id. No. 47 950 35%

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sto, vi. č. | insert No. 105744/B
e-mail: fancovieGakfu.sk, mob.: 00424 918 673 623

vou. akfu.sk


AKTUEUR

3. PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.:
27.08.1975, trvale bytom v ČR:
Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9,
Česká republika

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR4/ Lucia Chreneková, nar.: 01.09.1992, trvale
bytom: Dobšinského 26, 900 23 Ivanka pri
Dunaji

majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR3. Partner verejného sektora (v tomto článku ďalej ako „Spolačnosť“) v Čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

a) konečným užívateľom výhod Spoločnosti ako Partnera verejného sektora je Ing. Tomáš Chrenek, PhD., nar.:
26.07.1963, trvale bytom v ČR: Podzámecká 1, Kolodčje, 190 16 Praha 9, Česká republika (ďalej len

„Konečný užívateľ výhod“),

b) okrem Konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna ďaľšia a/alebo iná fyzická osoba, ktorá:

() má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti
atebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

(li) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek jej člena,

(iti)
(iv)

ci

ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. b) bod i) a ii) tohto vyhlásenia,
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

definícia konečného užívateľa výhod bola Spoločnosti podľa Zákona a podľa 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Oprávnenou osobou riadne vysvetlená

a Spoločnosť jej porozumela:

d

neexistuje žiadna dohoda o tichom spoločenstve, ani zmluva o ovládaní, resp, iná zmluva, súvisiaca s

výkonom práv v rozsahu podľa písm. b) bod (1) až (iv) tohto vyhlásenia v Spoločnosti,

e

neexistujú žiadne skryté písomné zmluvy ani ústne dohody (vrátane dohody o konaní vzhode vrozsahu

podľa 8 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov), na základe
ktorých by boli skutočnými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti ako partnera verejného sektora

akékoľvek ďalšie a/alebo iné tretie osoby,

á. Z vyššie uvedených skutočností som v súlade s $ 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou určila

konečného užívateľa výhod, ktorým je:

titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia:
štátna príslušnosť:

Ing. Tomáš Chrenek, PhD.
26.07.1963
slovenská

AKFU LEGAL. s, r. 0.

Advokátska kancelária | Law Firm.
sídlo | registered office at Havličkova 11A, 811 04 Bratislava

IČO | td. No. 47 850 358

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava |
odd. | Section Sro, vl. č. | Insert Na. 106744/8
e-mail: fancovicélaktu.sk, mob.: 00421 918 673 623


trvale bytom: Podzámecká 1, Kolodéje, 190 16 Praha 9, Česká republika

Hi. ČASŤ
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

AJ Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je slovenská spoločnosť AGEL SK a.s., ktorá je
vlastníkom 100%- tného obchodného podielu Partnera verejného sektora: a ktorá má podľa aktuálneho znenia
spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora podiel na hlasovacích právach v ňom vo výške 100%.

2. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL SK a.s. je česká akciová spoločnosť AGEL a.s., ktorá je majiteľom
19 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000,- EUR: a
ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške 100%,
pričom počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, t.j.
1:1.

3. Jediným akcionárom spoločnosti AGEL a.s. je slovenská akciová spoločnosť SUPERNIUS, a.s., ktorá je
majiteľom 1.000 kusov kmeňových zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,-
EUR, a ktorá má podľa aktuálnych stanov spoločnosti AGEL SK a.s. podiel na hlasovacích právach v nej vo výške
100%, pričom na jeden kus akcie pripadá jeden hlas, t.j. 1:1.

4. Akcionármi spoločnosti SUPERNIUS, a.s. sú:1] Ing, Tomáš Chrenek, PhD., nal majíteľ 22 kusov kmeňových listinných akcií na meno,
26.07.1963, trvale bytom v ČR: | vmenovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
Podzámecká 1, Koladéje, 190 16 Praha 9, | hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 22.000,-
Česká republika EUR21 JUDr. Tomáš Chrenek, EL. M., nar.: | majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,01.08.1986, trvale bytom: | vmenovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitá
Gaštanová 2037/16, 949 01 Nitra hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR

31 PhDr. Dušana Chreneková, MBA, nar.: | majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
27.08.1975, trvale bytom v ČR: | vmenovitej hodnote jednej akcie 1,000, EUR, menovitá
Podzámecká 1, Kolodáje, 190 16 Praha 9, | hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
Česká republika EUR41 Lucia Chreneková, nar.: 01.09.1992, | majiteľ jednej (1) kmeňovej listinnej akcie na meno,
bytom: Dobšinského 26, 900 28 Ivanka pri v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, menovitáDunaji hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 1.000,-
EUR
B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora
1. Partner verejného sektora má 3 konateľov, a to:
[0] MUDr. Ján Slávik, trvale bytom Košická 359/214, 044 31 Kostoľany nad Hornádom

AKFU LEGAL s. r.o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sídlo | registered office at Havlíčkova 11A, 81102 Bratislava
IČO | Id. No. 47 950 358
zapisaná v Obchodnom registij Okresného súdu Bratislava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava
odd. [ Section Sro, vl. č. | insert No. 106744/B
e-msil: fancovic ©akfy.sk, mob.: 00421 918 673 623
vawuzakfu.sk
A KHL
fi) MUDr. Mina Bobocká, trvale bytom Jána Kollára 3525/1B, 955 01 Topoľčany
(iii) Ing. Mária Hronská, trvale bytom Klokoč 3, 962 25 Klokoč.

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v
mene Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Partnera verejného
sektora, menám a funkciám pripoja podpisy aspoň dvaja konatelia Partnera verejné sektora.

2. Partner verejného sektora má zriadený dozorný orgán, a to dozornú radu, ktorej členovia sú:
(i) Ing. Michat Pišoja, predseda, trvale bytom Staré Grunty 3571/262, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
fi) Ing. Jozef Grešš, trvale bytom Janka Kráfa 1164/18, 958 01 Partizánske

(ši) Mgr. Michat Zakarovský, trvale bytom Sibírska 1612/22, 831 02 Bratislava - Nové Mesto

1. ČASŤ
Zoznam verejných funkcií

Vzmysle $ 11 ods. 5 písm. c) Zákona uvádzam, že ziadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

A ČASŤ
Podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov príjatých na obchodovanie na burze
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z.
© cenných papieroch a investičných službácha o zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo
výlučne riadi,
Na základe vy: uvedeného av súlade s $ 11 ods. 5 písm. d] Zákona, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že nie
sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra.v. ČASŤ
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podľa 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona týmto ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto
Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.AKXFU LEGAL s. r. o.
Mgr. Branislav Fančovič, konateľ

AKFU LEGAL S. r.o.
Advokátska kancelária | Law Firm
sídlo | registored office at Havličkova 11A, 811 04 Bratislava
1ČO | 14. Na. 47 950 358
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratistava | | registered in Commercial Register of the District Court Bratislava 1
odd. | Section Sro, vt. č. | Insert No. 106744/8.
e-mail: fancovic6)akfu.sk, mob.: 00421 918 673 623
wyvvw.akfu.sk

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×